af Christiern Pedersen (1515)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen   Tekst og udgave
forrige næste

| Den xxi søndag effterhelligtrefoldighedzsøndag

Epistola ad Ephe. vi. cap. Fratres Confortamini in domino

DEnne epistel screff Sancte pouild til de gode cristne menniske som bode i en stad hed Ephesis oc stonder hwn i det siette capittell och lyder saa paa danske

KEre brødre tager eder en sterck och mandelig hw til aff den mact i haffue aff den alsommectiste gud oc fører eder i vor herriss voben som er dygder oc gode gerninger ati kwnde haardelighe stonde mod dieffuelenss hødzell och fare Thii vort kri oc orloff er icke mod mennisken ath bruge voben aff iern eller staall mod dem Men wii haffue aandeligt kri oc orloff mod de grume dieffle oc vmilde høffdinge som ære offuer onde menniske som forsmaa den hiemmelske gwd Oc bede til aff gwde oc dieffuelskaff och ære forblindede i syndenss mørck Anammer fordi paa eder vor herriss aandelige voben oc verge ati kwnde mandelige stride mod dem at affuerge deriss wmilhed oc ondskaff men i ære i denne swigefulde verden At de icke fonge mact paa nogen side at gøre eder skade paa ederss siel Verer altid rede oc giorder ederss lender met kyskhed oc renlighed Leffuer i sandhed met ord och gerninger Tager harnisk paa eder som kalliss retwisshed drager sko paa ederss føder ath inge wbeqwemmelige verdenss begerelser forderffue ederss erlige gude lige leffnid Værer redebone oc snare til ath predicke obenbarlige den hellige læst i huilken vor herre bebuder den ewige fred Tager en skiold for eder som er den cristelige tro ati der met kunde aff verge de gloende skud som dieffuelen skiuder mod eder Tager en hielm paa ederss hoffuit som er ret kerlighed til gud oc ederss ieffn cristen tager det aandelige suerd som er gudz ord oc lerdom at beskerme eder met

Euan Iohannis .iiii. c. In illo tempore Erat quidam regulus

LEsten som læsiss i dag i den hellige kircke den scriffuer den verdige apostel oc euangelista Sancte hanss i sit fierde capittell och lyder hwn saa paa wort maall

DEr vor en høffding i en stad hed Chapharnaum hanss søn laa swarlige siwg Der han hørde ath vor herre ihesus kom aff iødeland til galileam da for han mod hannem oc bad at han vilde gonge hiem met hannem oc gøre hanss søn helbrede thii han wille dø Ihesus sagde til hannem I tro icke vden i se iertegen høffdingen swarede herre gack neder før min søn dør ihesus sagde gack hiem din søn leffuer han trode paa de ord som ihesus hannem sagde oc gick bort der han vor paa vegn da komme hanss swene mod hannem oc sagde at hanss søn leffuede oc vor karsk han spurde paa hwad tiid han fick bod de sagde i gaar da klocken slo wii Da vnderstod han ath det vor paa den samme time ath ihesus sagde till hannem din søn leffuer Thii trode han oc alle hanss tienere paa ihesum cristum*

| Udtydningen oc glosen her paa

DEr vor herre vor xxxi aar gammild da gick han aff iøde land til galilee land der han did kom da for en høffding mod han nem aff en stad hed Capharnaum Nicolaus de lyra siger ath han vor ingen konge som texten syness at lyde Thii der vor ingen konge i iøde land paa den tiid Men keyseren oc de Rom merske hagde til sat iiii høffdinge som skulle regere landet oc holde dem vnder twang ath de icke skulle gøre nogen opregssning Denne høff ding vor keyserenss embetzman offuer en fierde part aff landet som kalliss galilee land Han hørde vor herriss gode rycthe aff de vnderlige iertegen som han hagde giort Thii for han mod hannem der han kom did i landet oc bad ath han vilde gonge hiem meth sig och gøre hanss søn helbrede thii han hagde dødtzenss tegen paa sig Uor herre swarede I tro icke vden i se iertegen Han straffede hannem icke for han bad hannem men for han viste ath han icke trode fuldkommelighe Høffdinghen sagde ighen herre gack neder meth migh før min søn dør Sanctus Thomas siger ath hanss vantro merckiss oben barlige thii han trode ath han kwnde gøre hannem helbrede om han kom me før han døde Men han trode icke ath han kwnde opreysse hannem aff døde Vor herre sagde til hannem igen gack hiem gladelige thii din søn leffuer och er karsk oc swnd Crisostomus siger ath vor herre vilde icke gonge hiem met hannem Men han giorde hanss søn helbrede i sin frauerelse ath alle der aff kende skwlde hanss gwddommelige mact Oc ath han opliwsiss skwlde I den hellige tro Der høffdingen kom paa vegn till sit Da møtte hanss swene hannem oc sagde ath hanss søn vor karsk och swnd Han spwrde hwad time han fick bod De swarede hanss kolde siwge forlod hannem i gaar der klocken slog wii oc han bleff strax karsk oc sterck Nicolaus de lyra siger at Dette iertegen skede at samme høffding som vor en hedning oc alle hanss tienere skulde omwendiss oc tro paa vor herre Sanctus Thomas siger at vor herre lecte icke sønen all eniste aff sin sot men och faderen och mange flere aff deriss vantro

Eth Iertegen om en høffding som omuende sin leffnid

Uii læse at det vor en høffding som bad sin ven som laa siwg ath han wille sige hannem inden xxx dage effter sin død huad skickelse han vaare vdi han kom til hannem oc sagde at han vor i alsom swariste skerssildz pine Den anden spurde om ingen verdenss pine kunde ligniss ved hanss han swarede vaare alle de skoffue træ oc beg tiere oc swogel oc alt andet som brende kand til hobe i en ild oc ieg vaare der mit i blant da hagde det ingen lignelse ved min pine høffdingen sagde sig mig huad stat ieg er vdi den anden suarede du est i den ewige fordømelsiss stat for din høfferdighed oc karighedz skyld Der han dette hørde da gruede hannem swarlige thii omwende han sin leffnid oc fick et gaat endeligt amen