af Christiern Pedersen (1515)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen   Tekst og udgave
forrige næste

Den xxiii søndag effter hellig trefoldighedz søndag

Epistola ad phili. iii c Fratres Imitatores mei estote

DEnne epistel screff den verdige apostel Sancte pouild til dem som bode i en stad hed philippiss och lyder hun saa paa danske

KEre brødre effter følger mig och giffuer act paa dem som leffue effter som wii tilforn haffue vnder wist eder baade meth ord och gerninger sammelediss meth scrifft som i | mwe haffue hoss eder

De ere mange som gonge den vrange vey twert mod deriss salighed som ieg sagde eder sist personlige Nw siger ieg det grædendiss ath de ere ihesu cristi fiende oc hanss hellige korssis och sware dødz wuenner mod den hellige cristelige tro baade met ord oc gerninger deriss endeligt er den ewige død De elske deriss bwg faar deriss gwd Thii skall al deriss ære och legemelighe løste som de haffue her i verden endiss paa det siste meth ewindelig skendzell och bedrøffuelse fordi ath de inthet andet ville vide eller besinde vden verdenss forfengelighed Men det leffnid som wii leffue effter her paa iorden Det er i hiemmelen oc deden venthe wii oc formode ihesum cristum vor frelsere Ath han skal komme paa den yderste domme dag at forklare oc faarny vore legeme effter det skin oc ære som han haffuer paa sit eget ærefwlde legeme meth den samme mact som han er mectig och veldig til ath skicke alle creatur effter sin mact oc vilge Mine alsom keriste brødre Ieg begerer at see och omgongiss met eder her paa iorden oc siden i den ewindelighe glæde i ære aarsage till min ære oc glæde i hiemmelen thii ati ere opliwsde i den hellige cristelige tro aff min predicken och scriffuelse Ieg beder ati stonde mandelighe mod denne verdenss modgong oc tro fulkommelige paa den alsommectiste gwd Ieg beder oc kerlige de twende erligge qwindfolk eustochiam oc sinticem ath de haffue det samme hob til gud i hiemmerige oc stonde haardelige mod legemenss skrøbelighed oc verdenss forfengelighed Ieg beder oc dig germane min kære stalbroder ath dw styrcker oc hielper disse gwdelige oc dygdelige qwindfolk (Som waare mig och Clemend och andre flere mine metbrødre hwess naffn som screffne ere i den ewighe liffuiss bog) velwillige och behielpelige til vor legemelige føde der ieg och de predickede och lærde den hellige cristelige tro

Euan. Matt. xiii. cap. In illo tempore Abeuntes Pharisei

LEsten som læsiss i dag i den hellige kircke den scriffuer den verdige apostel oc euangelista Sanctus mattheus i sit trettende capittell oc lyder hwn saa paa vort maall

EN tiid ginge phariseerne til hobe vd fra vor herre och giorde eth hemmeligt raad hworlediss de kwnde fonghe aarsage till ath gribe hannem i sine ord de sende till hannem twende deriss disciple met nogre aff kong herodiss swene oc giorde eth spørssmaall till hannem saa lidendiss Mestere wii vide at dw est sander oc dw lærer andre ret gudz budord oc vilge i sandhed Dw acther ingen ting men dw siger sandingen och spar ingen persone hwercken rig eller fattig Thii bede wii dig at dw siger oss om det er tilbørligt ath wii giffue keyseren penninghe eller ey der vor herre ihesus fornam deriss skalkhed da sagde han O i øffuen skalke hwi friste i mig Lader mig see en aff de penninge som i plege aarlige at giffue til skat De finge hannem en penning Ihesus sagde til dem hwess billede och naffn er det som her paa stemplet er de swarede keyserenss han sagde til dem giffuer fordi keyseren det hannem bør ath haffue. och gud det som hannem bør

| Udtydningen oc glosen her paa

DEr vor herre vor xxxiii aar gammild da sagde han en effterlig ning Om en rig mand som plantede en vin gaard och lod bynder hannem paa leye som siden sloge hanss tienere och søn i hiel Crisostomus siger at iøde høffdinge oc phariseerne de merckte ath han mente dem der met Thii ginge de vd fra hannem oc raaddiss hiemmelige till hobe hworlediss de kwnde gribe hannem i sine ord Fordi ath de icke kunde gribe hannem meth nogen ond gerning Textus Et mittunt ei. De vdsende deriss swene meth keyserenss som fremmede waare paa det at han diss rwndere tale skulde for dem men han icke kende dem en han skulde ellerss giort siger Nicolaus de lyra Samme hero diss swene vaare oc vdsende paa det ath hagde han naaget taled mod keyseren da skulde de strax grebet och pinet hannem der faare paa hanss legeme Thii ginge de falskelige til hannem sigendiss meth smigrende ord Textus Magister Mestere wii vide ath dw est sand baade i ord och gerninger Och dw kender alle ret gudz sandhedz vey. Dw siger sandingen oc rædiss for ingen hwercken mectig eller fattig Sig oss om det er sømeligt at wii giffue keyseren penninghe eller ey Textus Cognita autem. Der ihesus cristus merckte deriss skalkhed sagde han O i øgne skalke hwi friste i mig Som han wilde sige i spørghe icke her om fordi ati wille vide sandinghen men ati kwnde gribe mig i mine ord Han sagde viser mig en aff de penninghe som i plæge ath giffue till aarlig skat De lode hannem see en penning Nicolaus de lyra siger At hwer penning som de gaffue til aarlig skat vaar saa god. som x almindighe penninge Textus Et ait illis Han spurde hwess billede det vor som stod paa hannem och hwess naffn de sagde keyserenss han swarede Giffuer keyseren det hannem till hører och gwd det hannem bør Det vor ath de skwlde giffue keyseren den skat de pleyde ath giffue hannem i det de bekende ath de waare vnder hannem Och de skwlde giffue gwd deriss tiende och offer som dem bwrde ath giffue hannem i Det han vor deriss skabere och frelsere och hagde giffuit dem alt det de hagde paa iorden baadhe gotz och penninghe

Et iertegen om to borgere aff kolne som finge
deriss penninghe meth meneder och løgner

CEsarius scriffuer at der vor to borgere i Colne som scrifftede faar deriss sogne prest ath de kunde icke vinde penninge eller selge deriss gotz oc vare Uden de løge. och swore der paa Presten sagde i skwlde ingelediss suerge naar i selge ederss gotz thii vor herre haffuer det selff forbudet I skulle icke helder liwge oc sige det bedre en det er de swarede wii kunde icke ellerss vin| de penninge der paa han sagde lyder mit raad oc loffuer edert gotz retferdelige som i det giffue ville oc suerger inthet oc liwger ey helder i skulle se ath det skal gonge eder vell i alle maade De loffuede at de det holde vilde eth aar i gennem paa en forsøgelse Dieffuelen som altiid hader menniskenss salighed han behindrede at ingen købte aff dem ath de bleffue arme de ginge til presten igen och sagde dit raad vaar oss meget skadeligt thii ath almwen er vand fra oss som pleyde at køpsla met oss Uii kunde inthet selge vden wii suerge som wii giorde før Presten suarede gruer inthet det er icke vden dieffuelenss fristelse oc had som eder bedrage vil holder de raad fuldkommelige i ederss hierte som ieg eder lærde och lader ingen armod eller modgong drage eder der fra da skal vor herre giffue sin velsignelse offuer eder De loffuede ath de det holde vilde saa lenge de leffuede. en dog at de skulde bliue saa fattige der offuer at de skulde bede deriss brød Strax der effter omwende vor herre alt dieffuelenss findskaff oc had fra dem oc gaff sin velsignelse offuer dem ath alle købte aff dem och de bleffue saa rige paa en stacked tiid ath dem selffue mest faarwndrede der paa Thii ginge de til presten igen och tackede hannem ath de formedelst hanss gode raad frelste vaare aff deriss synder och at de vondet hagde stor rigdom der till meth