af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Pestilentzis Aarsage.
Det første Capittel.
Om Pestilentzis aarsage oc begyndelse.

HVad Pestilentze er / oc huorledis den aff Lægerne bescriffues / er offuen faare sagt: Nu vil ieg tale om Pestilentzis aarsage som ere tuende. Den første er som alle naturlige Mestere sige / nogle besynderlige Stierners indflydelse / huilcke som Vandet / Jorden oc Lucten forgiffue / lige som almindelige gierne skeer / naar som Solens oc Maanens formørckelse skeer / Oc naar som de øffuerste Planeter / Saturnus / Jupiter oc Mars komme tilsammen vdi Jomfruen eller vdi Tuillinge / oc Herren aff det opfarendis Tegn er samme tid vdi Øster / oc Maanen er da befengt met nogen wlycksalighed.

Anden aarsage er ond damp oc røg / som met Lucten beblandet er / som aff Jorden opfaren er aff Hullet / Graffuer oc Steder / der som forgifftige Diur ligge i / eller aff den sted huor som døde Menniskes Kroppe offuer Jorden wiordede eller wbegraffne ligge / den kand oc vel komme aff den sted som de iordede ligge. Thi skulde mand haffue en besynderlig sted vden faar huer Kiøbsted vnder den obne oc klare Himmel / huor som mand skulde iorde døde Menniskers kroppe / Huor som Solen oc Lucten saadan ond damp (vden Menniskens store skade oc fordærffuelse) kunde fortære. Saadanne steder haffde Jøderne vdi det gamle Testamente. Ja i Tydskland oc i Franckerige findis endnu mange saadanne steder. Her om scriffuer Doctor Morthen Luther i denne Bog / om mand maa fly for døden oc Pestilentze. | Vor naadige Herre Kongelige Maiestat / haffuer oc her om ladet vdgaa it almindeligt bud oc befalning / at for huer Kiøbsted her i Riget skulle vduelgis oc tilskickis en sted / huor som døde Menniskis kroppe skulle iordis.

Lucten forgiffuis oc aff det Vand / vdi huilcket dødt Fæ / Hør / Hamp / oc andre saadanne ting ligge / som giffue ond luct aff dem / Fisken vdi saadanne Vand forgiffuis / disligeste oc Fæet som dricke aff samme Vand.

Lucten forgiffuis oc aff fule Rendestene / aff døde Hunde / Katte / Suin / Høns / Røtter / aff Suinemøg / aff Menniskens møg / som paa Gaderne oc vdi Stæderne ligger / Øffrigheden skulle haffue god act oc tilsiun at saadan wreenhed bleffue icke lagt paa Gaderne oc vdi Stræderne. Det vaar Jsraels Børn bødet at de skulde giøre it hul vdi Jorden / naar som de vilde giøre deris Mag / oc siden skulle de skrabe Jord der paa som wi læse. Deutro: xxiij.

Hipocrates Læge siger / at Menniskene oc alle Diur opholdis aff try ting / som ere: Mad / Drick / oc aff Lucten / men Lucten er det allsom snariste for alle ting / aff huilcken wi snarist foruandlis / thi den indragis igiennem Lungen / til Leffuerens brøn / som er: Hiertet / aff huilcket alle Legemens leffuende Aander deris opholdelse haffue. Jnddragis den som reen oc wbesmittet er / da vddelis den oc saaledis vdi de andre Lemmer. Men er den wreen / besmittelig / oc forderffuelig / da vorder Hiertet oc alle Legemens aander forgiffne / besmittede oc wrene. Thi samtycke alle Læger endrectelige / at den største oc ypperste Aarsage aff denne Siugdom / er ond luet / huilcket som aff ret Nature er Hiertens Wuen oc Fiende. Thi skal mand (om det mueligt er oc skee kand) fly met det første aff den sted / som ond forgifftig Pestilen|tzis luct er / til den sted / huor som god sund oc reen Luct er / oc huor som Pestilentze icke haffuer regeret it halfft Aar tilforn / mand skal ey heller for snart komme tilbage igien til den sted aff huilcken mand flyde.

Pestilentze kommer oc stundem aff Aarsens fire tider / som ere: Vinter / Vaar / Sommer oc Høst / naar som de icke haffue deris skick som dem bør at haffue vdi kuld / verme / vaat oc tiurt.