af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det andet Capittel.
Pestilentzis luctens Tegen.

AF disse Tegn kand mand forfare oc vide at Lucten offte foruandlis / nu regner det / oc strax skin Solen igien. Naar som Solen skin oc der gaar for hende en tyck Toge / huilcken hun icke kand fortære / oc Lucten siunis at vere fuld aff Støff. Naar som der skeer stor oc mangfaaldig foruandling vdi Lucten paa en dag. Naar som der vaaxer vduaartis paa Menniskens Legeme atskillige slags Bylder. Naar som de Fugle som van ere at haffue deris bolig oc verelse paa Sletten / forlade deris Æg / Vnger oc Rede / oc fly op paa Biergene. Oc de som haffue deris værelse oc Reder paa Biergene / fly ned paa Sletten / lige som Gøgen / Starre de giøre / Spurge haffue serdelis saadan nature / som lærde Mend om dem scriffue / ieg haffuer oc vdi sandhed det forfaret aff dem som her paa haffue giffuet act / Oc naar som Lucten haffuer veret forgifftelig / at de haffue da føye Spurge seet.

|Sammeledis oc / naar mand seer at Orme / Muluarper / Jordmus / Hugorme / Øgler oc andre saadanne Diur / krybe oc løbe aff deris boliger oc huler / det er it Tegn der til / at de fly Jordens forgifftelse. Naar som de Diur som deris verelse paa Jorden oc vdi Vandet haffue / krybe aff Vandet / eller at de ligge døde hoss Vandet. Naar som det er regn Veder / oc at der da ned regner frøer / det er it vist Pestilentzis tegn. Naar som siuglige Quindfolck icke lættelige føde deris Foster til Verden / eller om de / eller Fosteret døer / det er oc vist Pestilentzis tegn. Der ere end mange andre atskillige tegn til / aff huilcke mand kand forfare at Lucten er forgifftelig / alle her at scriffue vaare forlangt / thi vil ieg lade dem fare / oc her lære / huorledis mand skal holde oc skicke sig / naar som Pestilentze regerer / paa det at hun icke snarlige skal faa mact offuer en.