af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det iij. Capittel.
Huorledis mand skal holde sig naar som
Pestilentze regerer.

MAnd skal haffue sin bolig oc verelse vdi it Kammer eller Stue / huilcket som er vel høygt imellem Gullet oc Lofftet / oc samme bolig skal vere tør oc icke sygt eller dampactigt. Thi at der er ingen vere oc skadeligere ting til / naar som Pestilentze regerer / end at haffue sin bolig vdi sygge oc dampactige boliger / vdi huilcke Lucten kand icke foruandlis oc rensis. Oc Vinduene aff samme Kammer oc bolig / skulle vere imod Norden / oc om det haffde nogne imod Synden / de skulle tillyckis | vel tet / oc de Vindue som ere vdi Norden / paa it aff dem skal giøris it hul / saa stort som en Rude er / paa det at den onde Damp kand fare vd. J samme Bolig oc Kammer skal giøris en god Jld aff Ege træ / om der er nogen Skorsten i det. Mand skal oc giøre i samme Bolig tre eller fire gange om dagen en god Røg aff velluctendis ting / lige som aff disse: Paradise træ / Ambra / Mastir / Mayran / Neglicker / Canelebarck / Muskate blommer / Røgelse / Myrrhe / vild Meyran / Lauerber skaler / Eneber / Eneber træ / Saluie / Rosemarin / Lauendel / Egeløff / tør Rude / maa mand tage aff disse / huilcke mand kand faa oc bekomme / Oc her aff skal mand legge paa Gløer i en Jldsked / eller i it andet Kar / oc her met røge i samme Bolig / oc dette skal giøris serdelis naar som Regn væder eller Toge er. Det er oc saare gaat / at mand legger i samme Kammer eller Stue gode velluctendis grøne eller tørre Vrter / lige som disse ere: Saluie / Jsop / Lauendel / Spicanardus / oc andre saadanne.

Om Sommereu naar som stor hede er / da er det gaat at mand strøer Gulffuet met bladene aff Vintræ / met Rosen / met Pileløff eller met Aakande blad oc Blomster. Det er oc gaat at samme strødde Blad / Løff oc Blomster offuerstenckis met Rosen Edicke / eller met Edicke oc Rosen vand tilsammen blandede. De Fattige som icke haffue Rosen vand / oc icke formaa at kiøbe det / de skulle tage Aakande blomster / eller Rosen / oc siude dem i Vand / oc lade dem saa kølis / och saa lade Edicke paa dem / oc dem bruge som lige som offuen faare sagt er om de andre Vrter.

Oc naar som nogen dør aff Pestilentze / da skal den Stue eller Herbergs vegge rensis / oc alt andet hues der inde er skuris oc thois / vere sig Bord / Bencke / Træ|seng / Skamle / thi den onde forgifft kand giffue sig paa en veg eller vdi en reffue / eller vdi noget som der inde er / oc der inde side en lang tid / oc naar som da nogen kommer ind vdi samme Kammer eller Stue som aff Naturen tilbøgelig er til Pestilentze hand befengis strax / her om vil ieg sætte nogle sande Historier. Salige Lector Anders Liung / som vaar en aff de første her vdi Riget som for lod Paffuens regimente / oc bleff Sogne Herre vdi Landzkrone i xi. Aar. Oc bleff siden der fra kaldet til Malmø at vere der Sogne Herre / Huor som hand lærde oc predickede Guds ord reent oc purt vdi xiiii. Aar oc hand døde vdi samme Stad / Anno M. D. Lv. den xxiiii. dag Nouembris / Hand sagde for mig oc for mangen erlig Mand / at den tid hand vaar vdi Landzkrone Closter / døde en aff Brøderne i samme Closter aff Pestilentze / it halfft Aar der effter kom en anden Broder i samme Herberge som den anden vaar vd død / oc fant der inde hengendis it Bøste flesk som vaar spege / det tog hand der vd oc aad der aff / oc bleff strax befengt met Pestilentze / oc døde / saaledis bleffue der siu Brødre døde / som haffde ædt aff Bøstet / om siger bleff mand det vaar / at de søm haffde ædt aff samme Bøste bleffue saa befengde / saa kaste de samme Bøste for en Hund / hand aad det / oc døde der aff.

Anno Christi M. D. xi. Der vaar en Stad vdi Valland vaar bestoldet / kom der en stør suar Pestilentze vdi de Tydskes Leyre / oc der døde en Stridz knecht aff Pestilentze / hand haffde it Sengklæde paa sig / oc samme Sengklæde kom siden til xxv. Stridz knechte / oc strax de finge samme Sengklæde paa dem / bleffue de befengde met Pestilentze oc døde / oc der de andre Stridz knechte formerckte / at de som haffde hafft samme Sengklæde vaare bleffne døde / brende de det. Denne Historia scriff|uer Doctor Jodocus Villichius i den Bog som hand haffuer screffuet om Pestilentze. Oc i samme Bog scriffuer hand oc at der laa it Hiune eller Pude i it Hus huor som Pestilentze haffde førre regeret i en vraa vdi fem Aar wtoet oc wrenset aff forsømmelse skyld / omsier kom der en som rørde ved samme Pude eller Hiunde / oc bleff befengt / oc Pestilentzen regerede der paa nylige som hun haffde førre giort. Antonius scriffuer Porte. iij. Titulo. xxij. Capit: xij. At Anno Christi M. ccc. xlviij. vaar der i Florentze Stad en stor suar Pestilentze / oc vdi samme Pestilentze døde it fattigt Menniske som haffde ligget paa nogle gamle Klude / oc der hand vaar død / kastedis samme gamle Klude paa Gaden / oc der komme ij. Suin oc rodede (som deris art oc nature er) iblant samme gamle Klude / oc de bleffue strax befengde met Pestilentze / oc de løbe bort oc igien indtil de nedfulde oc døde. Thi giøre de aff Flanderen / Brabant oc Hollant / disligeste de i Schotland ret i det at de sky saadanne forgifftelige Steder / de lade oc toe oc rense alle ting som i saadanne Huss ere ved deris Skrubbers / det er / ved nogle besynderlige Menniske som sig til saadan handel giffuet haffue / oc derfaare tage deris løn / som indsæt er aff Øffrigheden faar deris wmage. Her aff kunde wi see at den forgifftige Pestilentzis onde forgifftelse kand lenge vere i it wreent Huss oc i wreene Klæder. Her aff kunde wi oc see huor suarlige at somme rige Menniske synde i det / at naar som deris tieniste Tiunde bliffue siuge (om de end icke haffue vden den Kaaldesiuge) da skiude de dem vd aff deris Hus / oc legge dem heden paa de steder som andre ere døde / oc da bliffue de forgiffne oc dø / huilcke maa vel skee de haffde kunde leffuet vdi mange dage.

Paa det at den flyende forgifftige Pestilentze skal icke giffue sig ind vdi nogen reffue eller Væg / skal mand haffue staaendis i den Stue eller Herberge som de Siuge vdi ligge / nogle Spande eller Bøtter met luncket Vand / da giffuer sig den flyende Forgifft ned paa Vandet / oc Vandet bliffuer til at see lige som der vaare en Taage paa / eller som Støff vaare der vdi faldet. Om mand vil giøre at forsagde Vand skal veldelige drage Ederet til sig / da skal mand kaste en Haand eller tho fulde aff Kaaberrøg i samme Vand / oc effter Karernis storhed. Mand skal oc kaste en gloendis Tegelsten / eller gloendis Jern / eller Staal i samme Vand / da drager samme Vand Ederet diss bedre til sig / Dette skal icke giøris en gang men offte.

Om mand legger wslucter Kalck vdi den Stue eller Herberge / som den Siuge i ligger / den drager oc Ederet til sig.