af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

|Det v. Capittel.
Om Aareladelse.

DEr som mand det føler / at det stinger alder mest / vere sig bag i Ørnene / vnder Ar mene / eller vdi Rørerne der vil forgifftelsen sig sætte oc vdbryde. Thi naar som Hiernen røris oc befengis aff forgifftelsen / driffuer Hiernen den fra sig bag Ørnene. Hiertet vnder Armene. Leffueren i Rørerne. Thi skal mand met Aareladelse saaledis handle som her effterfølger.

Er mand hoffuen i Halsen / eller bag Ørnene / oc samme Menniske er offuer xiiij. Aar gammelt / da skal mand lade sla Hoffuet aaren offuen i Albukrogen / eller imellem Tommelfingeren oc Pegefingeren / it Fingers bred neden faare paa samme side / som mand befengdt er / oc i saadan tid skal mand icke ansee eller acte / om Maanen er i it gaat eller i it ont Tegen / om hand er ny eller gammel / om det er aarle eller silde.

Er Heffuelsen vnder Armhullerne / da skal mand lade sla Medianen eller en gren aff hende / imellem Pegefingeren oc den lange Finger paa samme side som Heffuelsen er.

Er Heffuelsen nedre paa siden / eller der hos / da skal mand sla Leffuer Aaaren / eller Basilicam / eller en gren aff den ved den lille Finger.

Huilcken som hoffuen er vdi Røren / eller der neden faare / hand skal lade den Aare som heder Saphena / oc den er neden ved Anckelen inden paa foden.

Er Heffuelsen i begge røre / da skal mand lade paa den høyre Side / oc icke paa den venstre / paa det at forgifftelsen fand dragis sra Hiertet.

|Huilcken som frycter sig at haffue Pestilentze / oc haffuer dog ingen visse Tegn / hand skal lade sla Medianen / oc er det om Vaaren eller om Sommeren / da skal hand lade sig paa den høyre Side / oc om Vinteren paa den venstre. Mand skal acte i Aareladelse / at mand drager det forgifftige Blod fra Hiertet / oc icke til / derfaare huer som hoffuen er vdi fire Røre / oc lader nogen Aare sla paa Armene / hand kommer vdi stor fare.

Haffuer nogen Aareladet sig / før end hand følde nogen Heffu else / oc om nogen heffuelse gaffue sig tilkiende effter mand haffuer Aareladt / da skal mand strax lade sla en Aare igien / paa samme side som Heffuelsen sig tilkiende giffuer.

Siuglige Quindfolck som ere begaffuede met Foster / skulle icke Aareladis / før end fire eller fem Maanede effter at de ere bleffne siuglige / der effter maa de Aareladis / oc giffuis Lægedom lige som andre der ere befengde. Mand skal sætte dem Kopper i den sted som de skulle Aareladis / oc hugge hul paa steden. Mand maa oc sætte Kopper paa vnge oc spæde Børn / om de ere offuer try eller fire Aar gamle / men der skulle ingen hul huggis. De som aldelis siuge skrøbelige oc mactløse ere / de skulle icke Aareladis / Der som saa skeer / Da vorde de end siugere oc aldelis mactløse. De som i xxiiii. timer haffue veret befengde / oc der paa soffuet / De skulle icke heller Aareladis / Thi naturen haffuer da dreffuit forgifftelsen til en sted / Oc er stadfest / Oc om de Aareladis / da vdløber det gode Blod oc det onde forgifftige Blod bliffuer inde igien.

For den som icke maa Aareladis. Den som icke maa Aareladis / hand skal lade sætte sig Kopper / Burde hannem at sla Hoffuet aaren / da skal hand lade sætte Kop|per bag vdi Nacken. For Median paa Skuldern. For Leffuer aaren paa Lenderne. Paa Knæene for den Aare som sider vnder Anckelen.