af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xiij. Capittel.
Om Heffuelse eller Pestilentze Byld.

FØrst skal mand giøre all sin flid der til at forgifftelsen kand vddragis som sagt er. Mand skal icke heller legge paa Bylden Repercussiua, det er kaalde ting / thi Forgifftelsen driffuis der aff indtil Hiertet. Men mand skal legge dette Plaaster paa Bylden / huilcket som vddrager Forgifftelsen.

Tag en Løg / oc giør it hul vdi hannem / oc opfyld Hullet vd igien met Theragelse oc støt Entzian / giør saa Hullet til igien / vind samme Løg vdi bloer / oc steg hannem vel vdi hed Aske eller Jldmørie / skale oc stød hannem siden vel met det som vdi hannem er / oc bint hannem paa Bylden / Oc naar som Byldens forgifftelse er vddragen / leg hannem met den Smørelse som giort er i Honnig / Bygmel oc aff Æggeblommer. Eller som mand selff vil / oc som huer bæst siunis.

Paa det at den onde forgifftige vædske som er vdi Bylden skal icke videre vdsprede sig / da skal mand tage Rosen Vand to Skeder fulde / Vin Edicke en | Ske fuld / her vdi skal røris noget Bolas / her aff skal smøris om kring Bylden.

Plasterne eller andet hues som mand bruger til saadanne forgifftige Bylder / de skulle offte fornyes / der skal oc vere it føye Hul mit paa Plasteret / paa det at den onde forgifftige damp kand dragis der vd. Oc om mand haffuer icke bruget Egler / som ieg offuen faare lærde / da skal mand icke forhale met Pestilentzis Byld / oc tøffue saa lenge til hand blødis aff sig selff / oc der gaar Hul paa hannem / oc hannem siden rense / oc læge som offuen faare sagt er.

Mand maa tage Malurte / Rude / lige meget aff huert / oc støde disse til puluer / oc blande dem met Menniskens Møg eller Skarn / saa meget skal der aff tagis lige som Vrterne ere store til / her aff skal giøris Plaster / oc leggis paa Bylden / da gaar der snart Hul paa hannem. Siden skal mand smøre Smør paa it Linklude / oc legge det paa Hullet / dette skal offte om dagen fornyes / otte eller ti sinde / oc dette skal brugis all den stund der er Rødde vdi Bylden / oc siden tillægis som sagt er.

Eller mand maa tage Blommen aff it Eg / oc røre den vel met Salt / oc den paa Bylden legge / oc huer time skal det fornyes.

Eller mand maa legge paa Bylden huid Lilie rod.

Mand maa tage Figen oc Rosiner som gode ere / aff huert it lodt / Disse skulle stødis vel tilsammen / her til skal tagis it quintin Salpeter støt til puluer / oc blandis der iblant / her aff skal giøris Plaster met Olie aff Cammille blommer / oc dette skal leggis varmt paa Bylden.

|Mand maa støde Hylde blad oc Senip tilsammen / oc legge det paa Bylden.

Mand maa blande Surdey met Lissebons Olie / oc det paa legge.

Eller mand maa giøre en Grød aff Huedemel oc Honnig / oc aff en stegter Løg / oc dette paa Bylden legge / dette Plaster er offte forsøgt.

Om nogen forferder sig der aff at mand hugger eller brender hul paa saadanne Bylder / da skal mand tage Gøsemøg oc blande det met Lissebons Olie / oc legge det paa Bylden / da gaar der hul paa hannem.

Om mand haffuer stor pine vdi saadanne Bylder / da skal der icke leggis paa den Lægedom som tilsammen drager / men den som modgiør oc pinen stiller / thi pinen drager den Materie selff tilsammen. Men mand skal vaadgiøre Bomuld eller en Suomp vdi Lissebons Olie / Olien førre lit varmt giort / oc den paa steden legge.

Eller mand maa vaadgiøre en Suomp vdi Vand huor vdi Chammilleblommer saadne ere / oc den passelig varm paa legge.