af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xvij. Capittel.
Bidis ngen aff en Hugorm.

KLiffuer nogen biden eller stungen aff nogen Hugorm eller Snog / da skal mand tage vnge Haner eller Høns / oc holde dem paa steden / oc der met handle lige som om Pestilentzis Byld sagt er. Oc naar som mand haffuer bruget Hanerne eller Hønsene / siden skal der sættis en Koppe paa steden / oc lade den vddrage Ederet / Der effter skal mand giøre en Smørelse / oc her met skal Saaret smøris / mand skal oc giøre Plaaster aff samme Smørelse / oc legge det paa Saaret.

Mand skal tage disse Gummer Galbanum, Serapinum, Myrrha / Asam fœtidam, Oppoponacum, Peber / Suoel / Rude / lige meget aff huer / disse skulle stødis til Puluer / oc blendis met Vin / saa at det vorder til en Smørelse / oc brugis som sagt er.

|Om den som stungen er dricker en god drick Vin Edicke / da giffuer Ederet sig vd.

Mand maa oc vel bruge de Lægedomme som her offuenfaare vdi denne Bogs sexte Capittel screffne staa / thi de vddriffue Forgifft oc Eder.