af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxiij. Capittel.
Om nogen forgiøris aff nogen
Quinde.

HAffuer nogen Quindis Persone det saa skicket oc giort met Konst / at mand skal ingen elske vden hende allene / oc om mand vil giøre hendis Konst til intet / Da skal mand saaledis handle.

|Mand skal tage Perler oc Jordhumle / aff huert it quintin / Disse skulle stødis til Puluer / oc drickis met vand som brent er aff Hiertens fryd / oc mand skal henge it stycke aff en Segelsten om halsen / saa at hand henger paa det bare Bryst.