af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxiiij. Capittel.
Haffuer nogen ædt forgifftigt roddet
Kiød.

HAffuer nogen ædt noget roddet Kiød / eller rodden Fisk / da skal mand komme den til at spy som det ædt haffuer / der effter skal mand giffue hannem at dricke Vin oc Peber blandede tilsammen.

Her disse Riger oc Land vaaxe oc atskillige slags Vrter oc Rødder / huilcke som Forgifft oc Eder i dem haffue / oc om ieg screffue dem her (maa vel ske) at der tore vere de til som dem maatte vanbruge oc forgiffue nogen der met / Thi vil ieg lade dem fare paa denne tid / oc her met ende hues ieg om Pestilentze oc andet Eder scriffue vil.

Der som mand elsker oc frycter Gud / oc paakalder hannem met en ret fast oc stadig Tro / holder oc skicker sig effter denne min scriffuelse / Da bliffuer mand fri fra Pestilentze / oc døer icke aff hende / vden saa er / at den euige Almectigste Gud vil serdelis haffue hannem til sit euige Rige / eller oc vil straffe hannem.

Figur  
|
Figur  

Prentet i Kiøbenhaffn aff Andrea Gutterwitz.

Figur  
Paa Baltzer Kausis / Borgeris oc Bogeføreris samme steds bekaastning. Oc findis hos hannem til Kiøbs. #S+ANNO#S- ------------------------------ M. D. LXXVII.