Beskrivelse af teksten

Christian 3.s danske Bibel

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

E917<

S. Luce Euangelium.

I.

Illustration

EFterdi mange haffue tagit sig faare / at *beskicke den Tale om de Gerninger / som ere skede iblant oss / som de det haffue giffuit oss / der det aff begyndelsen haffue seet / oc veret Ordens Tienere / Da haffuer ieg *anseet det for gaat / effter ieg haffuer vdspurt alting aff begyndelsen / At scriffue alting skickelige til dig / min gode Theophile / met flid / Paa det du kant haffue viss grund paa den Lærdom / i huilcken du *est vnderuist.

J Herodis Judee Kongis tid / vaar en Prest aff Abia *skiffte / ved naffn Zacharias / oc hans Hustru aff Aarons døtter /2. Paral. 25. som hed Elizabeth. Oc de vaare *baade sammen fromme faar Gud / oc *ginge w*straffelige i alle HERRENS Bud oc *Skickelser / oc de haffde inted Barn / Thi Elizabet vaar w*fructsommelig / oc de vaare *baade vel *alderne.

Oc det *begaff sig / *der hand giorde Preste embedet faar Gud / i sin Skifftis tid / effter Prestedommens seduane / oc det falt hannem til / at giffue Røgelse / da gick hand i HERRENS Tempel / Oc al Folckens mangfoldighed / vaar vden faare oc bad / i Røgelsens tid.

Oc HERRENS Engel obenbaredis faar hannem / oc stod ved den høyre haand hoss Røgalteret. Oc som Zacharias saa hannem / forferdedis hand / oc hannem kom en redzel paa. Men Engelen sagde til hannem / Frøcte dig icke Zacharia / Thi din Bøn er bønhørd. Oc |E918 din Hustru Elizabeth skal føde dig en Søn / hans naffn skalt du kalde Johannes / oc du skalt haffue glæde oc frygd aff hannem / Oc mange skulle glædis i hans Fødzel. Thi hand skal vere stor faar HERREN / Vin oc sterck Drick skal hand icke dricke. Oc hand skal end opfyldis i Moders liff met den hellig Aand / Oc hand skal omuende mange Børn aff Jsrael til Gud de Malach. 4. ris HEREE. Oc hand skal gaa frem faar Hannem / i Elie aand oc krafft / at omuende Fedrenis hierter til børnene / oc de Vantro til de Retferdigis snildhed / at *beskicke HERREN it *berid Folck.

Oc Zacharias sagde til Engelen / Huor paa skal ieg det kunde kende? Thi ieg er gammel / oc min Hustru er *alderne. Engelen suarede / oc sagde til hannem / Jeg er Gabriel / som staar faar Gud / oc er vdsent at tale met dig / at ieg skulde forkynde dig saadant. Oc see / Du skalt bliffue* dum / oc icke kunde tale / indtil den dag / at dette skal ske / Fordi at du trode icke mine ord / huilcke der skulle *fuldkommis i deris tid.

Oc Folcket *biede effter Zacharias / oc forundrede dem / at hand tøffuede saa lenge i Templen. Oc *der hand gick vd / kunde hand icke tale met dem. Oc de *merckte / at hand haffde seet en Syn i Templen. Oc hand nickede at dem / oc bleff *dum. Oc det *begaff sig / der hans Embedis tid vaar vde / da gick hand hiem i sit huss. Oc effter de dage bleff hans Hustru Elizabeth fructsommelig / oc hun skiulte sig fem maanede / oc sagde / Saa haffuer HERRen giort mod mig / i de dage / *der hand ansaa mig / At hand skulde tage min *blusel fra mig iblant Mennisken.

Oc i den siette maanet / bleff Gabriel Engel send aff Gud / til en Stad i Galilea / som heder Nazareth / Til en Jomfru / som vaar troloffuit en Mand / ved naffn Joseph / aff Dauidz Huss / oc Jomfruen hed Maria. Oc Engelen kom ind til hende / oc sagde / Hil vere du Liffsalige / HERREN er met dig / du Velsignede iblant Quinderne.

Oc *der hun saa hannem / forferdedis hun offuer hans tale / oc tenckte / huilcken en hilsen er det? Oc Engelen sagde til hende / Frøcte dig icke Maria / Du haffuer fundet naade hoss Gud. See / du skalt vndfange i Liffuit / oc føde en Søn / hans Naffn skalt du kalde Jhesus. Hand skal bliffue stor oc kaldis den Høystis Søn. Oc Gud HERREN skal giffue hannem Dauidz sin Faders stoel / oc hand skal vere en Konge offuer Jacobs Huss *euindelige / oc der skal icke vere ende paa hans Kongerige.

Da sagde Maria til Engelen / Huorledis skal det gaa til? *effterdi ieg ved aff ingen Mand. Engelen suarede / oc sagde til hende / Den hellige Aand skal komme offuer dig / oc den Høyistis krafft skal offuerskugge dig. Der faare ocsaa det Hellige / som skal fødis aff dig / skal kaldis Guds Søn. Oc see / Elizabeth din Fencke / er oc *fructsommelig met en Søn / i hendis Allerdom / oc hun gaar nu i den siette maanet / som er i røcte / at hun er wfructsommelig / Thi hoss Gud er ingen ting wmuelig. Oc Maria sagde / See / Jeg er HERRENS Tienerinde / mig ske lige som du haffuer sagd. Oc Engelen skildis fra hende.

Oc Maria stod op i de dage / oc gick hastelige paa Biergene / til Jude Stad / oc kom i Zacharias Huss / oc hilsede Elizabeth. Oc det *begaff sig / der Elizabeth hørde Marie hilsen / da rørde Barnet sig i hendis liff. Oc Elizabeth bleff opfylt met den hellige Aand / oc robte høyt / oc sagde / Velsignet *est du iblant Quinderne / oc velsignet er din Liffuis Fruct. Oc *hueden kommer mig det / at min HERRJS Moder kommer til mig? See / der ieg hørde din røstis hilsen / da rørde Barnet sig i mit Liff met glæde. Oc o salig *est du / som trode / Thi det skal fuldkommis / som dig er sagd aff HERREN. Oc Maria sagde.

Min Siel ophøyer HERREN.

Oc min Aand glæder sig i Gud min Frelsere.

Thi hand haffuer *anseet sin elendige Tienerinde / See / her effter skulle alle Børns børn prise mig salig.

Thi hand haffuer giort store ting mod mig / som er mectig / Oc hans Naffn er helligt.

Oc hans Barmhertighed varer vden aff ladelse stedze oc altid / Hoss dem som hannem frøcte.

Hand bruger Mact met sin Arm / Oc atspreder dem som ere Hoffmodige i deris hiertis sind.

Hand støder de Mectige aff stolen / Oc ophøyer de Elendige.

De Hungrige fylder hand met Gaat / Oc lader de Rige tomme.

Hand tencker paa Barmhertighed / Oc hielper sin Tienere Jsrael op.

|E919 Som hand sagde til vore Fedre / Abraham oc hans Sæd *euindelige

Oc Maria bleff hoss hende ved tre maanede / der effter *foer hun hiem til bage igen.

Oc Elizabeths tid kom / at hun skulde føde / oc hun fødde en Søn. Oc hendis Nabo oc Slect hørde / at HERREN haffde giort stor Barmhertighed met hende / oc de glædde sig met hende. Oc det hende sig paa den ottende dag / da komme de at omskære Barnet / oc de kallede hannem effter hans Fader Zacharias. Men hans Moder suarede / oc sagde / Jngenlunde / men hand skal hede Johannes. Oc de sagde til hende / Der er dog ingen i din Slect / som saa kaldis.

Oc de nickede at hans Fader / huorledis hand vilde lade kalde hannem. Oc hand begerede en Taffle / screff oc sagde / Hand heder Johannes. Oc de forundrede sig alle. Oc strax oplodis hans Mund oc hans Tunge / oc hand talede oc prisede Gud. Oc der kom en frøct offuer alle Naboerne / Oc dette som skeet vaar røctedis altsammen paa alle de Jødiske Bierge / oc alle som det hørde / lagde det paa Hierte / oc sagde / Huad ment du / at her skal bliffue aff Barnet? Thi HERRENS Haand vaar met hannem.

Oc hans Fader Zacharias bleff opfylt met den hellig Aand / spaade / oc sagde:

Loffuit vere HERREN Jsraels Gud / Thi hand haffuer besøct oc forløst sit Folck.

Oc hand haffuer opreyst *Salighedsens Horn / J Dauids sin tieneris Huss.

Som hand talede i fordom tid / ved sine hellige Propheters Mund.

At hand vilde frelse oss fra vore fiender / oc fra alle deris haand som oss hade.

Oc *beuise vore Fedre Barmhertighed / oc tencke paa sin hellige Pact.

Oc paa den Eed / som hand *soer vor Fader Abraham / At giffue oss.

At naar wi vaare forløsde aff vore Fienders Haand / skulde wi tiene hannemGene. 22. vden redzel vor Liffs tid.

J Hellighed oc Retferdighed / som hannem er behagelig.

Oc du Barn lille / skalt kaldis den Høystis Prophete / Du skalt gaa frem faar HERREN / at *berede hans vey.

Oc at giffue hans Folck *Salighedsens forstand / som er i deris synders forladelse.

Ved vor Guds hiertelige Barmhiertighed / ved *huilcken Opgangen aff det Høye haffuer besøct oss.

Paa det hand skulde skinne faar dem / som side i mørcke oc i Dødzens skugge / oc vise vore føder paa Fredens vey.

Oc Barnet voxte / oc vaar sterckt i Aanden / oc vaar vdi Ørcken / indtil hand skulde *traade frem faar Jsraels Folck.

II.

OC det *begaff sig paa den tid / at der vdgick it Bud aff Keyser Augusto / At al Verden skulde bescriffuis til Skat. Oc denne Bescriffuelse vaar den allerførste / oc skede paa den tid / der Cyrenius vaar Landz herre i Syrien. Oc huer mand gick / at lade bescriffue sig til Skat huer til sin Stad.

Da giorde oc Joseph sig rede / aff Galilea / aff den Stad Nazareth / i Jøde land / til Dauidz Stad / som kaldis Bethlehem / Fordi at hand vaar aff Dauidz Huss oc slect / At hand skulde lade bescriffue sig til skat / met Maria sin troloffuede Hustru / som vaar *fructsommelig. Oc som de vaare der / da kom tiden / at hun skulde føde. Oc hun fødde sin første Søn / oc suøbte hannem i Klude / oc lagde hannem i en Krubbe / Thi de haffde ellers inted rum i *Herbere.

Oc der vaare Hyrder i den samme Egn paa marcken hoss Faarestierne / som voctede deris Hiord om natten. Oc see / HERRENS Engel traadde til dem / oc HERRENS klarhed skinde om dem / Oc de fryctede saare. Oc Engelen sagde til dem: Frycter eder icke / See / ieg forkynder eder stor Glæde / som skal *vederfaris alt Folcket / Thi Eder er i dag en Frelsere født / som er den HERRE Christus / i Dauidz Stad. Oc det skulle i haffue til it *Tegen / J skulle finde Barnet suøbt i Klude / oc liggendis i en Krubbe. Oc strax bleff der hoss Engelen en Himmelske Herskaris mangfoldighed / som *loffuede Gud / oc sagde / ære vere Gud i det Høye / Oc Fred paa Jorden / oc Mennisken en velbehagelighed.

|E920 Oc *der Englene *fore fra dem til Himmelen / da sagde Hyrderne til *huer andre / Lader oss nu gaa til Bethlehem / oc see den Gerning / som der er skeet / som HERREN haffuer obenbaret oss. Oc de komme hastelige / oc *funde baade Mariam oc Joseph / der til Barnet liggendis i Krubben. Oc der de haffde seet det / da forkyndede de det Ord / som vaar sagd til dem om dette Barn. Oc alle / som det hørde / forundrede sig paa den Tale / som Hyrderne sagde dem. Men Maria beuarede alle disse ord / oc betenckte dem i sit hierte. Oc Hyrderne vende til bage igen / prisede oc loffuede Gud for alt det / som de haffde hørt oc seet / lige som det da vaar sagd til dem.

Och *der otte dage vaare forløbne / at Barnet skulde om skæris / Da bleff hans Naffn kaldet Jhesus / som det vaar kaldet aff Engelen / før hand bleff vndfangen i Moders liff.

Oc *der hendis renselsis dage effter Mose Low komme / da førde de Hannem til Jerusalem / at de skulde der lade hannem komme faar HERREN / lige som det oc staar screffuit i HER Exodi 13. Leuit. 12. RENS Low / *allehonde Mandkøn / som først obner Moders liff / skal kaldis HERREN helligt / Oc at de skulde giffue Offer / effter som sagd er i HERRENS Low / it par Turtelduer eller tho vnge Duer.

Oc see / der vaar it Menniske i Jerusalem / som hed Simeon / oc samme Menniske vaar from oc Gudfryctig / oc hand ventede Jsraels trøst / oc den hellig Aand vaar i hannem. Oc hand fick suar aff den hellige Aand / at hand skulde icke see Døden / før hand *finge HERRENS Christ at see. Oc hand kom i Templen aff Aandens oprørelse.

Oc *der Foreldrene førde Barnet Jhesum i Templen / at de skulde gøre for hannem / lige som mand pleyer effter lowen / Da tog hand hannem paa sine arme / oc *loffuede Gud / oc sagde.

HERRE / lad nu din Tienere *fare i Fred / lige som du haffuer sagd.

Thi mine øyen haffue seet din Frelsere.

Huilcken du *beredde / for alle Folck.

Jt *Liuss til at *opliuse Hedningene / Oc dit Folck Jsrael til en Herlighed.

Oc hans Fader oc Moder forundrede sig paa det / som bleff sagd om hannem. Oc Simeon velsignede dem / oc sagde til hans Moder Maria / See / Denne skal settis mange til it Fald oc Opstandelse i Jsrael / oc til it *Tegen som skal imod sigis. Oc der skal it Suerd trenge igennem din siel / Paa det at mange hierters tancker skulle obenbaris.

Oc der vaar en Prophetinde Anna / Phanuels Daatter / aff Asers slect. Hun vaar vel *alderne / oc haffde leffuit *siu aar met sin Hosbonde / effter sin Jomfrudom. Oc hun vaar nu en *Vidue / ved fire oc firesinds tiue aar / hun kom aldri aff Templen / tiente Gud met fasten oc beden dag oc nat. Den samme traadde oc frem til / i den samme stund / oc prisede HERREN / oc talede om hannem til alle / som ventede forløsning i Jerusalem.

Oc *der de haffde *fuldkommet alting / effter HERRENS Low / da *fore de til Galileam igen / til deris Stad Nazareth. Men Barnet voxte / oc bleff sterckt i Aanden / fuld met visdom / oc Gudz naade vaar hoss hannem.

Oc hans Foreldre *ginge huert aar til Jerusalem / paa Paaske høytiden. Oc *der hand vaar tolff aar gammel / ginge de op til Jerusalem / effter Høytidens seduane. Oc der de dage haffde ende / oc de ginge hiem igen / da bleff Barnet Jhesus i Jerusalem / oc hans Foreldre viste det icke. Da mente de / at hand haffde verit iblant Selskab / Oc de komme en dags reyse / oc lete effter hannem iblant Slectinge oc *Kyndinge. Oc der de *funde hannem icke / ginge de til bage igen til Jerusalem / oc lete effter hannem. Oc det *begaff sig tre dage der effter / da funde de hannem sidendis i Templen / mit iblant de Lærde / at hand hørde dem / oc spurde dem at. Oc alle de hannem hørde / forundrede sig paa hans forstand oc gensuar. Oc der de saae hannem / bleffue de forferdede.

Oc hans Moder sagde til hannem / Min Søn / *Hui giorde du oss det? See / din Fader oc ieg lete effter dig met bedrøffuelse. Oc hand sagde til dem / Huad er det / at i lete effter mig? Vide i icke / at ieg skal vere i det / som er min Faders? Oc de forstode det ord icke / som hand talede met dem. Oc hand gick ned met dem / oc kom til Nazareth / oc vaar dem vnderdanig. Oc hans Moder beuarede alle disse ord i sit hierte. Oc Jhesus *forfremmedis i visdom / alder oc naade / hoss Gud oc Mennisken.

III.

JDet femtende Keysers Tyberij Keyserdoms aar / der Pontius Pilatus vaar Landzherre i Judea / oc Herodes Høffding i Galilea / oc hans Broder Philippus Høffding vdi Jturea oc i Trachonitis Egn / oc Lisanias Høffding i Abilene / Der Annas oc Caiphas vaare de ypperste Prester / Da skede Gudz befalning til Johannem Zacharie søn / i Ørcken.

|E921 Oc hand kom i al den Egn hoss Jordan / oc predickede *penitentzis Daab / til syndernis Matth. 3. Marci 1. Esaiæ 42. forladelse / som screffuit staar i Esaie Prophetis talis Bog / som siger / Der er en Predickeris røst i ørcken / Bereder HERRENS vey / oc gører hans fodsti rette. Alle Daler skulle opfyldis / oc alle Bierg oc Høye skulle fornedris / Oc det som kroget er / skal rettis / oc det som wieffnt er / skal bliffue slet vey. Oc alt Kød skal see Gudz Frelsere.

Oc hand sagde til Folcket / som gick vd / at lade sig døbe aff hannem / J Øgle slect / Huo visde da eder / at i skulde vndfly den Tilkommende vrede? Seer til / gører ret *Penitentzis fruct / Oc tager eder icke faare at sige / Wi haffue Abraham til fader. Thi ieg siger eder / Gud kand opuecke Abraham Børn aff disse Stene. Øxen ligger allerede hoss roden aff Træerne. Huilcket Træ som icke bær god fruct / skal affhuggis oc kastis i Jlden.

Oc Folcket spurde hannem at / oc sagde / Huad skulle wi da gøre? Hand suarede / oc sagde til dem / Huo som haffuer tho Kiortle / skal giffue den / som haffuer ingen / Oc huo som haffuer Mad / skal gøre lige saa. Der komme oc Toldere / at lade sig døbe / oc sagde til hannem / Mestere / Huad skulle da wi gøre? Hand sagde til dem / Kreffuer icke mere / end sæt er.

Da spurde oc Stridzmendene hannem at / oc sagde / Huad skulle da wi gøre? Oc hand sagde til dem / Gører ingen offueruold oc ey wret / oc lader eder nøye met eders Sold.

Oc som Folcket vaar i meningen / oc tenckte alle i deris hierte om Johanne / Om handMatth. 3. Marci 1. Ioan. 1. maa vel ske vaare Christus / Da suarede Johannes / oc sagde til alle. Jeg døber eder met vand / Men der kommer en Sterckere effter mig / huilcken ieg er icke verdig til / at opløse hans Skotuenge / Hand skal døbe eder met den hellig Aand oc met Jld. J den sammis Haand er Kasteskulen / oc hand skal feye sin Lo / oc skal *sancke Hueden i sin Lade / oc *affnerne skal hand opbrende met euig Jld. Oc meget andet mere vnderuisde hand oc kundgiorde Folcket.

Oc der den Høffding Herodes bleff *straffet aff hannem / for Herodias sin BrodersMatth. 14 Marci 6. Hustru skyld / oc for alt det onde / som Herodes giorde / Offuer alt det / lagde hand Johannem i fengzel.

Oc det *begaff sig / der alt Folcket loed sig døbe / oc Jhesus vaar ocsaa døbt / oc bad / at Him=Matth. 3. marci 1. Ioan. 1. len obnedis / oc den hellig Aand *foer ned / i legemlig skickelse offuer Hannem / lige som en Due / Oc en røst kom aff Himmelen / som sagde / Du *est min elskelige Søn / i *huilcken ieg haffuer velbehagelighed.

Oc Jhesus gick i det trediuende aar / oc bleff holden for Josephs Søn / *huilcken som vaarMatth. 1. Eli Søn.

IIII.

OC Jhesus / fuld aff den hellig Aand / kom fra Jordan igen / oc bleff ført aff Aanden i Ørcken / Oc bleff fristet fyretiue dage aff Dieffuelen / Oc hand oed inted i de samme dage / Oc *der de samme dage haffde ende / da hungrede hannem der effter. Oc Dieffuelen sagde til hannem / *Est du Gudz Søn / da sig til den Sten / at hand bliffuer Brød. Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Det staar screffuit / Deutero. 8. Mennisket leffuer icke *aleniste aff Brød / men aff huert Guds ord.

Oc Dieffuelen førde hannem op paa it høyt Bierg / oc visde hannem alle Rige i den *gantske Verden / i it øyeblick / oc sagde til hannem / Jeg vil giffue dig al denne mact / oc deris Herlighed / Thi hun er mig offuer giffuen / oc ieg giffuer hende huem ieg vil / Der som du nu vilt tilbede mig / da skal det alt sammen høre dig til. Jhesus suarede hannem / oc sagde / Vige Deutero. 6. bort fra mig Satan / Det staar screffuit / Du skalt tilbede Gud din HERRE / oc tiene hannem alene.

Oc hand førde hannem til Jerusalem / oc sette hannem paa tindingen aff Templen / oc sagde til hannem / *Est du Gudz Søn / da lad dig falde ned her aff. Thi det staar screffuit / Psalm. 91. Hand skal befale sine Engle om dig / at de skulle *beuare / oc bære dig paa Henderne / Paa det du skalt icke nogen sked støde din Fod paa en sten. Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Det er Deutero. 6. sagd / Du skalt icke friste Gud din HERRE. Oc der Dieffuelen haffde giort ende paa alle fristelser / vigede hand fra hannem til en tid.

Oc Jhesus kom i krafftens Aand til Galileam igen / Oc røctet om hannem kundgiordis i alle de omliggende Steder Oc hand lærde i deris *Scholer / oc bleff priset aff huer mand.

Oc hand kom til Nazareth / som hand vaar opfød / oc gick i Scholen effter sin seduane om Esaiæ 61.Sabbaths dagen / Oc hand stod op / oc vilde læse. Da *finge de hannem Esaie Prophetis Bog. Oc *der hand kaste om i Bogen / fant hand den Sted / som staar screffuit / HERRENS Aand er hoss mig / Der faare *saluede hand mig / oc sende mig / at *kundgøre Euangelium for de Fattige / at helbrede de knusede Hierter / at predicke for de Fangne / at de skulle vere løse / oc de Blinde faa synen / oc de Fangne / at de skulle vere fri oc ledige / oc at predicke HERRENS tacknemmelige aar.

Oc *der hand lucte Bogen til / *fick hand Tieneren hende / oc *sette sig. Oc alle øyen som vaare i Scholen / saae paa hannem. Oc hand begynte at sige til dem / J dag er denne Scrifft fuldkommen faar eders *øern. Oc de gaffue alle *vidnisbyrd om hannem / oc vndrede paa de liffsalige ord / som *ginge aff hans mund / oc sagde / Er icke denne Josephs Søn? Oc hand sagde til Matth. 13. Marci 6. Ioan. 4. dem / J skulle frilige sige dette ordsprock til mig / Læge hielp dig selff. Thi huor store ting haffue wi hørt ske i Capernaum? Gør oc lige her i dit Federne Land. Oc hand sagde / Sandelige / Jeg siger eder / Jngen Prophete er tacknemmelig i sit Federne Land.

Men i sandhed siger ieg eder / Der vaare mange Encker i Jsrael vdi Elie tid / der Himmelen vaar tilluct try aar oc sex maanede / den gong der vaar en *suar Dyr tid i det *gantske Land / til ingen aff dem / vden *aleniste til de Sidoners Sareptha / til en Encke. Oc der vaare mange Spedalske i Jsrael vdi Elisei Prophetis tid / Oc der bleff ingen rensit aff dem / vden alene Naaman aff Syrien. Oc de bleffue alle fulde aff vrede som vaare i *Scholen / der de hørde det. Oc de stode op / oc støtte hannem vdaff Staden / oc førde hannem op paa det høyiste aff Bierget / paa huilcket deris Stad vaar bygd / at de vilde styrte hannem ned. Men hand Matth. 7. Marci 1. Marci 1. gick bort mit igennem dem / oc kom til Capernaum Galilee Stad / oc lærde dem om Sabbathen. Oc de forundrede sig paa hans Lærdom / thi hans Tale vaar veldig.

Oc der vaar it Menniske i Scholen / besæt met en wren Dieffuel / Oc hand robte høyt / oc sagde / Holt / huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth? Du* est kommen at *forderffue oss / Jeg veed huo du *est / som er Gudz hellige. Oc Jhesus truede hannem / oc sagde / Ti stille / oc |E923 far vd aff hannem. Oc Dieffuelen kaste hannem mit vnder sig / oc *foer vdaff hannem / oc giorde hannem ingen skade. Oc der kom en redzel offuer dem alle / oc de talede met *huer andre / och sagde / Huad er dette for en ting? Hand biuder de wrene Aander met mact oc vold / och de *fare vd. Oc hans røcte *vdspriddis alle vegne i det omliggende Land.

Oc hand stod op aff Scholen / oc kom i Simons huss / oc Simons hustruis moder haffde en *suar Koldesiuge. Oc de bade hannem for hende / Oc hand traadde til hende / oc bød koldesiugen / oc hun forlod hende / oc hun stod strax op / oc tiente dem.

Oc der Solen vaar nedgangen / da førde alle de som haffde Siuge / met atskillige Siugdomme / dem til hannem. Oc hand lagde Henderne paa huer *besynderlige / oc giorde dem helbrede. Der *fore oc Dieffle vd aff mange / robte oc sagde / Du *est Christus Guds Søn. Oc hand truede dem / oc loed dem icke tale / Thi de viste / at hand vaar Christus.

Oc der det bleff dag / gick hand vd paa en øde Sted / Och Folcket lete effter hannem / och komme til hannem / och de *hulde hannem / at hand gick icke fra dem. Da sagde hand til dem / Jeg skal oc predicke andre Stæder Euangelium om Guds rige / Thi ieg er der til vdsent. Och hand predickede i Galilee *Scholer.

V.

OC det *begaff sig / der Folcket trengde sig til hannem / at høre Gudz ord / Oc hand stod hoss den Sø Genezareth / oc saa thu Skib staa hoss Søen / oc Fiskerne vaare vdgongne / oc *tode deris garn / Da traadde hand i it aff Skibene / som hørde Simon til / oc bad hannem / at hand skulde legge det lidet fra Landet. Oc hand *sette sig / oc lærde Folcket aff Skibet.

Oc *der hand *loed aff at tale / sagde hand til Simon / Far vd paa dybet / oc kaster eders Garn vd / at i drage en dræt. Oc Simon suarede / oc sagde til hannem / Mestere / wi haffue arbeydet den *gantske Nat / oc *finge inted / Men paa dit Ord vil ieg vdkaste Garnet. Oc* der de giorde det / da *finge de en stor hob Fisk / oc deris Garn reffuis sønder. Oc de nickede at deris *Staalbrødre / som vaare i det andet Skib / at de skulde komme / oc hielpe dem at drage. Oc de komme / oc fyllede *baade Skibene fulde / saa / at de suncke.

Der Simon Petrus det saa / falt hand paa knæ faar Jhesu / oc sagde / HERRE / *gack vd fra mig / Jeg er it syndigt Menniske. Thi hannem vaar kommen en redzel paa / oc alle dem som vaare met hannem / for denne Fiske dræt / som de haffde giort met *huer andre / Dissligest ocsaa Jacobum oc Johannem / Zebedei sønner / Simons *Staalbrødre. Oc Jhesus sagde tilMatth. 8. Marci 1. Simon / Frycte dig icke / Thi at nu her effter skalt du tage Menniske. Oc de førde Skibene til Landet / oc forlode alting / oc *fulde hannem effter.

Oc det *begaff sig / *der hand vaar i en Stad / See / da vaar en Mand fuld aff Spedalsk / *Der hand saa Jhesum / falt hand paa sit ansict / oc bad hannem / oc sagde / HERRE / *vilt du / da kant du rense mig. Oc hand vdracte sin Haand / oc rørde ved hannem / oc sagde / Jeg vil detLeuit. 14. gøre / Ver ren. Oc strax gick *spedalsken aff hannem. Oc hand bød hannem / at hand skulde ingen sige det / Men *gack bort / oc *bete dig faar Presten / oc offre for din Renselse / som Mose bød dem til it *Vidnisbyrd. Oc talen om hannem kom io lenger vd / Oc der kom meget Folck til sammen / at de kunde høre / oc helbredis ved hannem aff deris Siugdomme. Men hand vigede bort i Ørcken / oc bad.

Oc det *begaff sig paa en dag / at hand lærde. Oc der sade Phariseer oc Scrifftklaage / som vaare komne aff alle Byer i Galilea oc Judea / oc fra Jerusalem / Oc HERRENS krafft gick aff hannem / oc hand halp huer mand. Oc see / nogle Mend baare it Menniske paa en Seng / som vaar *Verckbrøden / oc de lete effter / at føre den ind / oc legge faar hannem. Oc *der de kunde icke finde for Folcket / paa huad sted de skulde føre hannem ind / da stigede de op paa Taget / oc vunde hannem ned igennem taget met Sengen / mit iblant dem / faar Jhesum. Oc der hand saa deris tro / sagde hand til hannem / Menniske / dine synder ere dig *forladne.

Oc de Scrifftkloge oc Phariseer begynte at tencke / oc sagde / Huo er denne / at hand taler Gudz *bespaattelse? Huo kand *forlade synderne / vden alene Gud? Men der Jesus *fornam deris tancker / suarede hand / oc sagde til dem / Huad tencke i vdi eders hierter? Huilcket er lettere at sige / Dig ere dine synder *forladne / Eller at sige / Stat op oc vandre? Men at i skulle vide / at Menniskens Søn haffuer mact paa Jorden / at forlade synder / da sagde hand til den Verckbrødne / Jeg siger dig / stat op / oc tag din Seng op / oc *gack hiem. Oc hand stod strax op / faar deris øyen / oc tog Sengen op / som hand laa vdi / oc gick hiem / oc prisede Gud / oc de forferdedisMatth. 9. Lucæ 2. alle oc prisede Gud / oc bleffue fulde aff redzel / oc sagde / Wi haffue i dag seet *vnderlige ting.

Oc der effter gick hand vd / oc saa en Toldere / som hed Leui / side hoss Tolden / oc hand sagde til hannen / Følge mig effter. Oc hand forlod alting / oc stod op / oc *fulde hannem effter. Oc |E924 samme Leui redde it stort Gestebud til i sit huss / Oc mange Toldere oc andre sade met dem til Bordz. Oc de Scrifftkloge oc Phariseer knurrede mod hans Disciple / oc sagde / Huor faare æde oc dricke i met Toldere oc Syndere? Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / De *Karske haffue Lægen icke *behoff / men de Siuge. Jeg er kommen at kalde Syndere til Bedring / oc icke de Retferdige.

Da sagde de til hannem / Huor faare faste Johannis Disciple saa offte / oc bede saa meget / Matth. 9. Marci 2. Phariseernis Disciple lige saa / Men dine Disciple æde oc dricke? Da sagde hand til dem / J kunde icke nøde Brøllups Folcket til at faste / saa lenge som Brudgommen er hoss dem / Men den tid skal komme / at Brudgommen skal tagis fra dem / Da skulle de faste.

Oc hand sagde en *Lignelse til dem / Jngen setter en klud aff nyt Klæde / paa it gammelt klæde / ellers riffuis det ny *sønder / oc kluden aff det ny *skicker sig icke paa det gamle. Oc ingen lader Most i gamle Flasker / Ellers sønderbryder Mosten Flaskerne / oc spildis / oc Flaskerne forderffuis. Men mand skal lade Most i ny Flasker / saa bliffue de *baade *foruarede. Oc der er ingen / som dricker aff den Gamle / oc vil strax den Ny / Thi hand siger / Den Gamle er mildere.

VI.

OC det *begaff sig paa en Effter *sabbath / at hand gick igennem kornet / oc hans Disciple plockede Ax aff / oc *ode / oc vrede dem met henderne. Oc nogle aff Phariseerne sagde til dem / Huor faare gøre i det som icke sømer sig at gøre paa Sabbatherne? Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Haffue i icke læst / huad Dauid giorde / der hannem hungrede / oc de som vaare met hannem? Huorledis hand gick ind i Gudz Huss / oc tog Skue brød / oc oed / oc gaff ocsaa dem / som vaare met hannem / 1. Reg. 21. huilcke dog ingen torde æde / vden Presterne alene. Oc hand sagde til dem / Menniskens Søn er en HERRE / ocsaa offuer Sabbathen.

Oc det skede paa en anden Sabbath / at hand gick i *Scholen / oc lærde. Oc der vaar it Menniske / hues høyre haand vaar vissen. Men de Scrifftkloge oc Phariseer toge vaare paa Matth. 12. Lucæ 3.hannem / om hand oc vilde helbrede om Sabbathen / Paa det de kunde finde Sag met hannem. Da *merckte hand deris tancker / oc hand sagde til det Menniske met den visne Haand / Stat op / oc trin hid frem. Oc hand stod op / oc traadde frem. Da sagde Jhesus til dem / Jeg spør eder at / Huad sømer sig at gøre om Sabbathen / Gaat eller ont? Opholde Liffuit / eller *forderffue? Oc hand saa omkring paa dem alle / oc sagde til det Menniske / Reck din Haand vd. Oc hand giorde det / Da bleff hans Haand *karsk igen / oc helbrede lige som den anden. Men de bleffue aldelis galne / oc talede met *huer andre / huad de vilde gøre hannem.

Oc det *begaff sig paa den tid / at hand gick paa it Bierg at bede / oc hand bleff natten off Matth. 10. Marci 3. uer i Bønen til Gud. Oc der det bleff dag / kallede hand sine Disciple / oc vdualde Tolff aff dem / huilcke hand oc kallede Apostle / Simon / huilcken hand kallede Peder / oc Andream hans Broder / Jacobum oc Johannem / Philippum oc Bartholomeum / Mattheum oc Thomam / Jacobum Alphei søn / Simon som kaldis Zelotes / Judam Jacobs søn / oc Judam Jscharioth den Forredere.

Oc hand gick ned met dem / oc traadde paa en *Plan i Marcken / oc hans Disciplers skare / oc en stor hob Folck / aff alt Jødeland oc Jerusalem / oc Tyro oc Sidon / liggendis hoss Haffuit / som vaare komne at høre hannem / oc at de kunde bliffue helbrede aff deris Siuger / Oc de som bleffue omdreffne aff wrene Aander / de bleffue helbrede. Oc alt Folcket begerede at røre ved hannem / Thi der gick Krafft aff hannem / oc helbredede dem alle.

Oc hand løffte sine øyen op offuer sine Disciple / oc sagde / Salige ere i Fattige / Thi Matth. 5. Gudz Rige hører eder til. Salige ere i / i som her hungre / thi i skulle mættis. Salige ere i / i som her græde / thi i skulle lee. Salige ere i / der som Menniskene hade eder / oc fraskille eder / oc skende eder / oc *forskiude eders naffn / som it *vanartigt / for Menniskens Søns skyld. Glæder eder da / oc springer / Thi see / eders Løn er stor i Himmelen. Lige det samme giorde ocsaa deris Fedre Propheterne. Men we eder Rige der imod / Thi i haffue eders trøst borte. Ve eder / i som ere fulde / Thi eder skal hungre. We eder / i som lee / Thi i skulle græde oc hyle. Ve eder / naar huer mand taler vel paa eder. Lige det samme giorde ocsaa deris Fedre mod de falske Propheter.

Men ieg siger eder / i som høre til / Elsker eders Fiender. Gører dem gaat / som eder hade. Velsigner dem / som eder forbande. Beder for dem / som ere eder fort*redelige. Oc huo som slar dig paa det ene Kindben / biud hannem ocsaa det andet til. Oc huo som tager Kaaben fra dig / forhindre hannem oc icke kiortelen. Giff den / som dig beder. Oc huo som tager dit fra dig / da |E925 kreff det icke igen. Oc som i ville / at Folck skulle gøre mod eder / Lige saa gøre oc i mod dem.

Oc der som i elske dem der eder elske / huad tack haffue i der faare? Thi Syndere elske oc dem som dem elske. Oc der som i gøre vel mod dem der gøre vel mod eder / huad tack haffue i der faare? Thi Syndere gøre oc lige saa. Oc der som i *læne dem / der i haabis at tage aff / huad tack haffue i der faare? Thi Syndere *læne ocsaa Syndere / paa det de skulle tage lige saa igen. Dog alligeuel / Elsker eders Fiender / Gører vel oc *læner / at i haabis der inted faare / Saa skal eders Løn vere stor / oc i skulle vere den Allerhøystis Børn / Thi hand er veluillig mod de wtacknemmelige oc vanartige.

Der faare verer barmhertige / lige som eders Fader oc er barmhertig. Dømmer icke / Saa skulle i oc icke dømmis. Fordømmer icke / saa skulle i icke fordømmis. *Forlader / Saa skal ederMatth. 7. Marci 4. forladis. Giffuer / saa skal eder giffuis. En fuld / knuget / skuddet oc *offuerflødig *Maade skal mand giffue i eders skiød. Thi lige met den Maade som i maale met / skal mand maale eder igen.

Oc hand sagde dem en *Lignelse / Kand oc en Blind vise en Blind veyen? Falde de icke *baade sammen i Graffuen? Disciplen er icke offuer sin Mestere / Naar Disciplen er som hansMatth. 15. Mestere / da er hand fuldkommen. Huad seer du en Skæff i din Broders øye / oc Bielcken i dit øye bliffuer du icke var? Eller huorledis kant du sige til din Broder / Holt stille Broder / ieg vil drage *Skæffuen aff dit øye / oc du seer icke selff Bielcken i dit øye? Du *Øyenskalck / drag først Bielcken aff dit øye / oc see saa til / at du drager Skæffuen aff din Broders øye.

Thi der er inted gaa Træ / som bær raaden fruct / oc inted raadet træ / som bær god fruct.Matth. 7. 12. Huert Træ kendis paa sin egen fruct. Thi mand plocker icke Figen aff Torne / Mand plocker oc icke Vindruer aff Hybenbuske / Jt gaat Menniske bær gaat frem / aff sit hiertis gode Lig gende fæ / Oc it *vanartigt Menniske bær ont frem aff sit hiertis onde Liggendefæ. Thi huad som hiertet er fult aff / der aff løber Munden offuer.

Oc *hui kalde i mig HERRE / HERRE / oc gøre icke huad ieg siger eder? Huo somMatth. 7. kommer til mig / oc hører min Tale / oc gør hende / Den vil ieg vise eder / huem hand er lig. Hand er lige som it Menniske / der bygde it Huss / oc *groff dybt / oc lagde grunduollen paa en Klippe. Oc der Vandløb kom / da støtte Strømmen paa Husit / oc kunde icke røre det aff sted / Thi det vaar *grundfest paa en Klippe. Men huo som hører oc icke gør / Hand er lige som it Menniske / der bygde it Huss paa Jorden vden grunduol / Oc Strømmen støtte der paa / oc det falt strax / oc Huset fick en stor Flecke.

VII.

OC *der hand haffde vdtalet for Folcket / gick hand til Capernaum. Oc en Matth. 8. Høffuitzmandz Suend laa dødsiug / huilcken hand holt meget aff. Oc der hand hørde om Jhesu / da sende hand de Eldste aff Jøderne til hannem / oc bad hannem / at hand vilde komme / oc helbrede hans suend. Oc *der de komme til Jhesum / bade de hannem *flitelige / oc sagde / Hand er vel verd / at du gør hannem det / Thi hand elsker vort Folck / oc hand haffuer opbygd oss *Scholen. Da gick Jhesus bort met dem.

Oc *der de vaare nu icke longt fra Huset / da sende *Høffuitzmanden Venner til hannem / oc loed hannem sige / Ah HERRE / vmage dig icke / Jeg er icke verd / at du gaar vnder mit Tag / Der faare actede ieg mig oc icke selff verdig til / at komme til dig / Men sig it ord / da bliffuer min Dreng helbrede. Thi ieg er oc it Menniske Øffrigheden *vnderdanig / oc haffuer Stridzmend vnder mig / oc ieg siger til en / *gack bort / saa gaar hand bort. Oc til en anden / Kom hid / saa kommer hand. Oc til min Suend / Gør det / saa gør hand det. Men der Jhesus hørde det / forundrede hand sig paa hannem / oc vende sig om / oc sagde til Folcket som hannem effterfulde / Jeg siger eder / saadan Tro haffuer ieg icke fundet i Jsrael. Oc *der de som vaare vdsende / komme til bage igen til Huset / da *funde de den siuge Suend *karsk.

Oc det *begaff sig der effter / at hand gick i en Stad / som hed Nain / oc der *ginge mange aff hans Disciple met hannem / oc meget Folck. Oc *der hand kom nær til Stadz porten / See / da bar mand en Død vd / som vaar sin Moders eniste Søn / oc hun vaar en Encke / Oc meget Folck aff Staden / gick met hende. Oc der HERREN saa hende / da ynckedis hand der offuer / oc sagde til hende / Græd icke. Oc hand traadde til / oc rørde ved Baaren / Oc de som bare / stode. Oc hand sagde / Du vnge Dreng / Jeg siger dig / stat op. Oc den Døde reysde sig op / oc begynte at tale / Oc hand gaff hans Moder hannem. Oc der kom en redzel paa dem alle / oc de prisede Gud / oc sagde / Der er en stor Prophete op standen iblant oss / oc Gud haffuer besøgt sit Folck. Oc denne Tale om hannem røctedis i det *gantske Jødiske Land / oc i alle omliggende Land.

|E926 Oc Johannis Disciple forkyndede hannem alt dette. Oc hand kallede tho aff sine Disciple til sig / oc sende dem til Jhesum / och loed hannem sige / *Est du den der skal komme / Eller skulle wi tøffue effter en anden? Men der Mendene komme til hannem / sagde de / Johannes den døbere haffuer sent oss til dig / oc lader dig sige / *Est du den som skal komme / eller skulle wi tøffue effter en anden? Oc paa den samme stund giorde hand mange helbrede aff Siuger och Esaiæ. 35.Plager oc onde Aander / oc hand gaff mange Blinde synen. Och Jhesus suarede / oc sagde til dem / Gaar bort oc forkynder Johanni / huad i haffue seet oc hørt / de Blinde see / de halte gaa / de Spedalske vorde rene / de Døffue høre / de Døde staa op / Euangelium predickis for de Fattige / Oc salig er den / som icke forarger sig paa mig.

Oc der Johannis bud *ginge bort / begynte Jhesus at tale / til folcket / om Johanne. Huad ere i gongne hen vd i ørcken at see? Vilde i see it Røer / som *røris aff værit? Eller huad ere i vdgongne at see? Vilde i see it Menniske / i bløde klæder? Seer dem som leffue i *kaastelige klæder oc vellyst / de ere i Kongelige Gaarde. Eller huad ere i vdgangne at see? Vilde i see en Prophete? Ja ieg siger eder / den som mere er / end en Prophete / hand er den / som staar screffuit om / See / Jeg sender min Engel faar dit Ansict / som skal *berede din vey faar dig. Thi ieg Mal. 3.siger eder / at iblant dem / som ere fødde aff Quinder / er der ingen større Prophete / end den Døbere Johannes. Men den som er Mindre i Guds rige / den er Større end hand.

Oc alt Folcket som hannem hørde / oc Toldere / gaffue Gud ræt / och lode sig døbe met Johannis daab. Men Phariseer oc Scrifftkloge foractede Guds raad / mod sig selff / och lode icke døbe sig aff hannem.

Oc HERREN sagde / Huem skal ieg ligne denne slectis menniske ved oc huem ere de lige? De ere de Børn lige / som side paa Torffuit / oc robe mod huer andre / och sige / Wi pibede Matth. 11. for eder / oc i dantzede icke. Wi klagede ynckelige for eder / oc i græde icke. Thi den Døbere Johannes kom / och oed icke Brød / och drack ingen Vin / Saa sige i / hand haffuer Dieffuelen. Menniskens Søn er kommen / æder oc dricker / Saa sige i / See / det Menniske er en Fraadzere oc Vindranckere / Tolderis oc Synderis ven. Oc Visdommen maa lade gøre sig retferdig aff alle sine Børn.

Oc der bad en aff Phariseerne hannem / at hand vilde æde met hannem. Oc hand gick vd i Phariseerens huss oc *sette sig til bordz. Och see / der vaar en Quinde i Staden / hun vaar en Synderinde. *Der hun *fornam / at hand sad til bordz i Phariseerens huss / da hente hun it Glass met Salue / oc traadde bag til hans Føder / oc græd / oc begynte at væde hans føder met Graad oc at tørre dem met sit Hoffuit haar / oc hun kyste hans Føder / oc *saluede dem met Saluen.

Der Phariseeren / som haffde indbudet hannem / saa det / talede hand ved sig selff / oc sagde / Der som denne vaare en Prophete / da viste hand / huo oc huordan en Quinde dette er / som rører ved hannem / Thi hun er en Synderinde. Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Simon / Jeg haffuer noget at sige dig. Da sagde hand / Mestere / sig frem. Der haffde en *Aagerkarl tho Skyldener / Den ene vaar fem hundrede Pendinge skyldig / den anden halfftrediesinds tiue. Oc *der de haffde icke at betale met / da gaff hand dem det *baade til. Sig nu / huilcken aff dem skal elske hannem mest? Simon suarede oc sagde / Jeg acter / den som hand gaff mest til. Da sagde hand til hannem / Du dømde ret.

Oc hand vende sig til Quinden / oc sagde til Simon / Seer du denne Quinde? Jeg kom i dit huss / du haffuer icke giffuit mig Vand / til mine Føder / Men denne giorde mine Føder vaade met Graad / oc tiurde dem met sit Hoffuit haar. Du haffuer ingen kyss giffuit mig / men denne loed icke aff at kysse mine Føder / siden hun kom hid ind. Du haffuer icke saluit mit hoffuit met olie / Men hun saluede mine Føder met salue. For den skyld siger ieg dig / hende ere mange Synder *forladne / Thi hun elskte megit / Men huilcken som lidet *forladis / hand elsker lidet.

Oc hand sagde til hende / Dig ere dine Synder forladne. Da begynte de som sade til bordz met hannem / oc sagde ved sig selff / huo er denne / som oc *forlader synderne? Oc hand sagde til Quinden / din Tro haffuer *hulpit dig / *gack bort met fred.

VIII

OC det *begaff sig der effter / at hand reysde igennem Stæder oc Byer / oc predickede oc forkyndede Euangelium om Guds rige / oc de Tolff met hannem. Der til met / nogle Quinder / som hand haffde giort helbrede aff onde Aander / oc siugdomme / som vaar / Maria der kaldis Magdalena / aff huilcken der vaare *siu Dieffle vdfarne / oc Johanna Chuse Herodis Fogedis Hustru / oc Susanna / oc mange andre / som vaare dem behielpelige met deris Godz.

|E927 Som der vaar nu meget Folck til sammen / oc hastede til hannem aff Stæderne / da Matth. 13. Marci. 4. sagde hand ved en LIgnelse / Der gick en Sæmand vd at saa sin Sæd / Och i det hand saade / falt noget hoss Veyen / oc bleff borttraad / oc Fule vnder Himmelen ode det op. Oc noget falt paa Sten / oc der det voxte op / visnede det / fordi / at det haffde icke vedske. Oc noget falt mit iblant Torne / oc tornene voxte op met / oc qualde det. Oc noget falt i god Jord / oc det voxte op / och bar hundredefolt fruct. *Der hand det sagde / robte hand / Huo som haffuer *øern at høre met / hand høre.

Da spurde hans Disciple hannem at / oc sagde / Huad Lignilse skal dette vere? Da sagde hand / Eder er det giffuit at vide Guds rigis Hemmelighed / Men de andre i Lignilser / at de skulle det icke see / om de det end see / oc icke forstaa / om de det end høre.

Men dette er Lignilsen. Sæden er Guds ord. Oc de som ere hoss Veyen / det ere de som det høre / der effter kommer Dieffuelen / oc tager ordet aff deris hierte / paa det / de skulle icke tro oc bliffue salige. Oc de paa Sten / ere de / Naar som de det høre / da *anamme de ordet met Marci 5. Marci 4. glæde / oc de haffue icke roed / de tro til en tid / oc naar fristelse kommer da falde de fra. Oc det som falt iblant Torne / ere de / som det høre / oc gaa hen iblant dette Liffs omhyggelse / rigdom och vellyst / oc quelis / oc bære ingen Fruct. Oc det som falt i god Jord / ere de som høre och *beuare ordet / i it smuct gaat Hierte / oc bære Fruct i taalmodighed.

Oc ingen tender it *Liuss / oc skiul det met it Kar / eller setter det vnder en Benck / Men hand setter det paa en Liussestage / paa det / at huo som gaar ind / skal see liusset. Thi der er inted skiult / som ey skal obenbaris / oc inted hemmeligt / som ey skal *kundgøris / oc bliffue obenbare. Saa seer nu der paa / huorledis i høre til. Thi huo som haffuer / hannem skal giffuis / Men huo som inted haffuer / Fra hannem skal oc tagis det hand meen sig at haffue.

Oc hans Moder oc Brødre *ginge frem / oc kunde icke komme til hannem for Folcket. Oc det bleff hannem til kende giffuit / din Moder oc dine Brødre staa der vde / oc ville see dig. Da suarede hand / oc sagde til dem / min Moder oc mine Brødre ere disse / som høre oc gøre Guds ord.

Oc det *begaff sig paa en aff dagene / at hand traadde i it Skib / met sine Disciple / Oc hand sagde til dem / lader oss *fare offuer Søen. De støtte fra landet / oc *der de *fore offuer / da soff handMatth. 8. Marci 4. Oc der kom en Huereluind paa Søen / oc Bølgerne offuerfulde dem / oc de stode i stor fare. Da traadde de til hannem / oc vacte hannem op / oc sagde / Mestere / Mestere / wi *forderffuis. Da stod hand op / oc truede værit / oc vandens bølger. Och det *loed aff / oc bleff stille. Da sagde hand til dem / huor er eders tro? Men de frøctede sig / oc forundrede sig / oc sagde til *huer andre Huo er denne? Thi hand biuder vær oc vand / oc de ere hannem lydige? Oc de seylede frem / til de Gadareners Egn / *huilcken der er *tuert offuer fra Galileam.

Oc som hand traadde vd paa landet / da møtte en Mand hannem aff staden / som haffde Dieffuelen long tid / oc førde sig icke i klæder / oc bleff icke i noget Huss / men i Graffuer. Oc derMatth. 8. Marci. 5 hand saa Jhesum / robte hand / oc falt ned faar hannem / oc robte høyt / oc sagde / Huad haffuer ieg met dig at skaffe / du Jhesu den allerhøystis Guds Søn? Jeg beder dig at du icke *vilt pine mig. Thi hand bød den wrene Aand / at *fare vd aff Mennisket / thi hand haffde long tid plaget hannem. Oc hand vaar bunden met Lencker / oc fangen met Bolter / oc hand brød Bondene sønder / oc bleff dreffuen aff Dieffuelen i ørcken.

Oc Jhesus spurde hannem at / oc sagde / huad heder du? Hand sagde / *Skock / Thi der vaare mange Dieffle farne i hannem. Oc de bade hannem / at hand skulde icke biude dem *fare i Affgrunden. Oc der vaar en stor hiord Suin / som *ode paa Bierget / Oc de bade hannem / at de maatte *fare i dem. Oc hand gaff dem loff / Da *fore Diefflene aff Mennisket / oc *fore i Suinene / oc Hiorden styrte sig hastelige i Søen / oc drucknede. Men der Hyrderne saae det som skede da *flyde de / ockund giorde det i staden oc i Byerne.

Da *ginge de vd at see / det som vaar skeet / oc komme til Jhesum / oc *funde det Menniske / som Diefflene vaare farne aff / side klæd hoss Jhesu føder / oc hand vaar ved sine sind / oc de forferdedis. Oc de som det haffde seet / kundgiorde dem det / huorledis den Besætte bleff *karsk. Oc den *gantske Almue i de Gadareners omliggende Land bade hannem / at hand vilde gaa fra dem / Thi der vaar en stor redzel kommen dem paa. Oc hand traadde i Skibet / oc vende til bage igen. Da bad Manden hannem / som Diefflene vaare farne vdaff / at hand maatte bliffue hoss hannem. Men Jhesus forlod hannem fra sig / oc sagde / *gack hiem igen / oc sig huor store ting Gud haffuer giort dig. Oc hand gick bort / oc predickede igennem den *gantske Stad / huor store ting Jhesus haffde giort hannem.

Oc det *begaff sig / der Jhesns kom igen / *anammede Folcket hannem / thi de tøffuede alle effter hannem. Oc see / der kom en Mand / som hed Jairus / oc vaar den Øffuerste for Scholen / oc hand falt ned faar Jhesu føder / oc bad hannem / at hand vilde komme i hans Huss / thi |E928 Matth. 9. Marci 2. hand haffde en eniste Daatter ved tolff aar / hun laa i det yderste aandefong. Oc der hand gick bort / trengde Folcket hannem.

Oc en Quinde haffde hafft Blodsot i tolff aar / hun haffde kostet al sin nering paa læger / oc kunde icke bliffue helbrede aff nogen / hun gick frem bag til / oc rørde ved Sømmen aff hans kledebon / Oc strax stod hendis Blodsot. Oc Jhesus sagde / huo rørde ved mig? Oc *der de nectede alle / sagde Peder oc de som vaare met hannem / Mestere / Folcket trenger oc trycker dig / oc du siger / Huo rørde ved mig? Da sagde Jhesus / der rørde nogen ved mig / Thi ieg finder / at der gick en Krafft aff mig. Men der Quinden saa / at det vaar icke skiult / da kom hun met beffuelse / oc falt faar hannem / oc kundgiorde faar alt Folcket / for huad sag hun rørde ved hannem / oc huorledis hun bleff strax helbrede. Da sagde hand til hende / Ver trøstig min Daatter / din tro haffuer hulpet dig / *gack bort met fred.

*Der hand end nu talede / da kom der en aff *Scholens Øffuerstis tienere / oc sagde til hannem / Din Daatter er død / vmage icke Mesteren. Der Jhesus det hørde / suarede hand hannem / oc sagde / Frøcte dig icke / Tro *ekon / saa skal hun bliffue helbrede. Oc der hand kom i husit / da loed hand ingen gaa ind / vden Peder oc Jacob oc Johannem / oc barnsens Fader och Moder. Men de græde alle oc beklagede sig ynckelige for hende. Da sagde hand / Græder icke / Hun er icke død / men hun soffuer. Oc de *bespaattede hannem thi de viste vel at hun vaar død. Oc hand dreff dem alle vd / tog hende ved haanden / oc robte / oc sagde / Barn / stat op. Oc hendis Aand kom igen / oc hun stod strax op. Oc hand befalede / at mand skulde giffue hende at æde. Oc hendis Foreldere bleffue forferdede. Oc hand bød dem at de skulde ingen sige / huad som vaar skeet.

IX.

OC hand kallede de Tolff til sammen / oc gaff dem vold oc mact offuer alle Dieffle / oc at de kunde helbrede Siugdomme. Och hand sende dem vd at predicke Matth. 10. Marci 6. Guds rige / oc at helbrede de Siuge. Oc hand sagde til dem / J skulle inted tage met eder paa veyen / huercken Staff eller Taske / icke Brød / oc ey Pendinge / der skal oc icke en haffue tho Kiortle. Oc huor som i gaa i it Huss / bliffuer der indtil Acto. 13. i drage der fra. Oc huilcke som eder icke *anamme / da gaar vd aff den samme Stad / oc røster ocsaa støffuen aff eders Føder / til it *vidnisbyrd offuer dem. Oc de *ginge vd / oc droge igennem Byer / predickede Euangelium / oc helbredede i alle Ende.

Oc alt det som skede ved hannem / kom for Herodes den Høffding / oc hand *besørgede sig / Matth. 14 Marci 6. fordi at der bleff sagd aff nogle / Johannes er opstanden fra de Døde / oc aff nogle / Elias er obenbaret / Oc aff nogle / Der er en aff de gamle Propheter opstanden. Oc Herodes sagde / Johannem haffuer ieg halss hugget / Men huo er denne / om huilcken ieg hører saadant? Oc hand begerede at see hannem.

Oc Apostlene komme igen / oc fortalde hannem / huor store ting de haffde giort. Oc hand tog dem til sig / oc vigede *besynderlige bort i en *ørck hoss Staden / som kaldis Bethsaida. Der Folcket *fornam det / da droge de effter hannem. Oc hand loed dem komme til sig / oc sagde dem aff Guds rige / oc helbredede dem / som det haffde *behoff. Men dagen begynte at bøye sig.

Da traadde de Tolff til hannem / oc sagde til hannem / Lad Folcket fra dig / at de kunde gaa her bort om kring i Byerne oc vdi Landzbyerne / at de kunde finde *Herbere oc Mad / Thi wi ere her i ørcken. Da sagde hand til dem / Giffue i dem at æde. De sagde / wi haffue icke mere end fem brød / oc tho Fiske. Vden saa er at wi skulle gaa bort / oc købe Mad til saa megit Folck (Thi der vaare ved fem tusinde Mend) Da sagde hand til sine Disciple / Lader dem sette sig ved *skickelse / io halfftredie sinds tiue oc *halfftrediesinds tiue. Oc de giorde saa / oc *sette sig alle. Da tog hand de fem Brød / oc tho Fiske / oc saa op i Himmelen / oc tackede der offuer / brød dem oc *fick Disciplene dem / at de lagde faar Folcket. Oc de *ode oc bleffue alle mætte. Och der bleff optaget / det som de leffnede aff Styckerne / tolff Kurffue.

Oc det *begaff sig / *der hand vaar alene / oc bad / oc hans Disciple hoss hannem / da spurde hand dem at / oc sagde / Huem siger Folcket at ieg er? De suarede / oc sagde / de sige / du* est den Døbere Johannes / oc nogle / du *est Elias / oc nogle / der er en opstanden aff de gamle Propheter. Da sagde hand til dem / huem sige i da at ieg er? Da suarede Peder / oc sagde / Du *est Guds Christ. Oc hand truede dem / oc bød / at de skulde ingen sige det / oc sagde / thi menniskens Søn skal eud nu lide meget / oc forkastis aff de Eldste oc ypperste Prester oc Scrifftkloge / Matth. 16. marci 8. oc slass ihiel / oc opstaa tredie dag.

Da sagde hand til dem alle / huo som vil følge mig / hand skal forsage sig selff / oc tage sit Kaarss paa sig daglige / oc følge mig effter. Thi huo som vil beholde sit Liff / hand skal miste det / Oc huo som mister sit Liff for Min skyld / hand skal beholde det. Och huad gaffn haffde |E929 Mennisket / om hand vunde den *gantske Verden / oc miste sig selff / eller giorde sig selff skade? Men huo som *bluiss ved mig oc mine ord / hannem skal oc Menniskens Søn *bluiss ved / naar som hand kommer i sin Herlighed / oc sin Faders / oc de hellige Englis. Oc sandelige siger ieg eder / At nogle ere aff dem / som her staa / der icke skulle smage Døden / før de see Gudz Rige.

Oc det *begaff sig otte dage effter denne Tale / at hand tog til sig / Peder / Johannem oc Matth. 17. Marci 9. Jacobum / oc gick op paa it Bierg at bede. Oc *der hand bad / bleff hans Ansictis skickelse anderledis / oc hans klædebon bleff huid oc skinnendis. Oc see / tho Mend talede met hannem / som vaare Mose oc Elias / de obenbaredis i klarhed / oc talede om den Vdgong / som hand skulde(Vdgong) Det er / Huad endeligt hand skulde faa. *fuldkomme i Jerusalem. Men Peder oc de som vaare met hannem / vaare fulde aff søffn. Oc *der de vognede op / da saae de hans klarhed / oc de tho Mend staa hoss hannem.

Oc det *begaff sig / *der de vigede fra hannem / sagde Peder til Jhesum / Mestere / her er gaat at vere / Lader oss gøre tre Bolige / Dig en / Mose en / oc Elias en / Oc hand viste icke huad hand talede. Men *der hand talede saadant / kom en Sky / oc offuerskuggede dem / Oc de forferdedis / der skyen drog offuer dem. Oc der falt en røst aff skyen / som sagde / Denne er min elskelige Søn / Hannem skulle i høre. Oc i det saadan røst skede / funde de Jhesum alene Oc de *tagde stille / oc forkyndede ingen inted i de samme dage / aff det de haffde seet.

Oc det *begaff sig den dag der effter / der de komme aff Bierget / da kom meget Folck imodMatth. 17. Marci 9. dem. Ok see / en Mand iblant Folcket robte / oc sagde / Mestere / Jeg beder dig / besee dog min Søn. Thi hand er min eniste søn. See / Aanden griber fat paa hannem / Saa rober hand strax / oc hand riffuer hannem / at hand fraaer / oc met nød viger hand fra hannem / naar hand haffuer riffuit hannem / Oc ieg bad dine Disciple / at de skulde vddriffue hannem / oc de kunde icke. Da suarede Jhesus / oc sagde / O du vantro oc *vanartige Slect / huor lenge skal ieg vere hoss eder / oc lide eder? Hent din søn hid. Oc *der hand kom til hannem / da sled Dieffuelen hannem / oc reff hannem suarlige. Da truede Jhesus den wrene Aand / oc giorde Drengen helbrede / oc *fick hans Fader hannem igen. Oc de bleffue alle forferdede offuer Gudz herlighed.

Oc *der de forundrede dem alle / paa alt det som hand giorde / da sagde hand til sine Disciple /Infra 18. Tage i denne tale til eders *øern / Thi Menniskens Søn skal antuordis i Menniskens hender. Men det ord forstode de icke / oc det vaar skiult faar dem / at de begrebe det icke. Oc de frøctede sig at spørre hannem om det samme ord.

Der kom oc en tancke iblant dem / Huilcken der skulde vere den Største iblant dem. MenMatth. 18. Marci 9. der Jhesus saa deris hiertis tancker / tog hand it Barn / oc *skickede det hoss sig / oc sagde til dem / Huo som *anammer det Barn i mit naffn / hand anammer Mig / oc huo som Mig anammer / hand anammer Den / som mig vdsende. Oc huo der er den Minste iblant eder alle / hand skal vere Stor.

Da suarede Johannes / oc sagde / Mestere / Wi saae en / hand dreff Dieffle vd i dit Naffn /Marci 9. oc wi formente hannem det / Thi hand følger dig icke met oss. Oc Jhesus sagde til hannem / Formener hannem det icke / Thi huo som icke er imod oss / hand er met oss.

OC det *begaff sig / der tiden vaar fuldkommen / at hand skulde tagis her fra / da vende handHer begynder S. Lucas at bescriffue Christi reyse til Jerusalem. sit Ansict at vandre strax til Jerusalem. Oc hand sende Bud bort faare sig / De *ginge bort / oc komme i en aff Samariternis By / at *bestille hannem *herbere. Oc de anammede hannem icke / fordi at hand haffde vent sit Ansict at vandre til Jerusalem. Oc der hans Disciple Jacobus oc Johannes saae det / da sagde de / HERRE *vilt du / Da ville wi sige / at der skal falde ild aff Himmelen / oc fortære dem / lige som Elias giorde? Da vende Jhesus sig /4. Reg. 1. oc truede dem / oc sagde / Vide i icke / hues Aands børn i ere? Menniskens Søn er icke kommen at *forderffue Menniskens siele / men at beholde.

Oc de *ginge til en anden By. Oc det *begaff sig / *der de vaare paa veyen / da sagde en til hannem / Jeg vil følge dig / ehuort du gaar. Oc Jhesus sagde til hannem / Ræffue haffue Matth. 8. graffuer / oc Fulene vnder Himmelen haffue rede / Men Menniskens Søn haffuer icke / der som hand kand legge sit Hoffuit.

Oc hand sagde til en anden / Følge mig effter. Oc hand sagde / HERRE / *Tilsted mig /Matth. 8. at ieg gaar først bort / oc begraffuer min Fader. Men Jhesus sagde til hannem / Lad de Døde begraffue deris døde / oc *gack du bort / oc forkynde Gudz Rige.

Oc en anden sagde / HERRE / Jeg vil effterfølge dig / Men *tilsted mig først / at gøre en Skilssmisse met dem / som ere i mit Huss. Jhesus sagde til hannem / Huo som legger sin haand paa Plouen / oc seer til bage / hand er icke bequem til Gudz Rige.

X.

DEr effter vdualde HERREN andre halffierdesinds tiue / oc sende dem vd / io tho oc tho / faare sig / i alle Stæder oc til huer Sted / som hand vilde komme hen. Oc hand sagde til dem / Høsten er stor / Men Arbeyderne ere faa / Beder Høstens Herre / at hand vdsender Arbeydere i sin Høst. Gaar bort / see / Jeg Matth. 10 Marci 6 sender eder / som Lam mit iblant Vlffue. Bærer ingen Pung / ey Taske / oc ey Sko / oc hilser ingen paa veyen.

Huor som i komme i it huss / da siger først / Fred vere i dette huss / Oc der som der er it Fredsens Barn / da skal eders fred huilis paa hannem / Er der oc icke / da skal eders Fred vende sig til eder igen. Bliffuer i det samme huss / æder oc dricker / huad de haffue. Thi en Arbeydere er 1. Timoth. 5. Matth. 10. sin Løn verd. J skulle icke gaa fra it huss til it andet.

Oc huor i komme i en Stad / oc de *anamme eder / da æder huad eder bliffuer faare baaret / oc helbreder de Siuge / som der ere / Oc siger til dem / Gudz Rige er kommet nær til eder. Oc huor i komme i en Stad / som de icke *anamme eder / da gaar vd paa hans Gader / oc siger / Wi sla ocsaa den støff aff paa eder / som hengde ved oss aff eders Stad / Dog skulle i vide / at Gudz Rige haffuer verit eder nær. Jeg siger eder / Det skal gaa *lideligere til met Sodoma paa den dag / en saadan en Stad.

We dig Corozain / we dig Bethsaida / Thi vaare saadanne *vnderlige Gerninger skede i Tyro oc Sidon / som ere skede hoss eder / da haffde de i *fordum tid sidet i Sæcke oc i aske / oc giort Penitentze. Dog skal det gaa Tyro oc Sidon *lideligere paa Dommen / end eder. Oc du Capernaum / du som* est ophøyet til Himmelen / du skalt stødis hen vnder i Helffuede. Huo som eder Matth. 10. hører / hand hører Mig / Oc huo som Eder foracter / hand foracter Mig / Men huo Mig foracter / hand foracter Den / som mig vdsende.

Oc de halffierdesinds tiue komme igen met glæde / oc sagde / HERRE / Der ere oc Dieffle oss *vnderdanige i dit naffn. Da sagde hand til dem / Jeg saa vel Satanas falde aff Himmelen / som it liunet. Seer / Jeg haffuer giffuit eder mact / at træde paa Hugorme oc Scorpioner / oc offuer al Fiendens mact / oc inted skal skade eder. Dog glæder eder icke der vdi / at Aanderne ere eder vnderdanige / Men glæder eder / at eders naffn ere screffne i Himmelen.

Paa den tid glædde Jhesus sig i Aanden / oc sagde / Jeg priser dig Fader oc HERRE offuer Himmelen oc Jorden / at du haffuer skiult saadant for de Wise oc Kloge / oc haffuer obenbaret de wmyndige det. Ja Fader / saa vaar det behageligt faar dig. Det er mig altsammen offuergiffuit aff min Fader. Oc ingen veed huo Sønnen er / vden alene Faderen / Oc ey Iohan. 1. heller huo Faderen er / vden alene Sønnen / oc huilcken Sønnen vil obenbare det.

Oc hand vende sig til sine Disciple / oc sagde i *besynderlighed / Salige ere de øyen / som see det i see. Thi ieg siger eder / Mange Propheter oc Konger vilde see / det i see / oc haffue det icke seet / oc høre det i høre / oc haffue det icke hørt.

Oc see / da stod en Scrifftklog op / fristede hannem oc sagde / Mestere / Huad skal ieg gøre / at ieg kand arffue det euige Liff? Da sagde hand til hannem / Huorledis staar screffuit i Lowen? Huorledis læss du? Hand suarede / oc sagde / Du skalt elske Gud din HERRE / aff *gantske hierte / aff *gantske siel / aff al mact / oc aff *gantske sind / Oc din Neste / lige som dig selff. Da sagde hand til hannem / Du suarede ret / Gør det / saa skalt du leffue.

Men hand vilde gøre sig selff retferdig / oc sagde til Jhesum / Huo er da min Neste? Da suarede Jhesus / oc sagde / Der vaar it Menniske / som gick fra Jerusalem ned til Jericho / oc falt iblant Røffuere / De førde hannem aff / oc sloge hannem / oc *ginge bort / oc lode hannem ligge halff død. Da *begaffdet sig w*foruarendis / at en Prest drog den samme vey ned / oc der hand saa hannem / gick hand omkring. Dissligest ocsaa en Leuite / *der hand kom til Steden / oc saa hannem / gick hand omkring.

Men en Samaritan reysde / oc kom der hen / oc *der hand saa hannem / ynckedis hand offuer hannem / hand gick til hannem / forbant hannem hans Saar / oc loed Olie oc Vin der vdi / oc løffte hannem paa sit *Diur / oc førde hannem til *Herbere / oc røctede hannem. Den anden dag reysde hand / oc tog tho pendinge vd / oc gaff Hosbonden dem / oc sagde til hannem / Røcte hannem / Oc der som du legger noget mere der til / da vil ieg betale dig det / naar ieg kommer igen. Huilcken *tyckis dig / der vaar aff disse tre hans Neste / der vaar falden iblant Røffuere? Hand sagde / Den som giorde barmhertighed met hannem. Da sagde Jhesus til hannem / Saa *gack bort / oc gør lige saa.

Oc det *begaff sig / *der de vandrede / gick hand i en By / der vaar en Quinde / som hed Martha / hun *anammede hannem i sit huss / Oc hun haffde en søster / hed Maria / hun *sette sig hoss Jesu føder / oc hørde hans tale. Men Martha giorde sig stor wmage at tiene hannem / oc hun |E931 frem / oc sagde / HERRE / *skøder du inted der om / at min Søster lader mig tiene alene? Sig hende dog / at hun tager paa met. Da suarede Jhesus / oc sagde til hende / Martha / Martha / du haffuer megen sorge oc wmage / Jt er nødtørfftigt. Maria vdualde den gode part som icke skal tagis fra hende.

XI.

OC det *begaff sig / at hand vaar paa en sted / oc bad. Oc *der hand *loed aff / sagde en aff hans Disciple til hannem / HERRE / lær oss at bede / som Johannes oc lærde sine Disciple. Da sagde hand til dem / Naar i bede / da siger / Vor Matth. 6. Fader i Himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Vorde din villie / paa Jorden som i Himmelen. Giff oss altid vort daglige brød Oc *forlad oss vore Synder / Thi wi oc forlade alle som oss ere skyldige. Oc leed oss icke i Fristelse. Men frelss oss fra det onde.

Oc hand sagde til dem / huilcken er iblant eder / som haffuer en Ven / oc *ginge til hannem om midnat / oc sagde til hannem / Kære Ven / len mig try brød / Thi min Ven er kommen til mig aff veyen / oc ieg haffuer inted at legge faar hannem / Oc hand der inde skulde suare / oc sige / Gør mig icke wmage / Dørren er nu tilluct / och mine Børn ere hoss mig i *Herberet / ieg kand icke staa op / oc giffue dig. Jeg siger eder / oc der som hand icke staar op / oc giffner hannem fordi / at hand er hans Ven / Saa staar hand dog op for hans wbluelige roben skyld / oc giffuer hannem saa mange som hand haffuer *behoff.

Oc ieg siger eder ocsaa / Beder / saa skal eder giffuis / Leder / saa skulle i Matth. 7. Ioh. 16. finde / Bancker paa / saa skal eder *opladis. Thi huo som beder / hand tager / oc huo som leder / hand finder / oc huo som bancker paa / hannem skal *opladis. Huor beder en Søn Faderen iblant eder om brød / at hand biuder en Sten der faare? Oc der som hand beder hannem om en Fisk / at hand biuder hannem en Hugorm for fisken? Eller der som hand beder hannem om it æg / at hand biuder hannem en Scorpion der faare? *Effterdi at i da / i som ere onde / kunde giffue eders Børn gode gaffuer / Meget mere skal Faderen i Himmelen giffue den hellig Aand / dem / som hannem bede.

Oc hand dreff en Dieffuil vd / hand vaar *dum / Oc det skede / der Dieffuelen *foer vd / da talede den Dumme / och Folcket forundrede sig. Men nogle iblant dem sagde / hand driffuerMatth. 12. Marci 3. Dieffle vd / ved Beelzebub den øffuerste Dieffuel. Men de andre fristede hannem / oc begerede it *Tegen aff hannem / aff Himmelen. Da *fornam hand deris tancker / oc sagde til dem / huert rige / som vorder *wens met sig selff / bliffuer øde / oc it huss falder offuer det andet. Er da Satanas oc wens met sig selff / huorledis skal hans rige bliffue *bestandigt? *Effterdi i sige / ieg vddriffuer Dieffle ved Beelzebub. Oc om ieg vddriffuer dieffle ved Beelzebub / ved huem vddriffue eders Børn dem? Der faare skulle de vere eders Dommere. Men dersom ieg vddriffuer Dieffle ved Guds *finge r / da kommer io Guds rige til eder.

Naar som en Sterck beuebnet *beuarer sit Pallass / da bliffuer det hand haffuer met fred. Men naar der kommer en Sterckere offuer hannem / oc offueruinder hannem / Da tager hand hans Harnsk / som hand forlod sig paa / oc *bytter Roffuit. Huo som icke er met mig / hand er mod mig / oc huo som icke *sancker met mig / hand atspreder.

Naar den wrene Aand vdfar aff Mennisken / da vandrer hand igennem tørre steder / søger huile / och finder hende icke. Da siger hand / Jeg vil vende om igen til mit Huss / som ieg gick vd aff. Och naar hand kommer / da finder hand det feyet met koste oc prydet. Saa gaar hand bort / oc tager *siu Aander til sig / som ere *argere / end hand selff / oc naar de komme ind / bo de der / oc det bliffuer der effter verre met det samme Menniske / end *tilforn.

Oc det *begaff sig / *der hand saa talede / opløffte en Quinde iblant folcket røsten / oc sagde til hannem / Saligt er det Liff / som bar dig / och de Bryst som du dide. Men hand sagde / Ja salige ere de / som høre Guds ord / oc *beuare det.

Oc Folcket trengde hen til / da begynte hand / oc sagde / Denne er en ond Slect / hun Ion. 1. 2. begærer it *Tegen / oc hende skal inted tegen giffuis / vden alene Jone Prophetis tegen. Thi lige3. Reg. 10. som Jonas vaar de Niniuiter it *Tegen / Saa skal menniskens Søn vere denne Slect. Dronningen aff Synden skal optræde faar Dommen / met denne Slectis Folck / oc skal fordømmeIon. 3. dem / Thi hun kom fra Verdens ende / at høre Salomonis visdom / och see / her er mere end Salomon. De Folck aff Niniue skulle optræde faar Dommen / met denne Slect / och skulle |E932 fordømme hende / Thi de giorde *Penitentze effter Jone Predicken / Oc see / her er mere end Jonas.

Jngen tender it *Liuss / oc setter det paa en *lønlig sted / icke heller vnder en *Skeppe / men paa Matth. 5. 6. Marci 4. Liussestagen / paa det / at huo som gaar ind / skal see *liusset. Øyet er Legemens liuss / Naar som dit Øye bliffuer nu *enfoldigt / da er alt dit Legeme liust. Men bliffuer dit Øye en *Skalck / da er oc dit Legeme mørckt. Saa see der til / at det liuss i dig er icke mørckt. Naar som dit Legeme er nu *gantske liust / at det haffuer inted stycke aff mørcket / da bliffuer det *gantske liust / oc skal *opliuse dig / som it klart Liunet.

Oc som hand saa talede / bad en Phariseer hannem / at hand skulde æde middagis Maaltid met hannem. Oc hand gick ind / oc *sette sig til Bordz. Der Phariseeren saa det / forundrede hand sig / at hand *tode sig icke før hand oed. Da sagde HERREN til hannem / J Phariseere holde Begere oc Fad vduortis renlige / Men det som er inden til i eder / er fult aff roff oc ondskaff. J Daarer / mene i at det er rent inden til / naar som det er rent vden til? Giffuer dog Almisse aff det som der er / see / da er det eder alt sammen rent.

Men we eder Phariseere / at i *tinde aff Mynter oc Ruder / oc *allehonde Kaal / oc gaa om kring Dom / oc Gudz kærlighed. Dette skulde mand gøre / oc icke forsømme det andet.

We eder Phariseere / at i side gerne øffuerst i *Scholerne / oc ville hilsis paa Torffuit.

We eder Scrifftkloge oc Phariseer / i *Øyenskalcke / at i ere som Dødis skiulte graffuer / huilcke Folckene løbe offuer / oc kende dem icke.

Da suarede en aff de Scrifftkloge / oc sagde til hannem / Mestere / met de ord forhaaner du oc oss. Da sagde hand / Oc we ocsaa eder Scrifftkloge / Thi i besuare Mennisken met Byrder som de icke kunde bære / oc i røre dem icke met en *finge r.

We eder / Thi i bygge Propheternis graffuer / Eders Fedre sloge dem ihiel / Saa *beuise i sandelige / oc samtycke i eders Fedris Gerninger / Thi de sloge dem ihiel / saa bygge i deris graffuer.

Der faare siger Gudz Visdom / Jeg vil sende Propheter oc Apostle til dem / Oc de skul 2. Para. 24. Matth. 23. le sla nogle ihiel aff dem / oc forfølge / Paa det alle Propheters Blod skal kreffuis aff denne Slect / som er *vdstyrt / siden Verdens Grunduol bleff lagd / fra Abels Blod indtil Zacharie Blod / som bleff ihielslagen mellem Alteret oc Templen. Ja ieg siger eder / Det skal kreffuis aff denne Slect.

We eder Scrifftkloge / Thi i haffue Visdommens Nøgel / J komme der icke ind / oc formene dem / som ville der ind.

*Der hand sagde saadant til dem / Begynte de Scrifftkloge oc Phariseer at giffue sig hart til hannem / oc at stoppe Munden paa hannem met atskillige Spørssmaal / oc de toge vare paa hannem / oc søcte / om de kunde opiage noget aff hans Mund / At de kunde haffue Sag met hannem.

XII.

DA løb Folcket til / oc der komme nogle mange tusinde tilsammen / saa / at de traadde *huer andre. Da begynte hand / oc sagde til sine Disciple / Tager eder vare for Phariseernis Surdey / som er Øyenskalckeri. Oc der er inted skiult / Matth 10. Marci 8. som ey skal obenbaris / oc ey hemmeligt / som mand icke skal faa at vide. Der faare huad i sige i mørcket / det skal mand høre i *Liusset / Huad i tale i *øerne / vdi Herberne / det skal mand predicke paa Tagene.

Oc ieg siger eder mine Venner / Frøcter eder icke for dem / som sla Legemet ihiel / oc der effter icke kunde mere gøre. Men ieg vil vise eder / for huem i skulle frøcte eder / Frøcter eder Matth. 10. for Den / som oc haffuer mact / effter hand haffuer slaget ihiel / at kaste i Helffuede / Ja / Jeg siger eder / Frøcter eder for Den. Sæler mand icke fem *Spurrer for tho Pendinge? Alligeuel er der icke en aff dem forglemt for Gud? De Haar paa eders Hoffuit ere oc alle talde. Derfaare frøcter eder icke / Thi i ere bedre end mange Spurre.

Oc ieg siger eder / Huo som *bekender mig faar Mennisken / Den skal oc Menniskens Søn *bekende faar Gudz Engle. Oc huo mig necter faar Mennisken / hand skal nectis faar Matth. 12. Marci 3. Gudz Engle. Oc huo som taler it ord mod Menniskens Søn / hannem skal det *forladis. Men huo som *bespaatter den hellig Aand / hannem skal det icke forladis.

|E933 Oc naar som de føre eder i deris *Scholer / oc faar Øffrighed oc faar de Veldige / Da sørger icke / huorledis eller huad i skulle suare / eller huad i skulle sige / Thi den hellige Aand skal lære eder samme stund / huad i skulle sige.

Da sagde der en aff Folcket til hannem / Mestere / sig min Broder / at hand *skiffter Arff met mig. Oc hand sagde til hannem / Menniske / huo haffuer sæt mig til Dommere eller Arffdelere offuer eder? Oc hand sagde til dem / Seer til / oc vocter eder for *Gerighed / Thi ingen leffuer der aff / at hand haffuer meget Godz.

Oc hand talede en Lignelse til dem / oc sagde / Der vaar it rigt Menniske / hues MarckEccle. 13. som haffde baaret meget / Oc hand tenckte ved sig selff / oc sagde / Huad skal ieg gøre? Jeg haffuer icke som ieg kand samle min Fruct vdi. Oc hand sagde / Det vil ieg gøre / Jeg vil nedbryde mine Lader / oc bygge større / oc ieg vil samle der vdi / alt det som mig er voxit / oc mit Godz. Oc ieg vil sige til min Siel / Kære Siel / du haffuer it stort Forraad i mange aar / Haff nu rolighed / æd / drick / oc ver glad. Men Gud sagde til hannem / Du Daare / J denne nat skal mand kreffue din Siel aff dig / Oc huem skal det høre til / som du haffuer *bered? Saa gaar det / huo sig samler Liggendefæ / oc er icke Rig i Gud.

Oc hand sagde til sine Disciple / Der faare siger ieg eder / Sørger icke for eders Liff / huadMatth. 6. i skulle æde / Jcke heller for eders Legeme / huad i skulle iføre eder. Thi Liffuit er mere end Maden / oc Legemet mere end Klæderne. Giffuer act paa Raffne / de saa icke / de høste oc icke / de haffue oc ingen Keldere / oc ey Lade / oc Gud føder dem alligeuel. Men huor meget ere i bedre end Fule?

Huilcken er iblant eder / som kand sette en Aln longt til sin storlighed / *alligeuel at hand sørger der faare? Kunde i da icke det minste / *hui sørge i da for det andet? Giffuer act paa Lilier paa Marcken / huorledis de voxe / De arbeyde icke / de spinde oc icke. Oc ieg siger eder / at oc Salomon i al sin Herlighed vaar icke klæd / som en aff dem.

Klæder da Gud Gresset saa / som i dag staar paa Marcken / oc skal i morgen kastis i *onen / Huor meget mere skal hand klæde eder / i lidet troendis? Der faare ocsaa i / *skøder der icke om / huad i skulle æde / eller huad i skulle dricke / Oc farer icke høyt / Effter alt saadant stunde Hedninge i Verden. Men eders Fader ved vel / at i haffue det *behoff. Atspører dog Gudz Rige / Saa skal alt dette tilfalde eder.

Frøcte dig icke du lille Hiord / Thi det er eders Faders behagelighed / at giffue eder Riget. Sæler huad i haffue / oc giffuer Almisse. Gører eder Sæcke / som icke bliffue gamle / it Liggendefæ som aldri formindskis i Himmelen / der som ingen Tyff kommer til / oc det ingen Møl æde. Thi huor eders Liggendefæ er / der skal oc eders hierte vere.

Lader eders Lender vere *omgiordede / oc eders *Liuss brende / Oc verer lige som de Menniske / der tøffue effter deris Herre / naar hand skal komme fra Brøllup / Paa det / naar hand kommer / oc bancker paa / de skulle strax lade op. Salige ere de Suenne / som Herren finder vogne / naar hand kommer / Sandelige / Jeg siger eder / hand skal opskørte sig / oc skal sette demMatth. 24. til bordz / oc gaa faar dem / oc tiene dem. Oc der som hand kommer i den anden *vect / oc i den tredie vect / oc finder det saa / Salige ere disse Suenne. Oc det skulle i vide / Der som en Hosbonde viste / paa huad time Tyffuen skulde komme / da vaagede hand / oc lode icke bryde i sit Huss. Der faare vere i oc *beredde / Thi Menniskens Søn skal komme paa den stund / som i icke tencke.

Da sagde Peder til hannem / HERRE / siger du denne LIgnelse til oss / eller oc til alle? OcMatth. 24. HERREN sagde / Huilcken stor ting er det met en tro oc snild Hussholdere / den som hans Herre setter offuer sit *tiunde / at hand skal i ret tid giffue dem det / som dem bør? Salig er den Suend / huilcken hans Herre finder saa gøre / naar hand kommer / Sandelige / Jeg siger eder / hand skal sette hannem offuer alt sit Godz. Men der som den samme Suend siger i sit hierte / Min Herre tøffuer at komme / Oc hand begynder at sla Suenne oc Piger / oc at æde oc dricke / oc bliffue drucken / Da skal den samme Suends Herre komme paa den dag / som hand icke tencker / oc paa den time som hand icke veed / Oc hand skal sønder hugge hannem / oc skal giffue hannem hans Løn met de Vantro.

Oc den Suend som veed sin Herris villie / oc *beredde sig icke / oc giorde icke effter hans villie / Hand skal lide mange hug. Men den som det icke veed / oc haffuer dog giort / at hand er hug verd / hand skal lidet faa hug. Thi huilcken meget er giffuit / hoss hannem skal mand søge meget / Oc huilcken meget er befalet / aff hannem skal mand meget kreffue.

Jeg er kommen / at ieg skal optende en Jld paa Jorden / Huad vilde ieg helder / end at detMatth. 10. allerede brende? Oc ieg maa lade mig før døbe / met en Daab / Oc *hui er mig saa bange / før |E934 hand bliffuer fuldkommen? Mene i / at ieg er kommen hid / at føre Fred paa Jorden? Jeg sig er ney / men tuedract. Thi her effter skulle fem vere *vsamdrectige i it huss / tre mod tho / oc tho mod tre. Faderen skal vere mod Sønnen / oc Sønnen mod Faderen / Moderen mod Daatteren / oc Daatteren mod Moderen / Hosbondens Moder mod hendis søns Hustru / oc Sønens Hustru mod hans Moder.

Oc hand sagde til Folcket / Naar i see en sky opgaa i Vester / da sige i strax / Der kommer Regn / oc det skeer saa. Oc naar i see Synden vær blæse / da sige i / Det bliffuer heet / oc det skeer saa. J *Øyenskalcke / Jordens oc Himmelens skickelse kunde i *prøffue / Men *hui prøffue i icke denne tid? Oc huor faare dømme i icke paa eder selff / huad ret er.

Oc der som du gaar met din Modstandere faar Førsten / da gør din flid paa veyen / at du Matth. 5. kant bliffue hannem quit / Paa det hand skal icke nogen tid / drage dig faar Dommeren / oc Dommeren skal *antuorde Rettermanden dig / oc Rettermanden skal kaste dig i Fengsel. Jeg siger dig / Du skalt icke komme der vdaff / før end du betaler det aller siste *Skerff.

XIII.

DEr vaare oc paa den samme tid nogle der hoss / som forkyndede hannem om de Galileer / huilckis blod Pilatus haffde blandet met deris Offer. Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Mene i / at disse Galileer vaare Syndere faar alle Galileer / fordi at de lede det? Jeg siger / ney / Men der som i icke bedre eder / da skulle i oc alle saa omkomme. Eller mene i / at de atten / paa huilcke det Taarn i Siloe falt / oc slo dem ihiel / vaare skyldige faar alle Menniske / som bo i Jerusalem? Jeg siger ney / Men der som i icke bedre eder / da skulle i oc alle saa omkomme.

Oc hand sagde dem denne *Lignelse / Der haffde en it Figen træ / som vaar plantet i hans Matth. 13. Marci 4. Vingaard / oc hand kom oc lete at Fruct der paa / oc fant hende icke. Da sagde hand til Vingaardzmanden / See / Jeg er nu i try aar / huert aar kommen / oc lete effter Fruct paa dette Figen træ / oc finder hende icke / Hug det aff / *hui forhindrer det Jorden? Da suarede hand / oc sagde til hannem / Herre / Lad det end bliffue dette aar / indtil ieg faar graffuit der om / oc møget det / om det vilde bære Fruct / Vil det icke / Saa hug det siden aff.

Oc hand lærde i en aff *Scholerne om Sabbathen. Oc see / der vaar en Quinde / hun haffde siugdommens Aand atten aar / oc hun vaar krumpen / oc kunde icke vel see op. Men der Jhesus saa hende / kallede hand hende til sig / oc sagde til hende / Quinde / ver fri fra din siuge. Oc hand lagde Henderne paa hende / Oc hun rette sig strax op / oc prisede Gud.

Da suarede den Øffuerste faar Scholen / oc tog til *mistycke / at Jhesus helbredede om Sabbathen / oc sagde til Folcket / Der ere sex dage / paa huilcke mand skal arbeyde / Kommer paa de samme oc lader eder helbrede / oc icke paa Sabbaths dagen. Da suarede HERREN hannem / oc sagde / Du Øyenskack / Løss icke huer iblant eder sin Oxe eller *Asen fra Krubben om Sabbathen / oc fører dem til vandz? Skulde oc icke denne / som dog er Abrahams Daatter løsis om Sabbathen / aff dette Baand / huilcket Satanas haffde bundet / nu vel atten aar? Oc som hand dette sagde / da skammede de sig alle / som vaare hannem imod / Oc alt Folcket glædde sig offuer alle herlige Gerninger / som skede aff hannem.

Oc hand sagde / Huem er Gudz Rige ligt / oc ved huem skal ieg det ligne? Det er lige som it Seneps korn / huilcket it Menniske tog / oc kaste det i sin Haffue / oc det voxte / oc bleff it stort Træ / oc Himmelens Fule *bode vnder grenene der paa.

Oc hand sagde atter / Huem skal ieg ligne Gudz Rige ved? Det er lige som en Surdey / huilcken en Quinde tog / oc skiulte hannem iblant tre *Skepper Mel / indtil det bleff aldelis surt. Oc hand gick igennem Stæder oc Byer / oc lærde / oc tog sin vey til Jerusalem.

Oc der sagde en til hannem / HERRE / Ment du / at der bliffue faa salige? Da sagde hand til dem / Legger vind paa / at i kunde indgaa igennem den sneffre Port / Thi mange skulle (det siger ieg eder) søge der effter / huorledis de kunde komme der ind / oc skulle det icke kunde gøre. Der effter naar Hosbonden er opstanden / oc haffuer tilluct Dørren / Saa skulle i da begynde at staa vden faare / oc bancke paa dørren / oc sige / Herre / Herre / Lad op faar oss. Oc hand skal suare / Jeg kender eder icke / *hueden i ere.

Saa skulle i da begynde at sige / Wi *ode oc drucke met dig / oc du lærde oss paa Gaderne. Oc hand skal sige / Jeg siger eder. Jeg kender eder icke / *hueden i ere / Viger alle fra mig i Misdedere. Der skal vere graad oc Tende gnidzel / naar som i faa at see / Abraham oc Jsaac oc Jacob / oc alle Propheter i Gudz Rige / at i ere vdstøtte. Oc der skulle komme fra Øster oc fra Matth. 8. Vester / fra Nør oc fra *Synder / de som skulle side til Bordz i Gudz Rige / Oc see / De ere de siste / som skulle vere de første / Oc de ere de første / som skulle vere de siste.

|E935 Paa den samme dag komme nogle Phariseere / oc sagde til hannem / Vige hen vd / oc *gack bort her fra / Thi Herodes vil sla dig ihiel. Oc hand sagde til dem / Gaar bort oc siger den Ræff / See / Jeg vddriffuer Dieffle / oc gør helbrede i dag oc i morgen / Oc den tredie dag skal ieg haffue ende. Dog skal ieg vandre i dag oc morgen / oc den dag der effter / Thi det kand icke ske / at en Prophete skal omkomme vden Jerusalem.

Jerusalem / Jerusalem / du som ihielslar Propheter / oc stener dem som sendis til dig /Matth. 23. Huor offte vilde ieg forsamlet dine børn / som en Høne sin rede vnder sine vinge / oc i vilde icke? See / eders Huss skal *forladis eder øde / Thi ieg siger eder / J skulle icke see mig / før det kommer / At i skulle sige / *Loffuit vere den som kommer i HERRENS Naffn.

XIIII.

OC det *begaff sig / at hand kom i en aff de Øffuerste Phariseers Huss / paa en Sabbath / at æde Brød / Oc de toge vare paa hannem. Oc see / der vaar it Menniske faar hannem / som vaar vatersotigt. Oc Jhesus suarede / oc talede til de Scrifftkloge oc Phariseer / oc sagde / Er det / oc ret at helbrede om Sabbathen? Oc de *tagde stille. Oc hand tog paa hannem / oc helbredede hannem / oc loed hannem gaa. Oc suarede / oc sagde til dem / Huo er iblant eder / hues Oxe eller *Asen der falder i Brønden / oc hand icke strax drager det op om Sabbaths dagen? Oc de kunde icke giffue hannem suar der paa igen.

Oc hand sagde en *Lignelse til Gesterne / der hand *merckte / huorledis de vdualde at sideMatth. 23. øffuerst / oc sagde til dem / Naar nogen biuder dig til Brøllup / da sæt dig icke øffuerst / At der skal icke nogen tid / en hederligere end du / vere buden aff hannem / Oc saa kommer da / den der indbød dig oc hannem / oc siger til dig / Giff denne rum / Oc du *maat da met *Blusel side nederst. Men naar du biudis / da *gack bort / oc sæt dig nederst / At naar hand da kommer som dig indbød / skal sige til dig / Ven / sæt dig hen op / Saa haffuer du ære faar dem / som side met dig til Bordz. Thi huo sig selff ophøyer / hand skal nedtryckis / Oc huo sig selff nedtrycker / hand skal ophøyis.

Oc hand sagde til den / som hannem indbød / Naar du gør middagis eller afftens Maaltid / Da biud icke dine Venner / ey heller dine Brødre / ey heller dine Frender / ey heller dine Nabo / som ere rige / Paa det de skulle icke nogen tid biude dig igen / oc betale dig. Men naar du gør it Gestebud / da biud Fattige / Krøblinge / Halte / Blinde / saa *est du salig / Thi de haffue inted at betale dig / Men det skal betalis dig i de Retferdigis opstandelse.

Der en aff dem som sade met til Bordz / hørde det / da sagde hand til hannem / Salig er den / som æder Brød i Gudz rige. Da sagde hand til hannem. Der vaar it Menniske / som giorde en stor Naduere / oc bad mange der til. Oc hand vdsende sin Suend / paa Naduerens time / at sige til dem som budne vaare / Kommer / thi det er altsammen *berid. Oc de begynte alle effter *huer andre at aarsage sig. Den første sagde til hannem / Jeg købte en Ager / oc skal gaa vd / oc besee hannem. Jeg beder dig / aarsage mig. Oc den anden sagde / Jeg købte fem par Øxen / oc ieg gaar nu hen / at besee dem / Jeg beder dig aarsage mig. Oc den tredie sagde / Jeg tog en Hustru / Der faare kand ieg icke komme.

Oc Suenden kom / oc sagde sin Herre det igen. Da bleff Hosbonden vred / oc sagde til sin Suend / *gack strax vd paa Stadsens stræde oc gader / oc før hid ind de Fattige oc Krøblinge oc Halte oc Blinde. Oc Suenden sagde / Herre / det er giort / som du befalede / Oc der er end nu rum. Oc Herren sagde til Suenden / *gack vd paa alfare veye / oc hoss Gerde / oc nød dem til at komme her ind / Paa det mit Huss kand bliffue fult. Men ieg siger eder / At ingen aff de Mend / som vaare budne / skal smage min Naduere.

Oc der gick meget Folck met hannem / Oc hand vende sig / oc sagde til dem / Der som Matth. 10. nogen kommer til mig / oc hader icke sin Fader / Moder / Hustru / Børn / Brødre / Søstre / oc der til met sit eget Liff / hand kand icke vere min Discipel. Oc huo som icke bær sit *Kaarss / oc effterfølger mig / hand kand icke vere min Discipel.

Oc huo er iblant eder / som vil bygge it Taarn / oc sider icke før / oc offuerlegger Bekostningen / om hand haffuer at *fuldkomme det met? Paa det / at der som hand legger Grunduollen / oc kand det icke *fuldkomme / de skulle icke alle / som det see / begynde at spaatte hannem / oc sige / Dette Menniske begynte at bygge / oc kand det icke *fuldkomme. Eller *huilcken Konge vil giffue sig i Strid / mod en anden Konge / oc sider icke før oc betencker / Om hand kand møde den met thi tusinde / som kommer mod hannem met tiue tusinde? Kand hand icke / da skicker hand Sendebud / den stund den anden er end longt borte / oc beder om Fred. Lige saa huer iblant eder / som icke forsiger alt det hand haffuer / kand icke vere min Discipel.

|E936 Salt er en god ting / Men der som Saltet mister sin Krafft / huor met skal mand salte? Det er huercken nytteligt paa Marcken eller i Møget / Men mand skal kaste det bort. Huo som haffuer *øern at høre met / hand høre.

XV.

OC der komme *allehonde Toldere oc Syndere til hannem / at de vilde høre hannem. Oc Phariseer oc Scrifftkloge knurrede / oc sagde / Denne *anammer Syndere / oc æder met dem. Da talede hand denne *Lignelse til dem / oc sagde / Huilcket Menniske er iblant eder / som haffuer hundrede Faar / oc der som hand mister it aff dem / at hand ey lader de ni oc halffemtesinds tiue i Ørcken / oc gaar bort effter det som bleff borte / indtil hand det finder? Oc naar hand haffuer det fundet / legger hand det paa sine skuldrer met glæde. Oc naar hand kommer hiem / kalder hand sine Venner oc Naboer / oc siger til dem / Glæder eder met mig / Thi ieg haffuer fundet mit Faar / som vaar fortabt. Jeg siger eder / Saa skal oc vere glæde i Himmelen / offuer en Syndere / som gør Penitentze / mere end offuer ni oc halffemtesinds tiue Retferdige / som icke haffue *penitentze *behoff.

Eller huilcken Quinde er / som haffuer thi Pendinge / oc mister en aff dem / som icke tender it *Liuss / oc feyer Husit / oc søger met flid / indtil hun finder hannem? Oc naar hun haffuer fundet hannem / kalder hun sine Venner oc *Nabersker / oc siger / Glæder eder met mig / Thi ieg haffuer fundet min Pending / som ieg tabte. Lige saa siger ieg eder oc / skal vere glæde faar Gudz Engle / offuer en Syndere / som gør *Penitentze.

Oc hand sagde / Jt Menniske haffde tho Sønner / oc den Yngste aff dem sagde til Faderen / Giff mig Fader den part aff Godzet / som hører mig til. Oc hand *skiffte godzet iblant dem. Oc icke longt der effter *sanckede den yngste Søn det alt tilsammen / oc drog longt bort aff Landet / oc der fortærede hand sit Godz i *offuerflødighed. *Der hand haffde nu fortæret alt det hand haffde / da bleff der en *suar Dyr tid i det samme *gantske Land / oc hannem begynte at fattis. Oc hand gick bort / oc gaff sig til en Borgere der i Landet / hand sende hannem til sin Ager at vocte Suin. Oc hand begerede / at fylde sin Bug met mask / som Suinene *ode / oc ingen gaff hannem den.

Da tenckte hand ved sig / oc sagde / Huor mange daglønere haffuer min Fader / som haffue Brød nock / oc ieg *forderffuis i Hunger. Jeg vil gøre mig rede / oc gaa til min Fader / oc sige til hannem / Fader / Jeg syndede mod Himmelen oc faar dig / oc ieg er icke lenger verd / at ieg skal kaldis din Søn / Gør mod mig som en aff dine Daglønere. Oc hand giorde sig rede / oc kom til sin Fader. Som hand vaar der end longt fra / saa hans Fader hannem / oc ynckedis offuer hannem / løb oc falt hannem om hans halss / oc kyste hannem. Da sagde Sønnen til hannem / Fader / Jeg haffuer syndet mod Himmelen oc faar dig / Jeg er icke lenger mere verd / at ieg skal kaldis din Søn. Men Faderen sagde til sine Suenne / Henter hid det beste Klædebon / oc faar hannem paa / oc giffuer hannem en Finger ring paa hans haand / oc Sko paa hans Føder / oc henter en fed Kalff hid / oc slacter hannem / Lader oss æde oc vere glade / Thi denne min Søn vaar død / oc er bleffuen leffuendis igen / Hand vaar fortabt / oc er funden. Oc de begynte at vere glade.

Men den Eldste Søn vaar paa Marcken / Oc som hand kom nær til Husit / hørde hand Sang oc Dantz / oc kallede en aff Suennene til sig oc spurde / Huad det vaar? Hand sagde til hannem / Din Broder er kommen / oc din Fader slactede en fed Kalff / at hand haffuer hannem karsk igen. Da bleff hand vred / oc vilde icke gaa ind. Da gick hans Fader vd / oc bad hannem. Men hand suarede / oc sagde til Faderen / See / saa mange aar tien ieg dig / oc offuertraadde end aldri dit Bud / oc du haffuer aldri giffuit mig en Buck / at ieg kunde vere glad met mine Venner. Men nu denne din Søn er kommen / som fortærede sit Godz met Skøger / da slactede du en fed Kalff til hannem. Da sagde hand til hannem / Min Søn / du*est altid hoss mig / oc alt det som mit er / det er dit. Oc du skulde vere glad oc fryde dig / Thi denne din Broder vaar død / oc er bleffuen leffuendis igen / Hand vaar fortabt / oc er funden igen.

XVI.

OC hand sagde til sine Disciple / Der vaar en rig Mand / som haffde en Hussfoget / hand bleff beført for hannem / at hand skulde forkommet hannem hans Godz. Oc hand kallede hannem / oc sagde til hannem / *Hui hører ieg det om dig? Gør regenskaff aff din Huss holdning / Thi du kant icke lenger vere Hussfoget. Hussfogeden sagde ved sig selff / Huad skal ieg gøre? Min Herre tager Embetet fra |E937 mig / Jeg *gider icke graffuit / oc ieg skammer mig at trygle. Jeg ved vel huad ieg vil gøre / at de skulle tage mig i deris Huss / naar som ieg bliffuer nu sæt aff Embedet.

Oc hand kallede til sig alle sin Herris Skyldener / oc sagde til den første / Huor meget *est du min Herre skyldig? Hand sagde / Hundrede tynder olie. Oc hand sagde til hannem / Tag dit Breff / sæt dig / oc scriff strax *halfftrediesinds tiue. Der effter sagde hand til den anden / End du / huor meget* est du skyldig? Hand sagde / Hundrede maader huede. Oc hand sagde til hannem / Tag dit Breff / oc scriff firesinds tiue. Oc Herren *loffuede den wretferdige Hussfoget / at hand giorde snildelige / Thi denne Verdens Børn ere klogere / end *Liusens Børn / i deris Slect. Oc ieg siger eder ocsaa / Gører eder Venner met den wretferdige *Mammon / Paa det / naar i nu haffue *behoff / de skulle *anamme eder i de euige Bolige.

Huo som er tro i det minste / hand er oc tro i det store / Oc huo som er wretferdig i det minste / hand er oc wretferdig i det store. Der som i nu icke ere tro i den wretferdige Mammon / huo vil *betro eder til det sande? Oc der som i icke ere tro i det fremmede / huo vil giffue eder / det som eders er? Jngen Hussuend kand tiene tho Herrer / vden hand skal enten hade den ene / ocMatth. 6. elske den anden / Eller hand skal holde sig til den ene / oc foracte den anden. J kunde icke tiene Gud oc Mammon.

Alt dette hørde ocsaa Phariseerne / som vaare gerige / oc *bespaattede hannem. Oc hand sagde til dem / J ere de / som gøre eder selff retferdige faar Mennisken / Men Gud kender edersMatth. 11. hierte / Thi huad som er høyt iblant Mennisken / Det er en Verstyggelse faar Gud.

Lowen oc Propheterne spaa indtil paa Johannes / oc fra den tid / skal Gudz Rige predickismatth. 5. 19. marci 10. ved Euangelium / oc huer mand trenger ind met mact. Oc det er lettere at Himmel oc Jord forgaa / end at en *Tydel aff Lowen falder. Huo som skil sig fra sin Hustru / oc tager en anden / hand gør hoer / Oc huo som tager den der atskilt er fra Manden / hand gør ocsaa hoer.

Der vaar en rig Mand / hand klædde sig met Purpur oc *kaastelige Linklæder / oc leffde huer dag herlige oc i glæde. Men der vaar en Fattig / som hed Lazarus / hand laa faar hans dør fuld aff Saar / oc begerede at mættis aff de Smuler / som *fulde aff den Rigis Bord. Dog komme Hundene / oc slickede hans Saar. Oc det *begaff sig / at den Fattige døde / oc Englene bare hannem i Abrahams skød / Oc den Rige døde ocsaa / oc bleff begraffuen.

Som hand vaar nu i Helffuede oc i pinen / da opløffte hand sine Øyen / oc saa Abraham longt borte / oc Lazarum i hans Skød / hand robte oc sagde / Fader Abraham / Forbarme dig offuer mig / oc sent Lazarum / at hand dypper det yderste aff sin Finger i Vand / oc lesker min Tunge / Thi ieg lider pine i denne Lue. Da sagde Abraham / Betenck Søn / at du haffuer *anammet dit gode i din Liffs tid / oc Lazarus der imod haffuer *anammet ont / Men nu skal hand trøstis / oc du skalt pinis.

Oc offuer alt dette / er mellem oss oc eder it stort suellinde dyb befest / at de som ville *fare her fra ned til eder / kunde icke / oc icke heller *fare der fra hid offuer til oss.

Da sagde hand / Saa beder ieg dig Fader / at du sender hannem til min Faders huss / Thi ieg haffuer end nu fem Brødre / at hand kand vidne faar dem / Paa det de skulle oc icke komme i denne pinis sted. Abraham sagde til hannem / De haffue Mose oc Propheterne / Lad dem høre dem. Da sagde hand / Ney / Fader Abraham / Men der som en aff de Døde *ginge til dem / da giorde de *Penitentze. Hand sagde til hannem / Høre de icke Mose oc Propheterne / da tro de icke heller / om nogen opstode fra de Døde.

XVII.

OC hand sagde til sine Disciple / Det er wmueligt at der skal ey komme For=Marci 18. Marci 9. argelse. Men we den / ved huilcken hun kommer / Det vaare hannem nytteligere / at mand hengde en Mølle sten paa hans halss / oc kaste hannem i Haffuit / end hand forargede en aff disse Smaa. Vocter eder. Der som din Broder synder mod dig / da *straffe hannem / Oc der som hand bedrer sig / da giff hannem til. Oc der som hand syndede *siu gonge mod dig om dagen / oc komme siu gonge igen til dig om dagen / oc sagde / Det fortryder mig / Da skalt du giffue hannem til.

Oc Apostlene sagde til HERREN / Styrcke oss troen. Oc HERREN sagde / Der som i haffue tro / som it Seneps korn / oc sige til dette Morbær træ / Røck dig op / oc sæt dig hen i Haffuit / da skal det vere eder lydigt.

Huilcken er iblant eder / som haffuer en Suend / der pløyer eller vocter *Fæ / at hand siger tilMatth. 17. Marci 11. hannem / naar hand kommer hiem aff marcken / *gack strax hen / oc sæt dig til bordz? Er det icke saa? at hand siger til hannem / Red til / det ieg skal æde at afften / skørte dig / oc tien mig / saa lenge ieg æder oc dricker / Der effter skalt oc du æde oc dricke. Tacker hand oc den samme Suend at hand giorde det som hannem vaar befalet? Jeg men det icke. Lige saa oc i / Naar i haffue giort |E938 alt det / som eder er befalet / da siger / Wi ere wnyttelige Tienere / wi giorde det / som wi vaare plictig at gøre.

Oc det *begaff sig / *der hand reysde til Jerusalem / drog hand mit igennem Samarien och Galileen. Oc som hand kom i en By / møtte hannem thi Mend / de stode longt borte oc opløffte deris røst / oc sagde / Jhesu kære Mestere / Forbarme dig offuer oss. Oc *der hand saa dem / sagde hand til dem / Gaar bort / oc *beter eder faar Presterne. Och det skede / *der de ginge bort / bleffue de rene. Oc en iblant dem / *der hand saa / at hand vaar bleffuen *karsk / vende hand til bage / oc prisede Gud met høy røst / oc falt paa sit ansict / til hans Føder / oc tackede hannem oc det vaar en Samaritan. Da suarede Jhesus / oc sagde / Ere i icke thi som bleffue rene? Huor ere de ni? Bleff der ellers ingen funden / som vende tilbage igen / oc gaff Gud ære / vden denne Fremmede? Oc hand sagde til hannem / Stat op / *gack bort / din Tro haffuer hulpet dig.

Oc *der hand bleff atspurt aff Phariseerne / Naar kommer Guds rige? Da suarede hand dem / oc sagde / Guds rige kommer icke met vduortis Skickelse / Mand skal oc icke sige / See her / eller der er det. Thi seer / Guds rige er *induortis i eder. Da sagde hand til Disciplene / Matth. 24. Marci 13. Den tid skal komme / at i skulle begære at see en aff menniskens Søns Dage / Oc i skulle icke see hannem. Oc de skulle sige til eder / See her / see der. Gaar icke bort / och følger icke heller. Thi som Liunet liuner offuen aff Himmelen / oc liuser offuer alt det som er vnder Himmelen / Saa skal menniskens Søn vere paa sin dag. Men hand skal før lide meget / oc *forskiudis aff denne Slect.

Oc som det skede i Noe tid / saa skal det oc ske i menniskens Søns dage. De *ode / de drucke / de toge til ecte / oc lode sig tage til ecte / Jndtil paa den dag / der Noe gick i *Arcken / oc Syndfloden kom / oc *forderffuede dem alle. *Disligest / lige som det skede i Loths tid / de ode / de drucke / Gene. 19 de købte / de *solde / de plantede / de bygde. Oc paa den dag / der Loth gick aff Sodoma / da regnede det Jld oc Suoffuel aff Himmelen / oc ødelagde dem alle. Ved denne maade skal det och gaa paa den dag / naar menniskens Søn skal obenbaris.

Paa den samme dag / huo som er paa Taget / oc hans Boskaff i Huset / hand stige icke ned Matth. 24. at hente det. *Disligest / huo som er paa Marcken / hand vende icke tilbage / effter det / som er bag hannem. Tencker paa Loths hustru. Huo som søger effter at *foruare sin Siel / hand mister hende / oc huo hende mister / hand skal hielpe hende til Liffuit.

Jeg siger eder / i den samme nat skulle tho ligge paa en Seng / den ene skal anammis / den anden skal *forladis. Tho skulle male tilsammen / den ene skal anammis / den anden skal forladis. Oc de suarede / oc sagde til hannem / HERRE huor da? Oc hand sagde til dem / Huor som Aadzelet er / der forsamle oc Ørne sig.

XVIII.

OC hand sagde en Lignilse til dem / der om / at mand skal altid bede oc icke lade aff / oc sagde / Der vaar en Dommere i en Stad hand frøctede icke Gud / och skøtte om inted Menniske. Oc der vaar en Encke i den samme Stad / hun kom til hannem / oc sagde / Redde mig fra min Modstandere / oc hand vilde lenge icke. Men der effter tenckte hand ved sig selff / *alligeuel at ieg icke frøcter Gud / oc *skøder inted Menniske / oc *effterdi denne Encke gør mig saa megen wmage / da vil ieg redde hende / at hun skal icke komme paa det siste / oc offuer robe mig.

Da sagde HERREN / Hører her / huad den wretferdige Dommere sagde. Skulde Gud icke oc redde sine Vdualde / som robe til hannem dag oc nat / och skulde hand haffue Taalmodighed der offuer? Jeg siger eder / hand skal snart redde dem. Dog naar menniskens Søn skal komme / Ment du at hand skal finde tro paa Jorden.

Och hand sagde til nogle / som dristede paa sig selff / at de vaare fromme / oc foractedeandre / saadan en Lignilse. Der *ginge thu Menniske op til Tempelen at bede / den ene en Phariseer / den anden en Toldere. Phariseeren stod oc bad saa ved sig selff / Jeg tacker dig Gud / at ieg er icke som andre Folck / Røffuere / Wretferdige / Horkarle / eller oc som denne Toldere / ieg faster tho gonge om vgen / oc giffuer Tiende / aff alt det ieg haffuer. Och Tolderen stod longt borte / vilde icke end opløffte sine øyen til Himmelen / Men hand slo sig paa sit Bryst / oc sagde / Gud ver mig Syndere naadig. Jeg siger eder / Denne gick retferdig ned i sit huss / faar den anden. Thi huo sig selff ophhøyer / hand skal nedtryckis / Och huo sig selff nedtrycker / hand skal ophøyis.

|E939 De bare oc vnge Børn til hannem / at hand skulde røre ved dem. Oc der Disciplene saae det / truede de dem. Men Jhesus kallede dem til sig / oc sagde / Lader Børn komme til mig / ocMatth. 19. Marci 10. formener dem icke / Thi Gudz Rige hører saadanne til. Sandelige / Jeg siger eder / Huo som icke tager Gudz Rige som it Barn / hand kommer der icke ind.

Oc en aff de Øffuerste spurde hannem at / oc sagde / Gode Mestere / Huad skal ieg gøre / atMatth. 19. Matth. 10. ieg kand arffue det euige Liff? Da sagde Jhesus til hannem / Hui kalder du mig god? Jngen er god vden den eniste Gud. Du vedst Budene vel / Du skalt icke bedriffue hoer. Du skalt icke sla ihiel. Du skalt icke stiele. Du skalt icke tale falskt *vidnisbyrd. Du skalt ære din Fader oc dinExodi 20. Moder. Da sagde hand / Dette haffuer ieg *huldet alt sammen op aff min Vngdom. Der Jhesus det hørde / sagde hand til hannem / Dig *fattis end nu it / Sæl alt det du haffuer / oc giff det Fattige / Saa skalt du haffue it Liggendefæ i Himmelen / Oc kom / oc effterfølge mig. *Der hand det hørde / bleff hand bedrøffuit / thi hand vaar saare rig.

Oc der Jhesus saa / at hand vaar bedrøffuit / sagde hand / Huor suarlige skulle de RigeMatth. 19. Marci 10. komme i Gudz Rige. Det er lettere / at it Kamel gaar igennem it Naale øye / end at en Rig kommer i Gudz Rige. Da sagde de som det hørde / Huo kand da bliffue salig? Men hand sagde / Huad som er wmueligt hoss Mennisken / det er mueligt hoss Gud.

Da sagde Peder / See / wi haffue *forladit alting / oc haffue effterfuld dig. Hand sagde til dem / Sandelige / ieg siger eder / Der er ingen / som forlader it Huss / eller Foreldere / eller Brødre / eller Hustru / eller Børn / for Gudz Rige skyld / som ey skal *anamme det mangfoldigt igen / i denne tid / oc i den tilkommendis Verden / det euige Liff.

Oc hand tog til sig de Tolff / oc sagde til dem / Seer / wi gaa hen op til Jerusalem / oc detMatth. 20. Marci 10. skal altsammen *fuldkommis / som er screffuit ved Propheter om Menniskens Søn. Thi hand skal antuordis Hedninge hen / oc hand skal bespaattis oc foractis oc bespøttis / oc de skulle hudstryge oc ihielsla hannem / Oc tredie dag skal hand opstaa igen. Men de forstode inted der aff / Oc den Tale vaar skiult faar dem / Oc de viste icke huad det vaar sagt.

Oc det skede / *der hand kom nær til Jericho / sad en Blind hoss veyen / oc tigde. Oc der hand hørde Folcket / som der gick frem / spurde hand huad det vaar? Da forkyndede de hannem / at Jhesus aff Nazareth gick der frem. Oc hand robte oc sagde / Jhesu du Dauidz Søn / forbarme dig offuer mig. Men de som *ginge fremmerst / truede hannem / at hand skulde tie. Da robte hand meget mere / Du Dauidz Søn / forbarme dig offuer mig. Da stod Jhesus stille / oc bad lede hannem til sig. Oc *der de *finge hannem nær til hannem / spurde hand hannem at / oc sagde / Huad *vilt du / at ieg skal gøre dig? Hand sagde HERRE / at ieg maa see. Oc Jhesus sagde til hannem / Ver seendis / Din tro haffuer hulpet dig / Oc strax bleff hand seendis / oc effterfulde hannem / oc prisede Gud. Oc alt Folcket / som saadant saa / *loffuede Gud.

XIX.

OC hand drog bort / oc gick igennem Jericho. Oc see / der vaar en Mand / som hed Zacheus / hand vaar Toldernis øffuerste / oc vaar rig / Oc hand begerede at see Jhesum / huo hand vaar / oc kunde icke faar Folcket / Thi hand vaar liden paa sin persone. Oc hand løb faare hen / oc stigede op i it Morbær træ / paa det hand kunde see hannem / Thi hand skulde komme der frem. Oc som Jhesus kom til samme sted / saa hand op / oc bleff hannem var / oc sagde til hannem / Zachee / stig strax hid ned / Thi ieg skal i dag komme ind i dit Huss. Oc hand stigede strax ned / oc *anammede hannem met glæde. *Der de det saae / knurrede de alle / at hand vende ind til en Syndere.

Oc Zacheus traadde frem / oc sagde til HERREN / See HERRE / Halffdelen aff mit Godz giffuer ieg Fattige / Oc der som ieg haffuer bedraget nogen / det giffuer ieg firefolt igen. Da sagde Jhesus til hannem / J dag er dette Huss *vederfaret *Salighed / *Effterdi hand er oc Abrahams søn. Thi Menniskens Søn er kommen at søge oc at gøre saligt / det som er fortabt.

*Der de hørde nu til / sagde hand dem *fremdelis en *Lignelse / Fordi / at hand vaar nær hossMatth. 25. Jerusalem / oc de mente / At Gudz Rige skulde strax obenbaris. Oc hand sagde / En Edel mand drog longt bort til it Land / at indtage it Rige / oc komme saa igen. Denne kallede thi aff sine Suenne / oc *fick dem thi Pund / oc sagde til dem / *Købslar / indtil ieg kommer igen. Oc hans Borgere hadede hannem / oc *skickede Bud effter hannem / oc lode hannem sige / Wi ville icke / at denne skal regere offuer oss.

Oc det *begaff sig / *der hand kom igen / effter at hand haffde indtaget Riget / da loed hand kalde samme Suenne / huilcke hand *fick Pendinge / At hand kunde vide / huad huer haffde *Købslaget. Da traadde den første frem / oc sagde / Herre / dit Pund haffuer *forhuerffuit thi Pund. Oc hand sagde til hannem / Ey du fromme Suend / *Effterdi du haffuer |E940 veret tro i det minste / da skalt du haffue mact offuer thi Stæder. Den anden kom ocsaa / oc sagde / Herre / dit Pund giorde fem Pund paa sig. Til den sagde hand ocsaa / Oc du skalt vere offuer fem Stæder.

Oc den tredie kom / oc sagde / Herre / see der / her er dit Pund / huilcket ieg haffuer foruaret i en Suede klud / ieg frøctede faar dig / Thi du *est en streng Mand / du tager / der som du icke lagde / oc Høster det som du icke saade. Hand sagde til hannem / aff din mund dømmer ieg dig / du *Skalck / Viste du / at ieg er en streng Mand / tager det / som ieg icke lagde / oc høster det / som ieg icke saade / *hui *figst du mine Pendinge da icke til Vedzel bordet? Oc naar ieg haffde kommet / haffde ieg *vdkraffd dem met *aager.

Oc hand sagde til dem / som der stode hoss / Tager det Pund fra hannem / och giffuer det den / som haffuer thi Pund. Och de sagde til hannem / Herre / hand haffuer dog thi Pund. Men ieg siger eder / Huo som haffuer / hannem skal giffuis / Oc fra den / som icke haffuer / skal oc det tagis som hand haffuer. Fører dog hid / hine mine Fiender / som icke vilde / at ieg skulde regere offuer dem / oc slar dem ihiel faar mig. Oc som hand dette sagde / drog hand frem / och reysde hen op til Jerusalem.

Oc det *begaff sig / *der hand kom nær til Bethphage oc Bethanien / oc kom til Olie bier Matth. 21. Marci 11. Iohan. 12. get / da sende hand tho aff sine Disciple / oc sagde / Gaar bort til den By / som ligger faar eder / Oc naar i komme der ind / skulle i strax finde it Føl bundet / paa huilcket der sad end nu aldri noget Menniske / Løser det / oc fører det hid. Oc der som nogen spør eder at / *hui i løse det? Da siger saa til hannem / HERREN haffuer det *behoff. Oc de som vaare vdsende *ginge bort och funde lige som hand haffde sagd dem. Men der de løsde Føllet / da sagde Herren der offuer til dem / *hui løse i Føllet? Oc de sagde / HERREN haffuer det *behoff. Oc de førde det til Jhesum / oc kaste deris Klæder paa Føllet / oc *sette Jhesum der paa. *Der hand drog nu bort / bredde de deris Klæder paa veyen.

Oc *der hand kom nær hen til / oc drog ned at Olie bierget / da begynte hans Disciplers *gantske Hob / at *loffue Gud met Glæde oc høy røst / offuer alle *vnderlige Gerninger / som de haffde seet / oc sagde / *Loffuit vere den som kommer en Konge i HERRENS Naffn / Fred vere i Himmelen / och ære i det Høye. Och nogle Phariseer iblant Folcket sagde til hannem / Mestere / *straffe dog dine Disciple. Hand suarede / och sagde til dem / Jeg siger eder / der som disse tie / da skulle Stene robe.

Oc *der hand kom nær hen til / saa hand paa Staden / oc græd offuer hannem / oc sagde / der som du det viste / da skulde du oc betencke / i denne din tid / huad som tien til din Fred. Men nu er det skiult faar dine Øyen. Thi den tid skal komme offuer dig / at dine Fiender skulle sla en Vogenburg omkring dig / oc dine Børn met dig / belegge dig / oc trenge dig alle vegne och de skulle legge dig øde / oc icke lade en Sten bliffue paa den anden / Fordi / at du kende icke den tid som du *est hiemsøct vdi.

Oc hand gick i Tempelen / oc begynte at vddriffue dem / som der vdi *solde oc købte / oc sagde til dem / der staar screffuit / Mit huss er it Bede huss / men i haffue giort en Røffuere kule der aff. Oc hand lærde daglige i Tempelen. Men de ypperste Prester oc Scrifftkloge Matth. 21. Marci 11. Esaiæ. 56.oc de Øffuerste iblant Folcket / stode effter at omkomme hannem / Och de *funde icke / huad de skulde gøre hannem / Thi alt Folcket hengde ved hannem / oc hørde hannem.

XX.

OC det hende sig paa en aff de dage / *der hand lærde Folcket i Tempelen och pre Matth. 21. Marci 11 dickede Euangelium / da traadde de ypperste Prester och Scrifftkloge met de Eldste til hannem / oc talede til hannem / oc sagde / Sig oss / aff huad mact gør du det? Eller huo haffuer giffuet dig den mact? Da suarede hand / oc sagde til dem / Jeg vil oc spørre eder at it ord / siger mig det. Johannis daab / vaar hand aff Himmelen eller aff Mennisken? Oc de tencte ved sig selff / oc sagde / Sige wi aff Himmelen da siger hand / huor faare trode i hannem icke? Men sige wi / aff Mennisken / da stener alt folcket oss / Thi de staa der paa / at Johannes er en Prophete. Oc de suarede / at de viste icke *hueden hand vaar. Oc Jhesus sagde til dem / Saa siger ieg eder oc icke / aff huad mact ieg gør dette.

Oc hand begynte at sige Folcket denne LIgnelse / it Menniske plantede en Vingaard / och leyde Vingaards mend hannem / oc drog vden Landz en long tid. Oc der tiden kom sende hand en Suend til Vingaardzmendene / at de skulde giffue hannem Fruct aff Vingaarden. Men Vingaardz mendene sloge hannem / oc lode hannem tomhendet fra sig. Och der offuer / sende hand end en anden Suend. Men de sloge oc den samme / oc forhaanede hannem / oc lode han|E941nem tomhendet fra sig. Oc der offuer sende hand den tredie. Men de giorde ocsaa den saar / oc støtte hannem vd.

Da sagde Vingaardens Herre / Huad skal ieg gøre? Jeg vil sende min elskelige Søn / maa vel ske / naar de see hannem / skulle de frøcte sig. Men der Vingaards mendene saae Sønnen / tenckte de ved sig selff / oc sagde / Det er Arffuingen / Kommer / lader oss sla hannem ihiel / at *Arffuen skal høre oss til. Oc de støtte hannem vd aff Vingaarden / oc sloge hannem ihiel. Huad skal nu Vingaardens Herre gøre mod dem? Hand skal komme / oc *forderffue disse Vingaards mend / oc leye andre sin Vingaard. *Der de det hørde / sagde de / Det vere longt fra.

Oc hand saa paa dem / oc sagde / Huad er da det / som staar screffuit / Den Sten / somMatth. 21. Marci 12. Psalm. 118. Bygnings mendene forskøde / er bleffuen til en Hiørne sten? Huo som falder paa denne Sten / hand bliffuer aldelis skeffret / Men huilcken hand falder paa / hand bliffuer sønderknusit. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge haffde i sinde / huorledis de kunde legge Hender paa hannem i den samme stund / oc de frøctede sig for Folcket / Thi de forstode / at hand haffde sagd denne *Lignelse mod dem.

Oc de varede paa hannem / oc vdsende Beklagere / som skulde *skicke sig / lige som de haffdematth. 22. Marci 12. verit fromme / Paa det de kunde gribe hannem i Talen / met huilcket de kunde *antuorde Øffrigheden oc Landzherrens mact hannem. Oc de spurde hannem at / oc sagde / Mestere / wi vide at du taler ret / oc lærer / oc acter inted Menniskis anseelse / Men du lærer Gudz vey rettelige. Er det ret / at wi giffue Keyseren Skat eller ey? Oc hand *merckte deris suig / oc sagde til dem / *Hui friste i mig? Viser mig Pendingen / Hues billede oc offuerscrifft haffuer hand? De suarede / oc sagde / Keyserens. Da sagde hand til dem / Saa giffuer Keyseren / det Keyseren hører til / oc Gud / det Gud hører til. Oc de kunde icke *straffe hans Ord faar Folcket / Oc de forundrede sig paa hans suar / oc *tagde stille.

Da traadde nogle aff Saduceerne til hannem (huilcke som holde / at der er ingen Opstandelse) oc spurde hannem at / oc sagde / Mestere / Mose haffuer saa screffuit oss / Der somMatth. 22. Marci 12. Deute. 25. nogens Broder døer / som haffuer en Hustru / oc døer vden Arffuing / da skal hans Broder tage Hustruen / oc opuecke sin Broder en Sæd. Nu vaare *siu Brødre / Den første tog en Hustru / oc døde vden Arffuing. Oc den anden tog Hustruen / oc døde ocsaa vden Affuing. Oc den tredie tog hende. *Disligest alle / oc lode icke Børn effter sig / oc døde. Paa det siste / effter dem alle / døde ocsaa Quinden. Hues Hustru iblant dem skal hun nu vere i Opstandelsen? Thi alle siu haffde hende til Hustru.

Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Denne Verdens Børn tage til ecte oc lade sig tage til ecte / Men huilcke som bliffue verdige til / at faa hin verden / oc opstandelsen fra de Døde / de skulle huercken tage til ecte oc ey lade sig tage til ecte / Thi de kunde der effter icke dø. Thi de ere Englene lige oc Gudz Børn / *effterdi de ere Opstandelsens Børn. Men at de Døde skulle opstaa / haffuer oc Mose giffuit til kende hoss Busken / der som hand kalder HERREN / Abrahams Gud / oc Jsaacs Gud / oc Jacobs Gud. Oc Gud er icke de Dødis /Exodi 3. men de leffuendis Gud / Thi de leffue hannem alle. Da suarede nogle aff de Scrifftkloge / oc sagde / Mestere / du sagde ret. Oc de torde icke spørie hannem at mere der effter.

Oc hand sagde til dem / Huorledis sige de / Christus er Dauids Søn? Oc Dauid selffMatth. 22 Marci 12. Psalm. 110. siger i Psalme bogen / HERREN sagde til min Herre / Sæt dig hoss min høyre Haand / Jndtil ieg legger dine Fiender til en skammel vnder dine Føder. Dauid kalder hannem en HERRE / huorledis er hand da hans Søn?

Oc der alt Folcket hørde til / sagde hand til sine Disciple / Vocter eder for de Matth. 23. Marci i2. Scrifftkloge / som ville traade her frem i longe Klæder / oc lade sig gerne hilse paa Torffuit / oc side gerne øffuerst i *Scholerne / oc til Bord. De æde Enckers Huss / vnder det skin at de bede lenge / De skulle faa *diss suarere fordømmelse.

XXI.

OC hand saa op / oc *skudde de Rige / huorledis de lagde deris Offer ind i GudzMarci 12. Kiste. Da saa hand oc en arm Encke / hun lagde thu *Skerff vdi. Oc hand sagde / Sandelige ieg siger eder / Denne fattige Encke haffuer lagd mere vdi end de alle. Thi alle disse haffue lagd vdi aff deris *offuerflødighed til Gudz Offer / Men hun haffuer aff sin Fattigdom / lagd al hendis Nering vdi / som hun haffde.

|E942 Oc der nogle sagde om Templen / at det vaar prydet met deylige Stene oc *Klenodie / da sagde hand / Den tid skal komme / i huilcken / der skal icke bliffue en sten paa den anden / aff alt det i see / som ey skal sønder brydis.

Da spurde de hannem at / oc sagde / Mestere / naar skal det vorde? oc huilcket er det *Tegen / naar det skal ske? Oc hand sagde / Seer til / lader eder icke forføre / Thi der skulle mange komme i mit Naffn / oc sige / Det er ieg / Oc tiden er kommen *hart hoss / Følger dem icke effter. Oc naar i høre om Krig oc Oprør / da forferdis icke / Thi saadant skal før ske / Men enden er icke end strax der. Da sagde hand til dem. Jt Folck skal opreyse sig offuer det andet / oc it Rige offuer det andet / oc der skulle ske store Jordskel bort oc igen / Dyr tid oc Pestilentze / oc forferdelser oc store Tegen skulle ske aff Himmelen.

Men faare alt dette / skulle de legge Hender paa eder oc forfølge eder / oc de skulle *antuorde eder hen i deris *Scholer oc Fengsel / oc drage eder faar Konger oc Førster / for mit Naffn skyld / Oc det skal *vederfaris eder til it *vidnisbyrd. Saa legger nu paa hierte / at i icke sørge / huorledis i skulle forsuare eder / Thi ieg vil giffue eder Mund oc Visdom / *huilcken alle eders Modstandere icke skulle kunde imod sige oc ey imod staa. Oc i skulle antuordis hen aff Foreldre / Brødre / Frender oc Venner / oc de skulle sla nogle aff eder ihiel / Oc i skulle hadis aff huer mand / for mit Naffn skyld. Oc it Haar aff eders Hoffuit skal icke forkommis. Tager eder Siele met taalmodighed.

Oc naar i see Jerusalem beleggis met en Hær / Da *mercker / at hans ødeleggelse er kommen nær til. Huo som da er i Judea / hand *fly paa Bierge / Oc huo som er mit der vdi / hand vige der vd / Oc huo som er i Landene / hand komme der icke ind. Thi det er Heffnsens dage / at alt det som screffuit er / skal *fuldkommis. We de *Fructsommelige oc Diendis i de Dage. Thi der skal vere stor Nød paa Jorden / oc en vrede offuer dette Folck / oc de skulle falde ved skarpe Suerd / oc føris fangne iblant alle Folck. Oc Jerusalem skal nedtrædis aff Hedningene / indtil Hedningenis tid bliffuer fuldkommen.

Oc der skulle ske *Tegen i Soel oc Maane / oc Stierner / Oc paa Jorden skal Folcket bliff Matth. 24. Marci 13. ue bange / oc de skulle bliffue *mistrøstige / Oc Haffuit oc Vandbølgerne skulle bruse / Oc Mennisken skulle *forsmecte for redzel oc for de tingis foruentelse / som skulle komme paa Jorden. Thi at Himmelens kraffter skulle røre sig / Oc da skulle de see Menniskens Søn komme i Skyerne / met stor krafft oc Herlighed. Oc naar som dette begynder at ske / Da seer op / oc opløffter eders Hoffuit / Fordi / at eders Forløsning stunder til.

Oc hand sagde dem en Lignelse / Seer til Figentræet oc alle Træ / naar som de faa nu knaapper / da see i paa dem / oc *mercke at Sommeren er nu nær / J lige saa / naar som i see alt dette begyndis / da vider / at Gudz Rige er nær. Sandelige ieg siger eder / Denne Slect skal icke forgaa / før det sker altsammen / Himmel oc Jord forgaa / Men mine Ord forgaa icke.

Men vocter eder / At eders Hierter icke besuaris met frodzeri oc druckenskaff / oc met sorg for Nering / oc denne dag skal komme hastelige offuer eder / Thi hand skal komme som en *Snare / offuer alle dem som bo paa Jorden. Saa verer nu altid vogne / oc beder / At i kunde vere verdige til at vndfly alt dette / som ske skal / oc at staa for Menniskens Søn. Oc hand lærde om dagen i Templen / oc om natten gick hand vd / oc bleff om natten paa Olie bierget. Oc at Folcket giorde sig *aarle rede til hannem i Templen / at høre hannem.

XXII.

OC den Søde brødz Høytid vaar nær / som kaldis Paaske. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge haffde i sinde / huorledis de kunde sla hannem ihiel / Matth. 26. Marci 14 Ioan. 18. Oc de frøctede sig for Folcket. Men Satanas vaar faren i Judas / som kalledis Jscharioth / oc vaar aff de Tolff deris tal. Oc hand gick bort oc talede met de ypperste Prester / oc met *Høffuitzmendene / huorledis hand vilde *antuorde dem hannem. Oc de bleffue glade / oc loffuede at giffue hannem Pendinge. Oc hand tilsagde dem det / oc søcte beleylighed / at hand kunde forraade hannem vden oprør.

Det Søde brødz dag kom nu / paa huilcken mand skulde offre Paaskelammet. Oc hand sende Petrum oc Johannem / oc sagde / Gaar bort / *bereder oss Paaskelammet / at wi kunde æde det. Oc de sagde til hannem / Huor *vilt du / at wi skulle berede det? Hand sagde til dem / See / naar i komme ind i Staden / da skal it Menniske møde eder / som bær it Vandkruss / Følger hannem effter i Husit / som hand gaar ind / oc siger til Hosbonden / Mesteren |E943 lader dig sige / huor er det *Herbere / *der ieg maa æde Paaskelammet vdi met mine Disciple? Oc hand skal vise eder en stor stenlagd Sal / bereder det der. De *ginge bort / och *funde / lige som hand sagde dem / oc de beredde Paaskelammet.

Oc der stunden kom / *sette hand sig ned / oc de Tolff met hannem / oc hand sagde til dem / Mig haffuer hiertelige forlenget / at æde dette Paaskelam met eder / før end ieg lider. Thi ieg siger eder / at ieg skal her effter icke mere æde der aff / indtil det bliffuer *fuldkommet i Guds rige. Oc hand tog *Kalcken / tackede oc sagde / Tager denne / och deler hannem iblant eder / Thi ieg siger eder / Jeg skal icke dricke aff det som voxer paa Vintræ / før end Guds rige kommer.

Oc hand tog Brødet / tackede oc brød det / oc gaff dem det / oc sagde / DetHerrens Naduere. Matth. 26. Marci 14. er mit Legeme / som bliffuer giffuit for eder / det gører til min Hukommelse. Lige saa oc Kalcken / effter Nadueren / oc sagde / Dette er det ny Testamentis Kalck i mit Blod / som bliffuer vdgydet for eder.

Dog see / min Forræderis haand / er offuer Bordet met mig. Oc sandelige menniskens Søn gaar bort / som det er besluttet / Dog ve det samme Menniske / ved huilcket hand bliffuer forraad. Oc de begynte at spørie iblant sig selff / *huilcken det skulde dog vere iblant dem. Som det skulde gøre?

Der begyntis oc en *trette iblant dem / huilcken aff dem der skulde holdis for den Største Oc hand sagde til dem / De verdzlige Konger regere / oc de veldige kalder mand naadige Matth. 20. Marci 10. Herrer. Men i icke saa / men den Største iblant eder / skal vere som den Yngste / och den Ypperste som en Tienere. Thi huilcken er den største? Den som sider til bordz? Eller den som tien? Er det icke saa / at den som sider til bordz? Men ieg er iblant eder / som en Tienere. Och i ere de / som ere bleffne varafftige hoss mig / i mine fristelser. Oc ieg vil *beskicke eder Riget / som min Fader *beskickede mig / at i skulle æde oc dricke offuer mit Bord i mit Rige / oc side paa Stole / oc dømme de tolff Jsraels slecter.

Oc HERREN sagde / Simon / Simon / Satanas begerede eder / at hand maatte sicte eder / lige som huede / Men ieg bad for dig / at din Tro skal icke *afflade / oc naar du omuender dig en gong / da styrcke dine Brødre. Da sagde hand til hannem / HERRE / ieg er *bered at gaa met dig i Fengsel oc i Døden. Da sagde hand / Peder / Jeg siger dig / Hanen skal icke gale i dag / før end du haffuer nectet tre gonge / at du kender mig.

Oc hand sagde til dem / Saa offte ieg vdsende eder vden Pung / vden Taske / oc vden Sko / fattedis eder oc noget? De sagde / Jnted. Da sagde hand til dem / Men nu / huo som haffuer en Pung / hand tage hannem / lige ocsaa Tasken / Oc huo som icke haffuer / hand sælle sin Klædebon / oc købe it Suerd. Thi ieg siger eder / Der skal end oc det *fuldkommis met mig / somEsaiæ. 53. staar screffuit / Hand er regnet iblant *Misdedere. Thi det som er screffuit om mig / haffuer en ende. Oc de sagde / HERRE / See / her ere thu Suerd. Da sagde hand til dem / det er nock.

Oc hand gick hen vd effter sin Seduane til Olie bierget. Oc hans Disciple *fulde hannemMatth. 26. Marci. 14. Iohan. 18. II. Christi aandelige pine i vrtegaarden. effter til den samme Sted. Oc *der hand kom did / sagde hand til dem / Beder / paa det i skulle icke falde i fristelse. Oc hand sled sig fra dem ved it Stenskast / och falt paa knæ / bad oc sagde / Fader *vilt du / da tag denne *Kalck fra mig / Dog ske icke min / men din vilie. Da obenbaredis en Engel aff Himmelen / oc styrckede hannem. Och det kom / at hand stridde met Døden / oc bad inderlige. Da bleff hans sued som Blods draaber / de *fulde paa Jorden. Oc hand stod op aff Bønen / oc kom til sine Disciple / oc fant dem soffuendis aff bedrøffuelse / oc hand sagde til dem / *Hui soffue i? Staar op oc beder / at i skulle icke falde i fristelse.

Oc *der hand end nu talede / See / Skaren / oc en aff de Tolff / som hed Judas / gick faareMatth. 29. Marci. 14. Iohan. 18. dem / oc holt sig til Jhesum / at kysse hannem. Da sagde Jhesus til hannem / Juda / forraader du menniskens Søn met en Kyss.

Oc *der de saae / som vaare omkring hannem / huad der vilde ske / sagde de til hannem / HERRE / skulle wi sla til met Suerd? Oc en aff dem / slo den ypperste Prestis Suend / och hug hans høyre Øre aff hannem. Da suarede Jhesus / oc sagde / Lader dem dog gøre saa longt Oc hand rørde ved hans Øre / oc lægte hannem.

Da sagde Jhesus til de ypperste Prester oc *Høffuitzmendene for Tempelen / oc de Eldste / som vaare komne til hannem / J ere vdgongne som til en Røffuere met suerd och stenger. JegMatth. 27. Marci. 14. Iohan. 18. vaar daglige hoss eder i Tempelen / oc i lagde icke en haand paa mig. Men dette er eders time / oc mørckens mact.

Da grebe de hannem / och førde hannem / och ledde hannem i den ypperste Prestis huss. Och Peder *fulde longt effter. Da tende de en Jld op mit i Sallen / oc *sette sig tilsammen / Oc |E944 III. Jhesus bliffuer ført i Caiphas Huss.Peder sette sig iblant dem. Da saa en Pige hannem side ved *Liuset / oc stirrede paa hannem / oc sagde til hannem / Denne vaar oc met hannem. Da nectede hand / oc sagde / Quinde / ieg kender hannem icke. Oc en liden stund der effter / saa en anden hannem / oc sagde / Du*est oc en aff dem. Peder sagde / Menniske / ieg er icke. Oc noget der effter / ved en stund / *stadfeste en anden det / oc sagde / Sandelige / Denne vaar oc met hannem / thi hand er en Galileer. Men Peder sagde / Menniske / ieg ved icke huad du siger. Oc strax / *der hand end talede / gol Hanen. Oc HERREN vende sig / oc saa paa Peder. Oc Peder tenckte paa HERRENS ord / som hand sagde til hannem / Før end Hanen gal / skalt du forsuerie mig tre gonge / Oc Peder gick hen vd / oc græd bitterlige.

Men de Mend / som *hulde Jhesum / *bespaattede hannem oc sloge hannem / skiulte hannem / oc sloge hannem i Ansictet / oc spurde hannem at / oc sagde / Spaa / huo er den / som dig slo? Oc megen anden Bespaattelse sagde de mod hannem.

Oc der det bleff dag / forsamlede Folckenis Eldste sig / de ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc førde hannem hen op faar deris Raad / oc sagde / *Est du Christus / sig oss det. Oc hand sagde til dem / Siger ieg eder det / da tro i det icke / Men atspør ieg eder / da suare i icke / oc lade mig dog icke løss. Der faare / nu her effter skal Menniskens Søn side hoss Gudz krafftis høyre Haand. Da sagde de alle / *Est du da Gudz Søn? Hand sagde til dem / J sige det / thi ieg er. Da sagde de / Huad haffue wi lenger *vidnisbyrd *behoff? wi haffue selff hørt det aff hans mund.

XXIII.

OC den *gantske Hob stod op / oc førde hannem faar Pilatum. Oc de begynte at klage paa hannem / oc sagde / Denne finde wi / at hand affuender Folcket / oc forbiuder at giffue Keyseren Skat / Oc siger / Hand er Christus en Konge. Da spurde Pilatus hannem at / oc sagde / *Est du Jøde Konge? Hand suarede hannem / oc sagde / Du siger det. Pilatus sagde til de ypperste Prester oc til Folcket / Jeg finder ingen Sag met dette Menniske. Men de *hulde ved / oc sagde / Hand haffuer oprørt Folcket / der met / at hand haffuer lært hid oc did i alt det Jødiske land / oc begynte i Galilea / hid ind til.

Der Pilatus hørde Galileam / spurde hand / Om hand vaar aff Galilea? Oc *der hand *fornam / at hand vaar vnder Herodis Øffrighed / da forsende hand hannem til Herodes / som vaar oc i Jerusalem / vdi de samme dage. Der Herodes saa Jhesum / bleff hand meget glad / Thi hand haffde gerne lenge siden seet hannem / Thi hand haffde hørt meget om hannem / oc haabedis at skulde see it *Tegen aff hannem. Oc hand spurde hannem i mange maade. Men hand suarede hannem inted. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge stode oc klagede hart paa hannem. Men Herodes met sine Hoffsinder foractede oc bespattede hannem / lagde it huit klæde paa hannem / oc sende hannem til Pilatum igen. Paa den dag bleffue Pilatus oc Herodes Venner met *huer andre / Thi de vaare før *huer andris Fiender.

Oc Pilatus kallede de ypperste Prester / oc de Øffuerste oc Folcket tilsammen / oc sagde til dem / J haffue ført dette Menniske til mig / som den der omuender Folcket / Oc see / Jeg haffuer forhørt hannem for eder / oc finder ingen aff de Sager hoss dette Menniske / som i skylde hannem faare / Herodes icke heller / Thi ieg sende eder til hannem / oc see / Mand haffuer inted ført hannem paa / som hand bør at dø faar. Der for vil ieg *straffe hannem oc lade hannem løss / Thi hand skulde giffue dem en løss effter Høytidens seduane. Da robte den *gantske Hob / oc sagde / Bort met denne / oc giff oss Barrabam løss / huilcken som vaar kast i Fengzel for it Oprør / som skede i Staden / oc for it Mord skyld.

Da robte Pilatus atter til dem / oc vilde lade Jhesum løss. Men de robte / oc sagde / Kaarsfest / Kaarsfest hannem. Da sagde hand tredie gong til dem / Huad ont haffuer da denne giort? Jeg finder ingen dødelig sag met hannem / Der faare vil ieg *straffe hannem / oc lade hannem løss. Men de bleffue *hart ved hannem met stort skrig / oc begerede / at hand skulde kaarsfestis / Oc deris oc de ypperste Presters skrig fick offuerhand. Oc Pilatus dømde / at deris begering skulde ske / Oc hand loed den løss / som vaar kast i Fengsel for Oprør oc Mord skyld / om huilcken de bade / Men Jhesum *fick hand hen effter deris vilie.

Oc *der de førde hannem bort / da toge de fat paa en / Simon aff Cirene / som kom aff Marcken / oc de lagde *Kaarsset paa hannem / at hand bar det effter Jhesum.

Oc der *fulde en stor hob Folck oc Quinder effter hannem / som ynckelige klagede oc begræde hannem. Men Jhesus vende sig om til dem / oc sagde / J Døtter aff Jerusalem / græder icke offuer mig / Men græder offuer eder selff / oc offuer eders Børn / Thi see / Den tid skal komme / Oseæ i0.i huilcken mand skal sige / Salige ere de wfructsommelige / oc de Liff som icke fødde / oc de Bryst |E945 som icke gaffue di. Da skulle de begynde at sige til Biergene / Falder offuer oss / oc til Høyene / skiuler oss. Thi at gør mand det met it grønt Træ / huad vil bliffue met det tørre?

Der bleffue oc tho andre *Misdedere førde bort / at de skulde affliffuis met hannem. Oc *der de komme til den sted / som kaldis Hoffuitpande sted / da korsfeste de hannem der / Oc Misdederne met hannem / den ene ved den høyre / oc den anden ved den venstre side. Oc Jhesus sagde / Fader / *forlad dem / Thi de vide icke huad de gøre. Oc de *skiffte hans Klæder / oc kaste laad der om. Oc Folcket stod oc saa til / Oc de Øffuerste met dem / *bespaattede hannem / oc sagde / Hand haffuer hulpet andre / hand hielpe sig selff / er hand Christus den Gudz vdualde. Der *bespaattede oc Stridzmendene hannem / traadde til hannem / oc bare hannem Edicke / oc sagde / *Est du Jøde Konge / da hielp dig selff. Der vaar oc Offuerscrifften screffuen offuen offuer hannem / met *Gredske / oc Latinske oc *Ebraiske bogstaue / Denne er Jøde Konge.

Men en aff *Misdederne / som vaare hengde / *bespaattede hannem / oc sagde / *Est du Christus / da hielp dig selff / oc oss. Da suarede den anden / *straffede hannem / oc sagde / Frøcter du dig ocsaa icke faar Gud? du som dog *est i lige fordømmelse. Oc sandelige / wi ere tilbørlige der vdi / thi wi faa det vore Gerninger forskyllede / men denne handlede inted wskickeligt. Oc hand sagde til Jhesum / HER R E / tenck paa mig / naar du kommer i dit Rige. Oc Jhesus sagde til hannem / Sandelige siger ieg dig / J dag skalt du vere met mig i Paradis.

Oc det vaar ved den siette time / Oc der bleff it Mørck offuer det *gantske Land / indtilMatth. 27 Marci 15. Psalm. 31. den niende time. Oc Solen miste sit skin / Oc Forhenget i Templen reffnede mit i thu. Oc Jhesus robte høyt / oc sagde / Fader / ieg befaler min Aand i dine Hender. Oc som hand det sagde / vdgaff hand sin Aand.

Oc *der *Høffuitzmanden saa / det som der skede / prisede hand Gud / oc sagde / Sandelige / denne vaar it retferdigt Menniske. Oc alt det Folck som der vaar hoss / oc saae til / der de saae / det som skede / sloge de sig for deris Bryst / oc vende til bage igen. Oc alle hans Tilhengere stode longt borte / oc de Quinder som effterfulde hannem aff Galilea / oc saae alt dette.

Oc see / En Mand som hed Joseph / en Raadzherre / som vaar en god from Mand / handVI. Christi Begraffuelse. Matth. 27. marci 15. Ioan. 19. haffde icke samtøckt i deris Raad oc *handel / hand vaar aff Jødernis Stad / Arimathia / som ocsaa tøffuede effter Gudz Rige / Hand gick til Pilatum / oc bad om Jhesu Legeme / Oc tog hannem ned / suøbte hannem i it Linklæde / oc lagde hannem i en vdhuggen Graff / i huilcken der laa aldri nogen. Oc det vaar Beredelsens dag / oc Sabbathen gick paa. Oc Quinderne fulde effter / som vaare komne met hannem aff Galilea / oc saae Graffuen / oc huorledis hans Legeme bleff lagd. Oc de vende til bage / oc *beredde dyrebare Vrter oc Salue / oc Sabbathen offuer vaare de stille effter Lowen.

XXIIII.

MEn en aff Sabbatherne meget *aarle / komme de til Graffuen / oc bare dyrebarMatth. 28. Marci i6. Ioan. 20 Salue / som de haffde *bered / oc nogle met dem. Oc de *funde Stenen velt aff Graffuen / oc de *ginge ind / oc funde icke den HERRJS Jhesu Legeme. Oc *der de vaare bedrøffuede / der faare / See / da stode tho Mend hoss dem met skinnende Klæder. Oc de forferdedis oc sloge deris Ansict ned til Jorden. Da sagde de til dem / *Hui lede i effter den Leffuendis hoss de Døde? Hand er icke her / Hand er opstanden / Tencker der paa / huorledis hand talede til eder / der hand vaar i Galilea / oc sagde / Menniskens Søn skal antuordis hen i Synderis hender / oc korsfestis / Oc opstaa tredie dag. Oc de tenckte paa hans ord.

Oc de *ginge fra Graffuen igen / oc kundgiorde alt dette faar de Elleffue oc alle de andre. Oc der vaar Maria Magdalena oc Johanna / oc Maria Jacobi / oc andre met dem / som sagde Apostlene saadant. Oc deris ord syntis dem at vere lige som løss tale / oc de trode dem icke. Da stod Peder op / oc løb til Graffuen / oc buckede sig ind vdi / oc saa Linklæderne ligge alene / oc hand gick bort / Oc hand vndrede paa / huorledis det gick til.

Oc see / Tho aff dem ginge samme dag til en By / som vaar *trysinds tiue agre longt fra Jerusalem / dc kaldis Emaus / Oc de talede met *huer andre om alt dette som vaar skeet. Oc det *begaff sig / *der de saa talede oc bespurde sig met *huer andre / kom Jhesus til dem / oc vandrede met dem / Men deris øyen huldis til / at de kende hannem icke. Oc hand sagde til dem / Huad er det faar tale / som i handle mellem eder paa veyen / oc ere bedrøffuede?

Da suarede en aff dem som hed Cleophas / oc sagde til hannem / *Est du alene iblant de Fremmede i Jerusalem / som icke veed / huad som i disse dage er skeet der vdi? Oc hand sagde til dem / Huad er det? De sagde til hannem / Det / om Jhesu aff Nazareth / *huilcken som vaar |E946 en Prophete / mectig i Gerninger oc Ord / faar Gud oc alle Folck / huorledis vore ypperste Prester oc Øffuerste *antuordede hannem hen / til Dødzens fordømmelse / oc korsfeste hannem. Oc wi haabedis / at hand skulde forløst Jsrael. Oc offuer alt dette / er i dag den tredie dag / at dette skede. Der haffue oc nogle forferdet oss aff voris Quinder / de vaare *aarle hoss Graffuen / oc funde icke hans Legeme / Komme oc sige / at de saae en Engle syn / huilcke der sige / hand leffuer. Oc nogle aff oss *ginge bort til Graffuen / oc *funde det saa / som Quinderne sagde / Men hannem *funde de icke.

Oc hand sagde til dem / O i Daarer oc senhiertede / til at tro alt det / som Propheterne haffue sagd / Skulde Christus icke lide saadant / oc indgaa til sin Herlighed ? Oc hand begynte fra Mose oc alle Propheter / oc lagde dem alle Scriffter vd / som vaare sagde om hannem.

Oc de komme nær til Byen /* der de *ginge til. Oc hand loed som hand vilde gaa lenger / Oc de nødde hannem til / oc sagde / Bliff hoss oss / Thi det stunder til afften / oc dagen er *forløben / Oc hand gick ind at bliffue hoss dem. Oc det skede / som hand sad met dem til Bordz / Tog hand Brødet / tackede / brød det / oc gaff dem det. Da bleffue deris øyen obnede / oc de kende hannem. Oc hand forsuant faar dem.

Oc de sagde til *huer andre / Brende icke vort hierte i oss / *der hand talede met oss paa veyen / oc *der hand oploed oss Scrifften. Oc de stode op / i den samme stund / oc vende til Jerusalem igen / oc *funde de Elleffue forsamlede / oc dem som vaare hoss dem / huilcke der sagde / HERREN er *visselige opstanden / oc obenbaret Simoni. Oc de opregnede faar dem / huad som vaar skeet paa veyen / oc huorledis hand bleff kent aff dem / i det / at hand brød Brødet.

Oc *der de talede om hannem / da traadde Jhesus selff / mit iblant dem / oc sagde til dem / Fred vere met eder. Da forferdedis de oc frøctede sig / oc mente / at de saae en Aand. Oc hand sagde til dem / Hui ere i saa forferdede? Oc *hui komme saadanne tancker i eders hierter? Seer mine Hender oc mine Føder / Det er ieg selff / Finder paa mig oc seer / Thi en Aand haffuer icke Kød oc been / som i see / at ieg haffuer. Oc som hand det sagde / visde hand dem Hender oc Føder. Oc *der de end nu icke trode faar glæde / oc forundrede sig / da sagde hand til dem / Haffue i her noget at æde? Oc de lagde it stycke aff en stegt Fisk faar hannem oc Hunnig kage / oc hand tog det / oc oed faar dem.

Oc hand sagde til dem / Det er den Tale / som ieg sagde til eder / *der ieg end nu vaar hoss eder / Thi det skal altsammen *fuldkommis / som er screffuit om mig i Mose Low / i Propheter oc vdi Psalmer. Da oplod hand deris forstand / at de forstode Scrifften / oc sagde til dem / Saa er det screffuit / ocsaa skulde Christus lide / oc opstaa / fra de Døde tredie dag / Oc lade predicke i sit Naffn / *Penitentze oc Syndernis Forladelse / iblant alle Folck / oc begynde i Jerusalem. Oc i ere Vidne til alt dette. Oc see / Jeg vil sende min Faders Foriettelse offuer eder. Men i skulle bliffue i Jerusalem stad / indtil i bliffue iførde met Krafft aff det Høye. ¶ Oc hand førde dem hen vd til Bethania / oc opløffte Henderne / oc velsignede dem / Oc det skede / *der hand velsignede dem / skildis hand fra dem / oc *foer op i Himmelen. Men de tilbade hannem / oc vende tilbage igen til Jerusalem met stor glæde / oc vaare altid i Templen / prisede oc *loffuede Gud.


Forrige afsnit: Markusevangeliet
Næste afsnit: Johannesevangeliet