Tekst og udgave
previous next

413 | Nehemie Bog.

I.

DJsse ere Nehemie Hathalie søns Gerninger. Det skede i Chisleff maanet i det tiuende aar / at ieg vaar paa Slaattet i Susan / da kom Hanani en aff mine brødre / met nogle Mend aff Juda / Oc ieg spurde dem at / Huorledis det gick de Jøder / som vaare reddede oc offuer bleffne aff Fengzelet / Oc huorledis det gick til i Jerusalem? Oc de sagde til mig / de som ere offuer bleffne aff Fengzelet / de ere der i Landet vdi stor wlycke oc forsmedelse / Jerusalems mure ere nedbrødne / oc hans porte opbrende met ild. Der ieg hør de saadanne ord / da sad ieg oc græd / oc sørgede i tho dage / oc fastede oc bad faar Gud i Himmelen / oc sagde.

Ah HERRE Gud aff Himmelen / du store oc forferdelige Gud / som holder dem Pact oc barmhiertighed / som hannem elske / oc holde hans Bud / lad dog dine øern mercke der paa / oc dine øyen vere obne / at du hører din Tieneris bøn / som ieg beder faar dig dag oc nat / for Jsraels børn dine Tienere / Oc ieg bekender Jsraels børns synder / som wi haffue giort mod dig / oc ieg oc min Faders Huss haffue oc syndet. Wi ere bleffne fortrødne / at wi haffue icke huldet de Bud / Befalning oc Ræt / som du haffuer budet din Tiener Mose.

Men tenck dog paa det ord / som du bøst Mose din Tienere / oc sagde / Naar i forgribe eder / da vil ieg bort spre eder iblant Folckene. Men om i omuende eder til mig / oc holde mine Bud / oc gøre dem / oc om i end da bliffue fordreffne indtil Himmelens ende / Da vil ieg dog samle eder der fra / oc føre eder til den sted / som ieg haffuer vdualt / at mit Naffn skal der Bo. De ere dog dine Tienere oc dit Folck / som du haffuer frelst met din store mact oc Veldige haand. Ah HERRE / Lad dine øern mercke paa din Tieneris bøn / oc paa dine Tieneris bønner / som begere at frøcte dit Naffn / oc lad det vel lyckis met dine Tienere i dag / oc giff dem miskundhed faar denne Mand / Thi ieg vaar Kongens Skenck.

II.

JDet tiuende Artaxerxes aar i Nissan maanet / der Vin stod faar hannem / da tog ieg Vinen op / oc fick Kongen / Oc ieg saa sørgelige vd faar hannem. Da sagde Kongen til mig / Hui seer du saa ilde vd? Du est dog icke siug? det er icke det / men du est bedrøffuit. Da frøctede ieg saare meget / oc sagde til Kongen / Kongen leffue euindelige / Skulde ieg icke see ilde vd? Den Stad / i huilcken mine Fedris begraffuelsis Huss er / ligger øde / oc hans Porte ere fortærede met ild. Da sagde Kongen til mig / Huad begerer du da? Da bad ieg Gud i Himmelen / oc sagde til Kongen / Behager det Kongen oc dine Tienere faar dig / at du vilt sende mig til Juda / til mine Fedris begraffuelsis stad / at ieg maa bygge hannem.

Da sagde Kongen til mig / oc Dronningen som sad hoss hannem / Huor lenge skal din Reyse vare? Oc naar vilt du komme igen? oc det behagede Kongen / at hand sende mig hen. Oc ieg sette en bestemmet tid / Oc ieg sagde til Kongen / Er det Kongens vilie / da giffue hand mig Breff til Landzfogederne paa hin side Vandet / at de ledsage mig hen offuer / indtil ieg kommer i Juda / Oc breff til Ass aph Kongens Første offuer Tømmer / at hand skicker mig træ til bielcke til Portene paa Pallatzet / som er i Husene oc hoss Stadzmuren / oc til Husit som ieg skal drage ind vdi. Oc Kongen gaff mig effter min Gudz gode haand offuer mig. Oc der ieg kom til Landzfogederne paa hin side Vandet / fick ieg dem Kongens breff. Oc Kongen sende Høffuitzmend oc Reysenere met mig.

Men der Saneballat Horoniter / oc Tobias en Ammoniters tienere det hørde / fortrød dem det meget / at der vaar it Menniske kommit / som søgte Jsraels børns beste.

414 | Oc der ieg kom til Jerusalem / oc haffde der verit i tre dage / giorde ieg mig rede om natten / oc faa Mend met mig / Thi ieg sagde intted Menniske / huad min Gud haffde indgiffuit mig at gøre i Jerusalem / oc der vaar indtet Diur met mig / vden det som ieg red paa. Oc ieg red vd aff Dalporten om natten / hoss Dragens brønd / oc til Møgporten / oc det giorde mig ont / at Jerusalems mure vaare sønder reffne / oc Portene forterede met ild. Oc ieg gick offuer til Brøndporten / oc til Kongens Fiske parck / oc der vaar icke rum / at mit Diur kunde gaa hen vnder mig. Da drog ieg om natten hen til Becken / oc det giorde mig ont at see saa til murene / oc ieg vende om / oc kom hiem igen at Dalporten.

Oc de Øffuerste viste icke / huort ieg gick / eller huad ieg giorde / Thi ieg haffde icke end da her til sagt nogit til Jøderne oc Presterne / Raadzherrene / oc de Øffuerste / oc andre som arbeydede paa Gerningen. Oc ieg sagde til dem / J see den wlycke / i huilcken wi ere / at Jerusalem ligger øde / oc at hans Porte ere opbrende met ild / Kommer / Lader oss opbygge Jerusalems mure / at wi skulle icke mere vere en forsmædelse. Oc ieg gaff dem til kende min Gudz haand / som vaar god offuer mig / Der til met Kongens ord / som hand mig sagde. Oc de sagde / Saa lader oss gøre rede / Oc wi bygde / oc deris hender bleffue bestyrckede til gode.

Men der Saneballat Horoniter / oc Tobia den Ammoniters tienere / oc Gosem Araber det hørde / da spaattede de oc foractede oss / oc sagde / Huad er det / som i gøre? Ville i falde fra Kongen igen? Da suarede ieg dem / oc sagde / Gud i Himmelen skal lade det vel lyckis for oss / Thi wi hans Tienere haffue giort oss rede oc bygge / Men i haffue ingen deel eller ræt / eller ihukommelse i Jerusalem.

III.

OC Eliasib den øffuerste Prest giorde sig rede met sine brødre Presterne / Oc bygde Faareporten / oc hellig giorde den / oc hengde Porten i hannem / oc de hellig giorde hannem til Mea taarn / som vaar indtil Hananeel taarn. Oc Jericho Mend bygde hoss hannem / Oc Sachur Jmri søn bygde hoss hannem. Men Senaa børn bygde Fiskeporten / oc tacte hannem / oc hengde Porten i hannem / met laase. Oc Meremoth Vria søn Hakoz søns bygde hoss dem. Oc Mesullam Berechia søn / Mesesabeel søns bygde hoss dem. Zadok Baena søn bygde hoss dem. Hoss dem bygde de aff Thekoa / Men deris Veldige vende icke deris halss til deris Herris tieniste.

Den gamle Port bygde Joiada Passea søn / oc Mesullam Besodia søn / De tacte hannem oc hengde Porten / oc laase oc stenger faar hannem. Melathia aff Gibeon / oc Jadon aff Merono bygde hoss dem. De Mend aff Gibeon oc Mizpa / hoss Landzfogedens stoel paa denne side Vandet. Hoss hannem bygde Vsiel / Harhaia Guldsmidz søn. Hoss hannem bygde Hanania Apotekers søn. Oc de bygde i Jerusalem indtil den brede mur. Hoss hannem bygde Rephaia / Hur søn / den halffue fierde deels øffuerste i Jerusalem. Hoss hannem bygde Jedaia Harumaph søn / tuert offuer fra hans huss. Hoss hannem bygde Hattus Hasabenia søn. Men Malchia Harim søn / oc Hasub Pahath Moab søn bygde thu stycker / oc Taarnet hoss onen. Hoss hannem bygde Sallum Haloes søn / den halffue fierde deels Øffuerste i Jerusalem / hand oc hans døtter.

Dalporten bygde Hanun / oc Borgerne aff Sanoah / de bygde hannem oc hende Porten faar hannem / met laase oc stenger / oc tusinde alne paa muren / indtil Møgporten. Men Malchia Rechab søn Vingaardenis fierde deels Øffuerste bygde Møgporten / hand bygde hannem / oc hengde porten / oc laase oc stenger faar hannem. Men Brøndporten bygde Sallum Chalhose søn / fierde deels Øffuerste i Mizpa / hand bygde oc tacte hannem / oc hengde porten oc laase oc stenger faar hannem. Der til met muren hoss Siloah Fiske dam hoss Kongens Haffue / indtil trapperne / som gaa ned fra Dauidz Stad. Hoss hannem bygde Nehemia / Asbuk søn / den halffue fierde deels Øffuerste i Bethsur / indtil Dauidz Graffuer / oc indtil Asuia Fiske dam / oc indtil Kempernis Huss.

Nest hannem bygde Leuiterne / Rehum Bani søn. Hoss hannem bygde Hasabia / den halff fierde deels Øffuerste i Kegila i sin fierde deel. Nest hannem bygde deris brødre Bauai Henadad søn / den halff fierde deels Øffuerste i Kegila. Hoss hannem bygde Eser Jesua søn / den Øffuerste i Mizpa / thu stycker bort i Vraaen / mod Harniskhusit. Nest hannem bygde Baruch / Sebai søn / paa biergit / thu stycker i vraaen / indtil Eliasib øffuerste Prestis hu sis dør. Nest hannem bygde Meremoth Vria søn / Hakoz søns / thu stycker fra Eliasibs Husis dør / indtil enden paa Eliasibs Huss.

415 | Effter hannem bygde Presterne de Mend aff Egnene. Effter dem bygde Ben Jamin oc Hasub tuert offuer fra deris Huss. Effter dem bygde Asaria Maeseia søn / Anania søns hoss sit Huss. Effter hannem bygde Benui Henadad søn / thu stycker fra Asaria Huss indtil vraaen oc indtil hiørnet. Palal Vsai søn mod Vraaen oc det høye Taarn / som vdseer fra Kongens Huss / hoss Fengzelgaarden. Effter hannem bygde Pedaia Pareos søn. Men de Nethinim bode hoss Ophel indtil Vandporten mod Østen / der som Taarnet vdseer. Der nest bygde de aff Thekoa thu stycker mod det store Taarn / som vdseer / oc ind til Ophel mur.

Men fra Hesteporten bygde Presterne huer emod sit Huss. Effter dem bygde Zadok Jmmer søn / mod sit Huss. Effter hannem bygde Semaia / Sachania søn / Døruoctere mod Østen. Effter hannem bygde Hanania / Selemia søn / oc Hanum Zalaph søn den siette / thu stycker. Effter hannem bygde Mesullam Berechia søn emod hans kiste. Effter hannem bygde Malchia Guld smedz søn / indtil Nethinim Huss oc Kremmernis mod Raadz porten / oc indtil Salen hoss hiørnet. Oc Guldsmederne oc Kremmerne bygde til Faare porten / mellem Sallen oc hiørnet.

IIII.

DEr Saneballat hørde / at wi bygde muren / bleff hand vred oc meget fortørnet / oc bespaattede Jøderne / oc sagde faar sine brødre / oc de Mectige i Samaria. Huad gøre de amactige Jøder? Skal mand saa lade dem betemme? Skulle de offre? Skulle de fuldkomme det paa en dag? Skulle de gøre stenene leffuinde som ere en aske hob oc forbrende? Oc Tobia Ammoniter sagde nest effter hannem / Lader dem eckon bygge / der som Ræffue droge hen op / da skulde de vel ned riffue deris sten mure.

Hør vor Gud / Huorledis wi ere foractede / Vent deris bespaartelse paa deris Hoffuit / at du giffuer dem foractelse i deris Fengzels Land. Skiul icke deris misgerninger / Oc aff slet icke deris synd faar dig / Thi de haffue forstyrret bygnings Folcket. Men wi bygde muren / oc føyede hannem aldelis tilsammen / indtil hans halffue høyhed / Oc Folcket fick it frit hierte til at arbeyde.

Der Saneballat / oc Tobia / oc de Araber / oc Ammoniter / oc Asdoditer hørde / at muren i Jerusalem vaar bøt / oc at de haffde begynt at bøde det som brødet vaar / bleffue de meget vrede. Oc giorde alle it Forbund til hobe / at de vilde komme oc stride mod Jerusalem / oc giorde en vildfarelse der i. Men wi bade til vor Gud / oc skickede Voct offuer dem dag oc nat mod dem. Oc Juda sagde / Deris mact er forsuag som bære byrden / oc støffuen er saa megen / at wi kunde icke bygge paa muren. Vore modstandere tenckte / De skulle icke vide eller see / før end wi komme mit iblant dem / oc sla dem ihiel / oc forhindre Gerningen.

Oc der de Jøder som bode hoss dem / komme vel thi gonge til oss / aff alle Stæderne der om kring oss / oc sagde oss det. Saa skickede ieg Folcket ned bag muren i Graffuerne / effter deris Slecter / met deris Suerd / Spiud oc Buer. Oc ieg besaa det / oc giorde mig rede / oc sagde til Raadzherrene oc Øffuerste / oc til det andet Folck / Frøcter icke for dem / Tencker paa den store forferdelige HERRE / oc strider for eders Brødre / Sønner / Døtter / Hustruer oc Huss.

Men der vore Fiender hørde / at det vaar oss sagt / da giorde Gud deris Raad til inted. Saa vende wi oss alle til muren igen / huer til sit arbeyde. Oc det skede fremdelis / at halff delen aff de vnge Mend giorde arbeydet / oc den anden halff del hulde Spiud / Skiolde / Buer oc pantzer. Oc de Øffuerste stode bag det gantske Juda Huss / som bygde paa muren / oc droge byrden / fra dem som lagde paa dem / Met en haand giorde de arbeydet / oc met den anden hulde de vaaben. Oc huer som der bygde haffde sit Suerd bundet vid sine lender / oc bygde saa / Oc den som blæsde i Basunen vaar hoss mig.

Oc ieg sagde til Raadzherrene oc de Øffuerste / oc til det andet Folck / Gerningen er stor oc viid / oc wi ere atsprydde paa muren longt fra huer andre. Paa huilcken sted i høre nu Basunen lyde / did forsamler eder til oss / vor Gud skal stride for oss / Saa ville wi arbeyde paa Gerningen / Oc halffdelen aff dem hulde Spiudene fra det dagedis oc indtil Stiernerne komme. Oc ieg sagde paa den tid til Folcket / Huer bliffue met sin Dreng om natten i Jerusalem / at wi tage vare om natten paa vocten / oc om dagen paa arbeidet. Men ieg oc mine brødre / oc mine Drenge / oc de Mend paa Vocten bag mig / Wi førde oss icke aff vore klæder / oc huer gaff offuer at bade.

V.

416 |

DEr begyntis it stort skrig iblant Folcket oc iblant deris Quinder mod deris brødre Jøderne. Oc der vaare nogle / som sagde / Vore sønner oc døtter ere mange / Lader oss tage Korn / oc æde at wi mue leffue. Men somme sagde / Lader oss vdsette vore agre / vingaarde oc Huss / oc tage korn i denne dyre tid. Oc somme sagde / Lader oss lene pendinge aff Kongens Skat paa vore agre oc Vingaarde / Thi vore Brødris liff er som vort liff / oc deris børn som vore børn / Ellers skulde wi kaste vore sønner oc døtter vnder tieniste / Oc der ere allerede nogle aff vore døtter vnderkaste / oc der er ingen formue i vore hender / oc vore agre oc Vingaarde komme vnder andre.

Der ieg hørde saadane deris ord oc skrig / da bleff ieg meget vred. Oc mit hierte bleff til raadz met mig / at ieg skende paa Raadzherrene oc paa de Øuerste / oc sagde til dem / Vil den ene tage aager aff den anden? Oc ieg førde en stor Menighed mod dem / oc sagde til dem / Wi haffue købt vore brødre Jøderne / som vaare solde til Hedningerne / effter vor formue / Oc i ville oc selie eders brødre som wi haffue købt til oss? Da tagde de / oc funde inted som de kunde suare.

Da sagde ieg / Det er icke gaat / som i gøre / Skulde i icke vandre i Gudz frøct for Hedningenis vore Fienders forsmædilse skyld? Jeg oc mine brødre / oc mine drenge / haffue oc lont dem pendinge oc korn / men Aageren lode wi bliffue til bage. Saa giffuer dem igen i dag deris Agre / Vingaarde / Oliegaarde / oc Huss / Oc den hundrede part paa pendinge / paa korn / paa most oc paa olie / som i haffue aagret aff dem. Da sagde de / Wi ville giffue det igen / oc inted kræffue aff dem / oc wi wille gøre lige som du haffuer sagt. Oc ieg kallede Presterne / oc tog en Eed aff dem / at de skulde saa gøre. Jeg vdryste oc saa min barm / oc sagde / Saa vdryste Gud huer mand fra sit Huss / oc fra sit Arbeide / som icke holder disse ord vid mact / at hand bliffuer vdrystet oc tom. Oc alle Menigheden sagde / Amen / Oc de loffuede HERREN . Oc Folcket giorde lige saa.

Oc fra den tid / at mig bleff befallet at vere en Landzfoget i Juda land / som vaar fra det tiuende aar indtil i det tolffte oc tiuende Artaxerxes kongis aar / det er tolff aar / da nærede ieg mig oc mine brødre icke aff Landzfogedens kaast / Thi de Landzfogeder / som haffde verit faar mig / de haffde besuaret Folcket / oc taget brød oc Vin fra dem / oc der til met fyretiue sekel sølff / Oc ladet deris Suenne faret met vold offuer Folcket / Men ieg giorde icke saa / for Gudz frøctis skyld.

Oc ieg arbeyede paa murens arbeyde / oc købte ingen Agre / oc alle mine Tienere maatte komme did til hobe til arbeydet. Der til met vaare oc aff Jøderne oc aff de øffuerste hundrede oc halfftrediesinds tiue ved mit Bord / som vaare komme til mig fra Hedningene / som ere her omkring oss. Oc mand til tilredde mig huer dag en oxe oc sex vdualde Faar oc Fule / oc io atskillig Vin offuerflødige nock inden huer tiende dag / dog kræffuede ieg icke Landzfogedis kaast / Thi at tiensten vaar suar paa Folcket. Min Gud betenck mig alt det til det bæste / som ieg haffuer giort dette Folck.

VI.

DEr Saneballat Tobia oc Gosem Arabiter oc de andre vore Fiender spurde / at ieg haffde bygt muren / oc at der vaar ingen hul paa hannem mere (End dog at ieg haffde icke end da hengt Portene) Da sende Saneballat oc Gosem til mig / oc lode mig saa sige / Kom oc lad oss komme tilsammen i Landzbyerne i den By Ono / Men de tenckte at gøre mig ont. Men ieg sende bud til dem oc loed dem sige / Jeg haffuer en stor gerning at vdrette / Jeg kand icke komme ned / Gerningen maatte der offuer bliffue tilbage / om ieg toge haanden der fra / oc fore ned til der. De sende vel fire gonge bud til mig ved den maade. Oc ieg suarede dem igen i denne maade.

Da sende Saneballat den femte gong sin Dreng til mig / met it obet breff i hans haand / eder i vaar saa screffuit / Det er kommet faar Hedningene / oc Gosem haffuer det sagt / at du oc Jøderne tencke at falde aff / Oc der faare bygger du muren / oc du vilde vere deris Konge i denne sag. Du haffuer oc bestillet Propheter / som skulle vdrobe dig i Jerusalem / oc sige / Hand er Juda Konge. Nu skal saadant komme faar Kongen / Saa kom nu / oc lad oss raade met huer anden der om. Men ieg sende til hannem / oc loed hannem sige / Det er icke skeet / som du siger / Du haffuer optenckt det aff dit hierte. Thi de vilde alle gøre oss redde / oc tencte / de skulde tage haanden fra Gerningen / at de icke mere arbeyde / Men ieg styrckede diss mere min haand.

417 | Oc ieg kom i Semaia huss Delaia søns / Mehetabeels søns / oc hand haffde luct sig inde / oc sagde / Lad oss gaa ind til hobe i Gudz huss mit i Templen / oc til lucke Templens dør / Thi de skulle komme oc sla dig ihiel / oc de skulle komme om natten at sla dig ihiel. Jeg suarede skulde saadan en Mand fly? Skulde saadan en mand / som ieg er / gaa i Templen / at hand motte leffue? Jeg vilde icke gaa der ind. Thi ieg merckte vel at Gud haffde icke vdsent hannem / Fordi hand sagde vel Spaadom om mig / Men Tobia och Saneballat haffde giffuit hannem Pendinge. Der faare tog hand Pendinge / at ieg skulde haffde frøctet / oc saa giort / oc syndet / at de kunde faaet it ont rob / huor met de kunde beskemme mig. Min Gud tenck paa Tobia oc Saneballat effter disse deris gerninger / oc paa den Prophete Noadia / oc paa de andre Propheter / som mig vilde forferde der fra.

Oc muren bleff ferdig den femte oc tiuende dag i Elul maanet / vdi tolff oc fyretiue dage. Oc der alle vore Fiender det hørde / da frøctede alle Hedningene sig / som vaare trint omkring oss / oc dem falt deris mod / Thi de merckte at gerningen vaar aff Gud. Oc paa den tid vaare der mange aff Juda øffuerste / deris Breff ginge til Tobiam / oc fra Tobia til dem. Thi der vaare mange i Juda / som vaare besorede met hannem / Thi hand vaar Sachania suoger / Arah søns / oc hans søn Johanan haffde Mesullams daatter / Berechia søns / och de talede gaat faar mig om hannem / oc førde mine Ord vd til hannem / Saa sende Tobia Breff at forferde mig der fra.

VII.

DEr wi haffde nu bygt murene / da hengde ieg Portene / och bestillede Port voctere / Sangere oc Leuiter. Oc ieg befol min Broder Hanani / oc Hanania / Pallatz fogit i Jerusalem (Thi hand vaar en trofast mand och Gudfryctig faar mange andre) oc ieg sagde til dem / Mand skal icke oplade Jerusalems porte / før end Solen bliffuer hed / oc naar mand end nu arbeyder / da skal mand tillucke portene oc stenge dem. Oc der bleffue Vectere bestillede aff Jerusalems Borgere huer paa sin Vact / oc om sit huss. Thi Staden vaar vid / rum oc stor / Men der vaar lidet Folck i hannem / oc Husene vaare icke bygde.

Oc min Gud gaff mig i hierte / at ieg samlede Raadzherrene oc de øffuerste / oc folckit / at regne dem / Och ieg fant it Register paa dem som vaar tilforn komne aff Fengselet / huilcke Nabugodonosor Kongen aff Babilon / haffde bort ført / oc de bode i Jerusalem och i Juda / huer i sin Stad. Oc vaare komne met Sorobabel / Jesua / Nehemia / Asaria / Raamia / Nehemani / Mardocheus / Bilsan / Misperet / Bigeuai / Nehum oc Baena.

Dette er Mendenis tal aff Jsraels folck. Pareos børn vaare tu tusinde hundrede oc halff fierdesindstiue oc tho. Sephathia børn vaare / try hundrede oc halff fierdesins tiue oc tho. Arah børn vaare sex hundrede tho oc halfftrediesinds tiue. Pahath Moab iblant Jesua och Joab børn vaare tu tusinde oc otte hundrede oc atten. Elams børn / tusinde / thu hundrede oc fire oc halfftrediesinds tiue. Sathu børn / otte hundrede fem oc fyretiue. Sacai børn / siu hundrede oc trysinds tiue. Benui børn / sex hundrede oc otte oc fyretiue. Bebai børn / sex hundrede oc otte oc tiue. Asgads børn thu tusinde try hundrede ot tho oc tiue. Adonikam børn / sex hundrede oc siu oc trysinds tiue. Bigeuai børn / thu tusinde siu oc trysinds tiue. Adins børn / sex hundrede oc fem oc halfftrediesinds tiue. Ater børn aff Hiskia / atten oc halffemtesinds tiue. Hasum børn try hundrede oc otte oc tiue. Bezai børn try hundrede oc fire oc tiue. Hariphs børn hundrede oc tolff.

Gibeons børn vaare fem oc halffemtesinds tiue. Mendene aff Bethlehem oc Nethopha / hundrede oc firesinds tiue oc otte. Mendene aff Anathoth / hundrede oc otte oc tiue. Mendene aff Beth Asmaueth / tho oc fyretiue. Mendene aff Kiriath Jearim / Caphira / oc Beeroth / siu hundrede oc tre oc fyretiue. Mendene aff Rama oc Gaba / sex hundrede / oc en oc tiue. Mendene aff Michmas hundrede oc tho oc tiue. Mendene aff Bethel oc Ai / hundrede oc tre oc tiue. Mendene aff den anden Nebo / halfftrediesinds tiue oc tho. Den anden Elams børn / tusinde thu hundrede oc halfftrediesinds tiue oc fire. Harims børn / try hundrede oc tiue. Jericho børn try hundrede oc fem oc fyretiue. Lodhadid och Ono børn / siu hundrede oc en och tiue. Senaa børn / try tusinde ni hundrede oc trediue.

Presterne Jedaia børn aff Jesua huss / ni hundrede oc halff fierdesinds tiue oc tre. Jmmer børn tusinde oc halfftrediesins tiue oc tho. Pashur børn tusinde thu hundrede oc siu oc fyretiue. Harims børn tusinde oc søtten. Leuiterne. Jesua børn aff Kadmiel iblant Hodua børn / halff 418 | fierdesinds tiue oc fire. Sangerne. Assaphs børn / hundrede oc otte oc fyretiue. Døruocterne vaare Sallum børn. Aters børn / Talmons børn / Akubs børn / Hatita børn / Sobai børn / vaare alle tilhobe hundrede / oc atten oc tiue.

Nethinim. Ziha børn / Hasupha børn / Tabaoths børn / Keros børn / Sia børn / Padons børn / Libana børn / Hagaba børn / Salmai børn / Hanans børn / Giddels børn / Gahars børn / Reaia børn / Rezins børn / Necoda børn / Gasams børn / Vsa børn / Passeah børn / Bessai børn / Megunims børn / Nephussims børn / Bakbuks børn / Hakupha børn / Harhurs børn / Bazliths børn / Mehida børn / Harsa børn / Barkos børn / Sissera børn / Thamah børn / Neziah børn / Hathipha børn. Salomons Suennis børn vaare Sotai børn / Sophereths børn / Prida børn / Jaela børn / Darkons børn / Giddels børn / Sephatia børn / Hatils børn / Pochereths aff Zebaim børn / Amons børn. Alle Nethinim oc Salomons Suennis børn / vaare try hundrede oc halff femtesinds tiue oc tho.

Oc disse droge oc op / Mithel / Melah Thel / Harsa / Cherub / Addon oc Jmmer / Men de kun de icke beuise deris Fedris Huss eller deris sæd / om de vaare aff Jsrael. Delaia børn / Tobia børn / oc Necoda børn vaare sex hundrede oc tho oc fyretiue. Oc aff Presterne vaare Habaia børn / Hakoz børn / Barsillai børn / som tog en Hustru aff Barsillai Gileaditers døtter / oc bleff kaldet effter det samme naffn. Disse lete effter deris fødzels register / Oc der de funde det icke / da bleffue de fri fra Prestedømet. Oc Hathirsatha sagde til dem / at de skulde icke æde aff det allerhelligste / før end en Prest opkomme aff dem met Liuss oc Rætten.

Den gantske Menighed lige som en Mand / vaar thu oc fyretiue tusinde / try hundrede oc trysinds tiue / Foruden deris Suenne oc Piger / de vaare siu tusinde / try hundrede oc trediue oc siu / Oc haffde thu hundrede oc fem oc fyretiue Sangere oc Sangerinder. Oc siu hundrede oc sexten oc tiue Heste / thu hundrede oc fem oc fyretiue Muler / fire hundrede oc femten oc tiue Kameler / sex tusinde oc siu hundrede oc tiue Asne.

Oc nogle aff de øffuerste Fedre gaffue til Gerningen. Hathirsatha gaff til Liggendefæet tusinde gyldene / oc halfftrediesinds tiue Becken / fem hundrede oc trediue Preste kiortle. Oc nogle aff de øffuerste Fedre gaffue til Liggendefæet oc til Gerningen / tiue tusinde gyldene / thu tusinde oc thu hundrede pund sølff. Oc det andet Folck gaff tiue tusinde gyldene / oc thu tusinde pund sølff / Oc siu oc tresinds tiue Preste kiortle. Oc Presterne oc Leuiterne / Døruocterne / Sangerne / oc nogle aff Folcket / oc de Nethinim oc al Jsrael / sette dem i deris Stæder.

VIII.

DEr den siuende maanet kom / oc Jsraels børn vaare i deris Stæder / forsamlede sig det gantske Folck lige som en Mand / paa den Brede gade faar Vandporten / oc sagde til Esdras den Scrifftlerde / at hand skulde hente Mose Loubog / som HERREN haffde budet Jsrael. Oc Esdras Presten baar Loubogen faar Menigheden / baade Mend oc Quinder / oc alle som kunde forsta hende / paa den første dag i den siuende Maanet / oc lesde i hende paa den brede Gade / som er faar Vantporten / fra liuss morgen indtil middag / faar Mand oc Quinde / oc huer som det kunde forstaa / oc alt Folckens øern vaare vende til Loubogen.

Oc Esdras den Scrifftlærde stod paa en høy Træstoel som de haffde giort at predicke paa / Oc Mathithia / Sema / Anaia / Vria / Hilkia / oc Maeseia stode hoss hannem ved hans høyre haand / Oc hoss hans venstre stode Padaia / Misael / Malehia / Hasum / Hasbadana / Sacharia oc Mesullam. Oc Esdras loed bogen op faar alt folcket / thi hand stod offuer alt folcket. Oc der hand oploed hende / da stod alt Folcket / Oc Esdras loffuede HERREN den store Gud / Oc alt Folcket suarede / Amen / Amen / met deris hender opracte / oc bøyede sig / oc tilbade HERREN met deris ansigt til Jorden. Oc Jesua / Bani Serebia / Jamin / Akub / Sabthai / Hodaia / Maeseia / Klita / Asaria / Josabad / Hanan / Plaia oc Leuiterne komme Folcket til / at mercke paa Louen / oc Folcket stod paa sin sted / Oc de læsde Gudz Loubog klarlige oc forstandelige / saa at mand forstod det de læsde.

Oc Nehemia som er Hathirsatha / oc Esdras Presten den Scrifftlærde / oc Leuiterne som komme Folcket til at mercke / sagde til alt Folcket / Denne dag er HERREN eders Gud hellig / Der faare verer icke bedrøffuede / oc græder icke. Thi alt Folcket græd / der de hørde Lowens ord. Der faare sagde hand til dem / Gaar bort oc æder aff det fede / oc dricker aff det søde / oc sender dem oc en deel som inted haffue tilred / Thi denne dag er vor HERRE hellig / Der faare bekymrer eder icke / Thi at HERRENS glæde er eders styrcke. Oc Leuiterne stillede alt Folcket / oc sagde / Verer stille / Thi denne dag er hellig / bekymrer eder inted. 419 | Oc alt Folcket gick bort at æde / oc dricke / oc sende dele der aff vd / oc giorde it stort glædskaff / Thi at de haffde forstaaet de ord / som mand haffde kundgiort faar dem.

Om anden dagen samlede de øffuerste Fedre sig blant alt Folcket / Oc Presterne oc Leuiterne til Esdras den Scrifftlerde / at hand skulde vnderuise dem i Lowens Ord. Oc de funde screffuit i Lowen / at HERREN haffde budit ved Mose / at Jsraels børn skulde Bo i Løff saller paa Høytiden i den siuende maanet. Oc de lode det obenbarlige kundgøre oc vdrobe i alle deris Stæder oc i Jerusalem / oc sige / Gaar vd paa Biergene / oc henter Olie grene / Balsum grene / Mirre grene / Palme grene / oc grene aff tycke træ / at mand skal gøre Løffsaller / som screffuit staar.

Oc Folcket gick hen vd / oc hente oc giorde dem Løffsaller / huer paa sit Tag / oc i deris gaarde / oc i gaarden hoss Gudz Huss / oc paa den Brede gade hoss Vandporten / oc paa den Brede gade hoss Ephraims Port. Oc den gantske Menighed aff dem som vaare igen komne aff Fengzel / giorde Løffsaller oc bode der i / Thi at Jsraels børn haffde icke saa giort siden Josua Nuns søns tid / til paa denne dag / oc der vaar megen stor glæde. Oc der bleff læsd i Gudz Loubog huer dag / fra den første dag oc til den siste / Oc hulde Høytiden i siu dage / Oc paa den ottende dag Forsamlingen / som det sig burde.

IX.

PAa den fierde oc tiuende dag i denne maanet / komme Jsraels børn tilsammen / met faste oc secke oc Jord paa dem / oc atskilde Jsraels sæd fra alle fremmede børn / oc de traadde frem / oc bekende deris synder oc deris Fedris misgerninger. Oc stode op i deris sted / oc mand læsde fire gonge om dagen i HERRENS deris Gudz Loubog / oc de bekende / oc tilbade faar HERREN deris Gud fire gonge om dagen.

Oc Leuiterne stode op paa de Høye / som vaare / Jesua / Bani / Kadmiel / Sebania / Buni / Serebia / Bani / oc Chenani / oc robte høyt til HERREN deris Gud. Oc de Leuiter Jesua / Kadmiel / Bani / Hasabenia / Serebia / Hodia / Sebania / oc Pethahia sagde / Staar op / loffuer HERREN eders Gud / fra euig tid oc til euig tid / oc mand loffuede din Herlighedz Naffn / som er ophøyet met alt velsignelse oc loff. HERRE du est det all ene / du haffuer skabt Himmelen oc alle Himlenis Himmel / met alt deris Hær / Jorden oc alt det som der paa er / Haffuit oc alt det som der i er / du gør alting leffuende / Oc Himmelens Hær tilbeder dig.

Du est HERREN Gud som vdualde Abram / oc førde hannem vd fra Vr i Chaldeen / oc kallede hannem / Abraham / Oc du fanst hans hierte trofast faar dig / oc du giorde en Pact met hannem / at giffue hans Sæd de Cananiters / Hethiters / Amoriters / Pheresiters / Jebusiters / oc Girgositers Land / Oc du haffuer holdet dit ord / Thi at du est retferdig.

Oc du saast til vore Fedris elendighed i Egypten / oc hørde deris rob hoss det Røde Haff / oc giorde Tegen oc vnderlige gerninger paa Pharao oc alle hans Suenne / oc paa alt hans Folck i Landet / Thi du viste / at de vaare hoffmodige mod dem / oc du giorde dem it Naffn / som det gaar i dag. Oc du atskilde Haffuit faar dem / at de ginge tørre mit igennem Haffuit / oc kaste deris Forfølgere ned i dybet / lige som stene i mectige Vand. Oc du ledde dem om dagen i en Skystøtte / oc om natten i en Jldstøtte / at liuse dem paa veyen / som de droge.

Du komst her ned paa Sinai bierg / oc talede met dem aff Himmelen / oc gaff dem retferdig Ræt / oc en ret Lou / oc gode Bud oc skick. Oc kundgiorde / oc bød dem din hellige Sabbath / oc bød dem Bud / Skick oc Lou / ved Mose din Tienere. Oc gaffst dem brød aff Himmelen / der de hungrede / oc lodst vdgaa Vand aff stenene / der de tørstede. Oc talede til dem / at de skulde gaa ind / oc indtage Landet / offuer huilcke du opløffte din haand at giffue dem det.

Men vore Fedre bleffue hoffmodige oc haardnackede / at de vilde icke lyde dine Bud / oc de vilde icke høre dem / oc de tenckte icke paa de store Vnderlige ting / som du giorde met dem / Men de bleffue haardnackede / oc kaste it Hoffuit op / at vende sig tilbage igen til deris treldom i deris wtolmodighed. Men du min Gud forlodst dem det oc vost naadig / barmhiertig oc tolmodig / aff stor miskundhed / oc forlodst dem icke. End dog at de giorde en støbt Ralff / oc sagde / Det er din Gud / som ledde dig aff Egypti land / oc giorde stor bespaattelse. Dog forlodst du dem icke i Ørcken effter din store barmhertighed / oc den Skystøtte vigede icke fra dem om dagen / at lede dem paa veyen / oc ey heller Jldstøtten om natten / at liuse dem paa veyen som de droge.

Oc du gaffst dem din gode Aand / at vnderuise dem / oc du vende icke dit Man fra deris munde / oc du gaffst dem Vand der de tørstede. Du besørgede dem i fyretiue aar vdi Ørcken / 420 | at dem inted fattedis / Deris klæder bleffue icke gamle / oc deris føder hoffnede icke. Oc du gaffst dem Kongerige oc Folckene / oc delede dem her oc der / at de indtoge Sihon Kongens Land i Hesbon / oc Ogs Land / Kongens i Basan. Oc du formerede deris børn lige som stierner paa Himmelen / Oc du førde dem ind i det Land / som du haffde tilsagt deris Fedre / at de skulde drage der ind / oc indtage det. Oc Børnene droge did / oc indtoge Landet / Oc du nedtrøcte Cananiterne / Landzens indbyggere faar dem / oc gaffst dem i deris hender / oc deris Konger oc folcket i Landet / at de giorde met dem effter deris vilie.

Oc de vunde faste Stæder oc it fet Land / oc indtoge Husene fulde aff allehonde Godz / vdhugne Brønde / Vingaarde / Oliegaarde / Oc Træ aff huilcke mand æder / offuerflødige / oc de aade oc bleffue mætte oc fede / oc leffuede i velløst / ved din store Godhed. Men de bleffue wlydige / oc genstridige mod dig / oc kaste din Lou bag dem / oc ihiel sloge dine Propheter / som baare Vidnisbyrd faar dem / at de skulde vende dem om til dig / oc de giorde dig stor bespaattelse. Der faare gaffst du dem i deris Fienders hender / som tuingede dem / Oc de robte til dig i deris bedrøffuelsis tid. Oc du hørde dem aff Himmelen / oc ved din store barmhiertighed gaffst du dem Frelsere / som dem hulpe aff deris Fienders hender.

Men der de komme til rolighed / vende de dem om at gøre ilde faar dig / Saa forlodst du dem i deris Fienders hender / at de regerede offuer dem. Saa omuende de sig da / oc robte til dig / oc du hørde dem aff Himmelen / oc redde de dem mange gonge effter din store barmhiertighed / oc lodst dem kundgøre / at de skulde vende dem til din Lou. Men de vaare hoffmodige / oc lydde icke dine Bud / oc syndede mod din Ræt (huilcke om it Menniske gør / leffuer hand der vdi) oc de vende deris Skuldrer bort / oc bleffue fortrødne oc lydde icke. Oc du holt det mange Aar offuer dem / oc lodst dem kundgøre ved din Aand i dine Propheter / Men de toge det icke til øern / Der faare gaffst du dem i Folckenis hender i Landene. Men effter din store barmhiertighed giorde du dem icke plat til inted / eller forlodst dem / Thi duest en naadig oc barmhiertig Gud.

Nu vor Gud / du store Gud / mectig oc forferdelig / du som holder Pact oc Barmhiertighed / Acte icke ringe al den møye / som oss / oc vore Konger / Førster / Prester / Propheter / Fedre / oc dit gantske Folck / fra Kongens aff Assiriens tid / oc indtil denne dag / er offuer gangen. Du est Retferdig i alt det som du haffuer ført offuer oss / Thi du giorde ret / Men wi haffue veret wgudelige. Oc vore Konger / Førster / Prester / oc Fedre haffue icke giort effter din Lou / oc icke heller actet dine Bud oc Vidnisbyrd / som du lodst dem kundgøre. Oc de tiente dig icke / i deris Kongerige / oc i dit store godz / som du gaffst dem / Oc i det vide oc fede land / som du lagde dem hen vdi / oc de vende dem icke fra deris onde vessen.

See / wi ere tienere i dag / oc i det Land som du gaffst vore Fedre / at æde Landzens Fruct oc Gode / See / der ere wi Tienere vdi. Oc Jndkommen der aff bleff formeret faar Kongerne / huilcke du satte offuer oss / for vore synders skyld / oc de regerede offuer vort Liff oc Fæ / effter deris vilie / oc wi ere i stor nød. Oc i alt dette onde gøre wi en Pact / oc scriffue den / oc lade vore Førster / Leuiter oc Prester besegle den.

X.

OC Beseglerne vaare / Nehemia / Hathirsatha / Hachalia søn / oc Zedekia / Zeraia / Asaria / Jeremia / Pashur / Amaria / Malchia / Hattus / Sebania / Malluch / Harim / Meremoth / Obadia / Daniel / Ginthun / Baruch / Mesullam / Abia / Meiamin / Maasga / Bilgai oc Semaia / det vaar Presterne.

Men Leuiterne vaare / Jesua Asania søn / Binui iblant Henadads børn / Kadmiel. Oc deris brødre / Sechania / Hodia / Klita / Plaia / Hanan / Micha / Rehob / Hasabia / Sachur / Serebia / Sebania / Hodia / Bani oc Beninu.

De Øffuerste aff Folcket vaare / Pareos / Pahath Moab / Elam / Sathu / Bani / Buni / Asgad / Bebai / Adonia / Biguai / Adin / Ater / Hiskia / Asur / Hodia / Hasum / Bezai / Hariph / Anathoth / Neubai / Magpias / Mesullam / Hesir / Mesesabeel / Zadok / Jaddua / Platia / Hanan / Anaia / Hosea / Hanania / Hasub / Halohes / Pilha / Sobek / Rehum / Hasabna / Maeseia / Ahia / Hanan / Anan / Malluch / Harim oc Baena. Oc det andet Folck / Presterne / Leuiterne / Døruocterne / Sangerne / Nethinim / oc alle som haffde atskilt dem fra Folcket i Landetti l Gudz Lou / met deris Hustruer / Sønner oc døtter / alle som kunde det forstaa / oc deris Mectige anammede det paa deris Brødris vegne.

Oc de komme at suerie oc forplictede dem met deris Eed / at vandre i Gudz Lou / som dem er giffuen ved Mose Gudz Tienere / at de vilde holde oc gøre effter alle HERRENS vor 421 | Regereris Bud / Ret oc Skickelse. Oc at wi skulde icke giffue Folckene i Landet vore Døtter / ey heller vilde tage deris Døtter til vore Sønner. Oc naar Folcket i Landet førde om Sabbathen Vare / oc allehonde ting til Næring at selie / at wi skulde icke tage det aff dem om Sabbathen oc hellige dage. Oc at wi paa det siuende Aar vilde lade allehonde besuaring vere fri / Oc legge it Bud paa oss / at wi skulde aarlige giffue en tredie deel aff en Seckel til tienisten i vor Gudz Huss / som vaar / til Skuebrød / til daglige Madoffer / til daglige Brendoffer om Sabbathen / Ny maanede oc Hellige dage / oc til de Hellig giorde / oc til Syndoffer / met huilcket Jsrael bliffuer forligt / oc til allehonde gerninger i vor Gudz Huss.

Oc wi kaste Laader iblant Presterne / Leuiterne oc Folcket om vedens offer / huilcken mand skulde aarlige føre til vor Gudz Huss / effter vore Fedris Huss paa bestemte tider / til at brende paa HERRENS vor Gudz Altere / som der staar screffuit i Louen. Oc aarlige at fremføre den første vor landes Grøde / oc alle Træenis første Fruct / til HERRENS Huss. Oc de første fødde aff vore Sønner / oc aff vort Fæ / som der staar screffuit i Louen / Oc vore første fødde aff Øxen oc Faar / at wi skulde føre alt dette til vor Gudz Huss til Presterne / som tiene i vor Gudz Huss. Oc wi skulde føre det første aff Deyen oc vor Løfftelse / oc allehonde Træis fruct / most oc olie til Presterne i Kisten hoss vor Gudz Huss. Oc Tiende aff vort land til Leuiterne / at Leuiterne skulde haffue Tiende i alle vore Agregernings Stæder.

Oc Presten Aarons søn / skal oc haffue met Leuiterne aff Leuiternis Tiende / at Leuiterne skulle opføre Tiende aff deris Tiende til vor Gudz Huss / i Kisten vdi Liggendefæis Huss. Thi at Jsraels børn oc Leui børn skulle oc opføre Kornens / Mostens oc Oliens Løfftelse i Kisten / Der ere Helligdoms karene / oc Presterne som der tiene / oc Døruocterne oc Sangerne / at wi skulle icke forlade vor Gudz Huss.

XI.

OC Folckens Øffuerste bode i Jerusalem / Men det andet Folck kaste Laad der om / at den tiende deel aff dem skulde drage til Jerusalem at Bo der i den hellige Stad / oc de ni dele i Stæderne. Oc Folcket velsignede alle de Mend / som vaare friuillige til at Bo i Jerusalem.

Disse ere de Øffuerste aff landene / som bode i Jerusalem. Men i Juda Stæder bode huer paa sit Godz i deris Stæder / som vaar / Jsrael / Presterne / Leuiterne / Nethinim oc Salomons Suennis børn. Oc i Jerusalem bode nogle aff Juda oc aff Ben Jamins børn. aff Juda børn / Athaia Vsia søn / Sacharia søns / Amaria søns / Sephatia søns / Mahelaleel søns / aff Parez børn. Oc Maeseia Baruchs søn / Chalhose søns / Hasaia søns / Adaia søns / Joiarib søns / Sacharia søns / Siloni søns. Alle Parez børn / som bode i Jerusalem / vaare fyrehundrede oc otte oc trysinds tiue stercke Mend.

Disse vaare Ben Jamins børn / Sallu / Mesullam søns / Joed søns / Pedaia søns / Kolaia søns / Maeseia søns / Jthiel søns / Jesaia søns. Oc effter hannem Gabai / Sallai / ni hundrede oc otte oc tiue. Oc Joel Sichri søn / vaar deris Forstandere / Oc Juda Hasnua søn / offuer den anden deel i Staden.

Aff Presterne bode / Jedaia Joiaribs søn Jachin. Saraia Hilkia søn / Mesullam søns / Zadok søns / Meraioth søns / Ahitob søns / vaar Første i Gudz Huss. Oc hans brødre som handlede i Husit / de vaare otte hundrede oc tho oc tiue. Oc Adaia Jerohams søn / Plalia søns / Amzi søns / Sacharia søns / Pashur søns / Malchia søns. Oc hans brødre vaare Øffuerste iblant Fedrene / de vaare thu hundrede oc tho oc fyretiue. Oc Amassai Asareels søn / Ahusai søns / Mesillemoth søns / Jmmer søns / oc hans brødre / veldige Mend / vaar hundrede oc otte oc tiue. Oc Sabdiel Gedolim søn vaar deris Øffuerste.

Aff Leuiterne / Sesmaia Hasub søn / Asrikam søns / Hasabia søns / Bunni søns. Oc Sabthai oc Josabad aff Leuiternis øffuerste i vduortis handel / vdi Gudz Huss. Oc Mathania Micha søn / Sabdi søns / Assaph søns / som vaar Øffuerste til at begynde Tacken til Bønen. Oc Babukia den anden iblant sine brødre / Oc Abda Sammua søn Galal søns / Jedithun søns. Alle Leuiterne i den hellige Stad vaare / thu hundrede oc fire oc firesinds tiue. Oc Døruocterne Akub oc Talmon oc deris brødre / som toge vaare paa Dørrene / vaare hundrede oc tho oc halffierdesinds tiue. Men de andre Jsraels Prester oc Leuiter vaare i alle Juda Stæder huer i sin Arffuedeel.

Oc de Nethinim bode i Ophel / oc Ziha oc Gispa de hørde til Nethinim. Men den øffuerste offuer Leuiterne i Jerusalem vaar Vsi Bani søn / Hasabia søns / Mathania søns / Micha søns. aff Assaph børn vaare Sangere om Gerningen i Gudz Huss / Thi det vaar Kongens 422 | befalning offuer dem / at Sangerne skulde trolige handle huer dag som det sig burde. Oc Pethaia Mesesabeel søn aff Serah børn Juda søns / vaar Kongens Befalnings Mand til alle Gerninger til Folcket.

Oc Juda børn / som vaare vden i Byerne vdi deris land / Bode nogle i Kiriath Arba och i hans Døtter / oc i Dibon / oc i hans døtter / oc i Kapzeel / oc i hans byer / oc i Jesua / Molada / Bethpalet / Hasarsual / Berseba oc hans døtter / oc i Ziklag oc Mochona / oc i hans døtter / oc i Enrimmon / Zarega / Jeremuth / Sanoah Adullam / oc i deris byer / i lachis oc paa hans marck / i Aseka / oc i hans døtter. Oc de leyrede sig fra Berseba / til Hinnom dall.

Men Ben Jamins børn aff Gaba / bode i Michmas / Aia / BethEl / oc i deris døtter / oc i Anathoth / Nob / Anania / Hazor / Rama / Githaim / Hadid / Ziboim / Neballat / Lod / Ono / oc i Tømmer dalen. Oc nogle Leuiter / som haffde del i Juda / bode iblant Ben Jamin.

XII.

DJsse ere Presterne oc Leuiterne / som opdroge met Sorobabel Sealthiels søn oc Jesua. Seraia / Jeremia / Esra / Amaria / Malluch / Hattus / Sechania / Rehum / Meremoth / Jddo / Ginthoi / Abia / Meiamin / Maadia / Bilga / Semaia / Joiarib / Jedaia / Sallu / Amok / Hilkia / oc Jedaia. De vaare Øffuerste iblant Presterne oc deris Brødre i Jesua tid. Men disse Leuiter / Jesua / Benui Kadniel / Serebia / Juda / oc Mathania vaare offuer Tack embedet / hand oc hans brødre. Bakbukia oc Vnni oc deris brødre vaare hoss dem til Vocten.

Jesua afflede Joiakim / Joiakim afflede Eliasib / Eliasib afflede Joiada / Joiada afflede Jonathan / Jonathan afflede Jaddua. Oc i Joiakims tid vaare disse Øuerste Fedre iblant Presterne / aff Seraia vaar Meraia / aff Jeremia vaar Hanania / aff Esra vaar Mesullam / aff Amaria vaar Johanan / aff Malluch vaar Jonathan / aff Sebania vaar Joseph / aff Harim vaar Adna / aff Meraioth vaar Helkai / aff Jddo vaar Sacharia / aff Ginthon vaar Mesullam / aff Abia vaar Sichri / aff Meiamin Moadia vaar Piltai / aff Bilga vaar Sammua / aff Semaia vaar Jonathan / aff Joiarib vaar Mathnai / aff Jedaia vaar Vsi / aff Sallai vaar Kallai / aff Amok vaar Eber / aff Hilkia vaar Hasabia / aff Jedaia vaar Nethaneel.

Oc i Eliasibs tid bleffue / Joiada / Johanan / oc Jaddua Øffuerste Fedre iblant Leuiterne / oc Presterne bleffue bescreffne i Darij aff Persen Kongerige. Men Leui børn de Øffuerste Fedre bleffue bescreffne i Krønicken / ind til Johanan Eliasib søns tid. Oc disse vaare Øffuerste iblant Leuiterne / Hasabia / Serebia / oc Jesua Kadmiel søn / oc deris Brødre hoss dem at loffue oc tacke / som Dauid Gudz mand haffde budet / En Voct hoss den anden. Mathania / Bakbukia / Obadia / Mesullam / Talmon oc Akub vaare Døruoctere hoss Vocten / ved dørteskelen i Portene. Disse vaare i Joiakim Jesua søns tid / Jozadak søns / oc i Nehemia Landzfo gedis tid / oc i Esdre Prestis den Scrifftlerdis tid.

Oc til murens Jnduielse i Jerusalem / hente mand Leuiterne aff alle deris Stæder / at mand skulde føre dem til Jerusalem / at holde Jnduielsen / i glæde / oc met tacksigelse / met sang / Simler / Psaltere oc Harper. Oc Sangernis børn forsamlede dem / oc aff egnen omkring Jerusalem / oc aff Netophathi gaarde / och aff Gigal huss / oc aff Agrene i Gibea oc Asmaueth / Thi at Sangerne haffde bygd gaardene omkring Jerusalem. Oc Presterne oc Leuiterne rensede sig / oc rensede Folcket / Portene oc murene.

Oc ieg loed Juda førster opstige paa muren / oc skickede thu store Tacksigelsis Chor / som racte bort offuen paa muren paa den høyre side / ind til mod Møgporten. Oc Hosaia oc halffdelen aff Juda Førster ginge effter dem / oc Asaria / Esra / Mesullam / Juda / Ben Jamin / Semaia oc Jeremia. Oc nogle aff Presternis børn met Basuner / som vaar / Sacharia / Jonathan søn / Semaia søns / Mathania søns / Michaia søns / Sachur søns / Assaph søns / oc hans Brødre / Semaia / Asareel / Milalai / Gilalai / Maai / Nethaneel oc Juda / Hanani met Dauidz Gudz mandz Strengeleg / oc Esra den Scrifftlerde faar dem til mod Brøndporten. Och de ginge hoss hannem paa trappen til Dauidz stad paa muren hen op til Dauidz huss til Vandporten mod Østen.

Det andet Tacksigelsis Chor gick tuert offuer fra dem / oc ieg effter dem / och halffdelen aff Folcket paa muren hen op / til Onens taarn / indtil den Brede mur / oc til Ephraim port / och til den Gamle port / och til Fiske porten / och til Hananeel taarn / och til Mea taarn / indtil Faare porten / oc bleffue stondendis i Fengsel porten. Och saa stode de thu Tacksiggelsis Chor i Gudz Huss / oc ieg oc halffdelen aff de øffuerste met mig. Oc Presterne som vaare / 423 | Eliakim / Maeseia / Min Jamin / Michaia / Elioenai / Sacharia / Hanania met Basuner / oc Maeseia / Semaia / Eleasar / Vsi / Johanan / Malchia / Elam oc Asar / oc Sangerne sunge høyt / oc Jesrahia vaar Forstandere. Oc der bleff samme dag offret stort offer / oc de vaare glade / Thi at Gud haffde giort dem en stor glæde / at alle Quinder oc børn glædde dem / oc mand hørde Jerusalems glæde longt borte.

Paa den tid bleffue der Mend skickede offuer Liggendefæis Kiste / der som Løfftelsen / Første fruct oc Tienden vaare vdi / huilcke de skulde samle aff Agrene / oc om Stæderne / til at vddele effter Lowen iblant Presterne oc Leuiterne / Thi at Juda haffde en glæde aff Presterne oc Leuiterne / at de stode oc toge vare paa deris Gudz Voct / oc paa renselsens Voct. Oc Sangerne oc Døruocterne stode effter Dauidz oc hans søns Salomons Skick / Thi at i Dauidz oc i Assaphs tid bleffue skickede de øffuerste Sangere / oc Loff sange oc Tack til Gud. Men gantske Jsrael gaff Sangerne oc Døruocterne deel i Sorobabels oc Nehemie tid / huer dag sin deel / oc de gaffue hellig giort til Leuiterne / Oc Leuiterne gaffue hellig giort til Aarons børn.

XIII.

OC Mose Bog bleff den tid læsd faar Folckens øern / oc der bleff fundet screffuit vdi / at Ammoniterne oc Moabiterne skulde aldrig komme i Gudz Menighed. Fordi / at de komme icke mod dem met brød oc vand / oc for de tingede Balaam mod dem at hand skulde forbande dem / Men vor Gud vende den forbandelse om til velsignelse. Der de nu hørde denne Lou / skilde de alle Fremmede fra Jsrael. Oc Eliasib Presten haffde lagt faar dem Tobia Offer i Kisten hoss Gudz Huss. Thi hand haffde giort dem en stor Kiste / Oc der vdi haffde de tilforn lagt / Madoffer / Røgelse / Redskaff / oc Tiende aff kornet / most oc olie / effter Leuiternis / Sangernis oc Døruocternis befalning / oc der til met Presternis Løfftelse.

Men ieg vaar icke i Jerusalem / der de giorde alt dette / Thi at i det tolffte oc tiuende Artaxerxes Kongis aar aff Babylon / kom ieg til Kongen / Oc effter nogle dage forhuerffuede ieg aff Kongen / at ieg drog til Jerusalem. Oc ieg merckte / at det vaar icke gaat / som Eliasib giorde mod Tobia / at hand haffde giort hannem en Kiste i Gaarden hoss Gudz Huss. Oc det fortrød mig megit / oc ieg kaste al Redskaffen aff Tobia huss hen vd faar Kisten. Oc bød / at de skulde rense Kisten / oc ieg indførde igen did hen / Gudz Husis Redskaff / Madoffer oc Røgelse.

Oc ieg fornam / at Leuiternis deel bleff dem icke giffuen / Der faare vaare Leuiterne oc Sangerne bort flyde / huer til sin ager at arbeyde. Da straffede ieg de Øffuerste / oc sagde / Hui forlade wi Gudz Huss? Men ieg forsamlede dem / oc skickede dem i deris sted. Da førde alt Juda dem Tiende aff kornet / most oc olie til Liggendefæet. Oc ieg sette offuer det Liggendefæ Selemia Presten / oc Zadok den Scrifftlerde / oc aff Leuiterne Pedaia / oc vnder deris haand Hanan / Sachur søn / Mathania søns / Thi de vaare holdne at vere trofaste / oc dem bleff befalet / at vddele det til deris brødre. Min Gud tenck paa mig der vdi / oc vdslet icke min barmhiertighed / som ieg haffuer giort mod min Gudz Huss / oc paa hans Voct.

Paa samme tid saa ieg i Juda at de trædde Vinperser om Sabbathen / oc indførde Neger / oc Asene ladde met Vindruer / Figen oc allehonde byrder / at bære til Jerusalem / paa Sabbaths dagen. Oc ieg vidnede faar dem samme dag / at de solde Føde. Der bode oc nogle Tyrer vdi / de førde Fisk oc allehonde Vare / oc solde Juda oc Jerusalems børn paa Sabbathen. Da straffede ieg de Øffuerste i Juda / oc sagde til dem / Huad er det onde / som i gøre / oc bryde Sabbaths dagen? Giorde ey vore Fedre saa / oc vor Gud førde alt denne wlycke offuer oss oc offuer denne Stad? Oc i gøre vreden end nu større offuer Jsrael / i det at i bryde Sabbathen.

Oc Portene i Jerusalem vaare opladne for Sabbathen / da bød ieg at tillycke Portene / oc befoel / at mand skulde icke oplade dem før end effter Sabbathen / Oc ieg bestillede nogle aff mine Suenne hoss Portene / at mand skulde ingen Byrde føre ind om Sabbaths dagene. Da bleffue Kremmerne oc Købmendene om natten vden faare Jerusalem / met allehonde Vare / en gang eller tho. Da vidnede ieg faar dem / oc sagde til dem. Hui bliffue i om natten omkring murene? Gøre i det end en gong / da skal ieg legge haanden paa eder. Oc fra den tid komme de icke om Sabbathen. Oc ieg sagde til Leuiterne / som vaare rene / at de skulde komme oc vare paa Portene / at hellige Sabbaths dagen. Min Gud / Tenck mig oc det / oc spar mig effter din store miskundhed.

424 | Jeg saa oc samme tid / at Jøderne toge Hustruer aff Asdod / Ammon oc Moab. Oc deris Børn talede halffdelen Asdodiske / oc kunde icke tale Jødiske / Men effter huert Folckes tale. Oc ieg straffede oc bannede dem / oc slo nogle Mend / oc røffuede dem / oc tog en Eed aff dem ved Gud / J skulle icke giffue eders døtter deris Sønner / eller tage deris døtter til eders Sønner eller til eder selffue. Haffuer icke Salomon Jsraels Konge syndet der vdi? Oc der vaar dog ingen Konge hannem lig iblant mange Hedninge / oc hand vaar sin Gud kær / Oc Gud sette hannem til Konge offuer al Jsrael / Dog komme de vdlendiske quinder hannem til at synde. Haffue i icke det hørt / at i gøre saadant stort ont / at forgribe eder paa vor Gud / oc tage vdlendiske quinder?

Oc en aff Joiada børn / Eliasibs den øffuerste Prestis søn haffde giort frendskaff met Saneballat Horoniter / Men ieg dreff hannem fra mig. Tenck paa dem min Gud / som ere bleff ne løss fra Prestedømet / oc aff Prestedømens oc Leuiternis Pact. Saa rensede ieg dem aff alle vdlendige / oc skickede Presternis oc Leuiternis Voct / huer til sin gerning / Oc til at offre Veden i beskickede tider / oc Første fructer. Tenck paa mig min Gud / i det beste.

Ende paa Nehemie Bog.