Tekst og udgave
previous next

726 | Nahum Prophete.

I.

DEnne er Byrden offuer Niniue / oc Nahums aff Elkos Spaadoms Bog.

HERREN er en nidkær Gud / oc en Heffnere / Ja HERREN er en Heffnere / oc vred / HERREN er en Heffnere mod sine Modstandere / oc hand som icke skal forglemme det met sine Fiender. HERREN er Taalmodig / oc met stor Mact / for huilcken ingen er wskyldig / Hand er HERREN / hues veye ere i Været oc Storm / oc vnder hans føder tyck støff. Hand som straffer Haffuet / oc gør det tiurt / oc gør alle Vand tørre. Basan oc Carmel vansmectis / oc alt det som blomstris paa Libanon bierg / forsmectis. Biergene skelffue faar hannem / oc Høyene forgaa / Jorderig beffuer for hannem / Der til Verdens Kretz / oc alle som bo der vdi. Huo kand staa for hans vrede? oc huo kand bliffue for hans grumhed? Hans vrede brender som Jld / oc Klipperne sønder springe for hannem.

HERREN er god / oc en Befestning i nødens tid / Oc hand kender dem som haabis paa hannem. Naar Floden løber offuer / da gør hand det til en ende / Men hand forfølger sine Fiender met mørckhed.

Huad tencke i mod HERREN? Hand skal dog gøre en ende der paa / Wlycken skal icke komme tho gonge. Thi lige som naar Torne / som voxe end nu vdi huer andre / oc haffue deris beste oess i dem / bliffue opbrende / lige som gantske tør halm / Saa skal det gaa den Skalckhedz raad / som kommer aff dig / oc tencker ont mod HERREN.

Saa siger HERREN / Komme sig saa rustede oc mectige / som de ville / de skulle dog affhuggis oc hen fare / Jeg haffuer ydmygit dig / Men ieg vil icke ydmyge dig igen. Da vil ieg sønder bryde hans Aag / som du bær / oc sønder riffue dine Baand. Men HERREN haffuer budit mod dig / at der skal ingen mere bliffue aff dit naffns Sæd / Jeg vil oprycke dig aff din Gudz Huss / oc ieg vil gøre dig Affguder oc Billede til en Graff / Thi du est bleffuen til indtid.

See / offuen paa Biergene komme it gaat Budz føder / som predicker Fred / Du Juda / holt dine Hellige dage / oc betal dine Løffte / Thi Skalcken skal icke mere komme offuer dig / Hand er aldelis opryct.

II.

ATsprederen skal drage op mod dig / oc belegge Befestningen? Men / Ja berende gaderne vel / ruste dig paa det beste / oc stercke dig paa det veldigste. Thi HERREN skal betale Jacobs hoffmodighed / som Jsraels hoffmodighed / Thi Plockerne skulle affplocke dem / oc forderffue deris Vinquiste.

Hans Sterckis Skiolde ere røde / Hans Stridzmend ere som Purpur / Hans Vogne liuse som Jld / naar hand vil drabe / Deris Spidse beffue. Vognene rulle paa gaderne / oc bulder i stræderne / De blincke som Bluss / oc fare iblant huer andre / som Liunet.

Men hand skal tencke paa sine Veldige / Dog skulle de samme falde / huor de ville vd / oc de skulle haste til Muren / oc til Beskermelse som de kunde bliffue trygge. Men Portene hoss Vandet skulle dog bliffue opladne / oc Pallatzet skal vndergaa. Dronningen skal bortføris fangen / oc hendis Jomfruer skulle sucke som Duer / oc sla dem paa deris bryst. Thi Niniue er lige som en Dam fuld aff Vand / Men det skal bort flyde. Staar / staar (skulle de robe) Men der skal ingen omuende sig.

Saa røffuer nu Sølff / røffuer Guld / Thi her er ingen ende paa Liggendefæ / oc paa allehonde kaastelige Klenodies mangfoldighed. Men hun skal nu rent oplæsis oc bliffue plyndret / At hendis hierte skal mistrøstis / Knæene slagne / alle Lenderne beffue / oc alle Ansict skulle see blegt vd / som en leer potte.

Huor ere nu Løuernis Bolige / oc de vnge Løuers Føde / der som Løuen / oc Løuinden vandrede met deris vnge Løuer / oc ingen torde iage dem bort? Men Løuen røffuede nock faar sine Vnge / oc myrde det til sin Løuinde / Hand opfylte sine Huler met Roff / oc sine Bolige met det som hand haffde sønder reffuit.

See / Jeg vil til dig / siger den HERRE Zebaoth / oc optende dine Vogne i røg / oc Suerdet skal opæde dine vnge Løuer / oc ieg vil gøre en ende paa dit Roff aff Jorden / At mand skal icke mere høre dit Budz røst.

727 | III.

VE den mordere Stad / som er fuld aff Løgn oc Røffueri / oc vil icke lade aff sit røffueri. Thi der skal mand høre Suøberne smæcke / oc Hiulene knarcke / Hestene vrinske / oc Vaagnene rulle. Hand fører Reysener op met blancke suerd / oc met skinnende spiud / Der ligge mange ihielslagne oc store hobe Legeme / at der er inted tal paa dem / oc mand maa falde offuer Legeme. Det skeer altsammen for den skøne deylige Horis store Horeri skyld / som omgaar met Troldom / oc forhuerffuer Hedningene met sit Horeri / oc Land oc Folck met sin Troldom.

See / Jeg vil mod dig / siger den HERRE Zebaoth / Jeg vil optecke dit bremme vnder dit Ansict / oc vil gøre dig nøgen faar Hedningene / oc vise Kongerigene din Skendzel. Jeg vil gøre dig gantske forferdelig / oc beskemme dig / oc gøre dig til en Skysel / At alle som dig see / skulle fly fra dig / oc skulle sige / Niniue er forstyret / Huo vil haffue medynck met hende? Oc huor skal ieg opsøge dig Trøstere?

Ment du / at du est bedre end den Regenteris stad No? som laa hoss Vandet / oc haffde vand trint omkring / hues muer oc befestelse Haffuet vaar. Morland oc Egypten vaar hendis wtalig mact / Put oc Lybia vaare din hielp. Hun bleff dog fordreffuit / oc matte drage bort fangen / oc hendis Børn bleffue ihielslagne paa alle gader / oc mand kaste Laader om hendis Edele / oc alle hendis Veldige bleffue bundne i Lencker oc lagde i fiedre.

Saa skalt du oc bliffue drucken / oc skiule dig / oc søge en befestning for Fienderne. Alle dine faste Stæder / ere lige som Figentræ met mode Figen / naar mand ryster dem / da falde de hannem i munden / som dem vil æde. See dit Folck skal bliffue til Quinder i dig / oc dit Landz porte skulle opladis for dine Fiende / oc Jlden skal fortære dine Stenger.

Drag dig Vand / thi du skalt bliffue belagt / Forbedre dine Befestninger / gack i leer / oc træd leer / oc gør stercke tegelstene. Men Jlden skal opæde dig / oc Suerdet ihielsla dig / Det skal opæde dig / lige som Oldenborrer / Det skal offuerfalde dig som Oldenborrer / Det skal offuerfalde dig som Gresshopper. Du haffuer flere Købmend / end der er Stierner paa Himmelen / Men nu skulle de vdbrede dem / som Oldenborrer / oc bortfly. Dine Herrer ere saa mange som Gresshopper / oc dine Høffuitzmend som Oldenborrer / som leyre dem hoss gerdene / i de kolde dage / Men naar Solen opgaar / da fly de bort / at mand ved icke / huor de bliffue. ¶ Dine Hyrder skulle soffue / O Konge i Assyrien / dine mectige skulle legge sig / oc dit Folck skal bortspress paa Biergene / oc ingen skal samle dem. Jngen skal sørge for din skade / ey heller bekymre sig for din plaffue / Men alle som høre saadant om dig / de skulle klappe met deris hender offuer dig / Thi offuer huem er icke din ondskaff gongen / foruden affladelse?

Ende paa Nahum ❧ Prophete. ❧ ❦