Tekst og udgave
previous next

Zophonias Prophete.

I.

DEtte er HERRENS Ord / som skede til Zophoniam / Chusi søn / Godalie søns / Amaria søns / Ezechie søns / i Josia Amons søns Juda Kongis tid.

Jeg vil tage alting bort aff Landet / siger HERREN / Jeg vil bort tage baade Menniske oc Fæ / baade Fulene vnder Himmelen oc Fiskene i Haffuet / met forargelser oc de Wgudelige / Ja / Jeg vil oprycke Menniskene aff Landet / siger HERREN. Jeg vil vdstrecke min Haand offuer Juda oc offuer alle / som bo i Jerusalem / Saa vil ieg oprycke det offuerbleffne aff Baal / der til Camarims oc Presternis naffn aff denne sted. Oc dem / som bede til Himmelens Hær paa Tagene. De som tilbede det / oc suerie dog ved HERREN / oc til lige ved Malchom / Oc dem som aff alde fra HERREN / oc de som inted skøde om HERREN / oc icke acte hannem.

Verer stille faar den HERRE HERRE / Thi HERRENS dag er nær / Thi HERREN haffuer beredt it Slactoffer / oc bedet sine Gester der til. Oc paa HERRENS Slactoffers dag / vil ieg hiemsøge Førsterne oc Kongens børn / oc alle som bære fremmede Klæder. Oc ieg vil hiemsøge paa samme tid / dem som springe offuer Terskelen / som fylde deris Herris huss met roff oc bedrageri.

Paa samme tid / siger HERREN / skal der begyndis it høyt Skrig fra Fiske porten / oc en graad fra den anden Port / oc en stor iammer paa Høyene. Hyler i som bo i Møllen / Thi alt Kremmere folcket er borte / oc alle som sanckede Pendinge / ere opryckte.

Paa samme tid / vil ieg randsage Jerusalem met Lycter / oc ieg vil hiemsøge Folckene / som ligge paa deris Berme / oc sige i deris hierte / HERREN skal huercken gøre ont eller gaat. Oc deris Godz skal bliffue til Roff / oc deris Huss til en Ørcken. De skulle bygge Huss / oc icke bo i dem. De skulle plante Vingaarde / oc ingen Vin dricke aff dem.

Thi HERRENS store dag er nær / Hand er nær oc haster meget. Naar ryctet kommer om HERRENS dag / Da skulle de Stercke bitterlige skrige. Thi denne dag er grumhedens dag / drøffuelsens oc angistens dag / værens oc stormens dag / mørckens oc mulnens dag / skyens oc taagens dag / Basunens oc Trommetens dag / mod de faste Stæder oc høye Slaat. Jeg vil gøre Folckene saa bange / At de skulle gaa omkring / som de Blinde / Der faare / at de haffue syndet mod HERREN / Deris blod skal vdgydis / lige som det vaare Støff / oc deris Legeme / lige som det vaare Møg. Deris Sølff oc Guld skal icke kunde redde dem / paa HERRENS vredis dag / Men alt Landet skal fortæris ved hans Nidkærhedz Jld / Thi hand skal gøre en hastelig ende / met alle som bo i Landet.

II.

JHadelige Folck / samler eder / oc kommer hid / før Dommen vdgaar / at i fare bort om dagen / som affner / Før end HERRENS vredis grumhed kommer offuer eder / Før end HERRENS vredis dag kommer offuer eder. Søger HERREN / alle i Elendige i Landet / i som holde hans Ræt / Søger Retferdighed / Søger ydmyghed / paa det / at i mue bliffue skiulde paa HERRENS vredis dag.

731 | Thi Gasa skal forladis / oc Ascalon skal ødeleggis / Asdod skal fordriffuis om middagen / oc Accaron skal opryckis. Ve dem / som bo ned at til Haffuet / Krigsfolck / HERRENS ord skal komme offuer eder / Du Canaan i Philisternis land / ieg vil forderffue dig / at ingen skal der mere bo.

Der skal vere idel Hyrde huss oc Faarestier ned mod Haffuet / oc det samme skal bliffue de offuerbleffne aff Juda huss til deel / at de skulle føde der paa. De skulle legge dem om afftenen i Ascalons huss / naar HERREN deris Gud nu hiemsøger dem igen / och vender deris Fengsel.

Jeg hørde Moabs skendsel / oc Ammons børns bespaattelse / met huilcke de forhaanede mit Folck / och rosede dem meget / paa de samme Landemercke Nu vel / saa sandelige som ieg leffuer / siger den HERRE Zebaoth / Jsraels Gud / Moab skal bliffue som Sodoma / och Ammons børn som Gomorra / Ja / som en Nælle stielck oc Saltgraff / oc en euig ødeleggelse.

De offuerbleffne aff mit Folck skulle røffue dem / och de offuerbleffne aff mit Folck skulle arffue dem. Det skal skee dem / for deris hoffmodz skyld / for de forhaanede den HERRJS Zebaoths folck oc rosede dem. HERREN skal vere forferdelig offuer dem / Thi hand skal vdslette alle Guder paa Jorden / oc alle Øerne iblant Hedningene skulle tilbede hannem / huer i sin Sted.

Och i Blaamend skulle ihiel slass ved mit Suerd. Oc hand skal vdrecke sin Haand offuer Norden / och forderffue Assyrien. Hand skal gøre Niniue øde / tør / som Ørcken. At allehonde Diur skulle leyre dem der vdi iblant Hedningene / oc der skulle Rørdrum oc Pindsuin bo paa deris Taarn / oc de skulle siunge i deris Vindue / oc Raffne paa bielckene / Thi at Seder fiælene skulle affriffuis.

Det er den glade Stad / som bode saa tryggelige / oc sagde i sit hierte / ieg er oc ingen anden. Huorledis er hand bleffuen saa øde? at Diur bo der vdi / oc huo som gaar der frem / huidsler / oc klapper met haanden offuer hannem.

III.

VE den slemme / skendelige / tyranniske Stad / Hand vil icke lyde / ey heller lade sig tuckte / Hand vil icke tro paa HERREN / ey heller holde sig til sin Gud. Hans Førster i hannem ere brølende Løuer / och hans Dommere ere Vlffue om afftenen / som inted lade offuer bliffue til morgenen. Hans Propheter ere wstadige oc foractere / Hans Prester vanhellige Helligdommen / oc vdlegge Louen fortredelige.

Men HERREN som er iblant dem / lærer vel ret / oc gør inted ont / Hand lader huer morgen lære sin Ræt obenbare / och hand lader icke aff / Men de onde Folck ville icke lære at skamme dem. Der faare vil ieg oprycke dette Folck / ødelegge deris Slaat / oc gøre deris Gader saa tomme / at ingen skal gaa paa dem / Deris Stæder skulle ødeleggis / at ingen skal mere bo i dem.

Jeg lod dig sige / Du skalt frycte Mig / och lade dig tucte / Saa skulde hans Bolige icke vdslettis / oc inted aff det skulde kommit / som ieg haffde actit at hiem søge hannem met / Men de ere flittige til at bruge alle honde ondskaff. Der faare (siger HERREN) skulle i oc bie effter mig igen / indtil ieg gør mig rede / i sin tid / Naar ieg skal oc dømme / oc forsamle Hedningene / oc føre Kongeriget til hobe / vdgyde min vrede offuer dem / Ja al min grumhedz vrede / thi al verden skal fortæris ved min nidkierhedz Jld.

Da vil ieg anderledis lade predicke faar Folcket met venlige Læbe / At de skulle kalde paa HERRENS Naffn oc tiene hannem endrectelige. Mand skal hid føre til mig mine Tilbedere / til en Skenck / som ere / de bortspredde fra hin side aff Vandet i Morland.

Paa den samme tid / skalt du icke mere skamme dig / for alle dine Gierninger / met huilcke du haffuer offuertraadt mod mig / Thi / ieg vil bort tage de hoffmodige Helgen fra dig / At du skalt icke mere ophøye dig / for mit hellige Bierg skyld. Jeg vil lade it fattigt ringe Folck bliffue offuer i dig / de skulle haabis paa HERRENS Naffn. De offuerbleffne i Jsrael skulle inted ont gøre / eller tale falskt / oc mand skal icke finde en bedragelig Tunge i deris munde / Men de skulle fødis oc huilis vden al fryct.

Fryde dig du Zions daatter / rob Jsrael / fryde dig / oc ver glad aff gantske hierte / du Jerusalems daatter. Thi HERREN haffuer bort tagit din straff / oc bort vent dine Fiender. HERREN Jsraels Konge er hoss dig / at du tørst icke mere frycte for nogen wlycke.

732 | Paa den samme tid skal mand sige til Jerusalem / Frycte dig icke / oc til Zion / Lad dine hender icke vere lade. Thi HERREN din Gud er hoss dig / en sterck Frelsere / Hand skal glæde sig offuer dig / oc vere dig venlig / oc til giffue / oc hand skal glædis offuer dig met høy lyd.

Jeg vil bort kaste dem som plaffuede dig met Menniskens Skick / oc de skulle komme fra dig / hues Skick vaar deris Byrde / aff huilcken du haffde Forhaanelse. See / Jeg vil gøre en ende met dem alle paa samme tid / som dig plaffuede / Oc ieg vil hielpe de Halte / oc samle de Bort skudne / oc ieg vil gøre dem til loff oc ære i alle Land / i huilcke mand foractede dem. Paa den tid vil ieg indlede eder / oc samle eder samme tid / Thi ieg vil gøre eder til loff oc ære / iblant alle Folck paa Jorden / naar ieg vender eders Fengsel om / faar eders øyen / siger HERREN .

Ende paa Zophonias ❧ Prophete.