Tekst og udgave
previous next

Den Anden S. Pauli Epistel / til de Thessalonicher.

I.

PAulus oc Siluanus / oc Timotheus.

Menigheden i Thessalonica / vdi Gud vor Fader / oc den HERR E Jhesu Christo.

Naade vere met eder oc Fred aff Gud vor Fader / oc den HERRE Jhesu Christo.

Wi skulle altid tacke Gud for eder / kære Brødre / som det er tilbørligt / Thi eders Tro voxer meget / oc den Kærlighed som huer haffuer til den anden / formeris iblant eder alle / Saa / at wi rose oss aff eder iblant Guds Menighed / aff eders taalmodighed oc tro / i al eders forfølgelse oc drøffuelse / som i lide.

Huilcket der giffuer til kende / at Gud skal døme rettelige / oc at i bliffue verdige til Guds Rige / for huilcket i oc lide. Effterdi det er ret hoss Gud at betale dem drøffuelse / som legge eder drøffuelse paa / Men eder som lide drøffuelse / rolighed met oss / Naar den HERRE Jhesus bliffuer nu obenbaret aff Himmelen / met sin Krafftis Engle / oc met Jldlue / at giffue heffn offuer dem / som icke kende Gud / oc offuer dem / som icke haffue veret vor HERR J S Jhesu Christi Euangelio lydige. Huilcke der skulle lide pine / den euige forderffuelse fra HERRENS ansict / oc fra hans herligheds Mact / naar hand skal komme / at obenbaris herlige met sine Helligen / oc vnderlige met alle dem som tro / Thi i trode vort Vidnisbyrde til eder om denne samme Dag.

1048 | Der faare bede wi ocsaa altid for eder / at vor Gud skal gøre eder verdige til det Kald / oc opfylde al godheds behagelighed / oc Troens Gerning i Krafft / Paa det / at vor HERR J S Jhesu Christi Naffn skal prisis i eder / oc i vdi hannem / effter Guds Naade / oc den HERRJS Jhesu Christi.

II.

MEn paa vor HERRJS Jhesu Christi tilkommelsis vegne / oc vor Forsamling til hannem / bede wi eder / kære Brødre / At i icke lade snarlige omuende eder fra eders sind / oc ey forferde / huercken ved Aand / eller ved Ord / eller ved Breff / som de vaare vdsende fra oss / At Christi dag skal vere næruerendis. Lader ingen bedrage eder i nogen maade / Thi hand kommer icke / vden saa er / at der kommer tilforn Affald / oc syndens Menniske bliffuer obenbaret / oc forderffuelsens Barn / Som er en Modstandere / oc ophøyer sig offuer alt det som kaldis Gud eller Guds tienste / Saa / at hand setter sig i Guds Tempel / som en Gud / oc giffuer sig vd / at hand er Gud.

Tencke i der icke paa / at ieg sagde eder dette / der ieg end vaar hoss eder? Oc huad som det end nu forholder / vide i / at hand skal obenbaris i sin tid. Thi ondskaff opheffuer sig allerede hemmelige / Vden at den som det nu forholder / skal tagis bort / oc da skal den Vanartige obenbaris / Huilcken HERREN skal dræbe met sin munds Aand / oc hand skal gøre hans endeligt / formedelst sin Tilkommelsis obenbarelse / hues tilkommelse der skeer effter Satans krafft / met allehonde løgnactig Krafft oc Tegen oc vnderlige gerninger / oc met allehonde forførelse til wretferdighed / iblant dem som bliffue fortabte. Fordi / at de anammede icke kærlighed til sandhed / at de maatte bliffue salige / Der faare skal Gud sende dem krafftelige vildfarelse / at de skulle tro Løgen / Paa det de skulle alle bliffue dømde som icke tro sandhed / men haffue lyst til wretferdighed.

Men wi skulle altid tacke Gud for eder / elskelige Brødre aff HERREN / at Gud haffuer vdualt eder aff begyndelsen til Salighed / i Aandens helliggørelse / oc vdi Sandheds tro / Huor vdi hand kallede eder / formedelst vort Euangelium / til vor HERRJS Jhesu Christi herlige eyedom.

Saa staar nu / kære Brødre / oc holder ved den Skickelse / som i ere lærde vdi / vere sig enten formedelst vort ord eller Epistel. Men vor HERRE Jhesus Christus / oc Gud / oc vor Fader / som oss elskte / oc gaff en euig Trøst oc it gaat Haab / hand formane eders hierte / oc styrcke eder i allehonde Lærdom oc gode Gerninger.

III.

FRemdelis / kære Brødre / beder for oss / at HERRENS ord maa løbe / oc prisis / lige som hoss eder / Oc at wi maae forløsis fra vanartige oc arge Menniske. Thi troen er icke huer mands ting / Men HERREN er trofast / hand skal styrcke oc beuare eder fra den onde. Wi forsee oss oc til eder i HERREN / at i gøre oc skulle gøre / huad som wi biude eder. Oc HERREN styre eders hierte til Guds kærlighed / oc til Christi taalmodighed.

Wi biude eder ocsaa / kære Brødre / i vor HERRJS Jhesu Christi Naffn / at i holde eder fra huer Broder / som vandrer wskickelige / oc icke effter den Skickelse / som i anammede aff oss. Thi at i vide / huorledis i skulle effterfølge oss / Fordi at wi vaare icke wskickelige iblant eder / wi haffue oc icke forgeffuis taget Brød aff nogen / Men wi giorde gerning met arbeyde oc møye dag oc nat / at wi vilde icke besuare nogen iblant eder. Jcke fordi / at wi haffde ey mact der til / Men at wi vilde giffue eder oss selff til it Exempel / at effterfølge oss. Oc der wivaare hoss eder / da bøde wi eder saadant / At / der som nogen icke vil arbeyde / hand skal oc icke æde.

Thi wi høre / at nogle vandre wskickelige iblant eder / oc arbeyde icke / Men driffue wnyttig handel / Thi biude wi saadane / oc formane dem / formedelst vor HERRE Jhesum Christum / at de arbeyde met roligt væsen / oc æde deris eget Brød. Men i / kære Brødre / kediss icke ved at gøre gaat. Men der som nogen icke er vort ord lydig / den tegner op formedelst it Breff / oc haffuer inted at skaffe met hannem / Paa det hand kand bliffue beskemmet / Dog skulle i icke holde hannem som en Fiende / men formaner hannem som en Broder. Men Fredens HERRE / giffue eder Fred alleuegne / oc i alle maade. HERREN vere met eder alle. Hilsen met min Pauli haand / Dette er tegnet i alle Breff / Saa scriffuer ieg. Vor HERRJS Jhesu Christi naade vere met eder alle / Amen. screffuit aff Athene.