Beskrivelse af teksten

Lægebog fra top til tå af Henrik Smith

 
 

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

Fortalen om hoffuedet

|1r DEn allsommectigste euige Gud haffuer met besynderlig flit skafft oc giort Menniskens Hoffuet trint / oc tilsammen sæt det met stercke Been / saa at det lættelige icke kand faa nogen skade / Oc er det giort aff mange haande ting / som ere / Haarhullene / Huden / Kiødet / Den hinde som kaldis Ceser / Hiernepanden / De inderste Hinder / Hiernens garn / det vnderste Been som Hiernen vdi ligger. Gud haffuer oc sæt det aller øffuerst paa Mennisket / paa det at alle Lemmer skulle stedse haffue act oc Øyen op til Hoffuedet. Aff Hoffuedet kommer vdi alle Lemmer (igiennem Liffsens Aarer Nerui kaldede) Følelse / Siun / Hørelse / Smagelse / Tagelse oc Rørelse. For vdi Hoffuedet ere de almindelige Sind / Betenckelse oc Fantesie / Bag vdi Hoffuedet er Hukommelsen / Alt dette seer mand klarlige vdi de Figurer som giorde oc prentede ere om Menniskens Legemis skickelighed etc. Her vil ieg nu begynde / Først om de Siuger oc Breck som Hoffuedet er anrørendis.