Beskrivelse af teksten

Lægebog om vandladning og afføring af Henrik Smith

 
 

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

Det j. Capittel. Huad Menniskens Piss eller Vand er.

FØrst skal mand vide / at Pisset er intet andet vden it Vand huilck et som aff klaret er fra Blodet oc de andre Vædsker / oc haffuer sin begyndelse igiennem en Aare / huilcken som er vdi Leffueren der som hun hullest er. Paa det at mand dette diss bedre forstaa kand / da skal mand vide / At naar som Maden oc Dricken er fordøffuet eller fortæret / da drager Leffueren hendis føde til sig / oc deler den vd igien vdi fire deler igiennem fire Aarer / Huilcke vddelde ere / som ieg nu sige vil.

Først deler hun den subtilige lætte damp op at vdi Gallens hus / huor aff den vædske Cholera kommer. Den suare oc tunge part deler hun ned at til Milten / oc den er Blodsens bolig som kaldis Melancholia. Den vandafftige vædske dragis ned til Nyrerne oc Blæren / oc det er Pisset. Siden deler Blodet sig allesteder vdi Aarerne til Legemens opholdelse / naar som det før renset er aff den offuerflødige vædske / detee kand mand subtiligen see vdi de prentede Breff / som giorde oc malede ere effter Menniskens Legemens Lemmer oc Jnduaaler.

Vdi Mennistens Piss skulle fire ting vdi det første actis / Det første er farffuen / Det andet Substantien, Det tredie huad der vdi findis. Det fierde vdi huor mange dele det delis.

Pissens farffue rettelig der om at tale / er icke vden tuende / som ere: Huit oc sort / huilcke Complexien mer cke / met atskillige der om at tale / da ere der tiue haande slags Farffuer til / om huilcke mand her effter skal høre. Substantien mercker den vædske som regerer / oc den sker ved disse tuende qualiteter som ere: vædske oc tørhed / aff huilcke Pisset bliffuer tyndt eller tyckt. Mand seer oc vdi Pisset mange haande ting / som ere: sand / skel / rødde / blod / etc. Huor aff saadant kommer / skal mand her effter faa at hørt.

Pisset delis oc vdi trende deler. Først nederst oc kaldis Ipostasis, imellem delen / vdi den øffuerste deel Nubes eller Circulus kaldet. Den vnderste eller nederste del met sin tilhenggelse / den dømis Legemens vnderste part neden for Ribbenene. Mellem delen / den middelste part / øffuerste del Hoffuedet. Paa det at mand kand dette diss bedre forstaa / vil ieg her sætte sex Regle før end ieg noget ydermere om faaresagde ting handle vil / Huorledis mand om Menniskens vand dømme skal / paa det at mand skal icke fare vild der vdi.Næste kapitel: x