Beskrivelse af teksten

Urtebog af Henrik Smith

 
 

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

| GVD vor himmelske Fader haffuer alstedse giort sine vnderlige Gierninger / i de ting som mest foractelige ere faar Verden / lige saa haffuer hand oc giort / i de foractelige Neller. Huad Vrter ere lysteligere end de skønne velluctendis Neglicker / Fioler oc andre saadanne? Neller øffuergaar dem alle / met krafft oc dyd. Fordi haffuer i fordom tid / den vellærde Mand Phanias, screffuet en hel Bog om Nellers loff / dyd oc krafft / Thi ville wi først sætte dem i denne vor Bog.Næste kapitel: Nælder