Sjællandske Kirkelov

Kulturhistorisk indledning

Ligesom Skånske Kirkelov er Sjællandske Kirkelov en overenskomst mellem sjællandske bønder og deres biskop, eller som det hedder i indledningen til den her udgivne version:

    Dette er den ret, der var sat på et stævne i Ringsted Lund af ærkebiskop Absalon efter alle sjællænderes bøn, fordi retten var før for hård mellem biskop og bønder
Som det fremgår omtales Absalon som ærkebiskop, det blev han i 1178 med sæde i Lund, men indtil 1191 besad han også sit tidligere embede som biskop i Roskilde. Forvirringen omkring lokaliseringen af stævnet, der også kommer frem i det citerede, og om Absalons titel, må skyldes en afskriverrettelse. I hvert fald er teksten i sin afslutning ikke i tvivl; i en meget omstændig, lagdelt og relativserende datering fremgår det at mødet fandt sted onsdag d. 21. juli 1171.

Det fremhæves ofte at Kirkeloven giver biskoppen ret til tiende, mens bønderne fritages for striks indblanding i deres forhold. Bestemmelsen om tiende fremgår af lovens 19. afsnit, der indledningvis antyder at de foregående kapitler er til bøndernes fordel. Imidlertid ser i hvert fald den indledende bestemmelse -- om genindvielse af kirker -- ud til at være til biskoppens fordel. Men vi har ikke noget kendskab til hvilke bestemmelser der regulerede forholdet mellem bønder og biskop tidligere, og som bedømmes som "for hård".

Sjællandske Kirkelov og Skånske Kirkelov opfattes af og til som samme lov i forskellige redaktioner; deres parallelle opbygning og den meget store overensstemmelse i indhold godtgør at den ene har fundet anvendelse uden for sit oprindelige retsområde. På enkelte punkter adskiller de to sig dog fra hinanden; væsentligt er at Sjællandske Kirkelov i stedet for jernbyrd har indført nævn som bevismiddel. Det er et yngre træk, men viser blot at de foreliggende versioner må være yngre end ca. 1215.

Sjællandske Kirkelov er tidligere udgivet i storværket Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene I-VIII, ved Johs. Brøndum-Nielsen, Svend Aakjær, Erik Kroman, Peter Skautrup m.fl., 1933-1961. Den sjællandske kirkelov findes i bind 8 udgivet af Erik Kroman. Desuden findes en moderne gengivelse i Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk I-III, ved Erik Kroman under medvirken af Stig Iuul, 1945-1948.