Håndskriftbeskrivelse

På stadsarkivet i Flensborg ligger nu som for 700 år siden et fint lille pergamentshåndskrift med den danske oversættelse af byens lov, som blev givet i 1284. Arkivbetegnelsen er Stb.2 (for Stadtbuch 2). Manuskriptet er velbevaret og har fra gammel tid været beskyttet af et dobbeltblad før og et efter selve hoveddelen; nu er det indbundet i et nyere pragtbind. Størrelsen af det enkelte blad varierer en del, især i bredden, mens højden er nogenlunde konstant; målene er ca. 16 x 11,5 cm. Hoveddelen består af 23 blade, som er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v). Deres indhold er:

  • Flensborg stadsret af 1284 bl. 1r-20v, l. 11

  • Tillæg til stadsretten af 1295 bl. 20v, l. 12-21r, l. 14

  • Tillæg til stadsretten af 1321 bl. 21r, l. 14-22rt

Oprindelig bestod håndskriftet af 12 dobbeltblade, foldet i tre læg på hvert otte blade. Men det sidste læg er blevet udsat for ændringer: forrest er der indklæbet et enkeltblad, det nuværende bl. 17, og de blade, der hang sammen med bl. 20 og 21, deres modblade, er skåret væk. Inden skriveren gik i gang, blev hele håndskriftet linjeret og forsynet med lodrette streger som en ramme om klummen. Der er regelmæssigt 20 linjer pr. side, et par gange 21, men fra det mønster afviger bl. 16 og 17. På blad 16, som har 21 linjer på begge sider, er der tydeligvis indføjet en paragraf nederst på recto- og øverst på versosiden, mens hele teksten på bl. 17 står tættere end i resten af manuskriptet – der har skullet presses noget nyt ind mellem bl. 16 og 18.

Både tilføjelsen på bl. 16 og hele bl. 17 er skrevet af den samme, som har ført stadsretten og det ældste tillæg i pennen. Da teksten på disse 20 blade er indført i én omgang, må den stamme fra perioden mellem 1295 og 1321. Den smukke, regelmæssige skrift med få rettelser tyder på, at teksten er skrevet af efter et forlæg, som så er blevet suppleret to steder. Undervejs har skriveren afsat plads til overskrifter, initialer og rubriktegn, der skulle skrives med rødt; ind imellem kan vi stadig se de små bogstaver, der skulle vejlede rubrikator, når han arbejdede med det røde blæk. Under sin gennemgang af teksten har han ikke kun indføjet nye bogstaver, han har også gennemstreget de store begyndelsesbogstaver, så den iøjnefaldende røde farve virkelig kunne hjælpe til et hurtigt overblik over teksten.

De nye bestemmelser fra 1321 er skrevet af to forskellige; den sidste har overtaget hvervet med begyndelsen af bl. 22, midt i et ord. Efter teksten er der to en halv side med blanke linjer, hvor yderligere tilføjelser kunne indføres. En halv snes steder i selve stadsretten er teksten blevet revideret i løbet af middelalderen: den oprindelige formulering er udraderet og en ny skrevet ovenpå. Det er umuligt at læse de slettede passager, men da den danske tekst er en oversættelse af en latinsk original, kan man som regel slutte sig til, hvad der må have stået. Nogle ændringer er mindre væsentlige, men et par gange bliver en bøde forhøjet, og der kan spores en tendens til at styrke byrådets magt. Også marginaltilføjelser vidner om den fortsatte brug af manuskriptet. På tredje side af det forreste, ellers ubeskrevne dobbeltblad er der i senmiddelalderen indført en paragraf på nedertysk. I nyere tid er der indsat kapitelnumre i marginen, undertiden suppleret med henvisninger til den nedertyske oversættelse af stadsretten, og endnu senere er bladene blevet nummereret.