Gesta Danorum

Kulturhistorisk baggrund

Gesta Danorum 'danernes bedrifter' på dansk - den titel kan rigtig vække forventninger om en mægtig historiebog fuld af spændende beretninger. Men det er et beskedent skrift, der bærer den lokkende titel, snarest en udvidet kongerække med korte skitser af enkelte begivenheder. Ikke desto mindre har værket krav på en vis veneration: Det er et af de første forsøg på at skrive en Danmarkshistorie på modersmålet. Hvornår det er forfattet, ved vi ikke. Teksten er overleveret i to afskrifter, der er indbyrdes uafhængige, og som begge stammer fra første halvdel af 1400-tallet. Sandsynligvis er originalen lidt ældre, fra slutningen af 1300-tallet. På det tidspunkt forelå der en række latinske skrifter med danmarkshistorisk indhold. Berømtest er Saxos storværk om danernes bedrifter, skrevet omkring år 1200, og dertil kommer historiske skrifter af forskellig art, bl.a. helgenbiografier, årbøger og krøniker.

Gesta Danorum på dansk bygger på ældre kilder og fremstillinger, som i vidt omfang stadig kendes; den læser, der kan sin Saxo, vil nikke genkendende til det meste. Værket er kronologisk opbygget; konge for konge gennemgås Danmarkshistorien, fra sagnkongerne til Erik Menved. Beretningen slutter midt i stridighederne mellem ærkebiskop Jens Grand og den danske krone, lige omkring år 1300. I fokus står krig og kamp, men da forfatteren når til brydningstiden mellem hedenskab og kristendom, bliver hans kirkelige engagement tydeligt. Løbende giver han siden meddelelser om kirkens forhold, særlig i Lunds stift og by. Det tyder på, at værket er blevet til i ærkebispestaden, og sproget er da også skånskpræget.

Studér Middelalder på Nettet udgiver Gesta Danorum på dansk efter de to bevarede middelalderlige tekstvidner, B77 og C67. I begge disse håndskrifter er hovedindholdet juridisk, henholdsvis Skånske Lov efterfulgt af Skånske Kirkelov og de sjællandske love med Sjællandske Kirkelov. Det er næppe noget tilfælde, for hovedparten af middelalderens danske historieskrivning er overleveret i lovhåndskrifter. Grunden er, at det var de samme adelige kredse, der havde interesse i de to stofområder.

Gesta Danorum på dansk er tidligere udgivet i Gammeldanske Krøniker, ved M. Lorenzen, 1887-1913. Her står de to håndskrifters tekst synoptisk, B77 på venstresiderne 2-58, C67 på højresiderne s. 3-60.