af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

|Det x. Capittel.
Om Byld eller Bulde / Apostema kaldet.

KYld eller Bulde komme aff tuende ting / somme ere aff vduaartis / oc somme aff induaartis / aff slag / fald / eller aff Saarens foruandelse. Jnduaartis aff Blodsens offuerflødige Vædske / som er aff Cholera, Phlegma, oc Melancholia. Her om ydermere at tale / giørs intet behoff / Men ieg vil her lære / huorledis mand skal handle met saadanne Bylder.