af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xvij. Capittel.
Om it Been er sønder brøt.

ER noget Been sønder / da sæt det tilsammen som sig det bør / oc som det førre vaar / Siden vaadgiør en Lin klud i Rosen olie oc vint den der omkring. Giør saa it Plaaster aff Mel aff Cicer / eller aff Mølle støff som henger i Møller paa Veggen met det huide | aff it Æg / leg det der paa / Siden læg der omkring Blor som ere vaade giorde vdi det huide aff it Æg / oc saa der omkring skinnerne / bint det fast til saa at hand icke kand røre Lemmen / indtil den tiende dag / vden saa er / at hand haffuer stor pine / eller det saare kløde / eller der vaaxte Bylder paa samme Ledemod / da maat du opløse det oc smørie samme Ledemod met Rosen olie / oc der lige tuert imod lade en Aare paa huad sted som dig best siunis. Giør hannem en skick huilcken hand met Mad oc Drick holde skal / saa at hand icke æder formeget / indtil at vædsken fordrager sig / bint saa Lemmen som sig bør.

Men kløer Ledemoder saare / da bint det op oc toe det met varmt Vand / bint det saa til igien / indtil det dragis tilsammen oc helt vorder. Jngen skal fordriste sig til at handle met saadant oc som dette lig er / vden hand haffuer det seet oc lært aff en forstandig lærder oc velforfaren Læge / thi det er icke vel mueligt at nogen kand handle met saadan breck rettelig som sig det bør / vden den Siugis store skade oc forderffuelse / den saa er at hand det met hans Øyen seet haffuer / huorledis der met handlis skal.