af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxj. Capittel.
Attractiua.
Lægedom som til sig drager.

ATractiua, er Lægedom som til sig drager / Pil / Been eller Jern. De enfaaldige ere disse / oc aff dem maa mand tage saa mange som mand selff vil.

Frøer brende til Puluer / lang Hulurt / Polleie / Vand karsse / Calamentum, Bertram, Costus, Røgelse / Myrrhe / Xilabalsanum.

|En Smørelse huilcken som vddrager Pil / Been / Jern / Torn / oc all anden Metal. Tag aff de Kierner som ere vdi Palmer / Baruch, Sal, Armoniacum, lang Hulurt / Cucumeris Asini, Terpentin / aff huert ti Lodt / Sort Peber / Gummi Armoniacum, Amomi, Xilobalsami, aff huert fem Lodt / Røgelse / Myrrhe / huit Harper / Colophonia, Pindsuine skind / aff huert fem Lodt / Melck aff Morbertræ / halfftredie Lodt / Vox try Lodt oc try Quintin / Osen aff huide Lillier / saa meget som her til giøris behoff / Giør her aff en Smørelse / Leg her aff paa Saaret / da vdgiffuer sig alt hues vdi Saaret er. Meste parten aff alt dette forscreffne findis vdi Apotecken.