af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxxvij. Capittel.
Drick til dem som ere saargiorde.

| DEnne Drick er gaat til dem som ere saargiorde / hand læger Saaret vnderligen / Oc samme Drick kaldis aff Bartskærne Vundendranck / oc den skal saaledis giøris.

Mand skal tage en stor Muskate / eller oc tu smaa Jngefer it lodt / Disse skulle stødis smaa / oc bindis i en Linklud / Mand skal oc tage her til tiue Lauerber eller oc flere / try stycke huit Røgelse / huert saa stor som en Hasel nød / Suogel saa meget som to Hasel nødder / oc lige saa meget huit Kaaberrøg / Alle disse skulle stødis til Puluer / oc huert aff dem skal bindis for sig selff vdi en Klud / Rahels som er optagen før end hun blomstris / en Haand fuld / rød Kaal saa meget som it Æg kand vere / Disse skulle stødis oc bindis i en Klud / alle disse skulle hengis i fire Potter gaat gammelt Øl / vdi en Tinkande eller vdi it Kruss / Somme stoppe samme Kande eller Kruss offuen tet til met rød Kaal. Den som saargiort er / skal icke dricke aff nogen anden Drick / vden aleniste aff denne / ind til hand bliffuer lægter oc helbrede. Och saa offte som mand giffuer den Siuge her aff at dricke / skal Kanden fyldis igien / paa det at samme Drick kand beholde sin krafft oc dyd / vdi Saaret skal ingen Smørelse ladis / eller nogen Vege der ind stingis / Men mand skal aleniste legge der it Kaalblad paa. Om Saaret tu Hul eller to Munde haffuer / da skal der leggis tu op paa. Om Vinteren skulle samme Kaalblad fornyes to gange om dagen / oc om Sommeren tre gange. Oc huer fiorten dage skal denne Drick fornyis oc forferskis met ferske Vrter. Somme tage oc til denne Drick huid Hunde lort / oc den binde de iblant Kaalen. Om Kiødet vaaxer for saare i Saaret / da skal der hengis mere Kaaberrøg i Dricken. Eller mand maa tage aff samme Drick saa meget som den Siuge kand | dricke tre gange / oc her vdi skal siudis huid Kaaberrøg til den smeltis.

Eller mand maa tage Muskater / Neglicker / Jngefær / Myrrhe / huid Røgelse / aff huert it lodt / Lauerber xxiiij. Queseurte rod it halt lodt / Disse skulle huer besynderlig stødis smaa / oc huer skal bindis i en Klud. Her til skal oc tagis Rahels vrt oc rød Kaal / oc lige saa her met handle som offuenfaare screffuit staar.

Eller mand maa tage Muskater / Jngefær / huit Røgelse / aff huert it lodt / Neglicker it halfft lodt / Lauerber fire lodt / Suogel / oc Kaaberrøg / aff huert it halfft lodt / huert skal stødis besynderlig for sig selff / oc bindis vdi sin Klud / her til skal oc tagis Rahels vrt oc rød Kaal / oc lige saa der met handle som før sagt er. Jeg haffuer kient en som lægte mangen Mand met denne drick / hand toede oc Saaret to gange om dagen met samme drick / det knippe met kaalen forferskede hand huer tredie dag.

For leffret Blod.

Falder nogen oc slaer sig saa at Blodet løber aff hans Mund oc Næse / da skal mand tage Mummie, Bolas, Terra sigillata, aff huert tu lodt / oc støde disse til Puluer / Her aff skal mand giffue den som falden er it Quintin / met tu lodt Veybrede vand at dricke / da vddriffuis det leffret Blod / oc Blodens flydelse stillis.

Eller mand maa tage gaat gammelt Øll oc Edicke / oc her vdi siude it lodt Bibergel / oc it quintin Valrod / disligeste oc it lodt Sucker / her aff skal mand giffue den Siuge at dricke Morgen oc Afften / Oc steden skal smøres vduaartis til met den Smørelse Dialthea.

|Eller mand maa siude Nellerødder oc Singron i gaat gammelt Øll / oc giffue den Siuge afften oc Morgen her aff at dricke.