af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
næste
|Jeth ewentyr wil jech seye fra
ee hwo som ther wil lydhe aa
aff jen mectige konning rig
man finner jckj nw mange sligh
wed jen stad hiede constancia
ther laa thet slot han bodhe appa
tolff konger jech wil aff skriwe
the matte hanum allæ skatten giwe
och skullæ hanum til tieniste wæræ
thet wil jech seye for sannen hæræ
tha haffde gud thet føwet saa
hans dronning kunne ingen sønner faa
dog haffde han mange døtter och wene
som war fower och myghet skiøne
then yngeste datter om i wil wede
constancianobis mwn hwn hiedhe
hwn war sa wen then jomfrv rig
ath ingen the andræ war hinne lig
bode i neme oc sa i konster
for allæ them war hwn jet blomster
tha hinde fader thet for stod
ath hwn war sa klog then jomfrv god
til sorte skolæ lod han hinnæ føræ
ath hwn skulde wisdom see och høræ
i try ar mwn hwn ther weræ
nam alle the konster the haffde theræ
ther the try aar for gongen ware
tha lod han bod effter hinne faræ
| ath hwn skulde affter komme hiem
som hwn och giorde och war ey sien
ther then jomfrv kam hiem til lande
tha kunne hinde fader wel for stande
ath hwn war sa klog oc wiss
som noger mester i paris
och war then klogeste theræ
som i alle hans land kwnne weræ
tha ther effter jet halfft aars modh
han worte tha syg then konning god
och acte seg ey at lewe medh allæ
han lod tha ridder och swenne kallæ
och lod them for stande theræ
han kwnne thieris herræ ey lenger weræ
thy rader jech eder i herrær allæ
ath i myn datter dronning kallæ
then yngest datter om i wil wedhe
constancianobis tha mon hwn hiedhe
och tage allæ tienest aff hin
tha seyer jech eder i thette sinne
ath ingen landz herræ kan eder skade
then stwnd hwn maa for landhet rade
the swared hanum som i maa høræ
herræ wy willæ thet gierne giøræ
hwad i os bede och rade
om thet kan weræ os vden skade
tha han war død then konning rig
thet seyer jec eder sannelig
stor werdughet fulde hanum til grawe
som jen landz herræ bwrde at hawe
| hans yngste datter jech sawde fra
hun lwdh tha snarlig giøræ saa
ridder och swenne lod hwn kalle
the toge tieniste aff hinne allæ