af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
tha jen moned for gongen æræ
hinnes gode mend sawde til hinnæ thæræ
kieræ jomfrw om wi thet bede maa
ath i willæ eder jen konning faa
ther oss kwnne for herræ weræ
thet rade wi eder allæ samen heræ
tha swarede them then jomfrw rig
jec seyer i herrær thet sannelig
ath jech ær ey nw sa redhe
thet iech kan eder antswar wede
ladher eder dog jckj for longe
i fuld got andswar skullæ fonge
ther thesse ord war taled medh allæ
tha lod hwn snarlig for seg kallæ
xij the edleste ridder hwn haffde
hwn taled til them och sawde
jech lader i gode mend nw for stande
ath i skullæ faræ i fremede landæ
ther at ledhe och spøræ
om allæ the herræ børn i kunne høræ
hwræ thieræ skabning mwn weræ
och hwo the thieræ skat bæræ
jnden jet halfft aar kan for gange
tha skullæ i mæg thet ath wedhe fange
aff the ipperste ther i kwnne spøræ
som i maa anten see heller høræ
the herrær swarede som the stod
at the willæ faræ medh williæ god
| bodhe ath spøræ och ath lede
ath fonge eder sandhied ath wede
the tolff ridder mwnde aff landhet faræ
ath jen wiste aldrig hwar annen waræ
the lette och sporde aff all thieris effne
om alle the herræ børn the kwnne neffne
hwad the herrær hørde och sporde
thet wilde the skriwe som the och giorde
ther the herrær haffdæ liet sa widhe
tha wilde the effter hiem at ride
the xi ridder kam hiem til lande
och fæk then jomfrv skrefft i hande
the erinde som hwn them bad
hwn løste brewen tha i stad
tha fand hwn jngen skrewen thæræ
ther hinnæ lige mattæ wæræ
hwn bad the herrær tha faræ hiem
gaff them guld och dyræ stien
tha feld thet sæg saa i law
then tolffte ridder kam tridiæ dag
hwn tog hans skrefft i henne
och læste thet breff til ændhe
sist i brewet skrewet stod
aff jen mektwge jwnker god
som war fower och dygdelige
konningens syster søn aff frankerige
ee hwo hans naffen wil wedhe
jwnker percenober mon han hiede
hanum behawed hinnæ alsom best
aff the jwnkær hwn føræ haffde lest