af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
Jen nat som then jwncker laa
han swcked saræ oc giorde saa
snarlig then jomfrv mon hanum at spøræ
hwi swcked thu saa thet wil jech høræ
han swared hinnæ medh listæ
ath han thet jckj westæ
then jomfrv mon hanum affter swaræ
thu matte wel swckæ nw fuld saræ
the hiedening ær i thin moder broders land
och wil winde thet fra hans hand
vdhen thw kommer i same sinde
tha mon the hanum hans land aff winde
then jwncker swared som i maa høræ
hwad i mæg rader thet wil jech giøræ
then jomfrw swared hanum tha
och sawde til then jwncker saa
| i morigen orlig ther thu app stor
tha finder thu thin hæst ther
pa thet sted thu skildis wed hanum
then samme affthen thu hid kam
rid sa giensten til then strand
som thu kam fyrst heræ til land
thu finder thit skib i samæ tid
ther thw seyled medh ower wanned hid
faar thidh hwad thw for maa
som hiorten han thik wiltes fra
fuld godh bør tha skalt thu faa
thet skal alt effter thin wiliæ gaa
och nar thw kommer thid til land
tha finder thu ther jen gamel mand
guld och sylff hawer han medh sæg
fuld snarlig han thet bydher thik
och nar thw fongher thet guld i hand
ridh strax i thin moder broders land
och lad saa ower landhet spøræ
øster och wester how thet wil høræ
ath ee hwo som thik wil tiene
them giwer thu guld och sylff hin renæ
naar thu fonger tha folk i skaræ
tha skalt thu i striden faræ
och seyer jech thik i thette sin
ath stridhen skalt thw wesselig winde
och skal then æræ thik kome til hand
ath thu skalt frelsæ thin moderbroders land
naar thw hawer tha wonnend then strid
skyfft guld och sylff i same tid
| blant alt thet folk thw hawer thæræ
som thik hawer tient och fuld medh æræ
giiff them orloff i same tidh
och kom sa strax affter hidh
och lad thin moderbroder thet for stande
ath thet war thik ther frælsed hans landhe
then jwncker swared som i moo høræ
myn kieræ jomfrv fuld gierne ath giøræ
hwad i mæg bedhe och rade
thet wil jech jngen lwnde ladhe
orlig om morigen thet war dag
then jwncker wilde tha app staa
the toges i fagen i same stwnd
thieris kierlighied war M lwnd
tha han app stod then edlæ mand
fuld snarlig han tha for seg fand
hest och skib til rede wæræ
then jwncker foor theden medh mygel æræ
och gik thet hanum i allæ madhæ
som then jomfrv hanum sawdhe
then jwncker seyled och giorde saa
thid som hiorthen wiltis hanum fra
thet fyrste then jwncker tren paa land
tha kam til hanum then gamlæ mandh
och han ey lenger tawde
giorde lige som jomfrwen sawdhe
han haffde medh sægh thæræ
mieræ æn firæ asen kwnde bæræ
guld och sylff hin rene
och ther til mange dyræ stiene
| han fæk then jwncker thet i hende
thin kiereste gode wæn thik thet sænde
ther thu hawer miest akt appa
som thu skildis i morigen fra
hwn bad thik giøred for thin æræ
thw skalt jckj lengy fra hinnæ wæræ
strax han fæk thet guld i hændhæ
han red tha i sin moderbroders lande
och lodh tha ower landhet fregne
ath allæ the som hanum wil tiene
them wil han giwæ sylff och guld
til the hawe pwngen fuld
han fæk tha myghet folk i skaræ
sidhen mon han i striden faræ
och tieredh sæg saa then edlæ mand
ath han frelsed sin moder broders land
och ther han haffde tha wonnet then strid
tha war glømd allæ hans qwidh
sidhen lodh han sin tiener kallæ
och gaff them guld och sylff allæ
och skyffte thet strax i stadh
lige som jomfrwen hanum bad
och gaff them orloff i samme stwnd
hans moderbroder tackede hanum mangelwnde
for han haffde giord hanum then æræ
och bad hanum hiemme hooss seg wæræ
then jwncker swared och sawde ney
jech tenker frendæ ath thet skier ey
jech wil jen annen wey faræ
gud eders liiff och æræ bewaræ
ther wil jech ey mieræ seye fra
| han red til skibedh och giorde saa
wanth ap seyel och war ey sien
kam til sin jomfrv snart i gien
och worte tha ther vndfongen medh æræ
halffwe mieræ æn han kwnne førræ wæræ
om afften ther han sad ower bordh
jngen taled til hanum jet ordh
om natten ther the laa til sammen
the taled mant och giorde them gammen
hwn tackede then jwncker thæræ
for han haffde seg stelled medh æræ
och sporde hwræ hanum war gongen i hand
sidhen han foer fra hinde aff landh
han sawde hinde medh liste
then jomfrv thet fuld wel wistæ
hwn atsporde jckj then edlæ mand
for hwn ey wested sa wel som hand
ther effter jen moned bleff han saa
ath hwer nat i hinnes arm han laa
om dagen han jnthet folk kwnde see
ther antig kwnde medh hanum lege heller lee
ther aff hafde han myghen qwid
om natten then jomfrv giorde hanum blid
jech wil nw ladhe thet sa wæræ
then jwncker haffde ther mygel æræ