af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
|Then jomfrv ther jech sawdhæ fra
hwn skibedhe thet medh kwnst saa
then samme afften kam hwn thæræ
som jwncker percenober mon weræ
hwn giør och medh kwnst tha
at jngen mand hinnæ saa
tha skwoddæ hwn then jwncker good
pa golwed for kwngen ther han stod
hinnæ behawet hanum myghet wel
thet wil jech eder seye medh skiel
tha hwn haffde then jwncker siet
som war the ærindæ hwn effter liet
hwn war tha jckj hallæ sien
och øwed sin kwnst snart i gien
thet wil jech eder seye for san
then samme nat kam hwn hiem til lande
thet weste hwerken qwinne heller mand
hwad then jomfrw tog til hande
tha ther effter jen staked tide
then konning i franckerig lystæ at ryde
i skowen ath jeye effter hiorte oc hinde
percenober fulde hanum thet same sinde
som konningen mon i skowen faræ
ther kam jen hiort løbinde sa saræ
och løb sa fast i skowen fram
percenober løb effter then edelæ mand
och fulde hiorten sa lengy thæræ
han wiste ey hwaræ hans herræ mon weræ
thet liddæ tha fast at afftens tid
| alt mon han effter hiorten ridhe
och red saa lengy then edele mand
ath han kam neder til jen strand
och saa jet skyb tha for seg thæræ
han westæ tha ey hwaræ hiorten mon weræ
natten gik hanum fast pa hende
han westæ ey hwort han willæ seg wende
tha tog han til ath tenkæ aa
effter thet ær nw føwet saa
ath jech ær fraa myn herræ wilt
thet giør mæg i myt hierte ilt
medhen jech ær nw kommen hæræ
i thette skyb tha wil jech wæræ
och ther i nat ath bliwæ
tage slikt som gud wil giwe
skibed ther jech sawde fraa
thet seyel som ther war appa
war wel beseyled medh guld
och sat medh dyræ stiene fuld
towen war aff silky hin skiæræ
och mange vnder mon ther wæræ
masten war aff guld hin renæ
hwn war och sat medh dyræ stienæ
hwad skal jech mieræ seye ther fra
han gik i skibed och giorde saa
och lod sin hæst och springe ther jnd
han saa ther hwerken mand heller qwind
| tha han jnd kam then edelæ mand
thet wil jech eder seye for sand
han fand tha for sæg thæræ
mad och win til rede wæræ
foor och krøbe til sin hæst
jen sæng giord som hwn kunne bæst
och redh medh dyræ kleder saa
som jen konning matte liggæ aa
orlig om morigen thet war dag
then jwncker stod ap och giorde saa
han sa tha vd i hawed sa wide
tha worte han war i samme tide
thet han war foræ jen mektige stad
han war jckj myghet i hierthet glad
for thet war tha saa komed til handhæ
ath han war ther i fræmedhæ landhæ
tha tenctæ han medh sielwer sægh
herræ gud thu hielpæ mægh
ath jech matte faa ath wedhe hæ
hwad mectuge stad thette mon wæræ
ther han haffde thet tenct then edlæ mand
han lodh sin hæst tha springe i landh
och red saa strax i then stadh
han war jckj myghet i hierthet glad
for han kwndhe ther jnthet folk findhe
hwærken mand heller qwin
tha han jnthet folk ther saa
han tog tha affter at tenke aa
oo her gud hwad mon thu mienæ
| medhen jech skal faræ hæræ saa jene
han red tha fram och giorde saa
jen mectuge slot for staden laa
tha tog han til ath qwide
hid wil jech giensten ride
gud han mon thet joo saa giøræ
at jec maa folk antug see heller høræ
ther han kam for then slotz port
ther ower stod jet torn stort
porten obnedis i samme sind
then jwncker redh tha giensten jndh
snarligh the hans hest bort førde
dog saa han jckj hwem thet giørde
sidhen wortæ han fuld i stowen jnd
han saa ther hwerken mand heller qwind
hwidhe dwge pa borden laa
ther brendæ och lyws i hweriæ wraa
stowen war lyws som cristallæ
dog sa han jnthet folk medh allæ
tha war han myghet i hierthet wee
for han ther jngen kunde høræ heller see
han tenctæ tha medh sæg jene
oo herræ gud hwad mon thu nw miene
jech ær joo skyldug at døø for thik
thy ath thu tolde død for mæg
saa gierne nw som jen anen tid
tha ær for glømd allæ myn qwid
han matte tha see i same sind
ther kam mange blws i stowen jnd
pibæ och harpe leg han hørdæ
dog saa han jckj hwæm thet giørdæ
tha kwnde han tenke medh sielwer seg
| ath ther kam jnd jen jomfrv rig
som fuldis i stowen jnd til mad
han bleff alt qwer ther som han sad
siden kwnne then jwncker kien
ther kam om hanum mange hændæ
och fulde hanum bort then edelæ mand
medh then jomfrv at tage wand
siden worte han sat til bord
jngen taled til hanum jet ord
then jwncker for nam som han sad
thet han skulde edæ medh hinnæ aff fad
ther bleff han siddind then edelæ mand
thet wil jech eder seye for sand
han war saa red som jen haræ
for allæ ting bar then jwncker faræ
ther kam och win i kostelig kar
dog saa han jckj hwem them baar
han kunne och kienne then jwncker god
jen biszer for then jomfrv stod
och skar jet stycky for hinde
hwert anned for hanum i same sinde
tha giorde han kors for seg
herræ gud thu hielpæ nw mæg
jech skal edæ aff thenne mad
ther jech sier legge i thette fad
och drickæ sidhen hwad jec kan faa
lad sa gonge hwræ thet maa
for hanum war allæ hande nadhe
til dryk och edinde bode
thet giek hanum allæ miest til miene
ath han skwlde sidde ther saa jenne
| hwad kan jech ther meræ seye fraa
then afften bleff han sidindæ saa
och hørde mange fowræ tone
bodhæ trompe och harpæ oc basone
dog war hanum i hierthet wee
for han kunnæ jngen man høræ heller see
hwad mon the sidhen tage til hande
ther kam mange blws for hanum ath stande
tha tencte han medh seg thæræ
hwad rey mon thette wæræ
och tencte tha sa jnnerlig
han redis thet war hanum til swig
siden kwnde han effter kienne
ther kam om hanum mange hende
och fwldhe hanum aff stowen theræ
til jen seng war giord medh æræ
och redh medh dyræ kleder saa
som jen konning matte lege appa
ther bleff han ligind jen liden stwnd
och haffde sorig mange lwnd
siden matte han see then jwncker god
at mange blws for sengen stod
och kwnne tha effter kienne
ath jomfrwen war ther jn
och tencte tha medh sielwer seg
mon hwn skullæ i seng til megh
the gingæ tha bort bode mør oc swenne
then jomfrv bleff for sengen jenne
siden sættis hwn i sengen ned
percenober wendis til wegen wed
| och tenctæ tha medh sæg jene
hielp nw maria then renæ
ath hwn wildhe nw sa for mæg rade
thet jech skulde faa heræ jnghen skade
then jomfrv rørde wed hanum medh listæ
och lod som hwn thet jckj wistæ
ath then jwncker skulde i sengen wæræ
och sporde strax hwræ han kam thæræ
hwn ropte høfft och sawde saa
thit howed skal thik hwges fra
myn kieræ jomfrv for eder æræ
jec wed ey sielff hwræ jech kam hæræ
then jomfrv mon tha effter ledhe
thu skalt mæg seye hwad thu hiede
och taled til hanum tha medh listæ
hans naffn hwn fuld wel westæ
han laa tha redh som jen haræ
then jomfrv torde han tha nepelig swaræ
giørær medh mæg effter eder nadhe
hwad som gud giwer eder til rade
jen fattige swin hørde mon jech wæræ
jech wed ey sielff hwræ jech kam hæræ
ee hwræ jech kam pa thenne ferdh
tha ær myt naffn jckj myghet werdh
then iomfrv swared och war ey sien
och sawdæ tha til then jwncker i gien
myntæ thu ath jech mon thet jckj wede
ath thu percenober mon hiede
jech seyer thik nw i thette sin
| ath thu skalt thet i sannen befin
om thu wilt giøræ som jech thik radæ
tha skal thik aldiels jnthet skade
myn kieræ jomfrv jech lyder eder
fuld gierne ath giøræ hwad i mæg beder
och skullæ i wede for sanindæ hæræ
eder fattuge tiener wil jech wæræ
och effter eder rad ath giøræ
thet skullæ i wesselig see och høræ
tha swared hanum then jomfrv righ
thet seyer jech eder sannelig
ath jech wil thik til herræ hawæ
och aldrigh andræ i mynæ dawæ
thu skalt hæræ jeth halfft aar wæræ
och hawæ hwær dagh mygel æræ
ath thet skal jngen ath wedhæ faa
vdhen thu och jech wy jenne too
och jngen man skal see thik
hwær nat skalt thu legge hooss mægh
dog maa thet jckj anned wæræ
æn thu skalt leggæ hooss mæg medh æræ
och jngen vhøwske mæg ath bydhæ
om thu wilt myt rad lydhæ
thet seyer jech thik sannelig
jech wil om natten snakæ medh thik
hwad os kan bodhæ wæræ til glede
thet skalt thw for sanindæ wedhe
lade thik dog jnthet longe
ath thu skalt mæg ath see fonge
nar jet halfft aar kan for gaa
| tha skalt thw mæg ath see faa
medh mygel glede och æræ
och tha skal wort brøllop weræ
then jwncker swared som i moo høræ
myn kieræ jomfrv eder willig ath giøræ
och lyde eder rade allæ madhæ
thet wil jech jnghen lwnde lade
hwad kan jech ther mieræ seye fra
thet bleff tha jen moned saa
at hwer nat laa han i hinnes arm
dog war thet hans miestæ harm
thet han matte ingen folk høræ heller see
thet giorde hanum miest i hierthet wee