af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
Jen hiedening koning aff fremmede lande
fek ath wedhe och kwnde for stande
ath konstancianobis then jomfrv god
hwn war i sit hierte sa modh
och wilde sægh jngen herræ faa
| ther hindis landh kwndhe for staa
tha mon han bod til hindhe sændhæ
ath han wilde hindis land ap brænde
vdhen hwn wilde segh i hans wolld giwe
tha skulde han allæ hindis land for driwe
ther then jomfrv thet for stodh
tha worthe hwn æn mieræ i hierthet modh
æn hwn mon til forne wæræ
hwn bad sinæ godhe mæn kallæ thæræ
och lod them thet for standhæ
then hiedninge konning hindhe sændæ
thy herrær swaredh tha snarlig
och sawdhe tha til then jomfrv righ
i skullæ thet wedhe myn kieræ jomfrve
ath i haffwe for hanum lidhen mowe
om han fongher thet i sin
thy ath i ær ey vdhen jen qwin
och wil wi eder allæ radæ
ther til wi skulle ey stande then wodhæ
ath i eder til hanum giwe
och lade eders land ey sa for driwæ
then jomfrw swaredh tha snarlig
alt for swart ær thet mægh
ath jech skal then hiedening hawæ
thet maa mæg drøwæ allæ dawæ
och mon mægh sarligh thet for tryde
dog wordher jech eder rad ath lyde
constancianobis then edlæ jomfrwe
hwn fæk tha snarlig saa i howæ
ath hwn wilde hinde syster bort giøræ
| then hiedenningh konningh antswar ath førræ
hindhæ syster jech føræ sawdhe fra
som hiedhe jomfrw frago
ath hwn skuldhe hanum thet wede
naar thieris brøllop skulde wæræ til redæ
then edelæ jomfrv frago
lod tha snarligh giøræ saa
hinnes skib lod hwn redæ giøræ
och lodh sin tingh til strande føræ
then jomfrw mon aff landhet faræ
medh ridder och swenne i skaræ
och seyled tha then saltæ søø
vdhen mødhæ och alskiøns wee
then fæmte dag kam vndher jen skow
tha meltæ hwn then stalte jomfrw
och sawdhe til sin skiper thæræ
jech wil mæg i landhet faræ
myne møer medh mægh ath gongæ
os noger tikord ther ath fange
then skiper swarede hinnæ brat
jomfrw jech seyer eder seth
heræ æræ sa mangæ orme och dywr
och allæ hande creatwr
jech rader eder ey ther ath komme
thy thet worder eder lidhet til fromme
jomfrwen mon tha snarlig swaræ
jech wil alt lige wæl i skowen faræ
wor frwe skal ladhe sægh ther til sømme
mæg ath wocte och ath giøm
bode for orme och saa for dywr
och allæ vnde creatwr
then same skow jech seyer fra
| war then percenober laa appa
han haffdæ ther weredh i vij aar
medh hvnger och tyrst och blodige saar
aff sorig och sygdom och myghet qwale
kwnne han tha fuld lidhet talæ
som then jomfrw i skowen giek
hvn snarligh hanum ath see fæk
tha tenktæ hwn medh sægh thæræ
hwad man mon thette wæræ
hinnes møør sawde til hinde tha
edlæ jomfrv i giører saa
hanum jet karbad ath rede
och hielpe hanum noghet til klede
tha skwllæ i sannelig røne
ath gudh skal eder thet løne
then edlæ jomfrw fraga
swaredæ them och sawde saa
han lwcter saa illæ ower allæ made
dog wil jech giøræ som i mæg rade
hanum sine saar ath bindhe
swared them then edlæ qwinne
sidhen lod hwn tage then saræ mand
hanum ath bæræ til then strandh
som hinnæ skip foræ laa
hwn lod tha snarligh giøræ saa
hanum jeth bad ath redhe
och fæk hanum rene klede
sidhen bant then jomfrvhans saar
lodh hanum rage och kieme hans haar
tha thette war giord medh allæ
hwn lodh sine skibmend snarlig kallæ
| och lodh hanum til skibed føræ
hans seng medh dyræ kledher giøræ
hwn lecte hans saar snarlig
thet giorde then edele jomfrw rig
sidhen lodh hwn hanum kledher skieræ
som jen ridder matte bæræ med æræ
tha war han sa dygdelig jen mand
thet wil jech edher seye for sand
som man kwnne nogher sted fin
bodhe i twct och æræ och sin
the gleddæ hanum mange lwnde
medh al then skiemt ther the kundhe
then edelæ jomfrv frago
badh winnæ ap seyel och seylæ tha
och foor tha siden snarligh
til then hiedne konnings righ
och fæk hanum antswar ath wede
nar hans brøllop skullæ wæræ redæ
then hiednæ konningh war ey sien
gaff hinnæ guld och dyræ stien
och fulde hinnæ sielff til strande
saa foor then jomfrw hiem til lande
then stwndh the mon vnder seyel faræ
jomfrwen medh sit folk i skaræ
percenober och hwn the bode
the lecte skawtawel och waræ glade
the lecte sa lenge medh twct och sin
ath jomfrv fraga mon hanum kienne
hwn sporde hanum hwadh han mon hiede
eders naffn thet willæ jech gierne wedhe
mæg tycker i æræ then jwncker god
| myn syster ær foræ i hierthet modh
han swaredh hinnæ tha snarlig
och sawdhæ sa til then jomfrv righ
myn kieræ jomfrv om i wil wedhe
percenober mon jech heedhe
jech hawer nw weredh i vij aar
pa thenne skow medh blodige saar
medh sorig och medh høwelig wodæ
nw tacker jech gud och eder nodæ
ther mægh hawer holppedh i thette sin
myn kieræ jomfrw i skwllæ befin
jech wil edher fattige tienner wæræ
al then stwndh jech lewer hæræ
ther jomfrwen thet befandh
ath han saa taled then edlæ mand
tha worte hwn myghet i hierthet glad
och swared hanum strax istadh
myn kieræ jwncker eder ey ath swige
myn syster och eder wil jech for ligæ
och giøræ eder wenner bode
ath hwn skal tage eder til nadhe
jech hawer jet slot hæræ lidhet fra
som myn fadher til forne aa
thid wil jech edher sendhæ
saa lengy jech kan hindis how om wende
och naar jech eder breff til skriwe
tha skullæ i ther ey lenger bliwe
æn snarlig til mægh kom
edher sielff til myghet fromme
ther thesse talæ the waræ ændh
tha vdh wolde hwn aff sinæ mend
| som then jwncker skullæ medh faræ
hanwm ath tienne och tage til waræ
och hanum ath føræ til then borigh
som han skulde lewe for vdhen sorigh
then edelæ jomfrv fraga
kam til sin syster och sawde saa
thu skalt thet wedhe myn syster kieræ
then hiednæ konning wil thik æræ
han kommær thik til hande
och wil swaræ for thine landhe
dogh skalt thu wedhe thet for sande
ath percenober then edlæ mandh
hawer myghet vnt told for thik
om thu wilde nw høræ mægh
tha wildhe jech thik sanneligh seye
och jngen the sage for thik tyæ
hwn sawdhe hinnæ then stalte jomfrve
hwræ hwn fand hanum i then skow
han hawer ther wered i vij aar
medh swk och sorigh och blodige saar
thy wil jech thik thet radhæ
ath thu tager hanum til nadhæ
och elske hanum aff hiertens grwnd
och tage ey wedh then hiednæ hwndh
ther konstancianobis thette hørde
tha ma i høræ hwad hwn giorde
hwn swaredh sin syster snarligh tha
som war jomfrv frago
och giorde seg wred i howe
percenober then fulæ bowe
hawer illæ i modh mægh giord
syster som thw hawer førræ hørd
| jomfrw frago, then edlæ qwin
giordæ sæg wred i sin
och swaredæ hinnæ brat i gien
til hines ord och war ey sien
syster thu wast thet aldrig wærd
ath han skulde faræ tølligh fær
sa myghet vnth som han hawer told
for thine skyld sa mange foldh
constancianobis then edlæ jomfrve
snarligh hwn om wende sin how
och swarede hinde blideligh
kieræ syster sey thu mægh
hwadh sted han mon pa wæræ
lad hanum snarligh kommæ hæræ
jomfrv fraga swaredæ hinnæ brat
kieræ syster jech seyer thik seth
jech lodh hanum til mith slot faræ
och fæk hanum swennæ pa hanum skullæ waræ
nw wil jech hanum breff til skriwe
ath han skal ther ey lenger bliwe
æn snarlig komme til thik
effter the ordh thu swared mæg
constancianobis mon hindhæ swaræ
kieræ syster willæ thu sielff faræ
tha kam han thy rasker hidh
mægh langis fast ath then tid
ath jec matte hanum ath see faa
om sant ær thu sawdhe fraa
ther jomfrv fragaa thy talæ for stodh
hwn giorde seg rede then jomfrv godh
| effther then jwncker ath faræ
medh sinæ møør i skaræ
ther jomfrv fragaa hwn kam thæræ
som hwn acte percenober ath wæræ
snarligh the tidindhe for hindhe kam
ath han war borte then edlæ mandh
thet fyrste hwn the tidindhe for stodh
ath han war borte then ridder godh
snarligh begiønte hwn ath gredhe
och sa jammerligh ath ladhe
hwn foor til baghe then jomfrv righ
och sawdhe sin syster snarligh
ath han war borte then ridder godh
hwn feld pa golwedh som hwn stodh
saa sarligh mon hwn segh giwe
ath jnghen acte hinnæ ath lewe
tha effther hwn besinneth sægh
kieræ syster hwi sawdhe thu mæg
ath han skullæ komme hæræ
mon then ridder joo borte wæræ
thet maa mægh drøwe allæ stwnd
thet jech skal hawe then hiedne hwnd
tha swarede hindhe fraga
kieræ syster sørig ey saa
thw west ey hwadh lyckæ gud thik and
han maa æn komme then edlæ mand
ther allæ thin akt ær appa
| och løsæ allæ thin lange traa
gudh maa hanum æn hidh sendhe
føræ thinne hoff fonger jen ændhæ