af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
Tha pleyde percenober then jwncker rig
faræ pa wandh ath for lystæ sægh
heller och i skowen ath jeyæ
then sedh haffde han allæ dage
saa mon han pa wannedh faræ
ther kam jet wedher och bleste sa saræ
och dreff hanum jndh for hiedne landh
ther rendhe jen grewe pa hwidhen sand
han greb percenober til sin fonge
och badh hanum i tornedh gange
hwilkedh som han och giordhe
for han jckj bedræ tordhe
ther bleff han sidinde then edlæ mand
saa lengy then grewe war redhen aff land
then same grewe jech saffdhe fra
han haffdhe och saa akt appa
ath han wildæ til thet herræ hoff
ther constancianobis then edlæ jomfrwe
skullæ medh then hiednæ hawæ
thet skullæ tha wæræ om xiiij daghe
grewen haffdhe jen edel fyrst jn
hwn war dygdeligh i allæ sin sin
och war hwn cristene then frwe
thet matte percenober lowe
tha grewen war aff landhet faren
| medh sith folk i skaræ
then frwe fæk tha saa i sindh
giek til percenober i tornedh jndh
jen ridder haffdhe hwn och medh seg
som war høwsk och dygdelig
hanum fulde twckt och æræ
thy han mon och cristen wæræ
the talledh til percenobær then jwncker god
som sarlig war i howen modh
och spordhe hanum thæræ
hwræ han ther kommen waræ
han swarede them sa snarligh
och sawdhe til then frwe righ
myn kieræ frwe jech seyer eder sande
hwræ jech ær kommen hid til lande
jech pleyer allæ tidh then sedh ath hawe
ath ridhe i skowen ath jeghe
heller ath faræ vdh pa wanneth
thet pleydhe jech myghet ath tage til handh
sa war jech oc saa nw vdh faren
och jnghen folk medh mægh i skaræ
ther kam jeth wedher och blæstæ mægh hidh
thy hawer jech bodhe sorigh och qwidh
æn stor thet mægh sarligh i howe
ath jech ær fra then stalte jomfrwe
som then hiedne konning skal nw hawe
thet maa mægh treyæ allæ myne dage
| thy ath hwn ær myn fæstemøø
fonger han hindhe thet bliwer myn døø
strax then frwe thette hørdhe
ath han sin talæ sa fram førde
och han war jen cristen mandh
och war sa kommen ther til land
tha mon hwn hanum snarligh swaræ
jech wil nw gierne ladhe thik faræ
om jech wiste for sanne
ath nar myn herræ kommer til landhe
thet han skulde mæg ey ther for hadhæ
vilt thu seye mægh vdhen skadhe
tha skullæ jech ladhe thik ridhe
om thu kwndhe frælses aff thin qwide
percenober swaredhe tha snarligh
och sawdhe til then frwe righ
i skulle thet wedhe myn frwe kieræ
jech lower edher pa myn æræ
om i wil ladhæ mægh faræ
jech skal thet sanneligh saa bewaræ
ath eders herræ skal edher jckj hadhe
for then sag i nogher madhe
then frwe gaff hanum harnskæ och hest
som hwn vdwoldhe vdh aff thy beste
och ther til xij swenne
som hanum skulde tiene
for vdhen guld och sylff hin rene
och ther til mange dyræ stiene
| sidhen bad hwn hanum wel faræ
gud hans liiff och æræ bewaræ
tha han mon aff slothet ride
allæ hans foræ waræ hwide
han red blanth andræ som jen løwe
och redis tha for jnghen drøwe
tha then jwncker kam ther til lande
som thet herræ how skulde stande
saa næær han saa then same stad
ther møtte hanumien grewe god
medh sortte foræ och howmodh
han mon och sielff tolffte wæræ
han wilde sith liiff ey sparæ for æræ
thet fyrste percenober hanum saa
stak hanum fra hesten thet han laa
siden stigde han aff sin hest
wnd fæk hanum som han kwnde best
och bad han skwldæ hanum thet for giwe
han sawdæ han wilde hans stalbroder bliwe
och staa medh hanum i lyst och nøød
dog thet skulde gialde hans død
the jette hwer andræ til lige
then jene skwllæ then annen allær swige
siden mon the thieris naffn om wende
for jngen mand skulde them kiende
ridder hwidrok skwlde percenober hiede
for jngen skwlde hans naffn wede
grewen skwlde hiede sorte rok
the wilde bode veræ framerste i flok
tha stigde the pa hesten i gien
| thieris hielm war sath medh dyræ stien
och red medh thieris folk i skaræ
for jnghen herrær bar the faræ
the waræ too helled rige
the red i stadhen til lige
stadhen hiedhe constancia
som jech fyrst i bogen saffde fra
the haffde them ey sielff sa kieræ
ath the wilde them sparæ for frwer æræ
thet fyrste the kam i stadhen jndh
ther stodh too ridder pa the tindh
besoo the herrær bodhe
och skiøtte allæ thieris ladhæ
tha feld thet segh saa i laff
at the kam i stadhen then same dag
som howet skwlde standhe
snarligh the pa bannen rende
och stwnge aff firæ til lige
the wilde for jnghen herrær wige
ridder hwid rok sa tha for seg thæræ
then same grewe i hoben weræ
som hanum greb til forne
han wilde hanum gierne for tørne
och tenkte thet seyels han frwen sawde
medh thet samme han til hanum lawdhe
och stak hanum hwodhet fra
sa langt thet i rindestienen laa
| tha talede hwidrok wedh sægh jene
thu skalt thin hosfrw ey for myene
ath hwn lodh mægh aff tornedh gange
hwn skal ey ther for væræ thin fonge
tha worte the saa til radhe
hwidrok och sin stalbrodher bodhe
ath the wilde til herberighet ridhe
och lewe dygdeligh vdhen qwide
hwilked som the och giordhe
och worte ey hwem thet sporde
then annen dag mod meddagss tidh
tha mon the effther pa banen ridhe
och saa ridder hwid rok for seg thæræ
hans modher brodher war kommen medh æræ
som war konningh i franckerigh
man fandh tha jckj mange sligh
then hiedne konning och han tha bode
the rændhe til samen vdhen nadhæ
och stwnge hwær annen angerlige
ath konghen aff frankerige matte wige
ther ridder hwid rok thette saa
hanum for trødh thet saa skullæ gaa
han rendhe til sin modher brodher thaa
vnd satte hanum han giorde saa
sidhen han sin hest om wende
til then hiednæ konning han rendhe
och hogh aff hanum then høgre arm
thet worte then skiewel myghet til harm
| jomfrv fragaa jech førræ aff saffdhe
hwn tha jckj lengher tawde
thet fyrste hwn the hoffwerk saa
ath hwid rok hog hanum armen fra
tha sawdhe hwn til sin syster thæræ
som hiede constancianobis medh æræ
syster thw skalt wede for santh
ath percenober then edlæ mand
hawer wel for wonneth sin qwide
thu matte nw see hanum hissed ridæ
j hwith harnske for vdhen guld
hans hielm aff dyræ stiene fuldh
ther constancianobiss thette hørdhe
ath jomfrv fragaa thette rørde
tha badh hwn hinne giøred for æræ
ath hwn skulde snarligh for søge thæræ
til hans herberigh strax ath gange
och skullæ hinnæ ath wedhe fanghe
om percenober war thæræ
som hwn haffdhe i hierthet kieræ
jomfrv fragaa then edelæ qwinne
som war dygdeligh i sindhæ
hwn for kledde sæg brath
och giek strax then same nath
thid som hans hærberigh war
| jen korff fuld aff eblæ medh sæg bar
hwilket som hwn wilde sælæ
hwo ther lystæ aff ath wælæ
thet giorde then edlæ qwin
for jngen mand skwlde hinnæ kienne
thet fyrstæ hwn i hwsed kam
snarligh then jomfrw tha for nam
och kiende percenober som han sad
tha worte hwn myghet i hierthet glad
tha hwn haffde ath wede fonghet
thet ærinde som hwn war effther gonghet
tha giek hwn effter then same ledh
til sin syster affter i gien
och sanneligh sawdhe hinnæ fra
ath hwn jwncker percenober saa
Then tridiæ dagh skulde howet och wæræ
the herrær samledes oc allæ thæræ
wdhen then hiedne konningh then sterke
han laa tha i ryge wærkæ
och haffde jckj medh sægh myghet lyst
thy han haffde armen myst
hwo myest mandom kwndæ tha bedriwe
han skulde hoss then jomfrv bliwe
the dystereth mannelige
saa wel then arme som then rige
| hwadh skal jech ther mieræ seyæ fra
the to redh then tridiæ la
stor wndher mon the bedriwe
ther wilde joo hwer hooss jomfrwen bliwe
constancianobis sawdhe tha
til sin syster fragaa
syster mægh ær i hierthet wee
vdhen thet kwndhe saa skiee
ath percenober myth hiertens kieræ
matte i afften hoss mægh wæræ
jomfrv fragaa mon hinnæ swaræ
myn kieræ syster thet skal sa wæræ
ladh thik jckj langæ
thet skal effter thin williæ gange
jen gammel ridder war och thæræ
som jomfrwens rade giwer skulle were
fragaa saffde til hanum tha
kieræ herræ skiber thet saa
ath ridder hwidrok matte til myn syster komme
thet matte æn wordhe os allæ til frome
bedher hans stalbrodher och medh hanum gange
thy hindæ mon sorlig effther them lange
hwn hawer ridder hwidrok i hierthet kier
for allæ the herrær i werdhen ær
och hawer til hanum saa mygel traa
hwn acther seg hanum til herræ ath faa
| och skullæ i herræ saa lønligh wede
ath han mon percenober hiedhe
han hawer myghet wnt told for hinde
hwilkedh i skullæ i sannen befynde
nar jech fongher stwndher til
fuld gierne jech edher thet seye wil
aff then storæ sorigh och qwidh
som han hawer for hinnæ lidh
thy bør hanum bæst ath hawe hin
aff allæ the herrær man kan fin
och tøtte mægh radelikt wæræ
ath han i afften matte komme hæræ
om wi kwnde thet skybe saa
ath hwn matte hanum til herræ faa
och skullæ i herræ vede forsand
ath han ær jen myghet edlæ mandh
then gamlæ ridder swaredhe saa
och sawde til jomfrv fragaa
wedher thet myn jomfrv kieræ
om thet ær santh i seyer hæræ
tha wil jech strax til hanum gaa
och wil wy wesseligh fly thet saa
ath han skal medh jomfrwen bliwe
then hiedne konningh wil wy for driwe
ther thisse talæ war ower lawdh
j allæ made som nw ær sawdh
then ridher giek tha snarligh
thidh som han war then jwncker rig
och hielsede hanum thæræ
| som han kundhe best medh twct och æræ
myn jomfrv ladher edher bedhe
i skullæ i affthen medh hinnæ edhe
eder stalbrodher han skal och saa
hwn wil ath i skulle snarligh gaa
førræ æn the herrær gaar til bord
thet ær myn jomfrv hinnes ordh
ridder hwidhrok och hans stalbroder bode
the worte tha saa til radhæ
wi willæ strax medh hanum gange
wy maa en ther ath wedhe fonge
hwem ther skal tyme then æræ
ther jomfrwens herræ skal wæræ
thet fyrste hwidrok i stowen tren
the herrær stodh hanum ap i gien
och hielsede hanum thæræ
vndfinge hanum medh mygel æræ
thet fyrste jomfrwen ham saa
aff reth glede hindis hierte loo
for han war kommen ther
som hwn haffde i hierthet kier
the toge wand och ginge til bord
then gamlæ ridder talled jet ord
til ridder hwidrok som han kwnde bæst
i skwllæ siddæ myn jomfrv nest
och giøræ som jech edher bad
edhe medh hinnæ aff fadh
och skullæ i och saa wedhe
| edher stalbroder skal nest eder siddæ
sidhen mon han the herrær fram kallæ
och satte them til bordz allæ
ridder hwid rok tenkte stadelig aa
mon thette skal mæg til gode gaa
ath jech ær kommen saa høfft at sidde
thet willæ jech gantze gierne wede
then gamlæ ridder jech sawde fra
han stod hoss jomfrv fragaa
alle then stwnd the sad ower bord
hwn sawdæ hanum ord fra ord
then storæ sorig och qwid
ther percenober haffde for hinnæ lidd
rideræn swarede hinnæ tha
och sawde til jomfrv fraga
han ær jen ærlig man medh allæ
thy wil vi hanum wor konningh kallæ
then naffn bør hanum bæst ath bæræ
och hawe then edlæ jomfrv medh æræ
tha jnd war kommen allæ rætte
och the herrær waræ mette
the taledhe manth och giorde them gamen
then stwnd ther the sadhæ samen
the herrær stodh tha allæ ap brath
och bødh the jomfrwer gode nat
then gamlæ ridder hwiskede tha
til percenober och sawde saa
nar the herrær ær gangen hiem
| tha skullæ i effter komme i gien
och snakæ medh myn jomfrv hæræ
hwad edher bodhæ kan til glede wæræ
ridder hwidrok giorde som han badh
kam strax effter i stadh
hans stalbrodher medh hanum giek
thet wil jech seye sanneligh
tha the herrær kamme thæræ
them timde mygel æræ
ridder hwidrok och jomfrwen bode
the snakedhe mant och waræ glade
all then afftens stwnde
thieris kierlighet war twsind lwnde
thet liddæ fast modh dagen tha
the herrær wilde til herberig gaa
och hielsede jomfrwen theræ
som the kwnde best medh twct och æræ
hwn bad them wel faræ
gud thieris liiff och æræ bewaræ
annen dag mod medags tidh
the herrær fwndis och waræ blidh
the radis tha wedh allæ
hwem the skulde herræ kallæ
the worte tha ower jenne
bodhe ridder och saa swenne
och giwæ thet then gamlæ ridder i hand
hwo herræ skullæ wæræ for thet land
| hwem som han wilde vnde thet
ther nøwedis them allæ medh
tha then gamlæ ridder kam theræ
the hielsede hanum allæ medh æræ
och sawdhe ath han skullæ ther for rade
hwem som han wilde vnde then nade
ther konnings naffen skullæ bæræ
och jomfrwens herræ skullæ veræ
snarligh han beraddæ sægh
effter thet ær giwet pa mægh
tha wedh jech jnghen hæræ wæræ
som bedræ bør ath hawe then æræ
myn jomfrv och hinnes lande for staa
thet seyer och jomfrw fraga
æn percenober man hwidrok kallæ
han ær jen edlæ ridder medh allæ
och myghet vnth for cristendom told
for jomfrwens skyld saa mange fold
then edlæ jomfrw fraga
stod jckj hollæ langt ther fra
hwad mon hwn medh seg bæræ
the blodige linkledher haffde hwn thæræ
som percenober haffde the tide
ther han mon medh then hiedne stride
och swarede hwn effter thæræ
at hanum borde konning ath wæræ
for allæ the herrær hwn wiste
| thet saffde then jomfrv medh listæ
ther konningen aff franckerigy thet for stod
ath the neffnde percenober then jwncker godh
tha worte han myghet i hierthet gladh
och swaredhæ tha strax i stadh
han ropte saa høfft ower allæ
ath percenob mon han kallæ
percenob thu æst eræfuld
som edlæ stiene ær lawd i guld
thu est myn syster søn kieræ
thet seyer jech obenbaræ hæræ
ath thu løste mægh aff sorigh och wande
ther thu frælsed myn lande
then tid thu slost then hiedningh i hiel
thet wil jech sanneligh seye medh skiel
thy wedh jech jnghen herræ wæræ
som bedræ bør krone ath bæræ
thy ath thu æst jen ærligh mand
och hawer sielff borigh oc land
ther allæ the herrær thette hørde
tha moo i høræ hwad the giorde
the ropte allæ ower jene
hertogh grewer ridder oc swene
ath percenob skullæ konningh wæræ
och hawe constancianobis medh æræ
the gaff them samen i same tid
drwcke brøllop och waræ blidh
tha thinnæ høg tidh war ath ændhe
tha begawedh han sinæ mend
| some gaff han sylff hin rænæ
och somme dyræ stiene
ridder sorte rok ther hans stalbroder war
hanum gaff han then jomfrv klar
ther jech føræ sawde fra
som hiedhe jomfrv fraga
then gamlæ ridder jech saffde fra
mwndhe och hans gawe vndfaa
han gaff hanum i samme sinde
then edlæ och ærligh grewe jnde
som hanum lodh aff torneth gange
ther han war greben for jen fonge
giorde thieris brøllop i same stad
the adhe och drwke och waræ glad
sidhen bleff then edlæ mand
konningh och herræ ower thet land
the ende thieris liiff och finge roo
och mon medh gud i hemerigh boo