af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det j. Capittel.
Huad den Læge som handler oc omgaaes met
Saar / skal offuerueye oc sig
faaretage.

EN Bartskærer eller Læge som handler oc omgaar met Saar / vere sig ferske eller gamle / Hand skal bruge til dem / den Lægedom som vist oc offte forsøgt er / Hand skal oc haffue stedse til stede alle de ting som der til tiene oc duelige ere / Sammeledis oc vide / huorledis hand rettelige Smørelse oc Plaaster / som tiene oc duelige ere til hans Konst / giøre oc berede skal / paa det at hand diss bedre kand læge Saarene. Hand skal oc met det første offuerueye / huorledis hand Hecterne rettelige bruge skal vdi hugne Saar / saa at Saaret kommer igien til sin rette nature / som det førre haffde. Huilcket som dog icke vel skeer / vden aleniste vdi de Saar / som ere aleniste vdi Kiødet. Thi de Saar som ere vdi de andre Lemmer / vere sig vdi Been / Aarer oc Sener / Hinder som gaar til Hiernen / forenis aldrig / eller tillæggis vden Aar. Thi de deris begyndelse aff Sædet haffue / huilcket som en gang vorder vdkastet / oc saargiort / kommer det aldrig til laue igien. Men vdi samme sted vaaxer noget andet / huilcket som reffuen op fylder vdi den sted som det andet førre vaar. End dog at nogle aff de lærde Læger her imod sige. Der ere oc nogle Læger som scriffue her imod / oc ville sige / at foresagde Lemmer vaaxe aldelis tilsammen vdi igien / vden all fare oc skade eller Aar. Somme andre Læger necte det oc sige / at det er noget andet som steden opfylder / huilcket ligt er | det andet. Men her om er min mening saaledis / er Saaret stort / da er det alleniste it skin aff en befestelse eller stadfestelse / det er en tilsammen sættelse. Men er Saaret lidet / da til lægis oc forenis det rettelig vd igien. Det er oc vist / at Kiødet som dag fra dag aff Mad oc Drick vaaxer oc forøgis / tilhaabe vaaxer lige som det førre vaar / vden saa er at noget aff disse siu effterfølgendis det forhindrer oc der imod staar / som ere / Om nogen Aare vaare igiennem stungen / oc Saaret ginge ind paa Benet / Om nogen Byld sloge der til / eller Complexien det forderffuede / Eller oc om Saaret vaare hulstunget / eller sønderknuset / eller det vaare forgiffuet met Eder aff noget ont forgifftigt Diur / huer aff disse ville vere serdelis lægte oc huer met en besynderlig Lægedom / effter Saarens leylighed / som du her effter skalt faa at høre.