af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Register paa denne
Bog.

Huad den Læge som handler met Saar skal offuerueye

oc sig fore tage. j. Cap:

Om de Saar som ere stungne met Vaaben oc Verie / vere sig met Suerd eller Pil. ij. Cap:

Om Saar som hugne eller skaarne ere. iij. Cap:

Om nogen Aare er sønderhuggen eller skaaren iiij. Cap:

Blod huorledis det skal stilles. v. Cap:

Om de Saar som ere i Kiødet oc i Benene. vj. Cap:

Om hoffuet saar oc om hoffuet panden er sønder. vij. Ca:

Om allehaande Hoffuet Saar som ere vden Hoffuet

pandens sønder brydelse. viij. Cap:

Vorder nogen biden aff en galden Hund. ix. Cap:

Om Byld eller Bulde Apostema kaldet. x. Cap:

Huorledis Bylder eller Bulde skal lægis. xj. Cap:

Huorledis brendendis Bylder skulle lægis / vere sig Carbunckel eller Pestilentzis byld. rij. Cap:

Om gamle Saar oc Bylder at læge. xiij. Cap:

Om Krefft. xiiij. Cap:

Om Fistel. xv. Cap:

Huorledis Been eller andre Ledemoder som ere aff lede

skulle indsættis. xvj. Cap:

Om it Been er sønder brødet. xvij. Cap:

Om Øynenis breck oc siugdom. xviij. Cap:

Om Lægedom som tien til allehaande slags Saar / oc

først Repercussiua. xix. Capit.

Confortatiua. xx. Capit.

Atractiua. xxi. Capit.

Resolutiua. xxij. Capit.

Mollificatiua. xxiij. Capit.

Mundificatiua. xxiiij. Capit.

Sedatiua dolorum. xxv. Capit.

|

Incarnatiua. xxvi. Capit.

Citatrisatia. xxvij. Capit.

Corrosiua. xxviij. Capit.

Putrefactiua. xxix. Capit.

Caustica eller Ruptoria. xxx. Capit.

Conglutinatiua. xxxi. Capit.

Confortatiua. xxxij. Capit.

En merckelig Smørelse til gamle oc ferske Saar.

xxxiii. Capit.

Oleum Hypericonis. xxxiiij. Capit.

En merckelig Balsen. xxxv. Capit.

Huorledis Ledeuand skal stillis. xxxvi. Capit.

Vundendranck. xxxvii. Capit.

Om Bad. xxxviii. Capit.

Om Aareladelse. xxxix. Capit.

Vdi huad tid om Aaret mand skal lade sig Aarelade.

xl. Capittel.

Aareladelse / huorfaare den skal skee. xli. Capit.

Huad skade der kand komme aff Aareladelse. xlii. Cap.

Om nogen Aare igiennem huggis. xliii. Capittel.

Huorledis mand skal dømme om det vdladne Blod.

xliiii. Cap.

Om nogle wlycksalige dage. xlv. Capit.

Om Kaappe sættelse. xlvi. Capit.

Jt Register paa de Lægedomme som findis i Apotecken.

xlvii. Cap.

Figur  
|