af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det iiij. Capittel.
Om nogen Aare er sønder huggen
eller skaaret.

DEt hender sig oc stundem / at Aarerne bliffue saargiorde / eller oc sønderhuggis / lige som paa Arme / Been / Hals / Hender etc. | Da skal mand subtiligen begge ender aff samme Aarer igien tilsammen hecte eller sye / oc naar som saa skeet er / da skal mand der paa smørie Rosen olie / vdi huilcken de røde Madke aff Jorden saadne ere / oc mand skal haffue god tilsiun at hecterne eller det som tilsammen syet er icke opbryster igien / saadant skal icke skee alleniste faar Aarens skyld / men oc saa / faar Saarens / saadan hectelse eller tilsammen syelse er god oc offte aff forstandige Læger forsøgt / Men der ere dog somme som her imod sige vden all skel. Om den Saargiorde haffuer pine / der aff skalt du icke forfærdis / fordi at saadan pine stillis inden en stacket tid / om saa er / at mand smører Saaret met Rosen olie / om du saaledis handler / tørt du icke redis faar verck / om end saa vaare / at den hele Aare vaare sønder.