af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det v. Capittel.
Blod huorledis det skal stillis.

OM saa skede / at Blodet løbe formeget vdi saadan handling / da skal det saaledis stillis.

Tag Røgelse / oc Aloe / stød dem til Puluer / oc blende dem met det huide aff it Æg / saa at det bliffuer som Honnig / rør her oc vdi Hare haar smaa skaaret / leg her aff paa Saaret som bløder / sæt oc en Finger paa den Aare som saa bløer / oc lad den staa der paa vdi en Time / Du skalt oc icke heller tage det Plaaster som saaledis paa lagt er / fortilige aff Saaret / saa fremt som du icke vilt giøre den Siuge | stor skade. Oc om saa skeede / at samme Plaaster vaare haardelig baget vdi Saaret / da leg it andet fet Plaster der paa / saa at Plasteret her aff kand opblødis / at Aaren icke obnis igien / om du saaledis met Saaret handler / da siger ieg dig foruist at dette er en skøn Konst oc Lægedom hues lige nøye findis.