af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det vij. Capittel.
Om Hoffuet Saar / oc om Hoffuet
panden sønder er.

OM der kommer noget Saar vdi Hoffuedet oc Hoffuet panden vaare sønder / da see vel til / om styckerne aff Hoffuet panden gaa ind eller vd / huilcket du kant mercke aff disse Tegn / Om den Siuge haffuer vemmelse / oc vilde gierne spy / om pinen er føie / om Øynene ere fulde aff Vand / oc brende / Ansictet er tilsammen draget / oc hand er wstadig. Eller du kandt det saaledis forfare / huilcket som er it vist forsøgt stycke.

Tag en dubbelt Traad / oc faa den som Saargiort er / den ene ende aff samme traad vdi Munden oc bed hannem holde den ene ende imellem hans Tender / holt du saa den anden ende met din Haand / oc naar som du traaden saaledis vdr act haffuer / sla saa met din Nægel paa traaden / saa at hand snurrer / giør dette offte / kand den Siuge det taale / da er icke Hoffuet panden sønder / Men kand hand det icke taale at det saa snurrer / oc det giør hannem saare ont / da er Hoffuet panden sønder.

En anden kunst til at forfare met om Hoffuet panden sønder er eller ey. Tag en liden Quist aff it Pile træ eller aff Granne træ / oc sla der met paa Hoffuet panden oc giff vel act der paa / om der liuder klart eller domt / giffuer det en klar liud aff sig / da er Hoffuet panden hel / men giffuer den liud fra sig / lige som en brøden Klocke / da er hoffuet Panden sønder. Du maat forlade dig til disse Tegen / oc icke til de at hand gider vel soffuet / ædt oc drucket / de Tegen / ere icke visse / men bedragelige.

Naar som du veedst foruist at Hoffuet panden sønder er / da giff act der paa om Saaret vdi Kiødet er mindre end som Saaret i Hoffuet panden er / er Kiødsens Saar mindre / da giør det saa stort som det andet | induaartis er / Vden saa er / at du formercker paa den som Saagiort er / nogle Dødsens tegn / formercker mand dem / da skal mand lade det saa bliffue som det er.

Naar som du haffuer giort Saaret større / da see vel til / om Benene gaa ind / eller om nogle stycker aff dem røre paa Hiernens groffue hinde / dura Mater kaldet / Om saa er / da skalt du ieffne det som wieffnet er / oc vdtage styckerne met det Jnstrumente eller Redskaff / som der til hør / oc saaledis skalt du handle. Før end du sætter Hoffuet panden til laue vd igien / skalt du lade vdi Hoffuet panden Rosen Olie / Oc den skal der vdi bliffue en dag / Oc vdi Saaret skalt du legge skaffuelse aff Linklude vaadgiorde vdi Rosen Olie / oc vdi det huide aff it Æg / Oc paa den anden eller den tredie dag der effter / da sæt til rette huad som rettis skal / met de Jnstrumenter eller Redskaff / som der til høre / oc borttage huad som borttagis skal / det sactigste du kant / paa det at du icke rører Hiernens groffue hinde / eller nogen anden anden Aare. Oc naar som du dette saaledis giort haffuer / tag saa Rosen Honnig en del / oc tøsser saa megen Rosen Olie / blende tilsammen / vaadgiør her vdi en subtilig blød Linklud / oc nogen Lin skaffuelse / Oc leg den ind paa Hoffuet panden / som sagt er. Du skalt oc forbinde det yderste Saar som vdi Kiødet er / met Linklude / vaadgiorde vdi Rosen olie / oc det huide aff it æg. Oc er det om Sommeren / da skalt du vaadgiøre vdi kalt Vand det yderste bond / oc om Vinteren vdi varmt Vand / oc Vandet skal vel vdkrystis / før det paa bindis. Eller du maat tage Rosen olie fire lodt / Edicke it lodt / Bolas Armenus tu lodt / vaadgiør Vinden her vdi / oc brug dette all den stund at Saaret giffuer rødde aff sig. Siden strø paa Hoffuet panden Røgelse / huilcket som giort er til it rent subtiligt Puluer / leg der paa it | Plaaster / huilcket som vaadgiort er vdi Rosen Olie oc Rosen Honnig / oc dette Plaaster skal icke vere saa saare meget vaad / som de andre / om huilcke førre sagt er. Men vdi Kiødsens Saar / skalt du legge skaffuelse aff rene Lin klude / oc der paa it Plaaster som renser / som skal vere giort aff Rosen Honnig oc Bygmel / oc trinde omkring Saaret strø Bolum Armenum / paa det / at Saaret skal icke til lægis før end Hoffuet panden lægt er / der effter maat du Saaret til læge.

Vdi alle andre Hoffuet pandens fare eller sønderbrydelse / tort du intet andet giøre / end at du lader vdi Saaret Rosen olie blendet met Rosen Honnig / oc vdi Kiødens Saar Rosen olie / oc det huide aff it Æg / oc vden omkring Saaret Bolum Armenum indtil Saaret vd rønder. Siden skalt du der met handle lige som offuenfaare sagt er.