af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det vij. Capittel.
Om allehaande Hoffuet Saar / huilcke som
ere vden Hoffuet pandens sønder bry
delse.

HVert Hoffuet saar som er vden Hoffuet pandens sønderbrydelse / met det skal handlis lige som met it andet Saar. Mand maa Saaret til sy eller hecte / oc det læge lige som offuenfaare sagt er met Kalck / alleniste vndertaget / at mand icke skal bruge Rosen olie der til / eller Rosen Honnig / men alleniste det huide aff it A / indtil Saaret begynder at drage oc giffue rødde aff sig. Siden maat du vel renset met Rosen Honnig oc Byg|mel / oc omkring Saaret skalt du smøre Bolas Armenus / paa det / at det skal icke hoffnes eller nogle Blegner opløbe / oc om saa skeer da er det farligt oc ont / Thi det er Dødsens tegen / oc en begyndelse til Aarernis krampe / effter huilcken Døden følger. Alt saadant kand Bolas Armenus affuende. Den Siuge skal oc holde en god Ordinantz met Mad oc Drick saaledis.

Er det om Vinteren / da skal mand tage Krummen aff Brød / oc der paa skal mand lade fem gange het Vand oc siden tre gange kalt Vand / der effter skal samme Krummer blendis met huid Rosen Sucker. Men om Sommeren skal mand lade kalt Vand der paa. Hand skal oc æde Byguelling oc Mandel melck / til redde met Rosen Sucker / oc met Sucker Penidiarum. Men dog brugis icke Melck gierne vdi Hoffuet saar / thi hendis damp opfar i Hoffuedet. Men om den Saargiorde vaare saare siug / eller hand haffde en ont Maffue / da maa mand giffue hannem vnge Høns til redde met Agrest (der er en Oes som vd persis aff de wmodne Vinbær) vngt Gedekiød / Suine fødder til redde met Granaters ebles oes / eller met Agrest oc giff den Siuge at dricke aff denne drick saaledis til giort.

Tag Byg støt eller mal det smaa fire Lodt / krummen aff Huede brød tu Lodt / Rosen Sucker tu Lodt / siud disse vdi ti Pund ferst Vand indtil helfften indsaaden er / si det igiennem en reen Linet klud / oc naar som det er bleffuet kalt / da giff den Siuge her aff at dricke.

Om den som Saar er / er it vngt Menniske oc fult aff Blod / da lad hannem en Aare paa den anden side tuert imod Saaret / Men er hand siug oc skrøbelig / da sæt hannem Kopper / oc kom hannem at | gaa til Stols met de tappe som bag indstingis vdi Artzen / alle disse faaresagde met Bolo Armeno beskerme Saaret / saa at der ingen onde tilfald tilflar / vere sig Bylder eller nogen vædskis tilslud / oc siden met tiden skal den Siuge vennis til sterckere Mad oc Drick / Men er den Siuge saar vdi Hoffuedet eller induaartis vdi Jnd uollerne / da skal mand icke giffue hannem Vin at dricke / vden det skeer for Maffuens skrøbeligheds skyld / eller oc hand bleffue forskrøbelig oc mactløs / da maa mand giffue hannem lit Vin / som met Vand blandet er / Fordi at ingen ting forderffuer Hiernen snarere end Vinen / Thi giffuer mand dem ingen Vin som vdi Hoffuedet ere Saar giorde / førre end Saaret er vel lægt.

Men om saa skede / at der vaaxte nogen Byld eller Apostema paa Saaret / som du haffuer icke kundet affuent / huilcket stundem kommer aff Luctens foruandelse / stundem oc der aff / at Saaret icke vel oc rettelig tilbindis / stundem oc aff Saarens breck oc skrøbelighed. Er nu saadan heffuelse induaartis i Jnduollerne / huorledis du der met handle skalt haffuer du hørt / men er den vdi Kiødet / da giør it Plaaster saaledis.

Tag Lissebons olie oc Bygmel en del / oc fire sinde saa meget ferst Vand / giør her aff en Smørelse / oc leg her aff paa Bulden / dette skal brugis indtil heffuelsen forgaar oc pinen stillis / oc Saaret rødder. Siden leg paa Saaret it Plaaster som renser / giort aff Honnig / Mel oc Vand / indtil det er vel renset. Det skal icke heller til Lægis før end det vel renset er / oc Bylden oc pinen ere forgangne.

Men vore saadant Saar tilfald aff en ond Complexie / oc aff naturens forderffuelse / da skalt du hielpe den met de ting som ere der imod / det er / kalt met varmt / | oc det som varmt er met kalt etc. Jndtil Naturen kommer til vette laue igien.

Det skeer oc stundem / at Saaret hult oc dybt er / det Saar skal icke tillægis / før end det induaartis aff grunden lægt er / der vdi vaaxer ellers dødt Kiød oc Rødde / oc vil det siden opskæris eller huggis igien. Men leg vdi Saaret Røgelse smaat støt til puluer / eller andre tin g som komme Kiødet til at vaaxe / Oc naar som Kiødet vel vd vaaret er / læg det saa.

Saar som faldne ere paa Stock eller Steen / eller oc støtte / de skulle icke strax til lægis / thi der vaaxer ellers Rødde vdi dem / oc de maa siden opskæris igien / effter at det lægt er / och saa haffuer mand dubbelt Arbeyde der met. Men du skalt det førre mod giøre oc rense / oc opfylde det met Kiød / om det dybt er / oc der effter det til læge. Men er Saaret lidet / da maat du smøre det met Rosen olie / oc met Puluer Mirtillorum, oc det rense met Rosen Honnig / oc det saa til læge.