af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Naar Øynene bulne ere.

AT Øynene bulne / det kommer aff mange atskillige ting / stundem aff Solskin / Hede / Støff / Røg / aff stor Vect etc. Aff disse kommer almindelig gierne hede vdi Øynene / da skal den Siuge holde en god skick met Mad oc Drick / Oc da skal mand sla det huide aff it Æg vel / oc lade det saa klaris / her aff skal ladis vdi Øynene. Denne Lægedom maa mand bruge til Øyernis breck huor som he de vdi er.

Om Øynene ere hoffne / oc de ere røde oc rinde / oc er hede vdi dem / oc der flyder vædske aff dem som aff it Saar / da skal mand først lade sla Hoffuet Aaren oc Hoffuedet rense / oc den Siuge skal bruge den Mad oc Drick som aff kaald nature er. Oc siden skal hand bruge denne effterfølgendis Lægedom.

Tag Quinde melck som dier it Pigebarn / oc lad her aff vdi Øynene. Du maat oc vel giøre it Plaaster til dem saaledis.

Tag rød Sandel / røde oc huide Rosen / aff huert tu Lodt / Bygmel fire Lodt / Campher it Quintin / blende disse tilsammen met Rosen vand.

Naar Øynene lade aff at fly eller rinde / da Røg oc Bad dem vnden op met Rosen vand oc lit Salt. Om denne Lægedom vilde icke hielpe / da brug den Øyen | Smørelse / som giøris aff Røgelse / paa det at den Materie eller Vædske kand bliffue mod / oc siden rens dem met Puluer Citrinum.

Det skeer oc stundem / at der vaaxer en Bleg eller Byld vdi Øynene effter faadan heffuelse / da skalt du det fordriffue / oc pinen stille met den huide Øyen Smørelse. Oc om der gaar hul paa den / da tillæg det met den Smørelse som giøris aff Bly.

Men bliffuer der noget maal paa Øyet igien / da fordriff uis det met Pinsuine møg / om mand giør der aff en Øyen Smørelse.

Huid Øyen Smørelse.

DEn huide Øyen Smørelse skal saaledis giøris. Tag smuct rent Blyhuit halt tredie lodt / Sarcocolla, try quintin / Amedam eller Stiffuelse it halt lodt / Dragantum it quintin / Opium it halt quintin / stød disse til smaat Puluer / blent dem met Regen vand / gnid dem siden vel paa en Malere sten / giør Piller her aff / huer saa stor som en halff Ert / oc naar som du vilt nogen her aff bruge / da tag en aff dem / oc gnid den sønder met Quinde melck / lad saa her aff vdi Øyet.

Øyen Smørelse aff Røgelse.

DEn Øyen Smørelse som giøris aff Røgelse / den modgiør Øynenis Bylder / oc den skal saaledis giøris.

Tag Røgelse halt tredie lodt / Spisglas / Sarcocolla aff huert fem quintin / Saffran it halt lodt / blend disse tilsammen met Vand aff Feno greco, saa at det bliffuer en Smørelse.

| Øyen Smørelse aff Bly.

DEn Øyen Smørelse som giøris aff Bly / renser oc læger Øynenis Bylder / oc den skal saaledis giøris.

Tag brent Bly / Spisglas / Tucia, Kaabersten / Gummi Arabici, Dragantum, aff huert tu lodt / Opium it halfft quintin.

Er Øyet hoffuet / oc du redis at det vil gaa vd / da tag Spisglas / Blodsten aff huert it quintin / Osen aff Slaan fire quintin / Aloe it quintin / Giør disse til Puluer / oc blende dem tilsammen met Jern vrte Vand / oc giør Piller her aff / huer saa stor som it Peberkorn / oc naar som du vilt bruge nogen aff dem / da tag en aff dem / oc sønder gnid dem met det huide aff it Æg / lad saa her aff vdi Øyet.

Om Øynene de klø.

TAg huid Vin / oc Aloe succotrinum, smaat giort til Puluer / blend disse tilsammen / vaadgiør en Klud her vdi / oc leg den offuer Øynene.

Skabede Øyen.

LRe Øynene skabede / eller nogen Roe vaaxen i dem / da tag Kaaberrøg / eller Victril, leg den i huid Vin / lad eller leg her aff i Øynene.

Om Øynene rinde.

| RJnde Øynene / da tag | Tuciam ti quintin / Correlsten / Ossium mirabolanarum, Aloes succotrini, aff huert tu quintin / Peber et halfft quintin / Giør disse til it reent subtiligt Puluer / lad her aff i Hiørnet i Øyet.

Maal paa Øyet.

TAg Pinsuine møg / Spuma maris, Baruch, Succhari rubei, aff huert ti quintin / smaa giør disse til puluer / tag saa Chelidoniam, oc gule Lilie rod / aff huert ti quintin / siud disse i it halfft pund Vand / siud Chelidoniam oc de gule Lilie rødder der i / indtil helten indsaaden er / met dette Vand skal Pulueret brendis / och saa her aff ladis i Øyet.

Hinde offuer Øyet.

Vaaxer der nogen Hinde offuer Øyet / huorledis den skal fordriffuis / kand icke vel bescriffuis / ingen skal vnderstaa sig at afftage den / vden saa er / at hand det førre seet oc lært haffuer. Men der som den icke for gammel er / oc haffuer taget offuerhaanden / da kand mand den fordriffue / om Hoffuedet rensis met Piller Cochlis oc Ierapicra, oc der met at mand holder it gaat Regimente met Mad oc Dricke / oc icke bruger den som dampactig er / oc i Hoffuedet opfar.

Øyen Smørelse giort aff Fule galde / som leffue aff Roff / vere sig Glente / Høg / etc. som vel tør er / x. Dragma, Euphorbium, Coloquint, Serapinum, aff huert en Dragmam, tilgiør disse met Fenickel oes.