af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

|Det xxiij. Capittel.
Mollificatiua.

M Ollificatiua medicina, er den Lægedom som blød giør. De lættiste oc enfaaldigste ere disse: Bucke tallig / Gose ister / Hunde ister.

Disse ere sterckere / Suine ister / Hiorte marg / Kalffue marg.

De allsomsterckiste ere / Galbanum, Bedellium, Storax, Armoniacum, ferske Figen ere saare gode / huid Lillie rod / Katost / Fenum Grecum, Hørfrø / oc de som disse lige ere.

En tilsammen sæt Lægedom som saare vel bløder.

Tag Gedemøg / Valske roer / Figen / Morerøder / aff huert tu Lodt / Bedellium, Galbanum, Nespilus, Viscus quercinus, Bønnemel / aff de beske Mandele støtte til Mel / aff huert it Lodt / Gammel Berme aff Olie / Suine ister saa meget som mand her til haffuer behoff / Aff disse forscreffne maat du tage saa meget som du selff vilt / oc giøre her aff en Smørelse.

Om noget Ledemod bliffuer hart effter at det er lægt / da skal det saaledis blødnis. Først siunis mig gaat at vere / at samme Ledemod eller Lem vel badis met gode Vrter saadne vdi Vand / oc siden steden vel smøries met Olie eller anden Smørelse / och saa der paa legge Plaaster giort aff Muscilagine, det er aff slimactige ting / vere sig aff Gummi / ister eller Olie / som her effterfølger. Dette skal mand først giøre met Komelck huor vdi nogle aff disse effterfølgendis saadne ere / Aff | dem maa mand tage tu eller try stycke effter som mand selff vil / Oc de mand kand faa oc bekomme / som er den Katteostis rod Altea kaldet / Holtzurt / Roden aff de gule Lillier / Dadelen / Figen / Fenum grecum, Hørfrø. Oc naar som du saaledis haffuer Ledemodet badet / da tør det hos en god Jld som giort er aff saff Spaaner. Oc om en time der effter at det saaledis tiurt er / da smør det igien met samme Smørelse.

En Smørelse til at bløde Ledemoder met.

Tag Suine Jster / Asne Jster / Greffuinge Jster / aff huert ote Lodt / Hønse Jster / Gaase Jster / Ande Jster / Hiorte Jster / aff huert oc fire Lodt / Storax, Calamita, Bedellium, Fersk Jsop / aff huert it Lodt / Blød disse effter som du selff vilt / oc giør her aff en Smørelse / Alle forscreffne Jster skulle icke haffue veret saltet.

En anden Smørelse til det samme.

Tag Suine Jster sex Lodt / Gaase Jster / Ande Jster / Hønse Jster / Terpentin / Vox aff huert tu Lodt. Lissebons olie ote Lodt / Fenum Grecum, Hørfrø støtte til Mel / aff huert tu Lodt. Bidellium, Oppoponacum, aff huert it Lodt / Blød disse Gumer i Vin / siden smelt Jsterne oc Vinen / Gummerne / Vaaxet oc Olien tilsammen / oc kryst det saa igiennem en Linet klud / Rør saa det støtte Puluer der vdi / saa at det bliffuer en smørelse.

Diaquilon molle, er en Smørelse som saare vel bider oc den findis vdi Apotecken beredt / eller giør den selff saaledis.

Tag Glæde støt til it reent Puluer tolff Lodt / Lissebons Olie / Olie aff Dild / Olie aff Chammilleblommer / Olie aff blaa Lilie rødder / aff huert fire Lodt / | Alteæ rod / Fenum grecum, Hørfrø / Osen aff blaa Lilie rod / aff rød Løg / Mispelen / aff huert fire lodt / Terpentin otte lodt / nyt Vaar fire lodt / Bidellium Armoniacum, Serapinum, Tag aff disse Gumer saa meget som du selff vilt / Giør her aff en Smørelse.

En anden Smørelse som oc bløder.

TAg rød Løg / huid Løg / Alteæ rod / blaa Lilie rod / Hør frø / Fenum grecum, siud disse i Vand / Men Fenum grecum oc Hørfrøt skulle stødis til Puluer / Tag Suine Jster her til / oc giør varmt / oc lad saa det støtte Puluer her vdi / oc giør her aff en Smørelse.

En anden god Smørelse.

TAg Valske Roe rod / Skrepper / Biørne klø / Kaal / Hørfrø / Fioler / Rosiner som Stenene er vdtagne / Smør / Honnig / ferskt Jster / giør her aff en Smørelse / hun skal leggis varm paa steden.

En anden Smørelse.

TAg Galbanum halff tredie lodt / Armoniacum sex lodt / Oppoponacum tu lodt / nyt Vaax it halfft lodt / Lissebons olie halfft andet lodt / Guld glæde it halfft pund. Røgelse fire lodt / Myrrhe it halfft lodt / Spansgrønt / lang Hulurt / Mastix / aff huert tu lodt / blød Gummerne vdi Edicke / oc rør saa det andet Puluer her vdi / saa bliffuer det brunt.