af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

|Det xxix. Capittel.
Putrefactiua.

P Vtrefactiua Medicina, Er den Lægedom som complexien oc Kiødet forderffuer / Thi den ødelegger Kiødens onde Vædske / som brent oc slimig er / oc ilde lucter / lige som det vaare det Herpestomenos, eller S: Anthonij plage / oc serdelis det som aff offuerflødig Kuld oc Tørhed kommer / oc disse effterfølgendis ere de beske iblant alle.

Realgar, Arsenicum, før mand dem bruger / skal deris skarphed betagis dem / ellers ind æde de dem formeget.

Arsenicum skarphed skal saaledis betagis / mand skal støde den til Puluer / och saa den tre eller fire gange blende met Osen aff Kaal / eller met Natskade vand / och saa giøre smaa Kager der aff. Saaledis skal oc handlis met Realgar oc met Mercurio sublimato.

Jt Aqua fortis.

Tag Auripigmentum, Cytonium, Kaaberrøg / Spansgrønt / aff huert lige meget / giør disse til Puluer / oc lad dem vdi it Alembico, oc giør den vel tet til / oc brent det met en sacter Jld / lige som mand brender Skedeuand. Met dette Vand kand mand fordriffue Kiødens onde Vædske / Oc naar som mand her aff vdi Saaret lader / da skal det induaartis smøris trint omkring met Vnguento Albo, eller met Edicke / eller met Osen aff kaalde Vrter / lige som aff disse: Natskade / Huss løg / Kaal / oc met de som disse lige ere. Men er pinen stor / da skal steden badis oc røgis vnden op met god | sød Olie / som er met Lisse bons olie / Olie aff Dil / Olie aff Fioler / eller met de som disse lige ere / oc Olierne skulle vere varme / siden smør Saaret met Smør eller met Jster / paa det at det forbrende kand vdfalde / oc da vircker dette Vand saare vel.