af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxx. Capittel.
Caustica eller Ruptoria.

R Vptoria eller Caustica Medicina, Er den som Huden sønder bryder oc forderffuer / eller er den huilcken som Huden oc Kiødet met sin complexie forbrender / tørrer oc giør stor pine / Thi kaldis deris Operatio eller Virckelse seen oc langsommelig / fordi at somme aff dem ere saa skrøbelige / at de aleniste sønder bryde Huden / oc giøre Blegner / lige som disse giøre.

Flammula, Humle / Cantarides, Anacardus, oc er it Træis fruct / de Bønner Lupini, oc de huilcke disse lige ere / Aff disse maat du bruge huilcke du vilt / eller du maat tage tre eller fire aff disse / oc blende dem tilsammen.

Jt andet Causticum.

Leg Cantarides vdi god sterck Edicke / tag dem aff Edicken oc tør dem / oc stød dem til Puluer / tag saa Surdey oc strø aff samme Puluer der paa / oc leg det paa steden / da bliffuer der en Bleyn.

Tag Flammulam, stød den oc leg den der som du vilt haffue en Blære / da løber der en op.

Den Vrt Per Carui giør det samme.