af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxxiij. Capittel.
En merckelig Smørelse.

EN merckelig oc subtilig Smørelse / hues lige nøye findis / oc den tien baade til ferske oc gamle Saar / hun tørrer / renser oc giør gaat Kiød / oc læger alle Saar aff grunden / mere i otte dage / end en anden giør vdi en Maanet / fordriffuer det onde oc døde Kiød / oc beskermer for alle onde tilfald / er god for Bylder oc Saar etc. Vddrager aff Saar / Træ / Jern / Bly / oc all Forgifft oc onde Vædske / vden all pine / tien oc til mange atskillige andre Siugdomme / huilcke alle her at for klare for langt vaare / oc skal den saaledis giøris.

Tag Galbanum tu lodt / Armoniacum, Bidellium, aff huert tu lodt / Vaax sexten lodt / Lissebons olie halff andet pund / Guld glæde it pund / Lauer olie it quintin / Myrrhe / huit Røgelse / Spans grønt / trind Hulurt / Mastix / aff huert tu lodt / Lapis Galmeæ. Huad som skal stødis til puluer / stød det / oc huad som smeltis skal / smelt det / oc giør saa en Smørelse her aff. Først skulle de føre Gummer stødis til smaat Puluer / och saa ladis vdi en ny glassuret Lerpotte / oc der paa ladis god sterck Edicke / oc lade det faa staa en | dag oc nat / oc siden siudis paa en sacter goder Jld / saa smeltis Gummerne / siden lad Edicken oc Gummerne i en sterck Linpose / oc vdpersse det / det beste du kand / oc hues wrenhed som vdi Gummerne vaar / det bliffuer vdi Possen igien / vere sig huadsomheldst det vaar / lad saa det som vdpersset er oc Edicken vdi Leerpotten igien vdi huilcken det førre vaar / siud det saa paa en sacter Jld indtil Edicken fra Gummerne fortæret er / och Gummerne bliffue tycke / saa er det nock saadet / lad saa Gummerne aff Leerpotten den stund de end varme ere paa it Tintallercken eller vdi en glassuret Pande / saa bliffue de haarde / oc giem dem saa rene / oc den stund Gummerne siudis / da skal mand stedse røre vdi dem met en Træspade / paa det de skulle icke tilbrendis. Siden smelt Voxit oc Olien vdi en stor glassurit Potte / lad saa Guld glæden der vdi / men lit tillige / oc stedse skal det røris / paa det at Glæden skal icke giffue sig ned paa Bonden for hendis suarheds skyld / oc saa forbrendis / oc lad det saa sacteligen siudis indtil det bliffuer brunt / siden lad de fire Gummer / aff huilcke Edicken er bort saaden der vdi / huer gang saa meget som en halff Bøn kand vere / oc det skal stedse røris / indtil alle Gummer ere der vdi / oc naar som du begynder at lade aff Gummerne vdi Potten / da skalt du haffue hoss dig staaendis en stor reen Mullu met kalt Vand / paa det / om saa skede at denne Materie vilde løbe offuer (som lættelig ske kand) at du da kand sætte Lerpotten der vdi / oc om der løbe noget aff Potten vdi Vandet / lad det bliffue kalt der vdi / tag det saa aff Vandet oc lad det tørris / oc leg det vdi Leerpotten igien / oc lad det lit siude / saa er det lige gaat igien / lad det saa vdi Lapis Galmeæ, vel smaat giort til Puluer / der effter Myrrhe / saa Mastix / oc Røgelse / oc siden den trinde Hulurt / oc der effter Spansgrønt / oc | grønt / oc paa det allersidste Lauer olien / oc lad disse siude sactelig / oc waffladelig skal det røris indtil det bliffuer brunt. Oc om det nock saadet er / kand du saaledis forfare / lad lit der aff met Spanden paa kalt Vand / oc tag der paa met Fingrene / henger det ved Fingrene / da haffuer det nock / Men er det fortynt / da lad det siude indtil det henger ved Fingrene saa haffuer det nock / oc naar som det nock saadet er / da lad det saa varmt vdi en Mullu eller Becken met kalt Vand / oc lad det ligge saa lenge der vdi / at du kand handle det imellem dine Hender / oc icke lengre / Tag det saa aff Vandet / oc smør dine Hender vel met Olie aff Chammilleblommer / valck det saa imellem Henderne en halff time / eller oc lengre / oc naar som det bliffuer vel smidigt / da haffuer det nock / leg det siden vdi Raaskind / der vdi foruaris det best / oc forderffuis icke / oc saaledis kand den foruaris vdi L. aar lige gaat. Oc naar som mand vil bruge aff samme Smørelse / da skal mand smøre aff den paa it stycke Raaskind / der paa tien det best / oc om mand smører det paa en Klud / da henger det forfast ved Saaret oc vil icke aff igien. Oc om mand vil bruge denne Smørelse til ferske Saar / da tør du icke lade Spans grønt der vdi / oc om du vilt haffue det der vdi / da tør du icke tage mere end it halt lodt. Mand maa oc om mand vil tage her til ote lodt Terpentin / oc lade den der vdi strax mand haffuer lat de fire Gummer vdi Leerpotten.