af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xxxiiij. Capittel.
Oleum Hypericonis.
Huad dyder Jordhumles Olie
haffuer.

| FØrst er hun god til dem som røris aff Poplesie / oc til dem hues Lemmer forsuinde oc lamme vorde / hun skal vermis oc Ledemoderne der met smøris / da faa de bedre inden en stacket tid.

Anden / Hun er oc god for Krampe om Lemmerne her met smøris.

Tredie / Hun fordriffuer oc Hendernis skelffuelse / om mand gnider dem her met.

Fierde / Hun læger alle ferske Saar inden en stacket tid / om den leggis varm paa Saaret.

Femte / Hun læger Hare skaar inden fire oc tiue Timer / naar som det er skaret oc forbundet som sig det bør.

Siette / Hun læger vnderlig allehaande sting om hun ladis varm vdi Saaret.

Siuende / Hun læger alle gamle kaalde oc forbrende Saar.

Ottende / Hun stiller all pine som komme til Saar eller Sting.

Niende / Hun stiller oc Tandeuerck / om mand legger aff hende paa steden som pinen er / met en linet Klud.

Jordhumles Olie.

Jordhumles olie giøris saaledis Tag Hypericon / det er Jordhumles vrtis blomster ote lodt / leg dem vdi rød Vin vdi fiorten dage / siud dem siden / och kryst det igiennem en linet Klud / tag siden end ote lodt aff samme Vrtis ferske blomster / leg dem vdi det som vdkryst er / sæt det saa mod Solen vdi ote dage / Siud det saa end en gang / oc vdkryst det lige som førre / Tag saa Terpentin try lodt / Lissebons Olie it halfft pund / | Saffran it halfft quintin / Mastix tu lodt / Myrrhe / Røgelse / aff huert it lodt / Oppoponacum, Sarcocolla, aff huert it halfft lodt oc it quintin / Rete den Rod try quintin / Osen aff Rølicke fire lodt / Regn Orme fire lodt / Hues som skal stødis / stød det smaat. Siden tag den Lissebons olie / Osen aff Rølicke / oc den Vin / vdi huilcken Jordhumblis vrtis Blomster er saaden vdi / huilcken siudis skal indtil Vinens vædske indsaaden er / lad saa først Regn ormene der vdi / oc der effter Mastix / Myrrhe / Oppoponacum, Sarcocolla, oc den rod Rete / vel smaa støtte til Puluer / oc allersidst Saffranen oc Terpentinen / lad disse sactelige siude / indtil Vinen oc Oserne ere indsaadne / da er den ret giort / oc hun er god for faareneffnde Soter oc Breck.