af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xlij. Capittel. | Huad skade der kand komme aff Aare
ladelse.

PAa det at mand skal icke lættelige løbe til oc lade sig Aarelade / som somme wforstandige giøre / dem selff til stor skade oc forderffuelse vil ieg her giffue tilkiende / huad skade aff Aareladelse kommer / om den vanbrugis.

Aareladis nogen som det icke behoff haffuer / der aff bliffuer Hiertet skrøbeligt / Madens lyst forgaar / oc mand faar oc stundem her aff Vattersot / Ledemoderne deskelffue oc bliffue lamme / mand faar oc atskillig flydelser / en ond Siun / Krampe / Poplesie / oc saaledis forkorter sin Liffs tid / mand seer ilde oc gammel vd vnder Ansictet / oc andet saadant følger der effter.