af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Tafflen paa denne Lægedom / som
findis vdi Apotecken.

Henrick Smidt i Malmø hilser Læseren.

FRomme Læsere / i denne næruerendis Bog / oc disligiste i de andre Lægebøger / huilcke ieg nu haffuer ladet vdgaa paa vort danske Tungemaal / findis iblant met nogle besynderlige wbekiendte Lægedomme / huilcke den menige Mand icke kiender / som ere: Electuaria, Confectier, Conditer, Loch, Syruper, Iuleb, Rob, Robub, Trocisci, Piller, Olier, oc nogle besynderlige Gummer / fremmede vdlendiske Vrter / Rødder / Træ / dyrebare Stene / huilcke ingensteds til kiøbs findis / vden aleniste i Apotecken / Apoteckeren veed oc kand best berede oc tilgiøre saadanne Lægedomme / thi at hand er Lægernis Kock. For den skyld haffuer ieg giort denne effterfølgendis Taffle / paa de ting oc Lægedomme som i Apotecken findis / oc mand dem der kiøbe skal. Thi det er icke vel mueligt / at mand alle de ting som i Lægedommen brugis saa fordanske kand / at den menige Mand dem rettelige kand forstaa / oc all Lægedom selff berede. Men de Electuaria, Loch, Syruper oc Olier, som den menige Mand kand selff giøre oc berede / aff de Vrter / Blomster oc Rødder / som her i vore Lande vaaxe / haffuer ieg førre fordansket / oc paa vort Tungemaal vdsat / huilcke som findis i min anden Vrtegaards Bog / som ved Prenten er vdgaaet Anno M. D. XLvj. Oc nu i menige Mands hender er / huilcken ieg oc acter i fremtiden met Guds hielp at forøge oc forbedre.

Paa det mand kand diss bedre forstaa denne Taffle / vil ieg først lære oc sige / huad Electuarium er / som oc | kaldis Latuerge paa Tydske / oc siden om de andre Lægedomme som i Apotecken stedse berede findis.

Electuarium, eller Latuerge / oc giøris aff Vrter smaa støtte til Puluer met Sucker / eller met Honnig / eller met begge tilsammen / oc er icke for hart eller forbløt saadet / lige som mand seer at Theragelse er giort.

Confectio, eller Confect / er den Lægedom som haardere er giort / oc den giøris aleniste met Sucker / vere sig Electuarium, eller andet.

Conditum, Er den Lægedom som er indsyltet met Sucker eller met Honnig / oc er icke hart saadet / lige som syltet Jngefer oc Calamus ere.

Loch, Er det Electuarium, som er giort met Sucker eller met Honnig / oc er tynd saaden / oc den holdis lenge i Munden / oc ladis langsommelige ned gaa / oc saadan Lægedom brugis almindelige gierne til Lungens oc Brystens siugdommer.

Sirupus, eller Sirup / siudis met Sucker eller met Honnig / oc er passelig tyck.

Iuleb, siudis aleniste met Sucker / oc er tyndere end Syrup / saa at den kand drickis.

Rob, Erden Lægedom som siudis aff nogen Vrtis oes.

Robub eller Sapa, er den Oes som tørris mod Solen / eller hos Jlden.

Pillulæ, eller Piler / Er smaa trind Lægedom giorde som Erter.

Trocisci, Ere smaa flade Kager.

Miua, Er den Lægedom som siudis met Sucker / eller met Honnig / aff nogen Træis fruct.

A.

Agaricus, Er en læt huid løs Rod.

Agrest, Er den Oes som vdkrystis aff de wmode Vinbær.

|

Aloes lignum, Xiloaloes, Agellochum, Aloes træ / kaldis oc Paradise træ.

Aloe, Eren besker tør Oes aff en Vrt / oc føris til oss aff Jndie Land / oc er aff trende haande slag. Den øffuerste Oes som er tiurt mod Solen / kaldis Aloe succotrinum, oc den er klar imellem parten aff samme Oes / kaldis Aloepaticum, oc den er icke saa klar som den første / men den Oes som ligger nedre paa Bonden / lige som Berme i en Ølltynde / den kaldis Aloe Cabellium, oc brugis aleniste til Heste.

Ambra, Er en Grøe i Haffuet / huilcken som opslugis aff en Fisk / huilcken siden fangis oc opskæris / oc tagis aff hannem / oc den findis trende haande slags. Somme Læger sige / at det er Valrod / oc den bruge de i Ambre sted. Ameos eller Ammi, er it huit frø / oc det føris aff Alex andrina hid til oss. Amomum, er it Frø / oc det føris aff Armenia hid til oss. Anacardus, kaldis paa Tydske / Elephante lus / oc er it Træis fruct / som vaaxer paa Biergene i Sicilia / oc vdi Apulea / oc er Forgifft.

Anacardina, Er it Electuarium, her aff bruget / giør en god Hukommelse / oc it subtiligt forstand / thi brugis den offte aff vise oc forstandige Mend. Tien oc dem saare vel / som haffue Høffuetuerck bag i Hoffuedet / oc for en forkølet Maffue.

Aromaticum Rosarum Gabrielis, Er it Electuarium giort aff Rosen / men det giøris almindelige gierne som smaa Kager / Oc brugis for Maffuens offuerflødige Vædske / styrcker Hiertet oc Fordøffuelsen / oc tien serdelis til de Menniske / som nogen stund haffue leget siuge / oc ere opkomne aff Siugen igien.

Aromaticum Muscatum. Er it velluctendis Electuarium, tien saare vel til dem som offte bliffue mactløse / | thi det styrcker Hoffuedet oc Hiertet / tien oc til dem som haffue den faldende sot / oc til den opfarendis Moder / giffue oc i Munden en god smag.

Armoniacum, eller Ammoniacum. Er it Træis Gummi / lucter vel / oc er farffuet lige som en blomme i it saadet Æg / oc føris hid til oss aff Cyrene lybie.

Arsenicum, kommer aff it Bierg / oc er forgifft / met huilcken Røtter forgiffuis.

Assa dulcis, Er en kaastelig velluctendis Gummi.

Assa fœtida, Dieffuels møg / Er en Gummi som føris hid til oss aff Sirie land / oc haffuer en ond luct.

Asphaltum, eller Betumen Iudaicum, Er en Gummi som kommer aff det røde Haff / somme sige at den skal vere it slag aff sten Kul.

Auripigmentum, Er den gule farffue som Bogebinderne farffue Bøger met.

Aurea Alexandrina, er it Electuarium, er gaat for all Hoffuetuerck som kommer aff kuld / fordriffuer oc all den flydelse / huilcken som aff Hoffuedet nedflyder i Øynene / i Ørnene / oc i Tenderne / oc i alle andre Lemmer.

B.

Baulaustica, ere blomsterne aff Granate Eblers træ.

Bidellium, er en Gummi oc flyder aff it Træ vdi Hispanien / men den beste kommer aff Jndie land.

Benzoe, Ben Iudaicum, eller Assa dulcis, er en kaastelig velluctendis Gummi.

Ben, Bchem, eller Behenum, ere tuende haande slags rødder / huide oc røde / haffue en god luct / oc de føris til oss aff Armenia.

Benedicta, er it Electuarium, oc kaldis det velsignede Electuarium aff alle Menniske / det er gaat til dem | om Podagel haffue som aff kold vædske kommer / renser oc Lendernis oc Blærens wrenhed oc vædske / oc aff den maa mand tage til sig it lodt eller tu til lige.

Blattæ bilantiæ, Conchula Indica, vngues oderati, ere it slags snegle Huss.

Bolas Armenus, er en rød Jord som føris hid til oss aff Armeniæ Land.

C.

Camphora, eller Camphura, er Campher / somme sige / at det skal vere en Gummi / Andre ville at det skal vere en Vrtis oes / men huor aff den giøris er end vist her i vore Land.

Cantharides, Er it slag grøne fluendis Orme oc skinne som Guld.

Charabe, Succinum, eller Electrum, Er Brendesten eller Gul oc huid Raff.

Carpobalsamum, Cr Balsams træis fruct.

Cassia fistula, eller Siliqua Aegyptia, Er it stort sort rør / indtil fuld aff Marg oc Kierner / den som kiernene ere løse i oc rangle / de due intet til Lægedom.

Cassia lignea, Er barcken aff Cassiæ træ / oc icke Cassiæ fistulæ Skal eller Barck / oc lucter som Rosen.

Cibeta, Er en velluctendis ting som kommer aff it Diur.

Colocynthis, Colocyntida, eller Coloquintida, Er it huit læt Eble.

Colophomia, Pix Græca, Pix Hispanica, Er it sort beg lige som Harpex / oc føris hid aff Greker Land.

Contidum de Acora, Er it Electuarium, styrcker Hoffuedet / den forkølede Maffue / Leffuer oc Nyrer / oc er god til dem som Vattersot haffue.

Conditum de Zinzibere, Er indsyltet Jngefær / styrcker Maffuen oc fordøffuelsen / oc nedtrycker den onde damp oc røg som aff Maffuen opfar.

Confectio Hamech, Er it Electuarium, tien for alle Siugdomme / som komme aff den forbrende Cholera / oc aff den salte Flegma / lige som disse ere: Krefft / Spedalsksot / Fistler / Skab / Pocker / oc for all anden Hudens wreenhed.

Cassia extracta, Er den marg som vddragis aff Casiæ fistulæ rør / driffuer vdaff Maffuen all Cholere vædske / bløder den haarde Bug / besker Tørsten / oc renser Blodet.

Costus, Er en fremmet vdlendiske rod / oc den er aff trende haande slag. Den ene er huid oc læt / oc giffuer en god luct aff sig. Den anden er sort / Den tredie er farffuet lige som Busboms træ / oc føris hid til oss aff Arabia.

Cortex Citri, Er barcken aff Citri træ.

Cortex Cassiæ fistulæ, Er Cassiæ fistulæ barck.

Cortex Myrabolani, Er barcken eller skalen aff Myrabolaner.

D.

Dia Ciminum, Er it Confect som styrcker Maffuen oc fordøffuelsen / oc stiller vemmelse oc spyelse.

Diaboraginatum oc Diabuglossatum, er Borase oc Oretungis sucker / Disse ere gode til de vilde Melancholisker Mennisker / oc til de vanmectige Menniske / de styrcke Hiertet som rystis skelffuer oc beffuer.

Diamuscum dulce, Er it Confect giort i smaa Kager / de ere gode for Hoffuedens suimmelse / oc til de Melancholiske tungsindige Menniske / for Poplesie / for en proget Mund / for den faldende sot oc Lungens siugdomme.

|

Dialanga, Er it Confect, værmer Maffuen oc den kaalde Leffuer / nedtrycker Maffuens veder / oc den sure røg som aff den opfar.

Diacimium, Er it Confect, vermer Lemmerne / atskil Maffuens oc Tarmenis veder / styrcker fordøffuelsen / tien saare vel til dem som haffue Tarmenis vred.

Diambra, Er it Confect som styrcker Hoffuedet / Hiertet / Maffuen / oc alle Lemmer som lide nogen breck aff kuld / tien oc saare vel til Quindfolck som lide nogen breck aff Moderen.

Diacodon abbatis, Er it Electuarium eller Confect, Er god for den Gulesot / for Leffuersot / for Lungens Bylder / oc til dem som haffue en hed sterck brendendis Kaaldesiuge.

Diadragantum frigidum, Er it Electuarium, oc er god til dem som haffue Suindesot / Ribbens bylder gammel Hoste / for Mundsot oc Strubens induaartis Siugdom / om mand holder der aff i Munden.

Diadragantum calidum, Er it Electuarium er god for Hoste som aff kuld kommer / for en trang oc stacket Aande / oc for anden Lungens oc Brystens siugdommer / som aff kuld kommer / oc tien oc dem som spy eller vdspytte rødde.

Diacalamentum, Er it Electuarium er god til gammelt Folck som Hoste haffuer / oc for Hoffuedens oc Brystens siugdommer / oc for den fierde dags Kaaldesiuge / styrcker Maffuen / oc sønderbryder Lendernis Steen / oc kommer Quindernis tid til at flyde / oc tien til atskillige Siugdomme som komme aff kuld.

Diaconidion, Er it Electuarium oc er god til dem som vædsken aff Hoffuedet nedfalder i Brystet.

Diatrionpiperon, Er it Confect / styrcker Maffuen oc fordøffuelsen / vermer alle forkølede Lemmer / bry | der Blærens sten / giør vel at pisse / tien oc de Quindfolck som icke haffue deris Tid.

Diacurcinna, Er it Electuarium, fordriffuer gammel Vattersot / Leffuersot oc Maffue breck / som forkølet er aff kaalder Vædske / er oc god for Lendeuerck oc Blærens siugdom / giør vel at pisse / kommer oc Quindfolckers Tid til at flyde / oc renser Moderen.

Dialacca, Er it Electuarium, Er god for en forkølet Maffue oc Leffuer / obner deris forstoppelse / er oc god til dem som ere Vattersottige / bryder Lendernis oc Blærens sten / oc giør vel at pisse.

Diasatirion, Er it Electuarium, oc giør baade Mend oc Quindfolck lystig til naturens spil oc leg / er oc god til dem som Suindesot haffue.

Diaris, Er it Confect, er god for Hoste / oc til dem som haffue mist deris Røst.

Diapenidion, Er it Confect, tien dem saare vel / som haffue Lungesot / oc megen Hoste / disligeste oc dem som Bylder haffue i Brystet / eller vdi Ribbernis hender / oc til dem som haffue en suar oc trang Aande / oc kunde icke vel vdspytte.

Diaolibanum, Er it Electuarium, tien saare vel til dem som rindende Øyen haffue / eller anden flydelse som ned aff Hoffuedet flyder / stiller Blodspyelse oc Maffuens vemmelse / disligeste oc den naturlige Sæds offuerflødige flydelse Gomorrhea kaldet / disligeste Quindfolckernis Tids offuerflødige flydelse.

Dia Sulphur, Er it Electuarium, tien saare vel for en daglige oc fierde dags Kaaldesiuge / som kommer aff kaalder Vædske. Er oc god for gammel Hoste oc for Rødde som er i Brystet / thi den renser Brystet saare vel / bløder den haarde Milt / oc er god til de Vattersottige / bryder Lendernis steen / oc giør vel at pisse.

|

Dia papauer. Er it Electuarium tiener for alle Lungens oc Brystens siugdommer / oc serdelis for den vædske som nedfalder i Brystet.

Dia Catholicon, Er it Electuarium, renser eller purgerer Choleram, Flegmam oc Melancholiam, oc obner den haarde forstoppelse / oc er god for Trangbrystighed / oc for Tarmenis vrede Cholica kaldet.

Diasene, Er it Electuarium, oc er god til dem som ere vilte / oc komme fra Sinde / aff den Melancholiske vædske.

Diasenicon, Er it Electuarium, renser eller purgerer sactelig den Vædske Phlegma, er god til dem som lenge haffue hafft den Kaaldesiuge / oc til dem som haffue Tarmenis pine / aff kaalder wfordøffuet Vædske.

Diaprunis solutiuum, Er it Electuarium, oc er god til dem som plagis met hede Kaaldesiuger / thi den sacter Heden / oc slycker Tørsten.

Diachartami, Er it Electuarium, oc er god til at fordriffue den Vædske Phlegmam met / oc andre kaalde wfordøffuelige Vædsker.

Diaconidion, Er it Electuarium, oc stiller Bugens flydelse / vere sig met Blod eller anden wnaturlig Vædske.

Diacastoreum, Er it Electuarium, oc tien for Hoffuedens siugdommer / som komme aff kaalder vædske / vere sig Faldende sot / Hoffuedens suimmelse / Poplesie / Krampe / er oc god for Leffuerens oc Miltens siugdomme / om de lide breck aff kaalder Vædske.

Diaprassium, Er it Electuarium, oc læger alle Brystens siugdomme / oc tien serdelis for den kaalde flydelse / som ned aff Hoffuedet flyder / huor aff Hoffuetuerck oc Hoffuedens suimmelse kommer / stiller oc Tandeuerck.

|

Diacamecon, Er it Electuarium oc er god for trangbrystighed / for Hoste / for Lungesot / er oc god til dem som icke ere mectige til at handle Naturens spil oc leg met Quindfolck.

Diamoron, Er it Electuarium oc tien til allehaande Mundens induaartis Siugdommer / oc for drøbelens breck.

Dianthos, Er it Confect, er gaat til de Melancholiske vilde Menniske / styrcker Hoffuedet oc Hiertet / oc fordriffuer de effuentyrlige Phantasier.

Diamargariton, Er it Confect huilcket som styrcker Maffuen oc Fordøffuelsen / er oc gaat til de som ere tungsindige / for Lungesot oc en stacket oc trang Aande / tien oc til de Quindfolck som plaffues aff Moderens breck.

Diagridium eller Diacridium, er en vrtis Oes / oc brugis til Purgatz.

Dragantum, Er en Gummi oc er aff trende | haande slag / Den ene er huid oc klar / oc den er den bæste / Den anden er rød / Den tredie er som en Jord.

E.

Elaterium, Er en tør Oes aff en vrt Ebur er Elephante been.

Electuarium de Gemmis, Er it Electuarium huilcket som styrcker Hoffuedet / Hiernen / Maffuen / Leffueren oc Quindfolckenis Moder / er oc god for Hiertens beffrelse eller rystelse / oc giffuer det gantske Legeme en god Farffue.

Electuarium Iudum, den store oc smaa. Dette Electuarium renser Maffuens offuerflødige onde vædske oc slim / fordriffuer Maffuens oc Tarmenis veder som mand faar i Colica passione, oc Lendeuerck / renser Lemmernis onde vædske oc beuarer dem for pine.

|

Electuarium dulcis, styrcker Maffuen / oc fordriffuer det veder som indluet er i de smaa Tarme / oc sønderbryder Lendernis Steen.

Electuarium de Succo Rosarum, Dette Electuarium vddriffuer lættelig Cholere vædske / er oc god til dem som haffue den tredie dags Kaaldesiuge, disligeste oc dem som haffue den daglige Kaaldesiuge aff den vædske / Flegma falsum kaldet.

Electuarium Pliris Arteticon, er god til de bedrøffuede Melancholiske menniske / fordriffuer den Faldendesot / styrcker Hiernen oc Siderne / oc fordriffuer suimmelse.

Electuarium Philoantropos, Dette Electuarium er oc god for Nyrernis / Lendernis oc Blærens steen / oc sønderbryder den.

Empflastrum Apostolicum, Dette Plaaster er gaat til at legge offuer heffuelse / thi det vddrager rødde / Torn / Pil / læger oc renser alle onde fule Saar / stiller oc Nyrernis pine / om det leggis offuer dem.

Empflastrum Exicroceum, Dette Plaster er gaat til brødne Been / vere sig Arm / Skinneben / Rebben eller andre Been.

Empflastrum Diafinicon, Dette Plaster lagt paa Maffuen / oc paa Leffueren / styrcker disse Lemmer vnderlige.

Empflastrum Diaquilon, Det Plaster bløder oc modgiør alle Legemens Bylder om de leggis paa dem.

Euphorbium, er en Gummi som flyder aff it træ i Jndie Land / oc er en aff de aller hediste Gummi iblant alle Gummer.

G.

Galbanum, er en Gummi / oc den som er ret klar er den beste / oc henger ved Fingrene naar som mand tager paa den / oc føris hid til oss aff Syrie land.

|

Galla Muscata, er it Confect som selden brugis allene / men met andre Confecter, styrcker Hoffuedet / Hiertet / oc giør en god smag i Munden.

Glaucum, er en tør oes som føris aff Syriæ land til oss.

Gummi Arabicum, Er den almindelige Gummi som der brugis til blick.

H.

Hematites, Blodsten.

Hypoquistidos, eller Hypocistis, er en tør Oes giort aff nogle fremmede vdlendiske Vrter.

Hermodactilus, er en rod som er induaartis oc vduaartis huid.

I.

Ierapigra eller Ierapicra Galeni, er it Electuarium, oc er gaat for Hoffuedens / Maffuens / Leffuerens oc Ledemodernis siugdomme / vddriffue oc Moderens wnaturlige kaalde vædske.

Iera simplex Galeni, er it almindeligt Electuarium, huilcket som offte brugis / for Hoffuedens / Maffuens / Leffuerens oc Ledemodernis kaalde siugdommer.

Gera composita Galeni, dette Electuarium renser Hoffuedet / Øynene / Ørnene / Maffuen / Leffueren / Milten oc Quindfolck ernis Moder aff den offuerflødige kaalde vædske / er oc gaat for Lendernis oc Blærens siugdomme.

Ieralogodion, Dette Electuarium er gaat for Hoffuetuerck oc for Hoffuedens suimmelse / vildelse / disligeste oc for den Faldende sot / Poplesie / for Øyne oc Ørneuerck obner Maffuens oc Leffuerens forstoppelse / oc vddriffuer den onde vædske. Giør en læt Aande oc kommer Quindfolckernis Tid til at flyde. Er oc gaat til dem som haffue den fierde dags Kaaldesiuge / oc Lede | modernis pine / vere sig Podagel eller anden Lemmernis breck / oc er gaat for Hudens wreenhed / vere sig Skab / Bylder / eller den tørre Spedalske sot.

Iulep Rosarum. Er en tynd Syrup / aff den drucket / lesker den wnaturlige Hede / hede brendendis Kaalde siuger oc Tørsten / disligiste oc Brystens oc Maffuens hedis Vædsker.

Iulep Violarum. Er en tynd Drick giort aff Fioler / Er god til dem som haffue ont i Halsen aff Hoste / som kommer fra Lungen oc Lungens bylder / oc om de der til met haffue nogen Kaaldesiuge.

K.

Katarticum Imperiale. Dette Electuarium renser eller purgerer de fede Menniske som i Liffuet for stoppede ere / er oc gaat for Maffuens oc Tarmenis veder eller vred / renser Hoffuedet oc vddriffuer aff det gantske Legeme den Choleriske vædske.

L.

Lacca eller Lacha, Er en Gummi / oc flyder aff it Træ i Arabia.

Lapis, Lazuli, Er Lazursten. Laudanum, Er en sorter tør velluctendis Gummi.

Lætificans Rasis. Er it Electuarium, oc er gaat til de tungsindige Melancholiske Mennisker / Thi det styrcker Hiertet / oc kommer den Siuge til rolig Søffn.

Læticia Galeni. Er it Electuarium, eller det er oc giort i smaa Kager / styrcker vnderlige Hiertet / oc alle andre Lemmer / oc serdelis er det gaat til de Menniske / som offte daane eller besuimme.

Licium. Er en tør Oes / aff en Vrt / oc føris hid til oss aff Capadotia.

Lignum Aloes, Xiloaloes, Agalochum. Aloe træ / kaldis oc Paradise træ.

|

Litargirium auri, Guld glede.

Litargirium argenti, Sølff glede.

Litontripon, Dette Electuarium bryder Lendernis oc Blærens steen.

Loch sanum & expertum, Er it gaat Electuarium, huilcket som renser Brystens oc Lungens slim / oc er gaat for Hoste oc en trang Aande.

Loch de Pulmono vulpis, Dette er it gaat Electuarium, til dem som haffue en stacket Aande oc Lungesot oc spytte Blod oc Rødde.

Loch de papauere, Er it gaat Electuarium, for Hoste oc Brystens bylder som er met Hede / thi det moed giør dem / oc kommer dem til at de opbryste.

M.

Manna, Himmels brød / Er en sød dug som nedfalder aff Himmelen paa Libanie Bierg / oc den som er ret huid / er den beste.

Mercurius sublimatus, Er Quigsølff som er beredt oc til giort aff Alchemisterne.

Myrabolani, Er en haarder fruet / oc der ere fem haande slags til / oc føris hid til oss aff Arabia / aff Judea oc aff Blaamende Land.

Myrrha, Er en Gummi oc føris hid til oss aff Jndie Land aff den Ø Farrico, men den allsombæste kommer aff Arabia / oc aff Trogloditarum Rige / oc er den rette Myrrha / men den føris sielden hid til vore Land.

Mitridatum, Er it kaasteligt dyrebare Electuarium, for Pestilentze / oc for allehaande Hoffuetuerck / for rindende Øyen / oc for Tandeuerck / disligeste oc for den fierde dags Kaaldesiuge.

Miua Cytoniorum, Er det som giøris oc beredis aff Quæers Oes.

|

Mumia eller Pissasphalum, Er tørt Menniske kiød som føris til oss aff Jndie Land.

Muscus, Er Desmer oc kommer aff it Diur.

N.

Nux Cipresse, Cipresse Nødder.

Nux Iudica, Er en stor Nød som føris til oss aff Jndie Land.

Nux vomica, Er en liden haard ting flad som en liden Kage.

O.

Opium, er en tør des giort aff sorte Valmuer.

Oppoponacum, eller Oppoponax, Er en besker Gummi giort aff en rod.

Oleum de Absynthio, Malurte Olie / styrcker Maffuen / oc vermer alle Lemmer / døder de Orme som Børn i dem haffue / om mand smør aff den paa Barnsens naffle.

Oleum de Aneto, Olie aff Dil / denne Olie vddriffuer sueden / thi er den god til dem som den kaalde siuge haffue met kyld / om mand smør Rygbenet met hende / stiller hoffuetuerck / giør oc rolig Søffn / disligeste oc vel at pisse / atskil oc Bylder.

Oleum de Amigdalis dulcibus, Olie aff de søde Mandele / Denne Olie stiller Lungens oc Strubens skarphed.

Oleum de Amigderis amaris, Olie aff de beske Mandele. Denne Olie obne forstoppelse / fordriffuer det Veder som induaartis i Liffuet staar / stille Øreuerck oc giør vel at høre / renser Ansictens hud / oc giør Senerne smidige / naar som de met den smøris.

Oleum Cammomillium / Chammilleblommers olie. Denne Olie atstil oc stiller all pine som aff kuld kommer / stiller oc den onde vædske som flyder fra it Ledemod til det andet.

Oleum Costinum. Den Olie giøris aff en fremmet vdlendiske Rod / Denne Olie vermer Aaterne oc Senerne / oc obner deris forstoppelse / styrcker Maffuen oc Leffueren.

Oleum de Iunipero. Eneber Olie / som brendis aff Træet / fordriffuer Hudens wreenhed / vere sig Skab eller anden wreenhed / disligiste oc de sorte Blegner / som vaaxe paa Skinebenene / er oc god for Krefft oc andre saadanne Siugdommer.

Oleum de Lilio cum speciebus. Lilie Olie til rdet met Vrter. Denne Olie er god til dem som haffue Brystuerck / hun stiller oc Quindfolckernis Moders pine / som er aff offuerflødig kaalde Vædske.

Oleum Masticium. Mastix Olie / Denne Olie styrcker Maffuen oc Leffueren / oc stiller Ledemodernis pine / oc modgiør Bylder.

Oleum de Menta. Olie aff Mynte. Denne Olie obner Maffuens oc Leffuerens forstoppelse / som aff kaalder Vædske er kommet / styrcker fordøffuelsen / oc døder Ormene.

Oleum Myrtinum. Denne Olie lesker Maffuens onde hedis Vædske / oc fordriffuer den Choleriskis vædskis spyelse / oc andre onde Vædsker.

Oleum Nenupharium. Aakande Olie. Denne Olie lesker all hede / oc kommer den Siuge til rolig Søffn / Læger Brystens oc Lungens hoste.

Oleum Rosarum. Rosen Olie / Denne Olie stiller oc lesker all ond Hede / stiller oc spyelse oc andre wnaturlige Vædskers flydelse.

Oleum de Ruta. Rude Olie. Denne Olie vermer Lenderne / Nyerne / Blæren oc Moderen / oc stiller samme Lemmers pine.

|

Oleum de Spica, Spicanardi olie / Denne olie er god for alle siugdommer / huilcke som komme aff veder oc kuld / oc serdelis om saadan pine er i Maffuen / i Leffueren / i Milten / i Nyrerne / i Blæren / i Quindfolckis Moder etc. Stiller oc Hoffuetuerck / oc Ørernis suselse / oc giør it skønt rent Ansict.

Oleum Scorpionum, Scorpioner olie / Denne olie bryder Nyrernis oc Blærens sten / oc vddriffuer den.

Oleum violarum, Fiole olie / Denne Olie stiller Brystens oc Lungens pine / oc lesker den wnaturlige hede.

Oleum vulpinum, Reffue olie / Denne Olie er en kaastelig dyrebar olie / oc tien til de Lemmer som plaffuis met verck / vere sig Podagel eller Lendeuerck.

Omphacomelus, Er den Sirup som giøris aff de wmodne Vinbær. Oxizachara. Er en Sirup / aff den drucket / lesker Leffuerens wnaturlige hede / disligeste hede / disligeste oc den tredie dags oc andre wnaturlige kaalde siugers hede. Oximel simplex, Er en Sirup aff den drucket / atskil Maffuens oc Leffuerens groffue oc wnaturlige vædske.

Oximel Compositum, Er en Sirup / Aff den drucket atskil oc løser Cholere oc Flegmatis vædsker som de ere beladne met som lenge haffue hafft den Kaaldesiuge / obner oc Maffuens / Leffuerens oc Miltens forstoppelse / oc giør vel at pisse.

Oximel Squilliticum, Er en Sirup / aff den drucket / løser oc atskil all den tycke oc groffue vædske som sig i Maffuen indsæt haffuer.

P.

Pillulæ de Agarico, Disse Piller rense Brystet oc vddriffue den groffue vædske oc slim / oc ere gode til dem som ere trangbrystige oc haffue en stacket Aande.

|

Pillulæ Aggregatiue, Disse Piller ere gode til dem som lenge haffue hafft den Kaaldesiuge / de rense Hoffuedet / Maffuen / Leffueren / oc vddriffue Choleræ oc Flegmatis onde rødne vædske.

Pillulæ Aureæ, Disse Piller kaldis de gyldene Piller / fordi at lige som Guld offuergaar all anden Metal / saa giøre oc disse Piller. De rense Hoffuedet / oc giøre Siunen klar / oc hørelsen god / ere oc gode for Maffuens oc Tarmenis veder / De purgere eller rense Mennisket vden all fare.

Pillulæ Azariet, Disse Piller rense Hoffuedet.

Pillulæ Bichie, Aff disse Piller vnder Tungen lagt stiller Hosten / oc den flydelse som aff Hoffuedet nedfalder i Brystet / de giøre oc vel vd atspytte / oc en læt Aande.

Pillulæ Cochiæ, Disse Piller rense Hoffuedet oc Maffuen aff den onde vædske som der inde er forsamlet.

Pillulæ Elesangine, Disse Piller rense Maffuen oc vddriffue Flegmam oc anden groff vædske som vdi den er forsamlet / rense Hoffuedet / Siunen / Hørelsen / oc styrcker Fordøffuelsen.

Pillulæ Fœtide, Disse Piller ere gode til dem som verck vdi Ledemoderne haffue aff nogen groff slimactig vædske / huilcken icke vil vel lade sig fordriffue / tiene saare vel til dem som haffue Hoffuetuerck / Podagel / den Faldendesot / oc andre saadanne Siugdomme som komme aff nogen grøff vædske.

Pillulæ de fumo terræ, Disse Piller vddriffue den forbrende vædske / oc anden vædske huor aff Hudens wrenhed kommer / vere sig Skab / Paacker / Spedalsksot / de ere oc gode til dem som haffue den Gulesot.

Pillulæ de Hermodactilis maiores, Disse Piller ere gode til dem som haffue Podagel / oc for alle Ledemodernis pine som kommer aff hed vædske.

|

Pillulæ de Hermodachtilis minoris, Disse Piller ere gode til dem som haffue Podagel / oc for alle Ledemodernis pine som kommer aff hed vædske.

Pillulæ Inde, Disse Piller rense det onde Melancholiske blod / aff huilcket blod Krefft / Spedalksot deris begyndelse haffue / de ere oc gode til dem som haffue den fierde dags Kaaldesiuge / de obne Miltens forstoppelse oc fordriffue den Gulesot.

Pillulæ Imperiales, Disse Piller rense Maffuen / oc styrcke fordøffuelsen.

Pillulæ de Lapide Lazuli, Disse Piller rense det Melancholiske blod / oc den forbrende.

Pillulæ Masticine, Disse Piller beskerme Maffuen for alt ont / rense den / oc lade ingen ond oc ful vædske bliffue i hannem / oc huo som dem ideligen bruger / hans Hoffuet oc Siun beskermes fra atskillig Siugdom / de rense oc Quindfolckis moder aff den slim som i hende er.

Pillulæ de Mezereon, Disse Piller ere gode til dem som haffue Vattersot / thi de visselige vddriffue det gule vand.

Pillulæ Pestilentiales, Disse Piller beskerme Mennisken for Pestilentze oc anden ond luct.

Pillulæ de Rheubarbaro, Disse Piller ere gode til dem som lenge haffue veret plaffuet aff Kaaldesiuge / huilcken som kommen er aff atskillige onde vædsker / de rense oc Leffueren / ere saare gode til dem som begynde at faa Vattersot.

Pillulæ sine quibus essenolo, Disse Piller rense Hoffuedet / Øynene oc Ørnene / de drage Hinden fra Øynene oc giør dem klare.

Pillulæ de Serapino, Disse Piller ere gode til dem som haffue Podagel / oc for anden Ledemodernis pine / de ere oc gode for Moderens pine / oc komme Quindfolckens tid til at flyde.

|

Philonium Maius, Er it Electuarium, Her aff drucket met Vin / er gaat til de Lungesotige / oc til den som haffuer gammel Hoste / oc til dem som ere trangbrystige oc haffue en stacket Aande / stiller oc Moderens oc Ledemodernis pine.

Psilium, Er it slags fremmet frø / huilcket skal icke brugis induaartis i Liffuet / thi det er forgifft.

Psidie, Ere Granater træis blomster.

Pistacia eller Fistici, Er en fremmet vdlendisk Nød.

R.

Requies Nicolai, Er it Electuarium, oc er gaat til dem som haffue den Kaaldesiuge / det stiller pinen oc kommer til rolig hed.

Rete, Er en fremmet vdlendisk Rod.

Rob nucum eller Diacaridion, er den Oes som vdperssis aff de grøne Valnøders skaler.

Rubea Trociscata, Er it Electuarium, er gaat til dem som plaffuis met den daglige oc fierde dags Kaaldesiuge / oc her aff skal den Siuge giffuis en time før end Siugen tager hannem.

S.

Sal Armoniacum, Er it slags Salt.

Sal Gamme, Er it slags Salt.

Sal Alculi, Er it slags Salt.

Sal Nitrum, Salapeter.

Sandaraca, Er en Gummi.

Sandalum eller Santalus, Er it Træ / oc der ere fire haande slags til.

Scammoneum eller Scamonea, er en tør Oes / oc føris hid til oss aff Jndie land.

Sanguis Draconis, Drage blod / er en Gummi som giøris aff en vrtis Oes / Somme sige at den kommer aff it Træ.

|

Sarcocolla, Er en besk Gummi / oc flyder aff it Træ i Persie land.

Sebesten, Er en liden tør Fruct lige som en liden tør Blomme.

Sene alexandrine, Ere bladene aff Sene træ. Serapinum, Sagapenum eller Sagapium, Er en træis Gummi / oc haffuer en sterck Luct / oc føris aff Media hid til oss.

Sirupus de absynthio, Denne Sirup er god til dem som haffue en kolder Maffue oc Leffuer / fortærer de onde wfordøffuelige vædsker / oc giør fordøffuelsen gaat.

Sirupus Acetosus simplex, er en Sirup aff Surer / Denne Sirup er god baade til hede oc kaalde vædsker / subtilige oc groffue / thi den inddriffuer andre Lægedomme til de steder / til huilcke de icke ellers kunde komme.

Sirupus acetons compositus, Er en Sirup aff Surer / tilgiort met andre Vrter / Denne Sirup atskil oc løser all groff vædske / obner Leffuerens / Miltens oc Nyrenis forstoppelse.

Sirupus de acetositate Citri, denne Sirup lesker Colere / Rubee oc onde hede vædske / er oc god til dem som ere befengde met Pestilentze.

Sirupus de Arthemisia, Sirup aff Byncke / denne Sirup obner Moderens forstoppelse som aff kolder vædske er forstoppet / giffuer Quindfolck deris Tid igien / fordriffuer Moderens opstødelse / oc giør dem fructsommelig.

Sirupus de Cicorea, denne Sirup er god for all ond forgifftig vædske / thi den lesker all wnaturlig hede / vere sig Pestilentzis eller andre onde forgifftige bylders / er oc god til dem som haffue den Gulesot / lesker oc Leffuerens hede / oc giør vel at pisse.

Sirupus de Endiua, denne Sirup obner Leffue | rens forstoppelse / lesker Kaaldesiugers hede oc tørsten. Sirupus de Eupatorio, Denne Sirup er god til dem som lenge haffue hafft den Kaaldesiuge / obner Leffuerens oc Maffuens forstoppelse / er oc god til dem som begynde at faa Vattersot.

Sirupus de Fumo terræ, denne Sirup styrcker Leffueren oc obner hendis forstoppelse / renser Hudens wrenhed / oc serdelis som kommer aff den salte Flegma / oc aff den forbrende Cholera.

Sirupus de Hysopo, Denne Sirup renser Brystet oc Lungen / giør Aanden let / oc fordriffuer Sidernis sting oc pine.

Sirupus de Iubebis, denne Sirup er god til dem som ere hese oc haffue der til met Hoste / oc til dem som haffue bylder i Brystet. Sirupus de Liquititia, Denne Sirup bløder Hosten oc renser Brystet.

Sirupus de Menta, Denne Sirup styrcker oc vermer Maffuen / oc stiller Bugløb.

Sirupus de Prassio, Denne Sirup er god til gammelt Folck / som ere aff kaald nature oc haffue Hoste oc Bryst bylder / oc til dem som ere trangbryste de oc haffue en stacket Aande.

Sirupus de Succo Rosarum, Denne Sirup er god til at bruge i alle hede Kaaldesiuger / oc renser Bugen vden all fare.

Sirupus de Stecados, Denne Sirup er god til Ledemodernis siugdom som aff kolder vædske kommer / vcre sig Poplesie / Krampe / eller den Faldendesot.

Sirupus violarum, Denne Sirup er god for Hoste oc for Brystens bylder / lesker Kaaldesiugers hede / oc giør at soffue.

Sirupus de Themo, Denne Sirup er god til Brystens / Lungens / Maffuens oc Leffuerens siugdomme / som ere aff kaalder vædske.

|

Spodium, Tage Apoteckerne forbrent Elephanteben / men der i fare de vild / det er den røg som giffuer sig ned ved Jorden der som Messing smeltis.

Squinantum, Er en fremmet vrt.

Stechados, Er en fremmet vrt.

Storax Calamita, Er en velluctendis Gummi.

Storax liquida, eller Styrax liquida, Er oc en Gummi / oc den er blød som Terpentin.

Storax Rubea, Thymiama, Er en sorter velluetendis Gummi.

Succus liquiritiæ, Er Osen aff skersøde.

T.

Tamarisci lignum, Er it træ.

Tamarinde, Er en sur Fruct.

Tragantum eller Tragagantum, Er en Gummi.

Terra sigillata, Er en huid Jord.

Tyriaca eller Theriaca magna, Er Terragelse / er en kaastelig dyrebare Lægedom for allehaande slags Siugdomme som komme aff kaalder vædske / lige som disse ere: Den Faldendesot / Poplesie / Krampe / Trangbrystighed / Vattersot / Tarmernis vred / er oc god til dem som spytte eller spy Blod / renser Quindfolckers tid / er oc god til dem som haffue Spedalsksot oc vddriffuer all Eder oc Forgifft. Den samme dygd haffuer oc Galeni Therragelse / men den som Kremmerne almindelig fal haffue er icke den rette Therragelse / oc haffuer ey heller saadan Krafft som disse tuende faaresagde haffue.

Trocisci, det ere trinde smaa flade Kager.

Trocisci de Agarico, Disse Kager vddriffue Flegmam oc den røde Choleram, oc andre vædsker / rense Hiernen / Øynene / Ørnene / Brystet / Lungen / Moderen oc Senerne.

|

Trocisci alehandel, Disse Kager brugis sielden saa som de ere tilgiorde / men de blandis iblant anden Lægedom / de rense Maffuen aff den offuerflødige Flegmum.

Trocisci de Camphora, Disse Kager ere gode for den Kaaldesiugis hede Brynde / slycke Tørsten / oc nedtrycke den røde Choleriske vædske / de ere oc gode til dem som haffue Leffuersot / Lungesot / Gulesot / Suindesot.

Trocisci de Lacca, Disse Kager obne Leffuerens oc Miltens forstoppelse / ere oc gode for den Gulesot oc Vattersot.

Trocisci de Myrrha, Disse Kager rense Moderen / oc komme Quindfolckis tid til at flyde / fordriffue oc Moderens opstødelse.

Trocisci de Spodio, Disse Kager ere gode for en hed Maffue oc Leffuer.

Trocisci de terra sigillata, Disse Kager ere gode for Pestilentze oc Eder / de stille all Blodens flydelse.

Turbit, Er en rod.

V.

Vnguentum, Smørelse.

Vnguentum aureum, Denne Smørelse læger allehaande Saar / fordriffuer oc de aar som aff Saar komme.

Vnguentum album, Denne huide Smørelse er god for den Hoffuetuerck som er met stor hede.

Vnguentum Aragon, Denne Smørelse er god for de Siuger som komme aff kuld.

Vnguentum Agrippæ, Denne Smørelse vermer de forkølede Lemmer / oc om Bugen smøris met den / da giør den Stolgang oc vel at pisse.

Vnguentum Apostolorum, Denne Smørelse tien til Fistler oc rindende Saar / renser Saarene oc fordriffuer det onde Kiød.

|

Vnguentum citrinum, Denne Smørelse renser Ansictet / oc de maal som paa Legemet vaaxe / er oc god til de røde bulne Øyen.

Vnguentum Marciaten, Denne Smørelse er god for all pine som kommer aff kuld / hun er oc god til de Lemmer som rørde ere aff Poplesie / for Podagel / hun nedtrycker heffuelse / hun er oc god til dem som haffue Vattersot.

Vnguentum Populeon, Denne Smørelse er god at bruge i hed Kaaldesiuger / thi hun kommer den Siuge til rolig Søffn / hun lesker Leffuerens oc Nyrenis hede / er oc god til hede Bulder oc Saar.

Vnguentum Dialthea, Denne Smørelse værmer Ledemoderne / oc stiller deris pine / bløder alle haarde Saar / oc nedtrycker heffuelse / oc brugis offte til Saar.

Figur  
Figur  

Prentet i Kiøbenhaffn aff Andrea Gutterwitz.

Figur  
Paa Baltzer Kausis / Borgeris oc Bogeføreris samme steds bekaastning. Oc findis hos hannem til Kiøbs. ANNO ------------------------------ M. D. LXXVII.