af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

| Erlig Velbyrdig Mand oc Strenge Ridder / Her Mogens Gyldenstierne til Stierneholm / Vor kieriste naadige Herris Mand oc Raad. Ynsker ieg Henrick Smid i Malmø / Naade oc Fred aff Gud vor Fader / oc aff vor HErre Jhesu Christo / Disligeste min ydmyge villige tieniste aff min fattige formue / nu oc altid.

KJere Her Mogens / Herre oc Ven / wi læse i Historierne at Archagatus Lisanie Søn aff Peloponeso haffuer veret den første Chyrurgicus / det er den første Læge eller Bartskerer vdi Romere stad / som haffuer handlet met obne Saar / huilcke hand kunde see oc komme til met sine Hender / oc dette skeede. M. M. M. D. C. C. xlvi Aar effter at Verden vaar skabt / der L. Aemilius Paulus / oc M. Liuius Salinator vaare Borgemestere i Rom / oc det vaar D. xxxv. Aar effter at Rommere Stad først bygdis. Huilcken Stad bygdis der Achas vaar Kong i Juda / oc Osea Kong i Jsrael / som vaar. M. M. M. C. C. xi. Aar effter Verden vaar skabt / oc vij C. Lij. For Christi fødsel.

Denne Archagatus høldz met det første vdi stor ære oc værdighed / Men der hand begynte at | rense Saarene / skar oc brende det onde Kiød aff dem / ville oc haffue omsier løn for sin Konst oc wmage / da bleff hand actet oc holdet saa gaat som for en Bødel.

Kiere her Mogens / lige som det gick denne Læge Archagato / saa gaar det endnu daglige til. Thi at naar som nogen er Siug eller Saargiort / da lader hand kalde Doctoren eller Lægen til sig / oc hand actis da aff den Siuge som en Gud / oc hand holder da Lægens bud oc befalninger fast strengere end Guds befalning / Thi at hand venter oc haabis at hand met hans konstis hielp / skal komme til sin Sundhed oc Helbrede igien / Thi lige som Troen giør en salig paa Sielsens vegne / saa kand oc saa den Tro / Haab / oc Trøst / som it siugt Menniske haffuer til den som hand begierer hielp aff vnder stundem mere trøste oc hielpe den Siuge end Lægedommen giør. Thi aff Troen oc Haabet foruandlis mange ting. Oc naar som den Siuge fornemmer lidt bedre / Da acter hand Doctoren eller Lægen for en Engel. Men naar som hand bliffuer aldelis til pass oc helbrede igien / oc Lægen vil da haffue Penninge for sin bekaastning / konst oc wmage / da actis hand nøye for it Menniske / oc verre end en Bødel ia hand bliffuer da saa gaat som en Dieffuel / thi mand skyer oc flyer for hannem / saadan tack | oc løn faar hand da for sin bekaastuing konst oc wmage.

Kiere Her Mogens / Lige saadan tack oc løn haffuer ieg offte anammet / den tid ieg brugede den dyrebare Lægekaanst / i saa maade / at naar som ieg haffde kostet iiij. eller vj. marck paa Lægedom til nogen / oc den Siuge vaar vorden helbrede igien / da fick ieg nøffue helfften igien aff det som ieg haffde kaastet paa den Siuge / for hues skyld ieg denne konstis rette grunduol / som er Theorica aldelis forlod / for ret wtacknemmeligheds skyld. Men dog vil ieg icke aldelis nedgraffue oc skiule den Penning som Gud haffuer giffuet mig / men vddele den iblant dem som som den haffue behoff. Thi det er it almindeligt ordsprock / at huo som skiuler oc begraffuer sit eget Gods effter sin vilie / hand giør ingen wskel vden sig selff / men huo som skiuler oc begraffuer det som menige Mand kand komme til gode / hand giør huer mand wskel oc wret.

Kiere Her Mogens / Jeg seer oc daglige forfarer / at nogle groffue oc wforstandige Bartsker (Huilcke sandelig mange ere til) som vden all ret forstand oc konst / handle met ferske oc gamle Saar / i det at de forderffue mangen erlig Persone som kommer faar deris Haand met it lidet oc føie Saar / til huilcket de bruge de Lægedommer | som Saaret verre giør / end det vaaar før end det kom til dem / oc saaledis skilie de mangen baade ved helbrede oc Penninge.

Kiere her Mogens / Jeg haffuer kient en Bartskerer / oc hørt hannem rose sig der aff / at hand kunde giøre oc berede en Smørelse til Bønder som haffde onde Saar / oc naar som de kiøbte aff samme Smørelse / oc lagde aff dem paa deris Saar / da bleff det saa ont oc forderffuet inden faa dage / saa at ingen kunde læge det / før end det kom til hans Haand igien / saa fick hand ti eller tolff Marck for it Saar / for huilcket hand ellers skulde icke haffue faaet ti eller tolff sz. Oc lige som hand handlede / saa gick det oc hannem før hand døde.

Kiere Her Mogens / paa det de fromme gudfryctige Læger / som handle met ferske oc gamle Saar / oc gierne vilde hielpe deris christen Broder som nogen breck faar / met deris konst oc Handuerck / der som de den rettelig viste / haffuer ieg dem oc alle som forstaa vort Danske tungemaal / til gode fordansket denne næruerendis Bog / huilcken som er vddragen aff de viseste oc forstandigste Lægers bøger / oc indeholder mange skøne forfarne stycker som til saadan Handel tien.

Kiere Her Mogens / i det ieg i sandhed haffuer forfaret aff eders strenghed at i haffue en be | synderlig lyst til Lægedoms konst / oc haffue derfaare giort mig hielp oc bistand met rede Penninge oc andet gaat / til at lade prente mine Lægebøger met / thi skencker oc tilscriffuer ieg eders strenghed denne næruerendis lille Bog / bedendis eders strenghed ydmygeligen / at i ville tage hende til tacke / oc mig hoss de wforstandige som saadant arbeyde laste oc skende vden all skel oc brøde / ville forsuare til det beste. Her met eders Velbyrdighed met alt det i vel ville den euige Gud befalendis. Screffuet vdi Malmø den xvj. Dag Junij. M. D. Lvij.

Figur  
|